Website HTML Source Code Viewer

Enter the URL below to view the source code of a website or other publicly accessible Internet page.
As long it is online and freely available for viewing, this tool can show the code that is used to display the page.
Example: sourcecodefor.com or twitter.com/sourcecodefor (Do NOT include the http:// prefix)

You searched for dantri.com.vn here on our online source code viewer.
If dantri.com.vn did not produce the results you expected then you can start a new source code lookup and try again.

If dantri.com.vn was your target search, then your requested results are displayed below.
If dantri.com.vn was a typo or not a real and accessible web page, then the results below are blank. If blank then try again or browse recently searched pages below.
Source Code For
<!DOCTYPE html> <!--[if IE 7 ]><html class="ie ie7 lte7 lte8 lte9" lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><![endif]--> <!--[if IE 8 ]><html class="ie ie8 lte8 lte9" lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><![endif]--> <!--[if IE 9 ]><html class="ie ie9 lte9" lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><![endif]--> <!--[if (gt IE 9)|!(IE)]><!--> <html id="html" lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <!--<![endif]--> <head id="ctl00_ctl00_Head1"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>Báo Dân trí | Tin tức Việt Nam và quốc tế nóng, nhanh, cập nhật 24h</title><meta name="description" content="Tin tức, sự kiện Việt Nam và quốc tế nhanh, chính xác và cập nhật mới online 24h /7: Xã hội, Pháp luật, Kinh doanh, Giải trí, Thể thao, Đời sống, Sức khỏe, Giáo dục, Công nghệ, Văn hóa, Ôtô, Xe máy, Tình yêu, Giới tính, Nhịp sống trẻ, Chuyện lạ, Blog, Nhân ái, Bạn đọc, Việc làm, dân trí, dantri" /><meta name="keywords" content="Dân trí, dantri, Việt Nam, Vietnam, net, báo, điện tử, vn, express, news, online, báo mạng, trực tuyến, tin tức, sự kiện, mới, nóng, nhanh, hot, video, clip, thời sự, xã hội, đời sống, quốc tế, thế giới, blog, pháp luật, vụ án, lao động, việc làm, kinh tế, kinh doanh, thể thao, bóng đá, tennis, văn hóa, giải trí, showbiz, sao Việt, tình yêu, giới tính, gia đình, chuyện lạ, xe, teen, tư vấn, giao lưu, công nghệ, di động, du học, tuyển sinh, du lịch, nhân ái, từ thiện, iphone, youtube, Trung Quốc, Mỹ, biển Đông" /><meta name="news_keywords" content="Dân trí, dantri, Việt Nam, Vietnam, net, báo, điện tử, vn, express, news, online, báo mạng, trực tuyến, tin tức, sự kiện, mới, nóng, nhanh, hot, video, clip, thời sự, xã hội, đời sống, quốc tế, thế giới, blog, pháp luật, vụ án, lao động, việc làm, kinh tế, kinh doanh, thể thao, bóng đá, tennis, văn hóa, giải trí, showbiz, sao Việt, tình yêu, giới tính, gia đình, chuyện lạ, xe, teen, tư vấn, giao lưu, công nghệ, di động, du học, tuyển sinh, du lịch, nhân ái, từ thiện, iphone, youtube, Trung Quốc, Mỹ, biển Đông" /><script type="text/javascript">var _ADM_Channel='%2Fhome%2F';</script> <!--[if lt IE 7 ]> <noscript><meta http-equiv="refresh" content="0; url='/static/old-browser.html'" /></noscript> <script type="text/javascript"> window.location.href = '/static/old-browser.html'; </script> <![endif]--> <meta name="google-site-verification" content="WG87jlqyVlbofWb4B42Hsr8jnl7UIBrqJnsH9K0DkWI" /> <meta name="robots" content="index,follow,all" /> <meta property="og:locale" content="vi_VN" /> <meta name="generator" content="VCCorp.vn" /> <meta name="copyright" content="Công ty Cổ phần VCCorp" /> <meta name="author" content="VCCorp.vn" /> <meta http-equiv="audience" content="General" /> <meta name="resource-type" content="Document" /> <meta name="distribution" content="Global" /> <meta name="revisit-after" content="1 days" /> <meta http-equiv="REFRESH" content="1800" /> <link rel="icon" href="http://dantri3.vcmedia.vn/App_Themes/Default/Images/favico.ico" /> <meta property="fb:pages" content="345033318906366" /> <meta property="article:author" content="https://www.facebook.com/baodantridientu" /> <meta property="article:publisher" content="https://www.facebook.com/baodantridientu" /> <!-- local--> <!-- storage--> <link href="https://dantri3.vcmedia.vn/min/web/css-default-new.1.1.css" rel="stylesheet" /> <noscript> <style type="text/css"> img.lazy { display: none; } </style> </noscript> <style> .icon-game { background: url('http://dantri4.vcmedia.vn/web_images/khcn.jpg') 0 0 no-repeat; } .subnav ul li { height: 21px; } .subnav a.btn-euro.event { padding: 0; width: auto; height: auto; } .subnav ul a { line-height: 21px; } </style> <script> (function (i, s, o, g, r, a, m) { i['GoogleAnalyticsObject'] = r; i[r] = i[r] || function () { (i[r].q = i[r].q || []).push(arguments); }, i[r].l = 1 * new Date(); a = s.createElement(o), m = s.getElementsByTagName(o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore(a, m); })(window, document, 'script', '//www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga('create', 'UA-34575478-26', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <script src="//media1.admicro.vn/core/adm_tracking.js?v=1" type="text/javascript" async></script> <script type="text/javascript"> var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "17793284" }), function () { var c = document.createElement("script"), e = document.getElementsByTagName("script")[0]; c.async = !0, c.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://sb" : "http://b") + ".scorecardresearch.com/beacon.js", e.parentNode.insertBefore(c, e); }(); </script> <!--[if lt IE 9]> <script src="http://dantri3.vcmedia.vn/scripts/lib/html5.js"></script> <![endif]--> <script type="text/javascript">var appSettings = {domain:'http://dantri.com.vn',imageDomain:'https://dantri4.vcmedia.vn',videoImageDomain:'https://video-thumbs.vcmedia.vn',ajaxDomain:'http://wcm.dantri.com.vn',ajaxDomainOther:'http://wcm.dantri.com.vn',ajaxDomainCountListComment:'http://wcm.dantri.com.vn',allowVietId:false, allowFacebook:true,urlExtension:'.htm' };</script> <script type="text/javascript"> var _jsCbArr = []; var jsCallback = { push: function (name, body) { _jsCbArr[name] = body; }, exec: function (name, args) { if (typeof _jsCbArr[name] == "function") { try { _jsCbArr[name](args); } catch (e) { return; } } } }; (function () { try { //check session on client if (typeof (Storage) !== "undefined") { var session = sessionStorage.getItem("VisitSession"); if (session == null) { //phien lam viec moi sessionStorage.setItem("VisitSession", "1"); var hash = window.location.hash; if (hash == "#first") { //link được redirect từ bản mobile sang thì clear hash. window.history.replaceState("", "", window.location.href.split('#')[0]); } else { //nếu không phải link đá từ mobile thì remove cookie ở đây. var setCookie = function (a, c, f) { var e = new Date(); e.setTime(e.getTime() + (f * 24 * 60 * 60 * 1000)); var b = "expires=" + e.toUTCString(); document.cookie = a + "=" + c + "; " + b; }; setCookie("browser", "", -1); //reload lại trang để hệ thống chuyển về bản mobile. window.location = window.location.href; } } } } catch (e) { console.log("Lỗi check mobile redirect: " + e); } })(); </script> <link href="https://dantri4.vcmedia.vn/web_css/site.css" rel="stylesheet" /> <script type="text/javascript">//danh cho nhung kieu moi var admicroAD = admicroAD || {}; admicroAD.unit = admicroAD.unit || []; (function () { var a = document.createElement("script"); a.async = !0; a.type = "text/javascript"; a.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https:" : "http:") + "//media1.admicro.vn/core/admcore.js"; var b = document.getElementsByTagName("script")[0]; b.parentNode.insertBefore(a, b) })(); </script> <link href="http://dantri.com.vn" rel="canonical" /><link href="/trangchu.rss" rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Báo Dân trí | Tin tức Việt Nam và quốc tế nóng, nhanh, cập nhật 24h" /><link href="http://m.dantri.com.vn/" rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" /><link href="http://m.dantri.com.vn/" rel="alternate" media="handheld" /></head> <body> <form name="aspnetForm" method="post" action="" id="aspnetForm"> <div> <input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" value="/wEPDwULLTEwMDU0NDIwOTJkGAQFIGN0bDAwJGN0bDAwJGNwaEJvZHkkY3RsMDIkbXZNZW51Dw9kZmQFJGN0bDAwJGN0bDAwJGNwaEJvZHkkY3RsMDEkdmlld1BhcmVudA8PZGZkBR5jdGwwMCRjdGwwMCRjcGhCb2R5JGN0bDAwJG12SDEPD2RmZAUlY3RsMDAkY3RsMDAkSGVhZEluZm9ybWF0aW9uMSRtdlJvYm90cw8PZGZkWQCdIDa/DGYBPomDtxo1iAIhhhg=" /> </div> <div class="header"> <div class="clearfix relative"> <h1> <a href="/" class="logo" title="Báo Dân trí – Thông tin mọi lúc, mọi nơi tới mọi người, mọi nhà"></a> </h1> <div id="div_gdpda" class="div_gdpda"> <a href="/?removecookie=true" rel="nofollow">Giao diện PDA</a> </div> <div id="searchbox" class="searchbox hidden"> <div class="clearfix"> <input type="text" name="q" id="txtData" data-elementtype="searchtextv2" /> <input type="button" value="Tìm kiếm" class="btn" data-elementtype="searchbuttonv2" /> </div> </div> <div class="links"> <a title="Khoa học công nghệ" class="icon-game" href="/khoa-hoc-cong-nghe.htm">Khoa học</a> <a title="Blog" class="icon-ads" href="/blog.htm">Blog</a> <a title="Du học" class="icon-duhoc" href="http://duhoc.dantri.com.vn" target="_blank">Du học</a> <a title="Tuyển sinh" class="icon-tuyensinh" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn" target="_blank">Tuyển sinh</a> <a title="So sánh" class="icon-tuanbao2" href="http://websosanh.vn/dantri/" target="_blank">So sánh</a> <a title="Mua bán" target="_blank" class="icon-bussiness" href="http://enbac.com">Mua bán</a> <a title="Nhân ái" class="icon-humane2" href="/tam-long-nhan-ai.htm">Nhân ái</a><a title="Đời sống" class="icon-giaitri" href="/doi-song.htm">Đời sống</a> <a title="Diễn đàn" class="icon-forum2" href="/dien-dan.htm">Diễn đàn</a> <a title="English" class="icon-tienganh" href="http://www.dtinews.vn" target="_blank">English</a> </div> </div> </div> <script type="text/lazyscript"> $('[data-elementtype=searchbuttonv2]').click(function () { var strSearch = $('[data-elementtype=searchtextv2]').val(); strSearch=convertHtmlToText(strSearch); strSearch = encodeURIComponent(strSearch); if (strSearch != '') { var url = String.format("/tim-kiem.htm?keywords={0}", strSearch); if (document.all) { window.location.href = url; } else { document.location.href = url; } } else { $('[data-elementtype=searchtextv2]').focus(); } return false; }); $('[data-elementtype=searchtextv2]').keypress(function (event) { var key; if (window.event) { key = window.event.keyCode; } else { key = event.which; } if (key == 13) { $('[data-elementtype=searchbuttonv2]').click(); return false; } }); $("#searchbox").removeClass('hidden').show(); </script> <div class="top-ads clearfix"> <div class=" mgauto wid980"> <div id="admzone221"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone221') }); </script> </div> </div> <style>.subnav ul li{ padding-right: 8px;}</style> <div class="nav-wrap"> <div class="clearfix"> <div class="mgauto wid1004"> <ul class="nav"> <li class="menu-home"><a href="/" title="Trang chủ"><span><b></b></span></a></li> <li><a title="Video" href="/video-page.htm"><span>Video</span></a></li> <li><a title="Sự kiện" href="/su-kien.htm"><span>Sự kiện</span></a></li> <li><a title="Xã hội" href="/xa-hoi.htm"><span>Xã hội</span></a></li> <li><a title="Thế giới" href="/the-gioi.htm"><span>Thế giới</span></a></li> <li><a title="Thể thao" href="/the-thao.htm"><span>Thể thao</span></a></li> <li><a title="Giáo dục" href="/giao-duc-khuyen-hoc.htm"><span>Giáo dục</span></a> </li> <li><a title="Tấm lòng nhân ái" href="/tam-long-nhan-ai.htm"><span>Nhân ái</span></a></li> <li><a title="Kinh doanh" href="/kinh-doanh.htm"><span>Kinh doanh</span></a></li> <li><a title="Văn hóa" href="/van-hoa.htm"><span>Văn hóa</span></a></li> <li><a title="Giải trí" href="/giai-tri.htm"><span>Giải trí</span></a></li> <li><a title="Du lịch" target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn"><span>Du lịch</span></a></li> <li><a title="Pháp luật" href="/phap-luat.htm"><span>Pháp luật</span></a></li> <li><a title="Nhịp sống trẻ" href="/nhip-song-tre.htm"><span>Nhịp sống trẻ</span></a></li> <li><a title="Sức khỏe" href="/suc-khoe.htm"><span>Sức khỏe</span></a></li> <li><a title="Sức mạnh số" href="/suc-manh-so.htm"><span>Sức mạnh số</span></a></li> <li><a title="Ô tô - xe máy" href="/o-to-xe-may.htm"><span>Xe++</span></a></li> <li><a title="Tình yêu giới tính" href="/tinh-yeu-gioi-tinh.htm"><span>Tình yêu</span></a></li> <li><a title="Chuyện lạ" href="/chuyen-la.htm"><span>Chuyện lạ</span></a></li> </ul> </div> </div> <div class="subnav relative"> <ul class="clearfix" id="ul_submenu"> <li class="active"><a href="/event.htm" class="event" title="Danh sách sự kiện"></a></li> <li><a href="/event/lanh-tu-fidel-castro-tu-tran-3113.htm" title="L&#227;nh tụ Fidel Castro từ trần">Lãnh tụ Fidel Castro từ trần</a></li><li><a href="/event/ky-hop-thu-hai-quoc-hoi-khoa-xiv-3093.htm" title="Kỳ họp thứ hai Quốc hội kh&#243;a XIV">Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV</a></li><li><a href="/event/nhan-tai-dat-viet-2016-3053.htm" title="Nh&#226;n t&#224;i Đất Việt 2016">Nhân tài Đất Việt 2016</a></li><li><a href="/event/ong-donald-trump-dac-cu-tong-thong-my-3107.htm" title="&#212;ng Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ">Ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ</a></li><li><a href="/event/mua-lu-nang-ne-o-mien-trung-3089.htm" title="Mưa lũ nặng nề ở miền Trung">Mưa lũ nặng nề ở miền Trung</a></li><li><a href="/event/chay-quan-karaoke-13-nguoi-thiet-mang-3101.htm" title="Ch&#225;y qu&#225;n karaoke, 13 người thiệt mạng">Cháy quán karaoke, 13 người thiệt mạng</a></li><li><a href="/event/festival-ao-dai-ha-noi-2016-3069.htm" title="Festival &#193;o d&#224;i H&#224; Nội 2016">Festival Áo dài Hà Nội 2016</a></li><li><a href="/event/sai-gon-mua-ngap-lich-su-3082.htm" title="S&#224;i G&#242;n mưa ngập lịch sử">Sài Gòn mưa ngập lịch sử</a></li><li><a href="/event/20-nam-thanh-lap-hoi-khuyen-hoc-vn-3067.htm" title="20 năm th&#224;nh lập Hội Khuyến học VN">20 năm thành lập Hội Khuyến học VN</a></li><li><a href="/event/trach-nhiem-vu-ong-trinh-xuan-thanh-3035.htm" title="Tr&#225;ch nhiệm vụ &#244;ng Trịnh Xu&#226;n Thanh">Trách nhiệm vụ ông Trịnh Xuân Thanh</a></li> </ul> <div class="hidden"> </div> <div class="subSideBtn"> <div class="submenu-btnside"> <a title="Bạn đọc" href="/ban-doc.htm">Bạn đọc</a> </div> <div class="submenu-btnside"> <a title="Việc làm" href="/viec-lam.htm">Việc làm</a> </div> </div> <div class="top-rss-wrapper"> <a title="Rss" class="icon-rss2" ref="nofollow" href="/rss.htm"></a> </div> </div> </div> <div class="wrapper"> <div class="container"> <script type="text/lazyscript"> $("html").addClass("homepage"); </script> <div class="box1 clearfix"> <div class="fl wid620"> <div class="clearfix box27"> <div class="fl wid335"> <div id="todaydate" class="datetime"> </div> <div data-boxtype="homenewsposition" class="fl wid335 noibattrangchu"> <a href="/the-thao/phung-phi-nhieu-co-hoi-doi-tuyen-viet-nam-that-bai-truoc-indonesia-20161203174801523.htm" title="Phung ph&#237; nhiều cơ hội, đội tuyển Việt Nam thất bại trước Indonesia" ><img title="Phung ph&#237; nhiều cơ hội, đội tuyển Việt Nam thất bại trước Indonesia" alt="Phung ph&#237; nhiều cơ hội, đội tuyển Việt Nam thất bại trước Indonesia" data-x2="https://dantri4.vcmedia.vn/1dfab58b/zoom/344_258/2016/ap16338475327152-1480776399629.jpeg" src="https://dantri4.vcmedia.vn/zoom/327_245/2016/ap16338475327152-1480776399629.jpeg" width="327" height="245" onload="t_image = new Date().getTime();"/></a><script>t_after_image = new Date().getTime();</script><h2><a href="/the-thao/phung-phi-nhieu-co-hoi-doi-tuyen-viet-nam-that-bai-truoc-indonesia-20161203174801523.htm" title="Phung ph&#237; nhiều cơ hội, đội tuyển Việt Nam thất bại trước Indonesia" class="fon1 mt2" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203174801523" >Phung phí nhiều cơ hội, đội tuyển Việt Nam thất bại trước Indonesia</a></h2><p class="mt2 fon2 nbtcsapo">(Dân trí) - Tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn nhận thất bại 1-2 trước Indonesia ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016 trên sân Pakansari. Thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn còn nhiều cơ hội lật ngược tình thế trong trận lượt về ngày 7/12 tới.<br /><a href="/the-thao/hlv-huu-thang-doi-tuyen-viet-nam-se-thang-o-luot-ve-20161203220833929.htm" title="HLV Hữu Thắng: “Đội tuyển Việt Nam sẽ thắng ở lượt về”"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;HLV Hữu Thắng: “Đội tuyển Việt Nam sẽ thắng ở lượt về”</b></a></p> </div> </div> <div class="fr wid268 box2"> <p class="hotline"> Đường dây nóng: <span>0973 567 567 - 0974 567 567</span> </p> <div class="ads-nbtt"> <div id="admzone225"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone225') }); </script> </div> <div class="icon-event fon3"> <a href="/su-kien.htm" title="Tin tức - Sự kiện">Tin tức - Sự kiện</a> </div> <div class="clear"> </div> <ul class="ul1 ulnew"> <li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="232175" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/thu-tuong-xoa-bo-quan-he-than-huu-uu-dai-ngam-20161203161457027.htm" title="Thủ tướng: &quot;X&#243;a bỏ quan hệ th&#226;n hữu, ưu đ&#227;i ngầm&quot;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203161457027" >Thủ tướng: "Xóa bỏ quan hệ thân hữu, ưu đãi ngầm"</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="232048" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/dau-tuan-sau-mien-bac-chuyen-ret-vung-nui-co-the-xuong-6-do-c-20161203195259854.htm" title="Đầu tuần sau miền Bắc chuyển r&#233;t, v&#249;ng n&#250;i c&#243; thể xuống 6 độ C" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203195259854" >Đầu tuần sau miền Bắc chuyển rét, vùng núi có thể xuống 6 độ C</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="231226" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/man-city-1-3-chelsea-man-nguoc-dong-ngoan-muc-20161203190424816.htm" title="Man City 1-3 Chelsea: M&#224;n ngược d&#242;ng ngoạn mục" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203190424816" >Man City 1-3 Chelsea: Màn ngược dòng ngoạn mục</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="230832" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/xo-so-dien-toan-mega-6-45-vao-de-kiem-tra-mon-toan-20161203210109336.htm" title="Xổ số điện to&#225;n Mega 6/45 v&#224;o đề kiểm tra m&#244;n To&#225;n" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203210109336" >Xổ số điện toán Mega 6/45 vào đề kiểm tra môn Toán</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="252898" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/trung-quoc-len-tieng-viec-ong-trump-dien-dam-voi-lanh-dao-dai-loan-20161203133912415.htm" title="Trung Quốc l&#234;n tiếng việc &#244;ng Trump điện đ&#224;m với l&#227;nh đạo Đ&#224;i Loan" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203133912415" >Trung Quốc lên tiếng việc ông Trump điện đàm với lãnh đạo Đài Loan</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="232104" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/nhung-diem-nong-quyet-dinh-tran-ban-ket-luot-di-viet-nam-indonesia-20161203173928857.htm" title="Những điểm n&#243;ng quyết định trận b&#225;n kết lượt đi Việt Nam - Indonesia" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203173928857" >Những điểm nóng quyết định trận bán kết lượt đi Việt Nam - Indonesia</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="230829" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/gan-100000-nguoi-ky-don-de-nghi-vo-ong-trump-roi-khoi-new-york-20161203105301517.htm" title="Gần 100.000 người k&#253; đơn đề nghị vợ &#244;ng Trump rời khỏi New York" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203105301517" >Gần 100.000 người ký đơn đề nghị vợ ông Trump rời khỏi New York</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="248591" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/cach-don-gian-cuu-nguoi-dot-quy-tai-nha-2016120313162389.htm" title="C&#225;ch đơn giản cứu người đột quỵ tại nh&#224;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2016120313162389" >Cách đơn giản cứu người đột quỵ tại nhà</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="151064" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/kham-pha-cuoc-song-cua-tang-lop-trung-luu-moi-o-trieu-tien-20161203101847579.htm" title="Kh&#225;m ph&#225; cuộc sống của &quot;tầng lớp trung lưu&quot; mới ở Triều Ti&#234;n" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203101847579" >Khám phá cuộc sống của "tầng lớp trung lưu" mới ở Triều Tiên</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="232278" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/my-bong-gio-roi-bo-tpp-fdi-vao-viet-nam-da-giam-nhanh-trong-thay-20161203123401394.htm" title="Mỹ b&#243;ng gi&#243; rời bỏ TPP, FDI v&#224;o Việt Nam đ&#227; giảm nhanh tr&#244;ng thấy" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203123401394" >Mỹ bóng gió rời bỏ TPP, FDI vào Việt Nam đã giảm nhanh trông thấy</a></h4></li> </ul> </div> </div> <div class="box3 clearfix mb2" id="box3baitiep"> <div data-boxtype="homenewsposition" class="fl wid200 mr1"><a href="/kinh-doanh/ve-so-dien-toan-in-san-bao-rao-nhieu-loan-thi-truong-20161203204959504.htm" title="V&#233; số điện to&#225;n in sẵn, b&#225;o rao nhiễu loạn thị trường?" ><img title="V&#233; số điện to&#225;n in sẵn, b&#225;o rao nhiễu loạn thị trường?" alt="V&#233; số điện to&#225;n in sẵn, b&#225;o rao nhiễu loạn thị trường?" data-x2="https://dantri4.vcmedia.vn/c0a90c22/zoom/99_83/2016/20161202161250-ban-xo-so-1480772668015.jpg" src="https://dantri4.vcmedia.vn/zoom/94_79/2016/20161202161250-ban-xo-so-1480772668015.jpg" width="94" height="79" /></a><div class="fl wid93"><h3><a href="/kinh-doanh/ve-so-dien-toan-in-san-bao-rao-nhieu-loan-thi-truong-20161203204959504.htm" title="V&#233; số điện to&#225;n in sẵn, b&#225;o rao nhiễu loạn thị trường?" class="fon4" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203204959504" >Vé số điện toán in sẵn, báo rao nhiễu loạn thị trường?</a></h3></div></div><div data-boxtype="homenewsposition" class="fl wid200 mr1"><a href="/suc-manh-so/top-clip-hot-trong-tuan-tao-dang-khoe-sieu-xe-va-cai-ket-bat-ngo-20161203123621478.htm" title="Top clip &quot;hot&quot; trong tuần: &quot;Tạo d&#225;ng khoe si&#234;u xe v&#224; c&#225;i kết bất ngờ&quot;" ><img title="Top clip &quot;hot&quot; trong tuần: &quot;Tạo d&#225;ng khoe si&#234;u xe v&#224; c&#225;i kết bất ngờ&quot;" alt="Top clip &quot;hot&quot; trong tuần: &quot;Tạo d&#225;ng khoe si&#234;u xe v&#224; c&#225;i kết bất ngờ&quot;" data-x2="https://dantri4.vcmedia.vn/570fbcc1/zoom/99_83/2016/screen-shot-2016-12-03-at-12-58-58-pm-1480744802302.png" src="https://dantri4.vcmedia.vn/zoom/94_79/2016/screen-shot-2016-12-03-at-12-58-58-pm-1480744802302.png" width="94" height="79" /></a><div class="fl wid93"><h3><a href="/suc-manh-so/top-clip-hot-trong-tuan-tao-dang-khoe-sieu-xe-va-cai-ket-bat-ngo-20161203123621478.htm" title="Top clip &quot;hot&quot; trong tuần: &quot;Tạo d&#225;ng khoe si&#234;u xe v&#224; c&#225;i kết bất ngờ&quot;" class="fon4" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203123621478" >Top clip "hot" trong tuần: "Tạo dáng khoe siêu xe và cái kết bất ngờ"</a></h3></div></div><div data-boxtype="homenewsposition" class="fl wid200 mr1"><a href="/the-thao/my-dinh-va-tru-so-vff-hon-loan-sau-1-ngay-ban-ve-20161203180559305.htm" title="Mỹ Đ&#236;nh v&#224; trụ sở VFF hỗn loạn sau 1 ng&#224;y b&#225;n v&#233;" ><img title="Mỹ Đ&#236;nh v&#224; trụ sở VFF hỗn loạn sau 1 ng&#224;y b&#225;n v&#233;" alt="Mỹ Đ&#236;nh v&#224; trụ sở VFF hỗn loạn sau 1 ng&#224;y b&#225;n v&#233;" data-x2="https://dantri4.vcmedia.vn/46cadf5c/zoom/99_83/2016/ban-ve-20-1480762904159.jpg" src="https://dantri4.vcmedia.vn/zoom/94_79/2016/ban-ve-20-1480762904159.jpg" width="94" height="79" /></a><div class="fl wid93"><h3><a href="/the-thao/my-dinh-va-tru-so-vff-hon-loan-sau-1-ngay-ban-ve-20161203180559305.htm" title="Mỹ Đ&#236;nh v&#224; trụ sở VFF hỗn loạn sau 1 ng&#224;y b&#225;n v&#233;" class="fon4" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203180559305" >Mỹ Đình và trụ sở VFF hỗn loạn sau 1 ngày bán vé</a></h3></div></div> </div> </div> <div class="fr wid360 pt5"> <div id="hotbanner_outter" class="pdl8"> <div id="admzone222"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone222') }); </script> </div> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <a href="javascript:;" onclick="ClickBeta()"> <img src="http://dantri4.vcmedia.vn/web_images/banner-trainghiem20160728.gif"/> </a> </div> <script> function createCookie(name, value, days) { if (days) { var date = new Date(); date.setTime(date.getTime() + (days * 24 * 60 * 60 * 1000)); var expires = "; expires=" + date.toGMTString(); } else var expires = ""; document.cookie = name + "=" + value + expires + "; path=/"; } function ClickBeta() { var domainAjax = appSettings.ajaxDomain; $.get(domainAjax + '/Handlers/CountOnline/Statistic.ashx', function (count) { createCookie("changebeta", 1, 30); //set cho hệ thống check location.reload(); }); } </script> <div class="clearfix"> <div id="admzone223"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone223') }); </script> <div class="line1 mt2"> </div> <div class="clearfix"> <div class="fl wid470"> <div data-zoneid="20" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/xa-hoi.htm" title="X&#227; hội" >Xã hội</a></h2></li><li><h3><a href="/xa-hoi/chinh-tri.htm" title="Ch&#237;nh trị">Chính trị</a></h3></li><li><h3><a href="/xa-hoi/phong-su-ky-su.htm" title="Ph&#243;ng sự-K&#253; sự">Phóng sự-Ký sự</a></h3></li><li><h3><a href="/xa-hoi/giao-thong.htm" title="Giao th&#244;ng">Giao thông</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/xa-hoi/moi-truong.htm" title="M&#244;i trường">Môi trường</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/xa-hoi/song-tranh-2-xay-ra-dong-dat-khi-dang-xa-lu-20161203185357887.htm" title="S&#244;ng Tranh 2 xảy ra động đất khi đang xả lũ" ><img title="S&#244;ng Tranh 2 xảy ra động đất khi đang xả lũ" alt="S&#244;ng Tranh 2 xảy ra động đất khi đang xả lũ" data-x2="https://dantri4.vcmedia.vn/249062a2/zoom/137_105/3c7bda0e22/2016/12/03/1-1480762620042.jpg" src="https://dantri4.vcmedia.vn/zoom/130_100/3c7bda0e22/2016/12/03/1-1480762620042.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/xa-hoi/song-tranh-2-xay-ra-dong-dat-khi-dang-xa-lu-20161203185357887.htm" title="S&#244;ng Tranh 2 xảy ra động đất khi đang xả lũ" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203185357887" >Sông Tranh 2 xảy ra động đất khi đang xả lũ</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Một trận động đất nhỏ đã xảy ra ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) khi thủy điện này đang xả lũ.</div><a class="icon-detail fon7" href="/xa-hoi/song-tranh-2-xay-ra-dong-dat-khi-dang-xa-lu-20161203185357887.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone1_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/xa-hoi/dan-thap-thom-lo-lu-len-luc-nua-dem-20161203214307866.htm" title="D&#226;n thấp thỏm lo lũ l&#234;n l&#250;c nửa đ&#234;m" data-newstype="7" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203214307866" >Dân thấp thỏm lo lũ lên lúc nửa đêm</a></li><li><a href="/xa-hoi/thuong-hon-17-ty-dong-cho-cac-y-tuong-quy-hoach-doi-bo-song-han-2016120319532277.htm" title="Thưởng hơn 1,7 tỷ đồng cho c&#225;c &#253; tưởng quy hoạch đ&#244;i bờ s&#244;ng H&#224;n" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2016120319532277" >Thưởng hơn 1,7 tỷ đồng cho các ý tưởng quy hoạch đôi bờ sông Hàn</a></li><li><a href="/xa-hoi/vu-hang-tram-gieng-nuoc-o-nhiem-nguon-nuoc-cua-dan-chua-duoc-khac-phuc-20161203193258313.htm" title="Vụ h&#224;ng trăm giếng nước &#244; nhiễm: Nguồn nước của d&#226;n chưa được khắc phục" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203193258313" >Vụ hàng trăm giếng nước ô nhiễm: Nguồn nước của dân chưa được khắc phục</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="36" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/the-gioi.htm" title="Thế giới" >Thế giới</a></h2></li><li><h3><a href="/the-gioi/chau-a.htm" title="Ch&#226;u &#193;">Châu Á</a></h3></li><li><h3><a href="/the-gioi/eu-nga.htm" title="EU &amp; Nga">EU & Nga</a></h3></li><li><h3><a href="/the-gioi/chau-my.htm" title="Ch&#226;u Mỹ">Châu Mỹ</a></h3></li><li><h3><a href="/the-gioi/diem-nong.htm" title="Điểm n&#243;ng">Điểm nóng</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/the-gioi/tu-lieu.htm" title="Tư liệu">Tư liệu</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/the-gioi/trung-quoc-len-tieng-viec-ong-trump-dien-dam-voi-lanh-dao-dai-loan-20161203133912415.htm" title="Trung Quốc l&#234;n tiếng việc &#244;ng Trump điện đ&#224;m với l&#227;nh đạo Đ&#224;i Loan" ><img title="Trung Quốc l&#234;n tiếng việc &#244;ng Trump điện đ&#224;m với l&#227;nh đạo Đ&#224;i Loan" alt="Trung Quốc l&#234;n tiếng việc &#244;ng Trump điện đ&#224;m với l&#227;nh đạo Đ&#224;i Loan" data-x2="https://dantri4.vcmedia.vn/e7fdb6c9/zoom/137_105/2016/vuong-1480747003509.png" src="https://dantri4.vcmedia.vn/zoom/130_100/2016/vuong-1480747003509.png" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/the-gioi/trung-quoc-len-tieng-viec-ong-trump-dien-dam-voi-lanh-dao-dai-loan-20161203133912415.htm" title="Trung Quốc l&#234;n tiếng việc &#244;ng Trump điện đ&#224;m với l&#227;nh đạo Đ&#224;i Loan" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203133912415" >Trung Quốc lên tiếng việc ông Trump điện đàm với lãnh đạo Đài Loan</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Trung Quốc hy vọng mối quan hệ với Mỹ “sẽ không bị ảnh hưởng hay bị phá hủy” sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.<br /><a href="/the-gioi/ong-trump-co-the-choc-gian-trung-quoc-vi-dien-dam-voi-lanh-dao-dai-loan-20161203071820915.htm" title="&#212;ng Trump c&#243; thể “chọc giận” Trung Quốc v&#236; điện đ&#224;m với l&#227;nh đạo Đ&#224;i Loan"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Ông Trump có thể “chọc giận” Trung Quốc vì điện đàm với lãnh đạo Đài Loan</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/the-gioi/trung-quoc-len-tieng-viec-ong-trump-dien-dam-voi-lanh-dao-dai-loan-20161203133912415.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone2_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/the-gioi/vo-cac-cau-thu-thiet-mang-trong-vu-roi-may-bay-o-colombia-tinh-ve-song-chung-20161203152741508.htm" title="Vợ c&#225;c cầu thủ thiệt mạng trong vụ rơi m&#225;y bay ở Colombia t&#237;nh về sống chung" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203152741508" >Vợ các cầu thủ thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở Colombia tính về sống chung</a></li><li><a href="/the-gioi/dua-hoi-quan-tren-sep-tinh-nuot-hon-tram-ty-20161203103537333.htm" title="Dựa hơi quan tr&#234;n, sếp tỉnh &quot;nuốt&quot; hơn trăm tỷ" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203103537333" >Dựa hơi quan trên, sếp tỉnh "nuốt" hơn trăm tỷ</a></li><li><a href="/the-gioi/kham-pha-cuoc-song-cua-tang-lop-trung-luu-moi-o-trieu-tien-20161203101847579.htm" title="Kh&#225;m ph&#225; cuộc sống của &quot;tầng lớp trung lưu&quot; mới ở Triều Ti&#234;n" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203101847579" >Khám phá cuộc sống của "tầng lớp trung lưu" mới ở Triều Tiên</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="26" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/the-thao.htm" title="Thể thao" >Thể thao</a></h2></li><li><h3><a href="/the-thao/the-thao-trong-nuoc.htm" title="Thể thao trong nước">Thể thao trong nước</a></h3></li><li><h3><a href="/the-thao/the-thao-quoc-te.htm" title="Thể thao quốc tế">Thể thao quốc tế</a></h3></li><li><h3><a href="/the-thao/bong-da-anh.htm" title="B&#243;ng đ&#225; Anh">Bóng đá Anh</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/the-thao/tennis.htm" title="Tennis">Tennis</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/the-thao/barcelona-0-0-real-madrid-kinh-dien-tai-nou-camp-2016120322192584.htm" title="Barcelona 0-0 Real Madrid: Kinh điển tại Nou Camp" ><img title="Barcelona 0-0 Real Madrid: Kinh điển tại Nou Camp" alt="Barcelona 0-0 Real Madrid: Kinh điển tại Nou Camp" data-x2="https://dantri4.vcmedia.vn/b9fed65d/zoom/137_105/2016/1480778740206-lc-galleryimage-barcelona-s-lionel-messi-1480779405602.jpeg" src="https://dantri4.vcmedia.vn/zoom/130_100/2016/1480778740206-lc-galleryimage-barcelona-s-lionel-messi-1480779405602.jpeg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/the-thao/barcelona-0-0-real-madrid-kinh-dien-tai-nou-camp-2016120322192584.htm" title="Barcelona 0-0 Real Madrid: Kinh điển tại Nou Camp" class="fon6" data-newstype="10" data-linktype="newsdetail" data-id="2016120322192584" >Barcelona 0-0 Real Madrid: Kinh điển tại Nou Camp</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Cả Barcelona lẫn Real Madrid đều quyết tâm chiến thắng tại Nou Camp vào lúc 22h15 hôm nay ở vòng 14 La Liga, không chỉ vì 3 điểm mà còn vì niều kiêu hãnh của hai thế lực bóng đá hàng đầu Tây Ban Nha.</div><a class="icon-detail fon7" href="/the-thao/barcelona-0-0-real-madrid-kinh-dien-tai-nou-camp-2016120322192584.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone3_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/the-thao/ban-thang-tren-san-khach-giup-viet-nam-co-co-hoi-o-tran-luot-ve-20161203221326421.htm" title="“B&#224;n thắng tr&#234;n s&#226;n kh&#225;ch gi&#250;p Việt Nam c&#243; cơ hội ở trận lượt về”" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203221326421" >“Bàn thắng trên sân khách giúp Việt Nam có cơ hội ở trận lượt về”</a></li><li><a href="/the-thao/hlv-riedl-indonesia-thang-may-man-doi-tuyen-viet-nam-20161203223328582.htm" title="HLV Riedl: “Indonesia thắng may mắn đội tuyển Việt Nam”" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203223328582" >HLV Riedl: “Indonesia thắng may mắn đội tuyển Việt Nam”</a></li><li><a href="/the-thao/hlv-huu-thang-doi-tuyen-viet-nam-se-thang-o-luot-ve-20161203220833929.htm" title="HLV Hữu Thắng: “Đội tuyển Việt Nam sẽ thắng ở lượt về”" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203220833929" >HLV Hữu Thắng: “Đội tuyển Việt Nam sẽ thắng ở lượt về”</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="25" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/giao-duc-khuyen-hoc.htm" title="GI&#193;O DỤC - TRI THỨC" >GIÁO DỤC - TRI THỨC</a></h2></li><li><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn" title="Du học">Du học</a></h3></li><li><h3><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/tin-tuyen-sinh.htm" title="Tin tuyển sinh">Tin tuyển sinh</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/khuyen-hoc.htm" title="Khuyến học">Khuyến học</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/giao-duc-khuyen-hoc/xo-so-dien-toan-mega-6-45-vao-de-kiem-tra-mon-toan-20161203210109336.htm" title="Xổ số điện to&#225;n Mega 6/45 v&#224;o đề kiểm tra m&#244;n To&#225;n" ><img title="Xổ số điện to&#225;n Mega 6/45 v&#224;o đề kiểm tra m&#244;n To&#225;n" alt="Xổ số điện to&#225;n Mega 6/45 v&#224;o đề kiểm tra m&#244;n To&#225;n" data-x2="https://dantri4.vcmedia.vn/e7b350c0/zoom/137_105/2016/xo-so-1480773878756.jpg" src="https://dantri4.vcmedia.vn/zoom/130_100/2016/xo-so-1480773878756.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/xo-so-dien-toan-mega-6-45-vao-de-kiem-tra-mon-toan-20161203210109336.htm" title="Xổ số điện to&#225;n Mega 6/45 v&#224;o đề kiểm tra m&#244;n To&#225;n" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203210109336" >Xổ số điện toán Mega 6/45 vào đề kiểm tra môn Toán</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Gần đây, xổ số điện toán Mega 6/45 được nhiều người quan tâm tìm hiểu, đặc biệt là khi chỉ trong một thời gian ngắn có đến 5 người trúng giải Jackpot (giải đặc biệt) với giải thưởng hàng chục tỉ đồng.</div><a class="icon-detail fon7" href="/giao-duc-khuyen-hoc/xo-so-dien-toan-mega-6-45-vao-de-kiem-tra-mon-toan-20161203210109336.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone4_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/hieu-truong-di-vang-nhan-vien-ban-sach-len-vao-truong-20161203221650807.htm" title="Hiệu trưởng đi vắng, nh&#226;n vi&#234;n b&#225;n s&#225;ch “l&#233;n” v&#224;o trường?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203221650807" >Hiệu trưởng đi vắng, nhân viên bán sách “lén” vào trường?</a></li><li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/thot-tim-voi-trai-nghiem-lam-linh-cuu-hoa-cua-hoc-sinh-tieu-hoc-20161202232621814.htm" title="&quot;Th&#243;t tim&quot; với trải nghiệm l&#224;m l&#237;nh cứu hỏa của học sinh tiểu học" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161202232621814" >"Thót tim" với trải nghiệm làm lính cứu hỏa của học sinh tiểu học</a></li><li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/hon-11-trieu-lao-dong-that-nghiep-trong-ca-nuoc-2016120317150784.htm" title="Hơn 1,1 triệu lao động thất nghiệp trong cả nước" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2016120317150784" >Hơn 1,1 triệu lao động thất nghiệp trong cả nước</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="167" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/tam-long-nhan-ai.htm" title="Tấm l&#242;ng nh&#226;n &#225;i" >Tấm lòng nhân ái</a></h2></li><li><h3><a href="/tam-long-nhan-ai/danh-sach-ung-ho.htm" title="Danh s&#225;ch ủng hộ">Danh sách ủng hộ</a></h3></li><li><h3><a href="/tam-long-nhan-ai/danh-sach-ket-chuyen.htm" title="Danh s&#225;ch kết chuyển">Danh sách kết chuyển</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/tam-long-nhan-ai/hoan-canh.htm" title="Ho&#224;n cảnh">Hoàn cảnh</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/tam-long-nhan-ai/chong-ung-thuvo-thieu-mau-bam-sinh-cham-me-tai-bien-liet-giuong-20161202232155669.htm" title="Chồng ung thư,vợ thiếu m&#225;u bẩm sinh chăm mẹ tai biến liệt giường" ><img title="Chồng ung thư,vợ thiếu m&#225;u bẩm sinh chăm mẹ tai biến liệt giường" alt="Chồng ung thư,vợ thiếu m&#225;u bẩm sinh chăm mẹ tai biến liệt giường" data-x2="https://dantri4.vcmedia.vn/2e7f606d/zoom/137_105/9bb6d7c338/2016/11/05/img-0477-1478353242796.JPG" src="https://dantri4.vcmedia.vn/zoom/130_100/9bb6d7c338/2016/11/05/img-0477-1478353242796.JPG" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/tam-long-nhan-ai/chong-ung-thuvo-thieu-mau-bam-sinh-cham-me-tai-bien-liet-giuong-20161202232155669.htm" title="Chồng ung thư,vợ thiếu m&#225;u bẩm sinh chăm mẹ tai biến liệt giường" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161202232155669" >Chồng ung thư,vợ thiếu máu bẩm sinh chăm mẹ tai biến liệt giường</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Nhà không ruộng vườn, không nghề nghiệp, không đồng xu dính túi, vợ bị mắc bệnh thiếu máu bẩm sinh, chồng bị ung thư lại phải chăm mẹ tai biến nằm liệt giường. Cuộc sống của anh chị gần đi như đi vào ngõ cụt nhưng cả hai đang phải gắng gượng từng ngày để tìm một “phép màu” cho ngày mai được tốt đẹp.</div><a class="icon-detail fon7" href="/tam-long-nhan-ai/chong-ung-thuvo-thieu-mau-bam-sinh-cham-me-tai-bien-liet-giuong-20161202232155669.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone5_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/tam-long-nhan-ai/ha-tinh-giup-15-gia-canh-kho-khan-vung-ron-lu-xa-phuong-dien-20161203151705367.htm" title="H&#224; Tĩnh: Gi&#250;p 15 gia cảnh kh&#243; khăn v&#249;ng rốn lũ x&#227; Phương Điền" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203151705367" >Hà Tĩnh: Giúp 15 gia cảnh khó khăn vùng rốn lũ xã Phương Điền</a></li><li><a href="/tam-long-nhan-ai/thong-bao-ket-chuyen-quy-nhan-ai-tuan-4-thang-11-2016-20161202165743151.htm" title="Th&#244;ng b&#225;o kết chuyển Quỹ Nh&#226;n &#225;i tuần 4 th&#225;ng 11/2016" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161202165743151" >Thông báo kết chuyển Quỹ Nhân ái tuần 4 tháng 11/2016</a></li><li><a href="/tam-long-nhan-ai/danh-sach-ung-ho-tuan-4-thang-11-nam-2016-20161202165359163.htm" title="Danh s&#225;ch ủng hộ tuần 4 th&#225;ng 11 năm 2016" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161202165359163" >Danh sách ủng hộ tuần 4 tháng 11 năm 2016</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div class="wp980"> <script type="text/lazyscript"> var leftW = ($(window).width() - 1000) / 2; $('.wp980').attr('style', 'left:' + leftW + 'px'); </script> <div class="boxvideonews fl"> <a href="/video-page.htm" title="Video" class="sprite fl titletop"></a> <ul> <li class="top"><a href="/video/indonesia-2-1-viet-nam-salossa-ghi-ban-gia-tang-cach-biet-o-phut-54-55377.htm" title="Indonesia 2-1 Việt Nam: Salossa ghi b&#224;n gia tăng c&#225;ch biệt ở ph&#250;t 54"><img title="Indonesia 2-1 Việt Nam: Salossa ghi b&#224;n gia tăng c&#225;ch biệt ở ph&#250;t 54" alt="Indonesia 2-1 Việt Nam: Salossa ghi b&#224;n gia tăng c&#225;ch biệt ở ph&#250;t 54" src="https://video-thumbs.vcmedia.vn/zoom/228_165/dantri/c0icnknzo9k2qsuoguuxlm2sy-r1nx/2016/12/03/50-1480771163485-17f89.jpg" width="228" height="165" /></a><h3><a href="/video/indonesia-2-1-viet-nam-salossa-ghi-ban-gia-tang-cach-biet-o-phut-54-55377.htm" title="Indonesia 2-1 Việt Nam: Salossa ghi b&#224;n gia tăng c&#225;ch biệt ở ph&#250;t 54">Indonesia 2-1 Việt Nam: Salossa ghi bàn gia tăng cách biệt ở phút 54</a></h3> <a href="/video/indonesia-2-1-viet-nam-salossa-ghi-ban-gia-tang-cach-biet-o-phut-54-55377.htm" class="ionplay sprite fl"></a></li><li class="normal"><a href="/video/nhung-man-an-va-hai-huoc-truoc-mui-xe-55360.htm" title="Những m&#224;n ăn vạ h&#224;i hước trước mũi xe"><img title="Những m&#224;n ăn vạ h&#224;i hước trước mũi xe" alt="Những m&#224;n ăn vạ h&#224;i hước trước mũi xe" src="https://video-thumbs.vcmedia.vn/zoom/100_70/dantri/a6f7e4a5db/2016/12/03/vid-92-1480738657231.jpg" width="100" height="70" /></a><h3><a href="/video/nhung-man-an-va-hai-huoc-truoc-mui-xe-55360.htm" title="Những m&#224;n ăn vạ h&#224;i hước trước mũi xe">Những màn ăn vạ hài hước trước mũi xe</a></h3> <a href="/video/nhung-man-an-va-hai-huoc-truoc-mui-xe-55360.htm" class="ionplay sprite fl"></a></li><li class="normal"><a href="/video/indonesia-1-1-viet-nam-van-quyet-sut-phat-11m-go-hoa-55374.htm" title="Indonesia 1-1 Việt Nam: Văn Quyết s&#250;t phạt 11m gỡ h&#242;a"><img title="Indonesia 1-1 Việt Nam: Văn Quyết s&#250;t phạt 11m gỡ h&#242;a" alt="Indonesia 1-1 Việt Nam: Văn Quyết s&#250;t phạt 11m gỡ h&#242;a" src="https://video-thumbs.vcmedia.vn/zoom/100_70/dantri/c0icnknzo9k2qsuoguuxlm2sy-r1nx/2016/12/03/vn3-1480767988303-19ed7.jpg" width="100" height="70" /></a><h3><a href="/video/indonesia-1-1-viet-nam-van-quyet-sut-phat-11m-go-hoa-55374.htm" title="Indonesia 1-1 Việt Nam: Văn Quyết s&#250;t phạt 11m gỡ h&#242;a">Indonesia 1-1 Việt Nam: Văn Quyết sút phạt 11m gỡ hòa</a></h3> <a href="/video/indonesia-1-1-viet-nam-van-quyet-sut-phat-11m-go-hoa-55374.htm" class="ionplay sprite fl"></a></li><li class="normal"><a href="/video/indonesia-1-0-viet-nam-pranata-mo-ti-so-o-phut-7-55372.htm" title="Indonesia 1-0 Việt Nam: Pranata mở tỉ số ở ph&#250;t 7"><img title="Indonesia 1-0 Việt Nam: Pranata mở tỉ số ở ph&#250;t 7" alt="Indonesia 1-0 Việt Nam: Pranata mở tỉ số ở ph&#250;t 7" src="https://video-thumbs.vcmedia.vn/zoom/100_70/dantri/c0icnknzo9k2qsuoguuxlm2sy-r1nx/2016/12/03/vn1-1480767376446-037ea.jpg" width="100" height="70" /></a><h3><a href="/video/indonesia-1-0-viet-nam-pranata-mo-ti-so-o-phut-7-55372.htm" title="Indonesia 1-0 Việt Nam: Pranata mở tỉ số ở ph&#250;t 7">Indonesia 1-0 Việt Nam: Pranata mở tỉ số ở phút 7</a></h3> <a href="/video/indonesia-1-0-viet-nam-pranata-mo-ti-so-o-phut-7-55372.htm" class="ionplay sprite fl"></a></li> </ul> </div> </div> <div class="clear" style="margin-top: 301px;"></div> <div data-zoneid="76" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/kinh-doanh.htm" title="Kinh doanh" >Kinh doanh</a></h2></li><li><h3><a href="/kinh-doanh/tai-chinh-dau-tu.htm" title="T&#224;i ch&#237;nh - Đầu tư">Tài chính - Đầu tư</a></h3></li><li><h3><a href="/kinh-doanh/thi-truong.htm" title="Thị trường">Thị trường</a></h3></li><li><h3><a href="/kinh-doanh/doanh-nghiep.htm" title="Doanh nghiệp">Doanh nghiệp</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/kinh-doanh/bao-ve-ntd.htm" title="Bảo vệ NTD">Bảo vệ NTD</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/kinh-doanh/ve-so-dien-toan-in-san-bao-rao-nhieu-loan-thi-truong-20161203204959504.htm" title="V&#233; số điện to&#225;n in sẵn, b&#225;o rao nhiễu loạn thị trường?" ><img title="V&#233; số điện to&#225;n in sẵn, b&#225;o rao nhiễu loạn thị trường?" alt="V&#233; số điện to&#225;n in sẵn, b&#225;o rao nhiễu loạn thị trường?" data-x2="https://dantri4.vcmedia.vn/122d6c85/zoom/137_105/2016/20161202161250-ban-xo-so-1480772668015.jpg" src="https://dantri4.vcmedia.vn/zoom/130_100/2016/20161202161250-ban-xo-so-1480772668015.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/kinh-doanh/ve-so-dien-toan-in-san-bao-rao-nhieu-loan-thi-truong-20161203204959504.htm" title="V&#233; số điện to&#225;n in sẵn, b&#225;o rao nhiễu loạn thị trường?" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203204959504" >Vé số điện toán in sẵn, báo rao nhiễu loạn thị trường?</a></h4><div class="sapo fon5">Từng ngóc ngách, từ thôn quê đến thành thị đang lên cơn sốt “vé số điện toán” hay “vé số kiểu Mỹ”. Thay vì đến máy bấm số thì mọi người lại có thể mua xổ số điện toán bán dạo bất cứ đâu.<br /><a href="/kinh-doanh/xo-so-kieu-my-se-ra-mat-tai-ha-noi-vao-tuan-toi-20161201110115328.htm" title="&quot;Xổ số kiểu Mỹ&quot; sẽ ra mắt tại H&#224; Nội v&#224;o tuần tới"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;"Xổ số kiểu Mỹ" sẽ ra mắt tại Hà Nội vào tuần tới</b></a><br /><a href="/kinh-doanh/ha-noi-chay-ve-xo-so-vietlott-gia-ve-cho-den-len-toi-15000-dong-20161128161337895.htm" title="H&#224; Nội ch&#225;y v&#233; xổ số Vietlott, gi&#225; v&#233; “chợ đen” l&#234;n tới 15.000 đồng"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Hà Nội cháy vé xổ số Vietlott, giá vé “chợ đen” lên tới 15.000 đồng</b></a><br /><a href="/kinh-doanh/xo-so-vietlott-co-ngan-duoc-lo-de-20161125065509629.htm" title="Xổ số Vietlott c&#243; ngăn được l&#244; đề?"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Xổ số Vietlott có ngăn được lô đề?</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/kinh-doanh/ve-so-dien-toan-in-san-bao-rao-nhieu-loan-thi-truong-20161203204959504.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone6_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/kinh-doanh/thu-tuong-xoa-bo-quan-he-than-huu-uu-dai-ngam-20161203161457027.htm" title="Thủ tướng: &quot;X&#243;a bỏ quan hệ th&#226;n hữu, ưu đ&#227;i ngầm&quot;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203161457027" >Thủ tướng: "Xóa bỏ quan hệ thân hữu, ưu đãi ngầm"</a></li><li><a href="/kinh-doanh/my-bong-gio-roi-bo-tpp-fdi-vao-viet-nam-da-giam-nhanh-trong-thay-20161203123401394.htm" title="Mỹ b&#243;ng gi&#243; rời bỏ TPP, FDI v&#224;o Việt Nam đ&#227; giảm nhanh tr&#244;ng thấy" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203123401394" >Mỹ bóng gió rời bỏ TPP, FDI vào Việt Nam đã giảm nhanh trông thấy</a></li><li><a href="/kinh-doanh/thu-tuong-chi-loi-con-duong-ngan-nhat-cho-doanh-nghiep-nho-20161203161155557.htm" title="Thủ tướng chỉ lối &quot;con đường ngắn nhất&quot; cho doanh nghiệp nhỏ" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203161155557" >Thủ tướng chỉ lối "con đường ngắn nhất" cho doanh nghiệp nhỏ</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="730" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/van-hoa.htm" title="Văn h&#243;a" >Văn hóa</a></h2></li><li><h3><a href="/van-hoa/doi-song-van-hoa.htm" title="Đời sống văn h&#243;a">Đời sống văn hóa</a></h3></li><li><h3><a href="/van-hoa/san-khau-dan-gian.htm" title="S&#226;n khấu - D&#226;n gian">Sân khấu - Dân gian</a></h3></li><li><h3><a href="/van-hoa/du-lich-kham-pha.htm" title="Du lịch - Kh&#225;m ph&#225;">Du lịch - Khám phá</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/van-hoa/dien-anh.htm" title="Điện ảnh">Điện ảnh</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/van-hoa/tac-gia-i-will-always-love-you-gay-xuc-dong-vi-su-hao-phong-201612032211076.htm" title="T&#225;c giả “I Will Always Love You” g&#226;y x&#250;c động v&#236; sự h&#224;o ph&#243;ng" ><img title="T&#225;c giả “I Will Always Love You” g&#226;y x&#250;c động v&#236; sự h&#224;o ph&#243;ng" alt="T&#225;c giả “I Will Always Love You” g&#226;y x&#250;c động v&#236; sự h&#224;o ph&#243;ng" data-x2="https://dantri4.vcmedia.vn/1ebf3d9b/zoom/137_105/7a7517334e/2016/12/03/26-1480755054799.jpg" src="https://dantri4.vcmedia.vn/zoom/130_100/7a7517334e/2016/12/03/26-1480755054799.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/van-hoa/tac-gia-i-will-always-love-you-gay-xuc-dong-vi-su-hao-phong-201612032211076.htm" title="T&#225;c giả “I Will Always Love You” g&#226;y x&#250;c động v&#236; sự h&#224;o ph&#243;ng" class="fon6" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="201612032211076" >Tác giả “I Will Always Love You” gây xúc động vì sự hào phóng</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Tác giả của nhạc phẩm nổi tiếng thế giới “I Will Always Love You” - nữ danh ca người Mỹ Dolly Parton - đã vừa khiến truyền thông và công chúng Mỹ xúc động vì sự hào phóng của mình. Bà đã chi ra số tiền tương đương 55 tỷ đồng để giúp đỡ những người hoạn nạn.</div><a class="icon-detail fon7" href="/van-hoa/tac-gia-i-will-always-love-you-gay-xuc-dong-vi-su-hao-phong-201612032211076.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone7_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/van-hoa/duyen-no-kho-tin-cua-cuu-thanh-vien-1d-va-ban-gai-hon-10-tuoi-20161202213002471.htm" title="Duy&#234;n nợ kh&#243; tin của cựu th&#224;nh vi&#234;n 1D v&#224; bạn g&#225;i hơn 10 tuổi" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20161202213002471" >Duyên nợ khó tin của cựu thành viên 1D và bạn gái hơn 10 tuổi</a></li><li><a href="/van-hoa/ky-la-quan-an-thu-cua-nguoi-giau-mang-cho-nguoi-ngheo-20161203124850331.htm" title="Kỳ lạ qu&#225;n ăn “thu của người gi&#224;u, mang cho người ngh&#232;o”" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203124850331" >Kỳ lạ quán ăn “thu của người giàu, mang cho người nghèo”</a></li><li><a href="/van-hoa/gia-dinh-ban-be-nghen-ngao-tien-biet-nsut-quang-ly-2016120310112601.htm" title="Gia đ&#236;nh, bạn b&#232; nghẹn ng&#224;o tiễn biệt NSƯT Quang L&#253;" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="2016120310112601" >Gia đình, bạn bè nghẹn ngào tiễn biệt NSƯT Quang Lý</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="23" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/giai-tri.htm" title="Giải tr&#237;" >Giải trí</a></h2></li><li><h3><a href="/giai-tri/sao-viet.htm" title="Sao Việt">Sao Việt</a></h3></li><li><h3><a href="/giai-tri/hollywood.htm" title="Hollywood">Hollywood</a></h3></li><li><h3><a href="/giai-tri/chau-a.htm" title="Ch&#226;u &#193;">Châu Á</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/giai-tri/thoi-trang.htm" title="Thời trang">Thời trang</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/giai-tri/nguoi-dep-an-do-gianh-giai-hoa-hau-sieu-quoc-gia-2016-20161203194724798.htm" title="Người đẹp Ấn Độ gi&#224;nh giải Hoa hậu si&#234;u quốc gia 2016" ><img title="Người đẹp Ấn Độ gi&#224;nh giải Hoa hậu si&#234;u quốc gia 2016" alt="Người đẹp Ấn Độ gi&#224;nh giải Hoa hậu si&#234;u quốc gia 2016" data-x2="https://dantri4.vcmedia.vn/b335097e/zoom/137_105/2016/5-1480768908262-crop-1480768979456.jpg" src="https://dantri4.vcmedia.vn/zoom/130_100/2016/5-1480768908262-crop-1480768979456.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/giai-tri/nguoi-dep-an-do-gianh-giai-hoa-hau-sieu-quoc-gia-2016-20161203194724798.htm" title="Người đẹp Ấn Độ gi&#224;nh giải Hoa hậu si&#234;u quốc gia 2016" class="fon6" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203194724798" >Người đẹp Ấn Độ giành giải Hoa hậu siêu quốc gia 2016</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Người đẹp Ấn Độ - Srinidhi Ramesh Shetty đã xuất sắc vượt qua những đối thủ khác tại cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia 2016 để giành vương miện danh giá nhất trong đêm chung kết cuộc thi diễn ra vào ngày 2/12.</div><a class="icon-detail fon7" href="/giai-tri/nguoi-dep-an-do-gianh-giai-hoa-hau-sieu-quoc-gia-2016-20161203194724798.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone8_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/giai-tri/hoa-hau-anh-ke-chuyen-chinh-nguc-7-lan-20161202215907065.htm" title="Hoa hậu Anh kể chuyện chỉnh ngực 7 lần" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161202215907065" >Hoa hậu Anh kể chuyện chỉnh ngực 7 lần</a></li><li><a href="/giai-tri/17-nam-ben-nhau-vo-chong-david-beckham-van-tinh-nhu-thuo-ban-dau-20161203072322213.htm" title="17 năm b&#234;n nhau, vợ chồng David Beckham vẫn “t&#236;nh” như thuở ban đầu" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203072322213" >17 năm bên nhau, vợ chồng David Beckham vẫn “tình” như thuở ban đầu</a></li><li><a href="/giai-tri/nguoi-mau-chuyen-gioi-tu-tin-khoe-ve-dep-boc-lua-20161203075412021.htm" title="Người mẫu chuyển giới tự tin khoe vẻ đẹp bốc lửa" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203075412021" >Người mẫu chuyển giới tự tin khoe vẻ đẹp bốc lửa</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="835" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="http://dulich.dantri.com.vn" title="Du Lịch" target="_blank">Du Lịch</a></h2></li><li><h3><a target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/vong-quay-du-lich.htm" title="V&#242;ng quay du lịch">Vòng quay du lịch</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/tours-ua-thich.htm" title="Tours ưa th&#237;ch">Tours ưa thích</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/diem-den-moi-tuan.htm" title="Điểm đến mỗi tuần">Điểm đến mỗi tuần</a></h3></li><li class="none"><h3><a target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/kham-pha.htm" title="Kh&#225;m ph&#225;">Khám phá</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/khoanh-khac-thien-nhien-ky-thu-khien-ban-chi-muon-du-lich-ngay-va-luon-20161203121345489.htm" title="Khoảnh khắc thi&#234;n nhi&#234;n kỳ th&#250; khiến bạn chỉ muốn du lịch ngay v&#224; lu&#244;n" target="_blank"><img title="Khoảnh khắc thi&#234;n nhi&#234;n kỳ th&#250; khiến bạn chỉ muốn du lịch ngay v&#224; lu&#244;n" alt="Khoảnh khắc thi&#234;n nhi&#234;n kỳ th&#250; khiến bạn chỉ muốn du lịch ngay v&#224; lu&#244;n" data-x2="https://dantri4.vcmedia.vn/2f40b2ce/zoom/137_105/c05a76d21c/2016/12/02/img20161202230055193-eed71.jpg" src="https://dantri4.vcmedia.vn/zoom/130_100/c05a76d21c/2016/12/02/img20161202230055193-eed71.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/khoanh-khac-thien-nhien-ky-thu-khien-ban-chi-muon-du-lich-ngay-va-luon-20161203121345489.htm" title="Khoảnh khắc thi&#234;n nhi&#234;n kỳ th&#250; khiến bạn chỉ muốn du lịch ngay v&#224; lu&#244;n" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203121345489" target="_blank">Khoảnh khắc thiên nhiên kỳ thú khiến bạn chỉ muốn du lịch ngay và luôn</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Thế giới tự nhiên muôn màu và kỳ thú đưa người xem tới những cuộc hành trình đầy thú vị, từ phong cảnh tuyệt sắc cho tới cuộc sống động vật hoang dã, thôi thúc bạn xách vali lên đường du lịch ngay và luôn.</div><a class="icon-detail fon7" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/khoanh-khac-thien-nhien-ky-thu-khien-ban-chi-muon-du-lich-ngay-va-luon-20161203121345489.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone9_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/tu-5-12-van-mieu-quoc-tu-giam-se-phan-luong-khach-tham-quan-20161203091045123.htm" title="Từ 5/12, Văn Miếu- Quốc Tử Gi&#225;m sẽ ph&#226;n luồng kh&#225;ch tham quan" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203091045123" target="_blank">Từ 5/12, Văn Miếu- Quốc Tử Giám sẽ phân luồng khách tham quan</a></li><li><a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/ham-chua-cac-co-xe-hoi-co-bi-lang-quen-gan-1-the-ky-20161203121156854.htm" title="Hầm chứa c&#225;c cỗ xe hơi cổ bị l&#227;ng qu&#234;n gần 1 thế kỷ" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203121156854" target="_blank">Hầm chứa các cỗ xe hơi cổ bị lãng quên gần 1 thế kỷ</a></li><li><a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/tuoc-sao-cua-5-khach-san-tai-quang-ninh-20161203090423947.htm" title="“Tước” sao của 5 kh&#225;ch sạn tại Quảng Ninh" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203090423947" target="_blank">“Tước” sao của 5 khách sạn tại Quảng Ninh</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="170" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/phap-luat.htm" title="Ph&#225;p luật" >Pháp luật</a></h2></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/phap-luat/giai-cuu-1-nguoi-dai-loan-bi-giang-ho-bat-coc-doi-no-20161203155616335.htm" title="Giải cứu 1 người Đ&#224;i Loan bị giang hồ bắt c&#243;c đ&#242;i nợ" ><img title="Giải cứu 1 người Đ&#224;i Loan bị giang hồ bắt c&#243;c đ&#242;i nợ" alt="Giải cứu 1 người Đ&#224;i Loan bị giang hồ bắt c&#243;c đ&#242;i nợ" data-x2="https://dantri4.vcmedia.vn/145934ed/zoom/137_105/2016/nguoi-dai-loan-bi-giang-ho-nhot-foil-1480755282603.jpg" src="https://dantri4.vcmedia.vn/zoom/130_100/2016/nguoi-dai-loan-bi-giang-ho-nhot-foil-1480755282603.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/phap-luat/giai-cuu-1-nguoi-dai-loan-bi-giang-ho-bat-coc-doi-no-20161203155616335.htm" title="Giải cứu 1 người Đ&#224;i Loan bị giang hồ bắt c&#243;c đ&#242;i nợ" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203155616335" >Giải cứu 1 người Đài Loan bị giang hồ bắt cóc đòi nợ</a></h4><div class="sapo fon5">Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Bình Tân vừa giải cứu một người Đài Loan bị nhóm giang hồ nhốt trong căn nhà. Tuy nhiên, người bị nhốt đang bị Interpol truy nã.</div><a class="icon-detail fon7" href="/phap-luat/giai-cuu-1-nguoi-dai-loan-bi-giang-ho-bat-coc-doi-no-20161203155616335.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone10_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/phap-luat/tam-giu-container-cho-17-m3-go-cam-xe-de-dieu-tra-2016120322085686.htm" title="Tạm giữ container chở 17 m3 gỗ căm xe để điều tra" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2016120322085686" >Tạm giữ container chở 17 m3 gỗ căm xe để điều tra</a></li><li><a href="/phap-luat/da-nang-xoa-bo-te-nan-tin-dung-den-doi-no-thue-20161203192129033.htm" title="Đ&#224; Nẵng: X&#243;a bỏ tệ nạn t&#237;n dụng đen, đ&#242;i nợ thu&#234;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203192129033" >Đà Nẵng: Xóa bỏ tệ nạn tín dụng đen, đòi nợ thuê</a></li><li><a href="/phap-luat/canh-giac-voi-cac-chieu-tro-trao-doi-mua-ban-tien-gia-qua-mang-xa-hoi-20161203155310716.htm" title="Cảnh gi&#225;c với c&#225;c chi&#234;u tr&#242; trao đổi, mua b&#225;n tiền giả qua mạng x&#227; hội" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203155310716" >Cảnh giác với các chiêu trò trao đổi, mua bán tiền giả qua mạng xã hội</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="135" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/nhip-song-tre.htm" title="Nhịp sống trẻ" >Nhịp sống trẻ</a></h2></li><li><h3><a href="/nhip-song-tre/nguoi-viet-tre.htm" title="Người Việt trẻ">Người Việt trẻ</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/nhip-song-tre/phong-su-tre.htm" title="Ph&#243;ng sự trẻ">Phóng sự trẻ</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/nhip-song-tre/chia-khoa-de-tro-thanh-cong-dan-toan-cau-cua-chang-trai-xu-nghe-20161203144054118.htm" title="“Ch&#236;a kh&#243;a” để trở th&#224;nh c&#244;ng d&#226;n to&#224;n cầu của ch&#224;ng trai xứ Nghệ" ><img title="“Ch&#236;a kh&#243;a” để trở th&#224;nh c&#244;ng d&#226;n to&#224;n cầu của ch&#224;ng trai xứ Nghệ" alt="“Ch&#236;a kh&#243;a” để trở th&#224;nh c&#244;ng d&#226;n to&#224;n cầu của ch&#224;ng trai xứ Nghệ" data-x2="https://dantri4.vcmedia.vn/239e900b/zoom/137_105/2016/phanlinh1-1480750519344-crop-1480750767783.jpg" src="https://dantri4.vcmedia.vn/zoom/130_100/2016/phanlinh1-1480750519344-crop-1480750767783.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/nhip-song-tre/chia-khoa-de-tro-thanh-cong-dan-toan-cau-cua-chang-trai-xu-nghe-20161203144054118.htm" title="“Ch&#236;a kh&#243;a” để trở th&#224;nh c&#244;ng d&#226;n to&#224;n cầu của ch&#224;ng trai xứ Nghệ" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203144054118" >“Chìa khóa” để trở thành công dân toàn cầu của chàng trai xứ Nghệ</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Tự thân vận động, Nguyễn Phan Linh thực hiện mục tiêu du học và giữ những vị trí công việc “trong mơ” tại các công ty, tập đoàn đa quốc gia lớn có trụ sở tại New Zealand, đến Cộng hòa Séc rồi Singapore.<br /><a href="/du-hoc/cong-dan-toan-cau-xinh-dep-song-tai-7-quoc-gia-o-4-chau-luc-20161130072430352.htm" title="&quot;C&#244;ng d&#226;n to&#224;n cầu&quot; xinh đẹp sống tại 7 quốc gia ở 4 ch&#226;u lục"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;"Công dân toàn cầu" xinh đẹp sống tại 7 quốc gia ở 4 châu lục</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/nhip-song-tre/chia-khoa-de-tro-thanh-cong-dan-toan-cau-cua-chang-trai-xu-nghe-20161203144054118.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone11_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/nhip-song-tre/nhoi-long-goc-khuat-cua-nghe-mc-ao-kiem-bon-tien-20161203142727791.htm" title="Nh&#243;i l&#242;ng g&#243;c khuất của nghề MC ảo kiếm bộn tiền" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203142727791" >Nhói lòng góc khuất của nghề MC ảo kiếm bộn tiền</a></li><li><a href="/nhip-song-tre/cac-co-gai-bellydance-viet-xuat-sac-gianh-cup-vang-chau-a-20161203085603153.htm" title="C&#225;c c&#244; g&#225;i bellydance Việt xuất sắc gi&#224;nh C&#250;p v&#224;ng ch&#226;u &#193;" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203085603153" >Các cô gái bellydance Việt xuất sắc giành Cúp vàng châu Á</a></li><li><a href="/nhip-song-tre/nguoi-dep-9x-gay-thuong-nho-voi-vay-ren-mong-manh-20161203073434899.htm" title="Người đẹp 9X &quot;g&#226;y thương nhớ&quot; với v&#225;y ren mong manh" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203073434899" >Người đẹp 9X "gây thương nhớ" với váy ren mong manh</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="7" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/suc-khoe.htm" title="Sức khỏe" >Sức khỏe</a></h2></li><li><h3><a href="/suc-khoe/kien-thuc-gioi-tinh.htm" title="Kiến thức giới t&#237;nh">Kiến thức giới tính</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-khoe/tu-van.htm" title="Tư vấn">Tư vấn</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/suc-khoe/lam-dep.htm" title="L&#224;m đẹp">Làm đẹp</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/suc-khoe/infographics-7-thuc-pham-giup-toc-moc-nhanh-va-khoe-20161202172522637.htm" title="Infographics: 7 thực phẩm gi&#250;p t&#243;c mọc nhanh v&#224; khỏe" ><img title="Infographics: 7 thực phẩm gi&#250;p t&#243;c mọc nhanh v&#224; khỏe" alt="Infographics: 7 thực phẩm gi&#250;p t&#243;c mọc nhanh v&#224; khỏe" data-x2="https://dantri4.vcmedia.vn/bdbb7b69/zoom/137_105/2016/toc-1480674063459.jpg" src="https://dantri4.vcmedia.vn/zoom/130_100/2016/toc-1480674063459.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/suc-khoe/infographics-7-thuc-pham-giup-toc-moc-nhanh-va-khoe-20161202172522637.htm" title="Infographics: 7 thực phẩm gi&#250;p t&#243;c mọc nhanh v&#224; khỏe" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161202172522637" >Infographics: 7 thực phẩm giúp tóc mọc nhanh và khỏe</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Protein là thành phần chính cấu tạo nên tóc. Thiếu protein sẽ dẫn tới tóc tăng trưởng chậm, rụng nhiều và không chắc khỏe. Dưới đây là danh sách 7 loại thực phẩm tốt nhất giúp cho mái tóc của bạn nhanh dài và khỏe mạnh.</div><a class="icon-detail fon7" href="/suc-khoe/infographics-7-thuc-pham-giup-toc-moc-nhanh-va-khoe-20161202172522637.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone12_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/suc-khoe/dung-thuoc-boi-co-chua-khoi-benh-tri-20161201160339127.htm" title="D&#249;ng thuốc b&#244;i c&#243; chữa khỏi bệnh trĩ?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161201160339127" >Dùng thuốc bôi có chữa khỏi bệnh trĩ?</a></li><li><a href="/suc-khoe/30-thuoc-tren-thi-truong-la-vo-ich-20161203073250881.htm" title="30% thuốc tr&#234;n thị trường l&#224; v&#244; &#237;ch!" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203073250881" >30% thuốc trên thị trường là vô ích!</a></li><li><a href="/suc-khoe/luong-tieu-thu-muoi-i-ot-giam-nua-canh-bao-nguy-co-iq-thap-o-tre-20161203070845929.htm" title="Lượng ti&#234;u thụ muối i-ốt giảm nửa, cảnh b&#225;o nguy cơ IQ thấp ở trẻ" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203070845929" >Lượng tiêu thụ muối i-ốt giảm nửa, cảnh báo nguy cơ IQ thấp ở trẻ</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="119" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/suc-manh-so.htm" title="Sức mạnh số" >Sức mạnh số</a></h2></li><li><h3><a href="/suc-manh-so/dien-thoai.htm" title="Di động - Viễn th&#244;ng">Di động</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-manh-so/vi-tinh.htm" title="M&#225;y t&#237;nh - Mạng">Máy tính</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-manh-so/dien-may.htm" title="Điện tử ti&#234;u d&#249;ng">Điện tử</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-manh-so/phan-mem-bao-mat.htm" title="Phần mềm - Bảo mật">Phần mềm</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/suc-manh-so/thu-thuat.htm" title="Thủ thuật - Mẹo vặt">Thủ thuật</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/suc-manh-so/top-clip-hot-trong-tuan-tao-dang-khoe-sieu-xe-va-cai-ket-bat-ngo-20161203123621478.htm" title="Top clip &quot;hot&quot; trong tuần: &quot;Tạo d&#225;ng khoe si&#234;u xe v&#224; c&#225;i kết bất ngờ&quot;" ><img title="Top clip &quot;hot&quot; trong tuần: &quot;Tạo d&#225;ng khoe si&#234;u xe v&#224; c&#225;i kết bất ngờ&quot;" alt="Top clip &quot;hot&quot; trong tuần: &quot;Tạo d&#225;ng khoe si&#234;u xe v&#224; c&#225;i kết bất ngờ&quot;" data-x2="https://dantri4.vcmedia.vn/225bdd51/zoom/137_105/2016/screen-shot-2016-12-03-at-12-58-58-pm-1480744802302.png" src="https://dantri4.vcmedia.vn/zoom/130_100/2016/screen-shot-2016-12-03-at-12-58-58-pm-1480744802302.png" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/suc-manh-so/top-clip-hot-trong-tuan-tao-dang-khoe-sieu-xe-va-cai-ket-bat-ngo-20161203123621478.htm" title="Top clip &quot;hot&quot; trong tuần: &quot;Tạo d&#225;ng khoe si&#234;u xe v&#224; c&#225;i kết bất ngờ&quot;" class="fon6" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203123621478" >Top clip "hot" trong tuần: "Tạo dáng khoe siêu xe và cái kết bất ngờ"</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Một Youtuber khá nổi tiếng đỗ siêu xe BMW i8 giữa đường phố New York để tạo dáng chụp ảnh và đã gặp phải hậu quả bất ngờ. Tuần qua còn có các clip nổi bật khác như sự khác biệt trong cuộc sống quá khứ và hiện tại, chàng trai nhào lộn mạo hiểm trước mũi tàu, "quân với dân như cá với nước",...</div><a class="icon-detail fon7" href="/suc-manh-so/top-clip-hot-trong-tuan-tao-dang-khoe-sieu-xe-va-cai-ket-bat-ngo-20161203123621478.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone13_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/suc-manh-so/phan-mem-chuyen-nghiep-giup-quan-ly-va-toi-uu-hieu-suat-cho-o-cung-20161203075308421.htm" title="Phần mềm chuy&#234;n nghiệp gi&#250;p quản l&#253; v&#224; tối ưu hiệu suất cho ổ cứng" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203075308421" >Phần mềm chuyên nghiệp giúp quản lý và tối ưu hiệu suất cho ổ cứng</a></li><li><a href="/suc-manh-so/hang-trieu-smartphone-se-khong-the-tiep-tuc-dung-whatsapp-vao-thang-sau-20161203073340051.htm" title="H&#224;ng triệu smartphone sẽ kh&#244;ng thể tiếp tục d&#249;ng WhatsApp v&#224;o th&#225;ng sau" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203073340051" >Hàng triệu smartphone sẽ không thể tiếp tục dùng WhatsApp vào tháng sau</a></li><li><a href="/suc-manh-so/top-video-meo-vat-cong-nghe-hap-dan-nhat-tuan-qua-20161203072831974.htm" title="Top video mẹo vặt c&#244;ng nghệ hấp dẫn nhất tuần qua" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203072831974" >Top video mẹo vặt công nghệ hấp dẫn nhất tuần qua</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="111" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/o-to-xe-may.htm" title="&#212; t&#244; - Xe m&#225;y" >Ô tô - Xe máy</a></h2></li><li><h3><a href="/o-to-xe-may/thi-truong-xe.htm" title="Thị trường xe">Thị trường xe</a></h3></li><li><h3><a href="/o-to-xe-may/van-hoa-xe.htm" title="Văn ho&#225; xe">Văn hoá xe</a></h3></li><li><h3><a href="/o-to-xe-may/tu-van-xe.htm" title="Tư vấn xe">Tư vấn xe</a></h3></li><li><h3><a href="/o-to-xe-may/dua-xe.htm" title="Đua xe">Đua xe</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/o-to-xe-may/gia-xe.htm" title="Gi&#225; xe">Giá xe</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/o-to-xe-may/truy-tim-o-to-dam-nguoi-roi-bo-chay-20161203125008266.htm" title="Truy t&#236;m &#244; t&#244; đ&#226;m người rồi bỏ chạy" ><img title="Truy t&#236;m &#244; t&#244; đ&#226;m người rồi bỏ chạy" alt="Truy t&#236;m &#244; t&#244; đ&#226;m người rồi bỏ chạy" data-x2="https://dantri4.vcmedia.vn/18814756/zoom/137_105/18be5f307b/2016/12/03/15267779-1786081434991353-7642490973833490110-n-1480743790043.jpg" src="https://dantri4.vcmedia.vn/zoom/130_100/18be5f307b/2016/12/03/15267779-1786081434991353-7642490973833490110-n-1480743790043.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/o-to-xe-may/truy-tim-o-to-dam-nguoi-roi-bo-chay-20161203125008266.htm" title="Truy t&#236;m &#244; t&#244; đ&#226;m người rồi bỏ chạy" class="fon6" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203125008266" >Truy tìm ô tô đâm người rồi bỏ chạy</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Chiều qua 2/12, chiếc crossover Mazda CX-5 mang biển số 30A-544.56 sau khi đâm phải người phụ nữ đi xe máy trên đường Lê Đức Thọ (Hà Nội) đã bỏ chạy, để mặc người bị nạn nằm trên đường.</div><a class="icon-detail fon7" href="/o-to-xe-may/truy-tim-o-to-dam-nguoi-roi-bo-chay-20161203125008266.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone14_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/o-to-xe-may/nico-rosberg-bat-ngo-tuyen-bo-giai-nghe-20161203161335753.htm" title="Nico Rosberg bất ngờ tuy&#234;n bố giải nghệ" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203161335753" >Nico Rosberg bất ngờ tuyên bố giải nghệ</a></li><li><a href="/o-to-xe-may/mercedes-benz-trieu-hoi-s-class-20161203124112473.htm" title="Mercedes-Benz triệu hồi S-Class" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203124112473" >Mercedes-Benz triệu hồi S-Class</a></li><li><a href="/o-to-xe-may/nghi-an-chay-xe-chay-cay-xang-vi-vua-do-xang-vua-dung-dien-thoai-2016120305254386.htm" title="Nghi &#225;n ch&#225;y xe, ch&#225;y c&#226;y xăng v&#236; vừa đổ xăng vừa d&#249;ng điện thoại" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="2016120305254386" >Nghi án cháy xe, cháy cây xăng vì vừa đổ xăng vừa dùng điện thoại</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="202" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/ban-doc.htm" title="Bạn đọc" >Bạn đọc</a></h2></li><li><h3><a href="/ban-doc/tu-van-phap-luat.htm" title="Tư vấn ph&#225;p luật">Tư vấn pháp luật</a></h3></li><li><h3><a href="/ban-doc/hoi-am.htm" title="Hồi &#226;m">Hồi âm</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/ban-doc/goc-anh.htm" title="G&#243;c ảnh">Góc ảnh</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/ban-doc/vu-can-bo-thon-ep-dan-trich-lai-tien-den-bu-cham-tra-lai-tien-cho-dan-20161203074957836.htm" title="Vụ c&#225;n bộ th&#244;n “&#233;p” d&#226;n tr&#237;ch lại tiền đền b&#249;: Chậm trả lại tiền cho d&#226;n!" ><img title="Vụ c&#225;n bộ th&#244;n “&#233;p” d&#226;n tr&#237;ch lại tiền đền b&#249;: Chậm trả lại tiền cho d&#226;n!" alt="Vụ c&#225;n bộ th&#244;n “&#233;p” d&#226;n tr&#237;ch lại tiền đền b&#249;: Chậm trả lại tiền cho d&#226;n!" data-x2="https://dantri4.vcmedia.vn/74cb478c/zoom/137_105/79b8ccac26/2016/12/01/dt1-12datquangphu1-1480601592736.jpg" src="https://dantri4.vcmedia.vn/zoom/130_100/79b8ccac26/2016/12/01/dt1-12datquangphu1-1480601592736.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/ban-doc/vu-can-bo-thon-ep-dan-trich-lai-tien-den-bu-cham-tra-lai-tien-cho-dan-20161203074957836.htm" title="Vụ c&#225;n bộ th&#244;n “&#233;p” d&#226;n tr&#237;ch lại tiền đền b&#249;: Chậm trả lại tiền cho d&#226;n!" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203074957836" >Vụ cán bộ thôn “ép” dân trích lại tiền đền bù: Chậm trả lại tiền cho dân!</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc dân tố cán bộ thôn “ép” trích lại tiền đền bù để xây dựng nông thôn mới, nhiều người dân tiếp tục kêu cứu đến Báo điện tử Dân trí với mong muốn sớm được nhận lại số tiền bị “truy thu”.<br /><a href="/ban-doc/quang-binh-ky-luat-nhieu-can-bo-ep-dan-trich-tien-den-bu-xay-dung-nong-thon-moi-20160826051626767.htm" title="Quảng B&#236;nh: Kỷ luật nhiều c&#225;n bộ “&#233;p” d&#226;n tr&#237;ch tiền đền b&#249; x&#226;y dựng n&#244;ng th&#244;n mới!"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Quảng Bình: Kỷ luật nhiều cán bộ “ép” dân trích tiền đền bù xây dựng nông thôn mới!</b></a><br /><a href="/ban-doc/quang-binh-dan-to-thon-ep-trich-lai-tien-den-bu-de-xay-dung-nong-thon-moi-20160705195548686.htm" title="Quảng B&#236;nh: D&#226;n tố th&#244;n “&#233;p” tr&#237;ch lại tiền đền b&#249; để x&#226;y dựng n&#244;ng th&#244;n mới!"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Quảng Bình: Dân tố thôn “ép” trích lại tiền đền bù để xây dựng nông thôn mới!</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/ban-doc/vu-can-bo-thon-ep-dan-trich-lai-tien-den-bu-cham-tra-lai-tien-cho-dan-20161203074957836.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone15_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/ban-doc/bac-kien-nghi-cua-chu-tich-hdqt-cong-ty-cap-nuoc-ca-mau-bao-ve-nguoi-lao-dong-20161203075220838.htm" title="B&#225;c kiến nghị của Chủ tịch HĐQT C&#244;ng ty Cấp nước C&#224; Mau, bảo vệ người lao động" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203075220838" >Bác kiến nghị của Chủ tịch HĐQT Công ty Cấp nước Cà Mau, bảo vệ người lao động</a></li><li><a href="/ban-doc/an-tuyen-mot-duong-thi-hanh-mot-neo-tong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-vao-cuoc-20161203074625476.htm" title="&#193;n tuy&#234;n một đường, thi h&#224;nh một nẻo: Tổng cục Thi h&#224;nh &#225;n d&#226;n sự v&#224;o cuộc!" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203074625476" >Án tuyên một đường, thi hành một nẻo: Tổng cục Thi hành án dân sự vào cuộc!</a></li><li><a href="/ban-doc/ha-noi-vu-danh-say-thai-thieu-phu-khung-bo-bang-bom-ban-can-duoc-xu-ly-the-nao-2016120208244397.htm" title="H&#224; Nội: Vụ đ&#225;nh sảy thai thiếu phụ, “khủng bố” bằng “bom bẩn” cần được xử l&#253; thế n&#224;o?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2016120208244397" >Hà Nội: Vụ đánh sảy thai thiếu phụ, “khủng bố” bằng “bom bẩn” cần được xử lý thế nào?</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="130" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh.htm" title="T&#236;nh y&#234;u - Giới t&#237;nh" >Tình yêu - Giới tính</a></h2></li><li><h3><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/tinh-yeu.htm" title="T&#236;nh y&#234;u">Tình yêu</a></h3></li><li><h3><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/gia-dinh.htm" title="Gia đ&#236;nh">Gia đình</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/goc-tam-hon.htm" title="G&#243;c t&#226;m hồn">Góc tâm hồn</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/hoac-la-me-hoac-la-em-anh-chon-di-20161202221821544.htm" title="“Hoặc l&#224; mẹ hoặc l&#224; em, anh chọn đi”" ><img title="“Hoặc l&#224; mẹ hoặc l&#224; em, anh chọn đi”" alt="“Hoặc l&#224; mẹ hoặc l&#224; em, anh chọn đi”" data-x2="https://dantri4.vcmedia.vn/4c504c41/zoom/137_105/2016/chonai-1480691721116.png" src="https://dantri4.vcmedia.vn/zoom/130_100/2016/chonai-1480691721116.png" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/hoac-la-me-hoac-la-em-anh-chon-di-20161202221821544.htm" title="“Hoặc l&#224; mẹ hoặc l&#224; em, anh chọn đi”" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161202221821544" >“Hoặc là mẹ hoặc là em, anh chọn đi”</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Anh bạn tôi kể, tối qua vợ chồng anh ấy cãi nhau, bạn tôi giận quá tát vợ một cái. Cô ấy bảo: "Được, hoặc tôi hoặc mẹ, anh chọn đi”. Nếu phải lựa chọn, chắc chắn anh ấy không chọn vợ. Cô ấy cũng có mẹ mà, làm sao lại có thể nói ra những câu tàn nhẫn như vậy được.<br /><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/me-va-vo-anh-chon-ai-20160526092537713.htm" title="Mẹ v&#224; vợ, anh chọn ai?"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Mẹ và vợ, anh chọn ai?</b></a><br /><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/dai-chien-me-chong-con-dau-vi-be-15-tuoi-tuyet-thuc-20160416074420137.htm" title="Đại chiến mẹ chồng - con d&#226;u v&#236; b&#233; 1,5 tuổi &quot;tuyệt thực&quot;"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Đại chiến mẹ chồng - con dâu vì bé 1,5 tuổi "tuyệt thực"</b></a><br /><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/su-tha-thu-tan-nhan-cua-vo-toi-20160317160422378.htm" title="Sự tha thứ t&#224;n nhẫn của vợ t&#244;i"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Sự tha thứ tàn nhẫn của vợ tôi</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/tinh-yeu-gioi-tinh/hoac-la-me-hoac-la-em-anh-chon-di-20161202221821544.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone16_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/chuyen-cua-mot-phu-nu-bi-dan-canh-bay-tinh-20161202223645388.htm" title="Chuyện của một phụ nữ bị d&#224;n cảnh “bẫy t&#236;nh”" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161202223645388" >Chuyện của một phụ nữ bị dàn cảnh “bẫy tình”</a></li><li><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/con-gai-cang-than-voi-me-cang-giu-gin-trinh-tiet-lau-hon-20161202190636655.htm" title="Con g&#225;i c&#224;ng th&#226;n với mẹ c&#224;ng giữ g&#236;n trinh tiết l&#226;u hơn" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161202190636655" >Con gái càng thân với mẹ càng giữ gìn trinh tiết lâu hơn</a></li><li><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/ghen-ty-voi-con-me-chi-37-trieu-de-co-ma-lum-dong-tien-20161202224048103.htm" title="&quot;Ghen tỵ&quot; với con, mẹ chi 37 triệu để c&#243; m&#225; l&#250;m đồng tiền" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161202224048103" >"Ghen tỵ" với con, mẹ chi 37 triệu để có má lúm đồng tiền</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="894" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/khoa-hoc-cong-nghe.htm" title="Khoa học - C&#244;ng nghệ" >Khoa học - Công nghệ</a></h2></li><li><h3><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-do-day.htm" title="Khoa học đ&#243; đ&#226;y">Khoa học đó đây</a></h3></li><li><h3><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/tai-sao-lai-the.htm" title="Tại sao lại thế?">Tại sao lại thế</a></h3></li><li><h3><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/sang-tao-viet.htm" title="S&#225;ng tạo Việt">Sáng tạo Việt</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-doi-song.htm" title="Khoa học &amp; đời sống">KH & ĐS</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/khoa-hoc-cong-nghe/su-tu-dung-khinh-cong-de-san-trau-rung-chau-phi-va-cai-ket-bat-ngo-20161203070659758.htm" title="Sư tử d&#249;ng &quot;khinh c&#244;ng&quot; để săn tr&#226;u rừng ch&#226;u Phi v&#224; c&#225;i kết bất ngờ" ><img rel="video" video-key="{"KeyVideo":"0fe1ab1665b942ea8a82bb1b21d4e3f7","FileName":"6unb7i5ueiv7mtcccccccccccckanv/2016/12/03/traurung-1480722931874-4ec11.mp4"}" title="Sư tử d&#249;ng &quot;khinh c&#244;ng&quot; để săn tr&#226;u rừng ch&#226;u Phi v&#224; c&#225;i kết bất ngờ" alt="Sư tử d&#249;ng &quot;khinh c&#244;ng&quot; để săn tr&#226;u rừng ch&#226;u Phi v&#224; c&#225;i kết bất ngờ" data-x2="https://dantri4.vcmedia.vn/db905536/zoom/137_105/2016/sutu-1480723472972.gif" src="https://dantri4.vcmedia.vn/zoom/130_100/2016/sutu-1480723472972.gif" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/su-tu-dung-khinh-cong-de-san-trau-rung-chau-phi-va-cai-ket-bat-ngo-20161203070659758.htm" title="Sư tử d&#249;ng &quot;khinh c&#244;ng&quot; để săn tr&#226;u rừng ch&#226;u Phi v&#224; c&#225;i kết bất ngờ" class="fon6" data-newstype="13" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203070659758" >Sư tử dùng "khinh công" để săn trâu rừng châu Phi và cái kết bất ngờ</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Đoạn video được các du khách ghi lại cảnh sư tử dùng “khinh công” để săn trâu rừng châu Phi một cách khá ấn tượng. Những con sư tử lấy đà để tăng tốc và sau đó tung người lên cao nhằm vượt trước và cắn vào cổ trâu rừng. Với phương thức tấn công dũng mãnh thì liệu sư tử có thành công trong cuộc đi săn này?</div><a class="icon-detail fon7" href="/khoa-hoc-cong-nghe/su-tu-dung-khinh-cong-de-san-trau-rung-chau-phi-va-cai-ket-bat-ngo-20161203070659758.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone24_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/mot-buoc-ngoat-trong-su-hieu-biet-cach-thuc-nuoc-dan-dien-20161203151440962.htm" title="Một bước ngoặt trong sự hiểu biết c&#225;ch thức nước dẫn điện" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203151440962" >Một bước ngoặt trong sự hiểu biết cách thức nước dẫn điện</a></li><li><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/su-dung-kim-cuong-de-che-tao-pin-hat-nhan-20161203061329707.htm" title="Sử dụng kim cương để chế tạo pin hạt nh&#226;n" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203061329707" >Sử dụng kim cương để chế tạo pin hạt nhân</a></li><li><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/thuoc-khoi-phuc-ton-thuong-nao-o-benh-nhan-dot-quy-20161203072200916.htm" title="Thuốc kh&#244;i phục tổn thương n&#227;o ở bệnh nh&#226;n đột quỵ" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203072200916" >Thuốc khôi phục tổn thương não ở bệnh nhân đột quỵ</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="704" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="http://tuyensinh.dantri.com.vn" title="Tuyển sinh" target="_blank">Tuyển sinh</a></h2></li><li><h3><a target="_blank" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/chi-tieu.htm" title="Chỉ ti&#234;u">Chỉ tiêu</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/de-thi-dap-an.htm" title="Đề thi - Đ&#225;p &#225;n">Đề thi - Đáp án</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/khoanh-khac-mua-thi.htm" title="Khoảnh khắc m&#249;a thi">Khoảnh khắc mùa thi</a></h3></li><li class="none"><h3><a target="_blank" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/gap-go-cac-truong.htm" title="Gặp gỡ c&#225;c trường">Gặp gỡ các trường</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/hoc-7-nam-moi-duoc-hanh-nghe-bac-sy-20161203073900295.htm" title="Học 7 năm mới được h&#224;nh nghề b&#225;c sỹ" target="_blank"><img title="Học 7 năm mới được h&#224;nh nghề b&#225;c sỹ" alt="Học 7 năm mới được h&#224;nh nghề b&#225;c sỹ" data-x2="https://dantri4.vcmedia.vn/fda5785b/zoom/137_105/2016/60-1480725695873.jpg" src="https://dantri4.vcmedia.vn/zoom/130_100/2016/60-1480725695873.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/hoc-7-nam-moi-duoc-hanh-nghe-bac-sy-20161203073900295.htm" title="Học 7 năm mới được h&#224;nh nghề b&#225;c sỹ" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203073900295" target="_blank">Học 7 năm mới được hành nghề bác sỹ</a></h4><div class="sapo fon5">Với mong muốn đào tạo thế hệ bác sĩ mới có thể đương đầu với những thách thức trong tương lai của hệ thống y tế, các trường đào tạo ngành Y đang bàn cách thay đổi chương trình cũ vốn được thiết kế từ hàng chục năm trước. Dự kiến, để được cấp chứng chỉ hành nghề, bác sĩ sẽ phải trải qua các khóa đào tạo kéo dài ít nhất 7 năm.</div><a class="icon-detail fon7" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/hoc-7-nam-moi-duoc-hanh-nghe-bac-sy-20161203073900295.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone17_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/xo-so-dien-toan-mega-6-45-vao-de-kiem-tra-mon-toan-20161203210109336.htm" title="Xổ số điện to&#225;n Mega 6/45 v&#224;o đề kiểm tra m&#244;n To&#225;n" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203210109336" >Xổ số điện toán Mega 6/45 vào đề kiểm tra môn Toán</a></li><li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/hon-11-trieu-lao-dong-that-nghiep-trong-ca-nuoc-2016120317150784.htm" title="Hơn 1,1 triệu lao động thất nghiệp trong cả nước" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2016120317150784" >Hơn 1,1 triệu lao động thất nghiệp trong cả nước</a></li><li><a href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/cac-truong-dh-dieu-chinh-phuong-an-tuyen-sinh-20161202071845392.htm" title="C&#225;c trường ĐH điều chỉnh phương &#225;n tuyển sinh" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161202071845392" target="_blank">Các trường ĐH điều chỉnh phương án tuyển sinh</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="133" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/viec-lam.htm" title="Việc l&#224;m" >Việc làm</a></h2></li><li><h3><a href="/viec-lam/chinh-sach.htm" title="Ch&#237;nh s&#225;ch">Chính sách</a></h3></li><li><h3><a href="/viec-lam/thi-truong-viec-lam.htm" title="Thị trường">Thị trường</a></h3></li><li><h3><a href="/viec-lam/chung-toi-noi.htm" title="Ch&#250;ng t&#244;i n&#243;i">Chúng tôi nói</a></h3></li><li><h3><a href="/viec-lam/dao-tao.htm" title="Đ&#224;o tạo">Đào tạo</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/viec-lam/xkld.htm" title="XKLĐ">XKLĐ</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/viec-lam/doanh-nghiep-day-nghe-day-nhanh-cung-cau-trong-thi-truong-lao-dong-20161203112415657.htm" title="Doanh nghiệp dạy nghề: Đẩy nhanh cung cầu trong thị trường lao động" ><img title="Doanh nghiệp dạy nghề: Đẩy nhanh cung cầu trong thị trường lao động" alt="Doanh nghiệp dạy nghề: Đẩy nhanh cung cầu trong thị trường lao động" data-x2="https://dantri4.vcmedia.vn/c775bebe/zoom/137_105/2016/daynghe-1480738951973.jpg" src="https://dantri4.vcmedia.vn/zoom/130_100/2016/daynghe-1480738951973.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/viec-lam/doanh-nghiep-day-nghe-day-nhanh-cung-cau-trong-thi-truong-lao-dong-20161203112415657.htm" title="Doanh nghiệp dạy nghề: Đẩy nhanh cung cầu trong thị trường lao động" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203112415657" >Doanh nghiệp dạy nghề: Đẩy nhanh cung cầu trong thị trường lao động</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - «Cả nước có 39 cơ sở dạy nghề lớn của doanh nghiệp. Việc tham gia của doanh nghiệp trong dạy nghề cần được tăng cường nhằm thúc đẩy cung cầu trong sử dụng nhân lực, giảm áp lực về ngân sách và nguồn lực của hệ thống dạy nghề công và góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực …»<br /><a href="/viec-lam/don-dieu-day-nghe-o-truong-pho-thong-20161127225207414.htm" title="Đơn điệu dạy nghề ở trường phổ th&#244;ng"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Đơn điệu dạy nghề ở trường phổ thông</b></a><br /><a href="/viec-lam/day-nghe-nong-thon-o-ha-noi-kho-nhat-la-tim-dau-ra-20161107085416262.htm" title="Dạy nghề n&#244;ng th&#244;n ở H&#224; Nội: Kh&#243; nhất l&#224; t&#236;m đầu ra"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Dạy nghề nông thôn ở Hà Nội: Khó nhất là tìm đầu ra</b></a><br /><a href="/viec-lam/thanh-hoa-trung-tam-day-nghe-30-ty-dong-vang-nhu-chua-ba-danh-20161018223348792.htm" title="Thanh H&#243;a: Trung t&#226;m dạy nghề 30 tỷ đồng vắng như “ch&#249;a b&#224; đanh”"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Thanh Hóa: Trung tâm dạy nghề 30 tỷ đồng vắng như “chùa bà đanh”</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/viec-lam/doanh-nghiep-day-nghe-day-nhanh-cung-cau-trong-thi-truong-lao-dong-20161203112415657.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone18_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/viec-lam/hop-tac-xa-khoi-nghiep-20161203094912723.htm" title="Hợp t&#225;c x&#227; khởi nghiệp" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203094912723" >Hợp tác xã khởi nghiệp</a></li><li><a href="/viec-lam/hon-11-trieu-lao-dong-that-nghiep-trong-ca-nuoc-20161203093309574.htm" title="Hơn 1,1 triệu lao động thất nghiệp trong cả nước" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203093309574" >Hơn 1,1 triệu lao động thất nghiệp trong cả nước</a></li><li><a href="/viec-lam/ha-nam-hon-100-cong-nhan-bi-no-luong-moi-mon-cho-duoc-giai-quyet-20161202225512538.htm" title="H&#224; Nam: Hơn 100 c&#244;ng nh&#226;n bị nợ lương mỏi m&#242;n chờ được giải quyết" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161202225512538" >Hà Nam: Hơn 100 công nhân bị nợ lương mỏi mòn chờ được giải quyết</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="734" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="http://duhoc.dantri.com.vn" title="Du học" target="_blank">Du học</a></h2></li><li><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/co-hoi-du-hoc.htm" title="Cơ hội du học">Cơ hội du học</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/the-gioi-du-hoc.htm" title="Thế giới du học">Thế giới du học</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/tai-tri-viet.htm" title="T&#224;i tr&#237; Việt">Tài trí Việt</a></h3></li><li class="none"><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/cac-ngoi-truong-danh-tieng.htm" title="C&#225;c ng&#244;i trường danh tiếng">Các ngôi trường danh tiếng</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/du-hoc-uc-nganh-hot-cung-co-hoi-viec-lam-va-dinh-cu-2017-20161201211108172.htm" title="Du học &#218;c - Ng&#224;nh Hot c&#249;ng cơ hội việc l&#224;m v&#224; định cư 2017" target="_blank"><img title="Du học &#218;c - Ng&#224;nh Hot c&#249;ng cơ hội việc l&#224;m v&#224; định cư 2017" alt="Du học &#218;c - Ng&#224;nh Hot c&#249;ng cơ hội việc l&#224;m v&#224; định cư 2017" data-x2="https://dantri4.vcmedia.vn/3fd15aae/zoom/137_105/2016/homethu7-1480601117758.jpg" src="https://dantri4.vcmedia.vn/zoom/130_100/2016/homethu7-1480601117758.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/du-hoc-uc-nganh-hot-cung-co-hoi-viec-lam-va-dinh-cu-2017-20161201211108172.htm" title="Du học &#218;c - Ng&#224;nh Hot c&#249;ng cơ hội việc l&#224;m v&#224; định cư 2017" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161201211108172" target="_blank">Du học Úc - Ngành Hot cùng cơ hội việc làm và định cư 2017</a></h4><div class="sapo fon5">Úc – Xứ sở Chuột túi trong những năm trở lại đây đang thu hút không ít sự chú ý của giới trẻ có ý định du học xứ ngoại.</div><a class="icon-detail fon7" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/du-hoc-uc-nganh-hot-cung-co-hoi-viec-lam-va-dinh-cu-2017-20161201211108172.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone19_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/nhip-song-tre/chia-khoa-de-tro-thanh-cong-dan-toan-cau-cua-chang-trai-xu-nghe-20161203144054118.htm" title="“Ch&#236;a kh&#243;a” để trở th&#224;nh c&#244;ng d&#226;n to&#224;n cầu của ch&#224;ng trai xứ Nghệ" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203144054118" >“Chìa khóa” để trở thành công dân toàn cầu của chàng trai xứ Nghệ</a></li><li><a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/9x-ha-thanh-dien-trai-duoc-3-truong-dh-my-cap-hoc-bong-20161202125137909.htm" title="9X H&#224; th&#224;nh điển trai được 3 trường ĐH Mỹ cấp học bổng" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161202125137909" target="_blank">9X Hà thành điển trai được 3 trường ĐH Mỹ cấp học bổng</a></li><li><a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/mo-trang-web-tim-viec-lam-cho-luu-hoc-sinh-20161201143123819.htm" title="Mở trang web t&#236;m việc l&#224;m cho lưu học sinh" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161201143123819" target="_blank">Mở trang web tìm việc làm cho lưu học sinh</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="132" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/chuyen-la.htm" title="Chuyện lạ" >Chuyện lạ</a></h2></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/chuyen-la/nguoi-dan-ong-co-ma-thuat-khien-ran-du-nam-bep-nhu-gian-20161203151124188.htm" title="Người đ&#224;n &#244;ng c&#243; “ma thuật” khiến rắn dữ nằm bẹp như gi&#225;n" ><img title="Người đ&#224;n &#244;ng c&#243; “ma thuật” khiến rắn dữ nằm bẹp như gi&#225;n" alt="Người đ&#224;n &#244;ng c&#243; “ma thuật” khiến rắn dữ nằm bẹp như gi&#225;n" data-x2="https://dantri4.vcmedia.vn/ef5e15ff/zoom/137_105/2016/148066393411168-thumbnail-auto-crop-1480752422865.jpg" src="https://dantri4.vcmedia.vn/zoom/130_100/2016/148066393411168-thumbnail-auto-crop-1480752422865.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/chuyen-la/nguoi-dan-ong-co-ma-thuat-khien-ran-du-nam-bep-nhu-gian-20161203151124188.htm" title="Người đ&#224;n &#244;ng c&#243; “ma thuật” khiến rắn dữ nằm bẹp như gi&#225;n" class="fon6" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203151124188" >Người đàn ông có “ma thuật” khiến rắn dữ nằm bẹp như gián</a></h4><div class="sapo fon5">Con rắn trước đó đang rất giận dữ bỗng trở nên yếu ớt trước “ma thuật” của người đàn ông.</div><a class="icon-detail fon7" href="/chuyen-la/nguoi-dan-ong-co-ma-thuat-khien-ran-du-nam-bep-nhu-gian-20161203151124188.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone20_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/chuyen-la/bi-dua-vao-nha-xac-nguoi-chet-dot-nhien-song-lai-20161203073815103.htm" title="Bị đưa v&#224;o nh&#224; x&#225;c, người chết đột nhi&#234;n... sống lại" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203073815103" >Bị đưa vào nhà xác, người chết đột nhiên... sống lại</a></li><li><a href="/chuyen-la/nguoi-dan-kinh-ngac-khi-thay-tuyet-roi-giua-sa-mac-20161202084124825.htm" title="Người d&#226;n kinh ngạc khi thấy tuyết rơi giữa... sa mạc" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161202084124825" >Người dân kinh ngạc khi thấy tuyết rơi giữa... sa mạc</a></li><li><a href="/chuyen-la/kinh-hai-khoanh-khac-su-tu-tan-cong-dien-vien-xiec-trong-khi-dang-bieu-dien-20161202062126691.htm" title="Kinh h&#227;i khoảnh khắc sư tử tấn c&#244;ng diễn vi&#234;n xiếc trong khi đang biểu diễn" data-newstype="7" data-linktype="newsdetail" data-id="20161202062126691" >Kinh hãi khoảnh khắc sư tử tấn công diễn viên xiếc trong khi đang biểu diễn</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="844" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/doi-song.htm" title="Đời sống" >Đời sống</a></h2></li><li><h3><a href="/doi-song/cong-dong.htm" title="Cộng đồng">Cộng đồng</a></h3></li><li><h3><a href="/doi-song/nha-dep.htm" title="Nh&#224; đẹp">Nhà đẹp</a></h3></li><li><h3><a href="/doi-song/tieu-dung.htm" title="Ti&#234;u d&#249;ng">Tiêu dùng</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/doi-song/thuong-luu.htm" title="Thượng lưu">Thượng lưu</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/doi-song/cach-don-gian-cuu-nguoi-dot-quy-tai-nha-2016120313162389.htm" title="C&#225;ch đơn giản cứu người đột quỵ tại nh&#224;" ><img title="C&#225;ch đơn giản cứu người đột quỵ tại nh&#224;" alt="C&#225;ch đơn giản cứu người đột quỵ tại nh&#224;" data-x2="https://dantri4.vcmedia.vn/fffd27c0/zoom/137_105/2016/20161201180808-sac-1480745652634.jpg" src="https://dantri4.vcmedia.vn/zoom/130_100/2016/20161201180808-sac-1480745652634.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/doi-song/cach-don-gian-cuu-nguoi-dot-quy-tai-nha-2016120313162389.htm" title="C&#225;ch đơn giản cứu người đột quỵ tại nh&#224;" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2016120313162389" >Cách đơn giản cứu người đột quỵ tại nhà</a></h4><div class="sapo fon5">Tai biến mạch máu não (đột quỵ não) có thể nhận biết qua những dấu hiệu cảnh báo trước. Nếu sơ cứu đúng cách, người bệnh có thể giảm biến chứng và nguy cơ tử vong.</div><a class="icon-detail fon7" href="/doi-song/cach-don-gian-cuu-nguoi-dot-quy-tai-nha-2016120313162389.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone21_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/doi-song/doc-dao-quan-ca-phe-hon-60-nam-khong-ngu-20161203131229506.htm" title="Độc đ&#225;o qu&#225;n c&#224; ph&#234; hơn 60 năm &quot;kh&#244;ng ngủ&quot;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203131229506" >Độc đáo quán cà phê hơn 60 năm "không ngủ"</a></li><li><a href="/doi-song/chan-dung-hau-phuong-cua-nhung-ty-phu-giau-nhat-the-gioi-20161203072101809.htm" title="Ch&#226;n dung “h&#226;̣u phương” của những tỷ phú giàu nh&#226;́t th&#234;́ giới" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203072101809" >Chân dung “hậu phương” của những tỷ phú giàu nhất thế giới</a></li><li><a href="/doi-song/giai-ma-cac-ky-hieu-thuong-gap-tren-my-pham-20161203065548086.htm" title="Giải mã các ký hi&#234;̣u thường gặp tr&#234;n mỹ ph&#226;̉m" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203065548086" >Giải mã các ký hiệu thường gặp trên mỹ phẩm</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="702" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/blog.htm" title="Blog" >Blog</a></h2></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/blog/vu-ki-luat-ki-luc-va-noi-lo-ve-danh-hieu-rat-thoa-dang-20161203061612037.htm" title="Vụ kỉ luật “kỉ lục” v&#224; nỗi lo về danh hiệu “rất thỏa đ&#225;ng”…!" ><img title="Vụ kỉ luật “kỉ lục” v&#224; nỗi lo về danh hiệu “rất thỏa đ&#225;ng”…!" alt="Vụ kỉ luật “kỉ lục” v&#224; nỗi lo về danh hiệu “rất thỏa đ&#225;ng”…!" data-x2="https://dantri4.vcmedia.vn/938d1a5e/zoom/137_105/2016/m-ha-1480720265658.jpg" src="https://dantri4.vcmedia.vn/zoom/130_100/2016/m-ha-1480720265658.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/blog/vu-ki-luat-ki-luc-va-noi-lo-ve-danh-hieu-rat-thoa-dang-20161203061612037.htm" title="Vụ kỉ luật “kỉ lục” v&#224; nỗi lo về danh hiệu “rất thỏa đ&#225;ng”…!" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203061612037" >Vụ kỉ luật “kỉ lục” và nỗi lo về danh hiệu “rất thỏa đáng”…!</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Nói “nghi ngại” là bởi không biết ngoài danh hiệu anh hùng “rất thỏa đáng” đối với PVC, liệu có còn có đơn vị nào được “vinh danh” “rất thỏa đáng” nữa không và liệu sau này, sẽ còn có những “anh hùng… rất thỏa đáng” nào nữa không, phải không các bạn?<br /><a href="/chinh-tri/ky-luat-hang-loat-can-bo-vu-trinh-xuan-thanh-20161201164227657.htm" title="Kỷ luật h&#224;ng loạt c&#225;n bộ vụ Trịnh Xu&#226;n Thanh"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Kỷ luật hàng loạt cán bộ vụ Trịnh Xuân Thanh</b></a><br /><a href="/blog/rat-thoa-dang-cua-thu-truong-ha-va-noi-so-khen-sai-cua-nha-bao-huu-tho-20160722065021583.htm" title="“Rất thỏa đ&#225;ng” của Thứ trưởng H&#224; v&#224; nỗi sợ “khen sai” của Nh&#224; b&#225;o Hữu Thọ"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;“Rất thỏa đáng” của Thứ trưởng Hà và nỗi sợ “khen sai” của Nhà báo Hữu Thọ</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/blog/vu-ki-luat-ki-luc-va-noi-lo-ve-danh-hieu-rat-thoa-dang-20161203061612037.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone22_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/blog/he-mo-hai-cau-hoi-kho-ve-trinh-xuan-thanh-va-ong-vu-huy-hoang-20161202045316076.htm" title="H&#233; mở hai c&#226;u hỏi “kh&#243;” về Trịnh Xu&#226;n Thanh v&#224; &#244;ng Vũ Huy Ho&#224;ng" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161202045316076" >Hé mở hai câu hỏi “khó” về Trịnh Xuân Thanh và ông Vũ Huy Hoàng</a></li><li><a href="/blog/van-hoa-tu-chuc-khong-con-la-xa-xi-doi-voi-moi-pham-ham-2016120106295865.htm" title="“Văn h&#243;a từ chức” kh&#244;ng c&#242;n l&#224; “xa xỉ” đối với mọi phẩm h&#224;m!" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2016120106295865" >“Văn hóa từ chức” không còn là “xa xỉ” đối với mọi phẩm hàm!</a></li><li><a href="/blog/10-nghin-dong-mua-giac-mo-ty-phu-20161130052740067.htm" title="10 ngh&#236;n đồng mua giấc mơ… tỷ ph&#250;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161130052740067" >10 nghìn đồng mua giấc mơ… tỷ phú</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="673" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/dien-dan.htm" title="Diễn đ&#224;n" >Diễn đàn</a></h2></li><li><h3><a href="/dien-dan/giao-duc.htm" title="Gi&#225;o dục">Giáo dục</a></h3></li><li><h3><a href="/dien-dan/xa-hoi.htm" title="X&#227; hội">Xã hội</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/dien-dan/the-gioi.htm" title="Thế giới">Thế giới</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/dien-dan/mot-so-suy-nghi-ve-hinh-thuc-xo-so-viettlot-20161203111751558.htm" title="Một số suy nghĩ về h&#236;nh thức xổ số Viettlot" ><img title="Một số suy nghĩ về h&#236;nh thức xổ số Viettlot" alt="Một số suy nghĩ về h&#236;nh thức xổ số Viettlot" data-x2="https://dantri4.vcmedia.vn/0e9ec364/zoom/137_105/2016/doi-doanh-nhan-mo-hoi-hoa-nuoc-mat-1478186638209-1480738352970.jpg" src="https://dantri4.vcmedia.vn/zoom/130_100/2016/doi-doanh-nhan-mo-hoi-hoa-nuoc-mat-1478186638209-1480738352970.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/dien-dan/mot-so-suy-nghi-ve-hinh-thuc-xo-so-viettlot-20161203111751558.htm" title="Một số suy nghĩ về h&#236;nh thức xổ số Viettlot" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161203111751558" >Một số suy nghĩ về hình thức xổ số Viettlot</a></h4><div class="sapo fon5">Từ khi Viettlot áp dụng hình thức kinh doanh mới đã có hàng loạt giải thưởng được trao cho người chơi xổ số với những giải đặc biệt lên đến hàng tỷ đồng, hàng chục tỷ đồng. Điều này là động lực thúc đẩy sự gia tăng số lượng người chơi, qua đó đẩy mạnh sự phát triển của ngành sổ số.</div><a class="icon-detail fon7" href="/dien-dan/mot-so-suy-nghi-ve-hinh-thuc-xo-so-viettlot-20161203111751558.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone23_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/dien-dan/am-anh-noi-lo-hoa-hoan-20161129213008788.htm" title="&#193;m ảnh nỗi lo hỏa hoạn" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161129213008788" >Ám ảnh nỗi lo hỏa hoạn</a></li><li><a href="/dien-dan/ai-khoa-lap-lo-hong-kien-thuc-nay-cho-gioi-tre-20161128120142631.htm" title="Ai khỏa lấp lỗ hổng kiến thức n&#224;y cho giới trẻ?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161128120142631" >Ai khỏa lấp lỗ hổng kiến thức này cho giới trẻ?</a></li><li><a href="/dien-dan/vinh-biet-nguoi-anh-hung-huyen-thoai-20161127094029151.htm" title="Vĩnh biệt người anh h&#249;ng huyền thoại" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20161127094029151" >Vĩnh biệt người anh hùng huyền thoại</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <!--end boxvideonews--> </div> <div class="fr w510"> <div class="fl wid310 box5 admicro"> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div class="thoitiet"> <div id="divChannelvnWeather"> </div> <div id="CafeF_ThoiTiet"> </div> </div> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone224"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone224') }); </script> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div class="ads"> <div id="admzone256"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone256') }); </script> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone226"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone226') }); </script> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_ctl04_ctl01" data-boxtype="voteinzone" data-zoneid="0"></div> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone227"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone227') }); </script> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone1087"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone1087') }); </script> </div> </div> </div> <div class="fr pt5 ic-ads-bottom"> <div align='center' class='dantri-div-bottom' style='float: left;'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone228"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone228') }); </script> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="adm_sticky_footer" style="height: 0px"> </div> <div class="footer box19"> <div class="fr mb1 mt2"> <a href="javascript:void(0)" data-elementtype="button-sethomepage" rel="nofollow">Đặt Dân trí làm trang chủ </a>| <a href="mailto:dantri@dantri.com.vn" title="Góp ý - Liên hệ" rel="nofollow">Góp ý - Liên hệ</a> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="#" class="fon19" rel="nofollow">[ Trở về đầu trang ]</a> </div> <div class="clear line2"> </div> <div class="clearfix"> <div class="fon17 mt1"> <a rel="nofollow" href="/su-kien.htm" title="Sự kiện">Sự kiện</a> | <a rel="nofollow" href="/xa-hoi.htm" title="Xã hội">Xã hội</a> | <a rel="nofollow" href="/the-gioi.htm" title="Thế giới">Thế giới</a> | <a rel="nofollow" href="/the-thao.htm" title="Thể thao">Thể thao</a> | <a rel="nofollow" href="/giao-duc-khuyen-hoc.htm" title="Giáo dục">Giáo dục</a> | <a rel="nofollow" href="/tam-long-nhan-ai.htm" title="Nhân ái">Nhân ái</a> | <a rel="nofollow" href="/kinh-doanh.htm" title="Kinh doanh">Kinh doanh</a> | <a rel="nofollow" href="/van-hoa.htm" title="Văn hóa">Văn hóa</a> | <a rel="nofollow" href="/giai-tri.htm" title="Giải trí">Giải trí</a> | <a rel="nofollow" href="http://dulich.dantri.com.vn" target="_blank" title="Du lịch">Du lịch</a> | <a rel="nofollow" href="/phap-luat.htm" title="Pháp luật">Pháp luật</a> | <a rel="nofollow" href="/nhip-song-tre.htm" title="Nhịp sống trẻ">Nhịp sống trẻ</a> | <a rel="nofollow" href="/suc-khoe.htm" title="Sức khỏe">Sức khỏe</a> | <a rel="nofollow" href="/suc-manh-so.htm" title="Sức mạnh số">Sức mạnh số</a> | <a rel="nofollow" href="/o-to-xe-may.htm" title="Xe++">Xe++</a> | <a rel="nofollow" href="/tinh-yeu-gioi-tinh.htm" title="Tình yêu">Tình yêu</a> | <a rel="nofollow" href="/chuyen-la.htm" title="Chuyện lạ">Chuyện lạ</a> </div> </div> <div class="footer-content box8 fon18 lh18"> <div class="footer-content-left"> Cơ quan của TW Hội Khuyến học Việt Nam<br /> Giấy phép hoạt động báo điện tử Dân trí trên Internet số 378/GP - BTTTT Hà Nội, ngày 16-09-2013.<br /> Tòa soạn: Số 2 (nhà 48) Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội<br /> Điện thoại: 04-3736-6491. Fax: 04-3736-6490<br /> Email: <a href="mailto:info@dantri.com.vn" title="Gửi email tới Dân Trí" rel="nofollow">info@dantri.com.vn</a>. Website: <a href="http://www.dantri.com.vn" title="Xem trang Dân Trí" rel="nofollow">http://www.dantri.com.vn</a> <br /> <p> <i>Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Dân trí tại địa chỉ www.dantri.com.vn phải<br/> có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Dân trí. </i> </p> </div> <div class="footer-content-right"> <p> Đơn vị quảng cáo: &nbsp;<img src="https://dantri3.vcmedia.vn/App_Themes/Default/Images/adm_new_logo_small.png" style="display:inline-block; border: none;" /> </p> <p> Hotline: 0926.864.344 </p> <p> Email: <a href="mailto:quangcao@admicro.vn" rel="nofollow">quangcao@admicro.vn</a> </p> <p> Website: <a href="http://www.admicro.vn" target="_blank" rel="nofollow">www.admicro.vn</a> </p> <p> Hỗ trợ và CSKH: 01268 269 779 (Ms. Thơm) </p> <p> Các mảng: <a href="http://afamily.vn" target="_blank" title="gia đình">gia đình </a>-<a href="http://genk.vn" target="_blank" title="công nghệ"> công nghệ </a>- <a href="http://gamek.vn" target="_blank" title="game">game </a>- <a href="http://kenh14.vn" target="_blank" title="giải trí">giải trí</a> , <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi.chn" target="_blank" title="xã hội">xã hội.</a> </p> </div> </div> </div> </div> <script src="http://static.hosting.vcmedia.vn/code_redirect_player.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/lazyscript"> var icoNewsTypeVote = '<i class="ico-newstype-vote" title="Bài trắc nghiệm"></i>'; if ($("html").hasClass("homepage")) { $("a[data-newstype=22]").prepend(icoNewsTypeVote); } else { $("a[data-newstype=22]").append(icoNewsTypeVote); } </script> <div> <input type="hidden" name="__VIEWSTATEGENERATOR" id="__VIEWSTATEGENERATOR" value="CA0B0334" /> </div></form> <!-- local--> <!-- storage--> <script src="https://dantri3.vcmedia.vn/min/web/js-default-new.1.1.js" type="text/javascript" ></script> <script type="text/lazyscript"> var newZoneLink = $('.subnav ul a[href$="/doi-song/thuong-luu.htm"]'); if (newZoneLink.length > 0) { newZoneLink.css({ "position": "relative", "padding-right": "32px" }); var icoNew = $('<i />').css({ background: 'transparent url("https://dantri4.vcmedia.vn/web_images/bd2aa9f1-5e63-4cc5-96b3-2d03e5fd9be7.png") 0 0 no-repeat', width: '29px', height: '16px', display: 'inline-block', position: 'absolute', top: '-2px', right: '0' }); newZoneLink.append(icoNew); } </script> </body> </html> <!--s: 22:38:00 03/12/2016 -->
www.cvent.com/events/mproc.aspx?m=00000000-0000-0000-0000-000000000000, youtu.be/wqi0W12k11A, alheelam.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=625768, http://trikqq.com/, www.youtube.com/watch?v=5_UG2JXqySU, http://trikqq.com/, joyous.pi.c.k.l.e.c.a.l.c.u.l.a.t.i.n.g.f.a.c.t.e.a.w, 3xhen.com/2013/04/130311sugar-star-17ma.com/home/link.php?url=http://www.cvent.com/events/mproc.aspx, www.cvent.com/events/mproc.aspx?m=00000000-0000-0000-0000-000000000000&u=http://www.homesolutionsfla, www.yixiu888.com/comment/html/index.php?page=1&id=176129, www.japanjobs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.oldnational.com/departure.asp?url=http://ww, http://www.oblimersen.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=xn--khavntaycaocp-leb6wl854b.vn, hoganartgarage.blog.ww.isaev.info/?a[]=pro, 3xhen.com/2013/04/130311sugar-star-17ma.com/home/link.php?url=http://ezproxy.cityu.edu.hk/login?url=, ezproxy.cityu.edu.hk/login?url=http://www.homesolutionsfla.com/how-can-a-cash-home-buyer-help-me-avo, wellnessdesigns.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1125471/, www.alintesar.com/component/k2/author/1078357, 3xhen.com/2013/04/130311sugar-star-17ma.com/home/link.php?url=http://sihuskincare.net/faq-about-anti, sihuskincare.net/faq-about-anti-aging-skin-care-products/, 3xhen.com/2013/04/130311sugar-star-17ma.com/home/link.php?url=http://aheadmystique7168.skyrock.com/3Google Sitemap Generator