Website HTML Source Code Viewer

Enter the URL below to view the source code of a website or other publicly accessible Internet page.
As long it is online and freely available for viewing, this tool can show the code that is used to display the page.
Example: sourcecodefor.com or twitter.com/sourcecodefor (Do NOT include the http:// prefix)

You searched for dantri.com.vn here on our online source code viewer.
If dantri.com.vn did not produce the results you expected then you can start a new source code lookup and try again.

If dantri.com.vn was your target search, then your requested results are displayed below.
If dantri.com.vn was a typo or not a real and accessible web page, then the results below are blank. If blank then try again or browse recently searched pages below.
Source Code For
<!DOCTYPE html> <!--[if IE 7 ]><html class="ie ie7 lte7 lte8 lte9" lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><![endif]--> <!--[if IE 8 ]><html class="ie ie8 lte8 lte9" lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><![endif]--> <!--[if IE 9 ]><html class="ie ie9 lte9" lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><![endif]--> <!--[if (gt IE 9)|!(IE)]><!--> <html id="html" lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <!--<![endif]--> <head id="ctl00_ctl00_Head1"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>Báo Dân trí | Tin tức Việt Nam và quốc tế nóng, nhanh, cập nhật 24h</title><meta name="description" content="Tin tức, sự kiện Việt Nam và quốc tế nhanh, chính xác và cập nhật mới online 24h /7: Xã hội, Pháp luật, Kinh doanh, Giải trí, Thể thao, Đời sống, Sức khỏe, Giáo dục, Công nghệ, Văn hóa, Ôtô, Xe máy, Tình yêu, Giới tính, Nhịp sống trẻ, Chuyện lạ, Blog, Nhân ái, Bạn đọc, Việc làm, dân trí, dantri" /><meta name="keywords" content="Dân trí, dantri, Việt Nam, Vietnam, net, báo, điện tử, vn, express, news, online, báo mạng, trực tuyến, tin tức, sự kiện, mới, nóng, nhanh, hot, video, clip, thời sự, xã hội, đời sống, quốc tế, thế giới, blog, pháp luật, vụ án, lao động, việc làm, kinh tế, kinh doanh, thể thao, bóng đá, tennis, văn hóa, giải trí, showbiz, sao Việt, tình yêu, giới tính, gia đình, chuyện lạ, xe, teen, tư vấn, giao lưu, công nghệ, di động, du học, tuyển sinh, du lịch, nhân ái, từ thiện, iphone, youtube, Trung Quốc, Mỹ, biển Đông" /><meta name="news_keywords" content="Dân trí, dantri, Việt Nam, Vietnam, net, báo, điện tử, vn, express, news, online, báo mạng, trực tuyến, tin tức, sự kiện, mới, nóng, nhanh, hot, video, clip, thời sự, xã hội, đời sống, quốc tế, thế giới, blog, pháp luật, vụ án, lao động, việc làm, kinh tế, kinh doanh, thể thao, bóng đá, tennis, văn hóa, giải trí, showbiz, sao Việt, tình yêu, giới tính, gia đình, chuyện lạ, xe, teen, tư vấn, giao lưu, công nghệ, di động, du học, tuyển sinh, du lịch, nhân ái, từ thiện, iphone, youtube, Trung Quốc, Mỹ, biển Đông" /><script type="text/javascript">var _ADM_Channel='%2Fhome%2F';</script> <!--[if lt IE 7 ]> <noscript><meta http-equiv="refresh" content="0; url='/static/old-browser.html'" /></noscript> <script type="text/javascript"> window.location.href = '/static/old-browser.html'; </script> <![endif]--> <meta name="google-site-verification" content="WG87jlqyVlbofWb4B42Hsr8jnl7UIBrqJnsH9K0DkWI" /> <meta name="robots" content="index,follow,all" /> <meta property="og:locale" content="vi_VN" /> <meta property="fb:app_id" content="164035690775918" /> <meta name="generator" content="VCCorp.vn" /> <meta name="copyright" content="Công ty Cổ phần VCCorp" /> <meta name="author" content="VCCorp.vn" /> <meta http-equiv="audience" content="General" /> <meta name="resource-type" content="Document" /> <meta name="distribution" content="Global" /> <meta name="revisit-after" content="1 days" /> <meta http-equiv="REFRESH" content="1800" /> <link rel="icon" href="http://static.dantricdn.com/App_Themes/Default/Images/favico.ico" /> <meta property="fb:pages" content="345033318906366" /> <meta property="article:author" content="https://www.facebook.com/baodantridientu" /> <meta property="article:publisher" content="https://www.facebook.com/baodantridientu" /> <!-- local--> <!-- storage--> <link href="https://static.dantricdn.com/min/web/css-default-new.1.1.css" rel="stylesheet" /> <noscript> <style type="text/css"> img.lazy { display: none; } </style> </noscript> <style> .icon-game { background: url('http://dantricdn.com/web_images/khcn.jpg') 0 0 no-repeat; } .subnav ul li { height: 21px; } .subnav a.btn-euro.event { padding: 0; width: auto; height: auto; } .subnav ul a { line-height: 21px; } </style> <link href="http://dantricdn.com/web_css/videoplayer.min.20170823.css" rel="stylesheet"/> <!-- Google Tag Manager --> <script>(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-W94CNF7');</script> <!-- End Google Tag Manager --> <script src="//media1.admicro.vn/core/adm_tracking.js?v=1" type="text/javascript" async></script> <script type="text/javascript"> var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "17793284" }), function () { var c = document.createElement("script"), e = document.getElementsByTagName("script")[0]; c.async = !0, c.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://sb" : "http://b") + ".scorecardresearch.com/beacon.js", e.parentNode.insertBefore(c, e); }(); </script> <!--[if lt IE 9]> <script src="http://static.dantricdn.com/scripts/lib/html5.js"></script> <![endif]--> <script type="text/javascript">var appSettings = {domain:'http://dantri.com.vn',imageDomain:'https://dantricdn.com',videoImageDomain:'http://video-thumbs.mediacdn.vn',ajaxDomain:'http://wcm.dantri.com.vn',ajaxDomainOther:'http://wcm.dantri.com.vn',ajaxDomainCountListComment:'http://wcm.dantri.com.vn',allowVietId:false, allowFacebook:true,urlExtension:'.htm' };</script> <script type="text/javascript"> var _jsCbArr = []; var jsCallback = { push: function (name, body) { _jsCbArr[name] = body; }, exec: function (name, args) { if (typeof _jsCbArr[name] == "function") { try { _jsCbArr[name](args); } catch (e) { return; } } } }; (function () { try { //check session on client if (typeof (Storage) !== "undefined") { var session = sessionStorage.getItem("VisitSession"); if (session == null) { //phien lam viec moi sessionStorage.setItem("VisitSession", "1"); var hash = window.location.hash; if (hash == "#first") { //link được redirect từ bản mobile sang thì clear hash. window.history.replaceState("", "", window.location.href.split('#')[0]); } else { //nếu không phải link đá từ mobile thì remove cookie ở đây. var setCookie = function (a, c, f) { var e = new Date(); e.setTime(e.getTime() + (f * 24 * 60 * 60 * 1000)); var b = "expires=" + e.toUTCString(); document.cookie = a + "=" + c + "; " + b; }; setCookie("browser", "", -1); //reload lại trang để hệ thống chuyển về bản mobile. if (navigator.userAgent.match(/(iPhone|iPod|iPad|Android|BlackBerry|Windows Phone|webOS)/i) != null) { window.location = window.location.href; } } } } } catch (e) { console.log("Lỗi check mobile redirect: " + e); } })(); </script> <link href="https://dantricdn.com/web_css/site.css" rel="stylesheet" /> <script type="text/javascript">//danh cho nhung kieu moi var admicroAD = admicroAD || {}; admicroAD.unit = admicroAD.unit || []; (function () { var a = document.createElement("script"); a.async = !0; a.type = "text/javascript"; a.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https:" : "http:") + "//media1.admicro.vn/core/admcore.js"; var b = document.getElementsByTagName("script")[0]; b.parentNode.insertBefore(a, b) })(); </script><link href="http://dantri.com.vn/" rel="canonical" /><link href="/trangchu.rss" rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Báo Dân trí | Tin tức Việt Nam và quốc tế nóng, nhanh, cập nhật 24h" /><link href="http://m.dantri.com.vn/" rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" /><link href="http://m.dantri.com.vn/" rel="alternate" media="handheld" /></head> <body> <!-- Google Tag Manager (noscript) --> <noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W94CNF7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <!-- End Google Tag Manager (noscript) --> <form name="aspnetForm" method="post" action="" id="aspnetForm"> <div> <input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" value="/wEPDwULLTEwMDU0NDIwOTJkGAQFIGN0bDAwJGN0bDAwJGNwaEJvZHkkY3RsMDIkbXZNZW51Dw9kZmQFJGN0bDAwJGN0bDAwJGNwaEJvZHkkY3RsMDEkdmlld1BhcmVudA8PZGZkBR5jdGwwMCRjdGwwMCRjcGhCb2R5JGN0bDAwJG12SDEPD2RmZAUlY3RsMDAkY3RsMDAkSGVhZEluZm9ybWF0aW9uMSRtdlJvYm90cw8PZGZkWQCdIDa/DGYBPomDtxo1iAIhhhg=" /> </div> <style type="text/css"> /*.header{ margin-bottom: 0;} body{ background-position: 0 -2615px} .header.tet{ background: transparent url(http://dantricdn.com/web_images/dantri_bg_tet.png) 0 0 no-repeat !important; margin-top: 0; height: 66px;} .header.tet .logo{ background-image: none !important;} .nav-wrap{background-image:url(http://dantri4.vcmedia.vn/web_images/allmenu_tet.png)} .nav{background-image: url(http://dantri4.vcmedia.vn/web_images/allmenu_tet.png)} .nav li,.nav li.menu-home{background-image:url(http://dantri4.vcmedia.vn/web_images/menu-saparator-tet.png)} .nav li.menu-home{margin-top: 3px !important} .nav a:hover span, .nav a.active span,.nav a:hover, .nav a.active{ background-image: none;background-color: rgba(255, 255, 255, 0.15);border-radius: 4px 4px 0 0} .nav a b,.nav a:hover b, .nav a.active b{ background: url(http://dantri4.vcmedia.vn/web_images/home-tet-icon2.png) no-repeat top center;height: 25px;} .ul2 li.active,.box4{background-image: url(http://dantri4.vcmedia.vn/web_images/tab_bg_tet.png) }*/ </style> <div class="header"> <div class="clearfix relative"> <h1> <a href="/" class="logo" title="Báo Dân trí – Thông tin mọi lúc, mọi nơi tới mọi người, mọi nhà"></a> </h1> <div id="div_gdpda" class="div_gdpda"> <a href="/?removecookie=true" rel="nofollow">Giao diện PDA</a> </div> <div id="searchbox" class="searchbox hidden"> <div class="clearfix"> <input type="text" name="q" id="txtData" data-elementtype="searchtextv2" /> <input type="button" value="Tìm kiếm" class="btn" data-elementtype="searchbuttonv2" /> </div> </div> <div class="links"> <a title="Khoa học công nghệ" class="icon-game" href="/khoa-hoc-cong-nghe.htm">Khoa học</a> <a title="Blog" class="icon-ads" href="/blog.htm">Blog</a> <a title="Du học" class="icon-duhoc" href="http://duhoc.dantri.com.vn" target="_blank">Du học</a> <a title="Tuyển sinh" class="icon-tuyensinh" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn" target="_blank">Tuyển sinh</a> <a title="Fica" rel="nofollow" class="icon-tuanbao2" href="http://fica.vn/" target="_blank" style="background: url('http://cafebiz.cafebizcdn.vn/web_images/icon_fica_new2.png') no-repeat;text-indent: 30px !important">Fica</a> <a title="Báo in" class="icon-bussiness" href="http://dtinews.vn/bao-in/dan-tri.pdf" target="_blank" rel="nofollow" style="background: url('http://dantricdn.com/web_images/icon_bao-in2.png') no-repeat; text-indent: 45px;">Báo in</a> <a title="Nhân ái" class="icon-humane2" href="/tam-long-nhan-ai.htm">Nhân ái</a><a title="Đời sống" class="icon-giaitri" href="/doi-song.htm">Đời sống</a> <a title="Diễn đàn" class="icon-forum2" href="/dien-dan.htm">Diễn đàn</a> <a title="English" class="icon-tienganh" href="http://www.dtinews.vn" target="_blank">English</a> </div> </div> </div> <script type="text/lazyscript"> $('[data-elementtype=searchbuttonv2]').click(function () { var strSearch = $('[data-elementtype=searchtextv2]').val(); strSearch=convertHtmlToText(strSearch); strSearch = encodeURIComponent(strSearch); if (strSearch != '') { var url = String.format("/tim-kiem.htm?keywords={0}", strSearch); if (document.all) { window.location.href = url; } else { document.location.href = url; } } else { $('[data-elementtype=searchtextv2]').focus(); } return false; }); $('[data-elementtype=searchtextv2]').keypress(function (event) { var key; if (window.event) { key = window.event.keyCode; } else { key = event.which; } if (key == 13) { $('[data-elementtype=searchbuttonv2]').click(); return false; } }); $("#searchbox").removeClass('hidden').show(); </script> <div class="top-ads clearfix"> <div class=" mgauto wid980"> <div id="admzone221"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone221') }); </script> </div> </div> <style>.subnav ul li{ padding-right: 8px;}</style> <div class="nav-wrap"> <div class="clearfix"> <div class="mgauto wid1004"> <ul class="nav"> <li class="menu-home"><a href="/" title="Trang chủ"><span><b></b></span></a></li> <li><a title="Video" href="/video-page.htm"><span>Video</span></a></li> <li><a title="Sự kiện" href="/su-kien.htm"><span>Sự kiện</span></a></li> <li><a title="Xã hội" href="/xa-hoi.htm"><span>Xã hội</span></a></li> <li><a title="Thế giới" href="/the-gioi.htm"><span>Thế giới</span></a></li> <li><a title="Thể thao" href="/the-thao.htm"><span>Thể thao</span></a></li> <li><a title="Giáo dục" href="/giao-duc-khuyen-hoc.htm"><span>Giáo dục</span></a> </li> <li><a title="Tấm lòng nhân ái" href="/tam-long-nhan-ai.htm"><span>Nhân ái</span></a></li> <li><a title="Kinh doanh" href="/kinh-doanh.htm"><span>Kinh doanh</span></a></li> <li><a title="Văn hóa" href="/van-hoa.htm"><span>Văn hóa</span></a></li> <li><a title="Giải trí" href="/giai-tri.htm"><span>Giải trí</span></a></li> <li><a title="Du lịch" target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn"><span>Du lịch</span></a></li> <li><a title="Pháp luật" href="/phap-luat.htm"><span>Pháp luật</span></a></li> <li><a title="Nhịp sống trẻ" href="/nhip-song-tre.htm"><span>Nhịp sống trẻ</span></a></li> <li><a title="Sức khỏe" href="/suc-khoe.htm"><span>Sức khỏe</span></a></li> <li><a title="Sức mạnh số" href="/suc-manh-so.htm"><span>Sức mạnh số</span></a></li> <li><a title="Ô tô - xe máy" href="/o-to-xe-may.htm"><span>Xe++</span></a></li> <li><a title="Tình yêu giới tính" href="/tinh-yeu-gioi-tinh.htm"><span>Tình yêu</span></a></li> <li><a title="Chuyện lạ" href="/chuyen-la.htm"><span>Chuyện lạ</span></a></li> </ul> </div> </div> <div class="subnav relative"> <ul class="clearfix" id="ul_submenu"> <li class="active"><a href="/event.htm" class="event" title="Danh sách sự kiện"></a></li> <li><a href="/event/apec-2017-3346.htm" title="APEC 2017">APEC 2017</a></li><li><a href="/event/mua-lu-kinh-hoang-nhieu-nguoi-tu-vong-3344.htm" title="Mưa lũ kinh ho&#224;ng nhiều người tử vong">Mưa lũ kinh hoàng nhiều người tử vong</a></li><li><a href="/event/hoi-nghi-trung-uong-6-3338.htm" title="Hội nghị Trung ương 6">Hội nghị Trung ương 6</a></li><li><a href="/event/cang-thang-my-trieu-tang-nhiet-3320.htm" title="Căng thẳng Mỹ - Triều tăng nhiệt">Căng thẳng Mỹ - Triều tăng nhiệt</a></li><li><a href="/event/hlv-park-hang-seo-dan-dat-tuyen-viet-nam-3334.htm" title="HLV Park Hang Seo dẫn dắt tuyển Việt Nam">HLV Park Hang Seo dẫn dắt tuyển Việt Nam</a></li><li><a href="/event/khoan-thu-nam-hoc-2017-2018-3332.htm" title="Khoản thu năm học 2017-2018">Khoản thu năm học 2017-2018</a></li><li><a href="/event/con-bao-manh-va-nguy-hiem-nhat-nam-3328.htm" title="Cơn b&#227;o &quot;mạnh v&#224; nguy hiểm nhất năm&quot;">Cơn bão "mạnh và nguy hiểm nhất năm"</a></li><li><a href="/event/72-nam-quoc-khanh-3318.htm" title="72 năm Quốc kh&#225;nh">72 năm Quốc khánh</a></li><li><a href="/event/xa-sung-dam-mau-o-las-vegas-3337.htm" title="Xả s&#250;ng đẫm m&#225;u ở Las Vegas">Xả súng đẫm máu ở Las Vegas</a></li><li><a href="/event/lum-xum-nhung-du-an-bot-3310.htm" title="&quot;L&#249;m x&#249;m&quot; những dự &#225;n BOT">"Lùm xùm" những dự án BOT</a></li> </ul> <div class="hidden"> </div> <div class="subSideBtn"> <div class="submenu-btnside"> <a title="Bạn đọc" href="/ban-doc.htm">Bạn đọc</a> </div> <div class="submenu-btnside"> <a title="Việc làm" href="/viec-lam.htm">Việc làm</a> </div> </div> <div class="top-rss-wrapper"> <a title="Rss" class="icon-rss2" ref="nofollow" href="/rss.htm"></a> </div> </div> </div> <div class="wrapper"> <div class="container"> <script type="text/lazyscript"> $("html").addClass("homepage"); </script> <div class="box1 clearfix"> <div class="fl wid620"> <div class="clearfix box27"> <div class="fl wid335"> <div id="todaydate" class="datetime"> </div> <div data-boxtype="homenewsposition" class="fl wid335 noibattrangchu"> <a href="/xa-hoi/lam-pho-phong-csgt-sau-khi-bi-ra-khoi-nganh-cong-an-dong-nai-noi-dung-quy-trinh-20171022180422989.htm" title="L&#224;m Ph&#243; ph&#242;ng CSGT sau khi bị ra khỏi ng&#224;nh: C&#244;ng an Đồng Nai n&#243;i “đ&#250;ng quy tr&#236;nh”" ><img title="L&#224;m Ph&#243; ph&#242;ng CSGT sau khi bị ra khỏi ng&#224;nh: C&#244;ng an Đồng Nai n&#243;i “đ&#250;ng quy tr&#236;nh”" alt="L&#224;m Ph&#243; ph&#242;ng CSGT sau khi bị ra khỏi ng&#224;nh: C&#244;ng an Đồng Nai n&#243;i “đ&#250;ng quy tr&#236;nh”" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/327_245/2017/moitaixe-1508669341489.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/327_245/2017/moitaixe-1508669341489.jpg" width="327" height="245" onload="t_image = new Date().getTime();"/></a><script>t_after_image = new Date().getTime();</script><h2><a href="/xa-hoi/lam-pho-phong-csgt-sau-khi-bi-ra-khoi-nganh-cong-an-dong-nai-noi-dung-quy-trinh-20171022180422989.htm" title="L&#224;m Ph&#243; ph&#242;ng CSGT sau khi bị ra khỏi ng&#224;nh: C&#244;ng an Đồng Nai n&#243;i “đ&#250;ng quy tr&#236;nh”" class="fon1 mt2" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022180422989" >Làm Phó phòng CSGT sau khi bị ra khỏi ngành: Công an Đồng Nai nói “đúng quy trình”</a></h2><p class="mt2 fon2 nbtcsapo">(Dân trí) - Ngày 22/10, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát đi thông báo chính thức liên quan đến việc bổ nhiệm Thượng tá Võ Đình Thường - người từng bị kỷ luật luân chuyển khỏi lực lượng CSGT 14 năm trước.<br /><a href="/xa-hoi/bi-dua-ra-khoi-luc-luong-csgt-roi-lai-ve-do-lam-lanh-dao-la-bat-thuong-2017102123071727.htm" title="Bị đưa ra khỏi lực lượng CSGT rồi lại về đ&#243; l&#224;m l&#227;nh đạo l&#224;... bất thường!"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Bị đưa ra khỏi lực lượng CSGT rồi lại về đó làm lãnh đạo là... bất thường!</b></a><br /><a href="/xa-hoi/ong-vo-dinh-thuong-pho-phong-csgt-dong-nai-len-tieng-20171021143706558.htm" title="&#212;ng V&#245; Đ&#236;nh Thường, Ph&#243; Ph&#242;ng CSGT Đồng Nai, l&#234;n tiếng"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Ông Võ Đình Thường, Phó Phòng CSGT Đồng Nai, lên tiếng</b></a></p> </div> </div> <div class="fr wid268 box2"> <p class="hotline"> Đường dây nóng: <span>0973 567 567 - 0974 567 567</span> </p> <div class="ads-nbtt"> <div id="admzone225"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone225') }); </script> </div> <div class="icon-event fon3"> <a href="/su-kien.htm" title="Tin tức - Sự kiện">Tin tức - Sự kiện</a> </div> <div class="clear"> </div> <ul class="ul1 ulnew"> <li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="252898" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/tphcm-huy-dong-4-may-bom-thay-the-may-bom-khung-20171022202957717.htm" title="TPHCM huy động 4 m&#225;y bơm thay thế m&#225;y bơm “khủng”" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022202957717" >TPHCM huy động 4 máy bơm thay thế máy bơm “khủng”</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="231226" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/thu-mon-flc-thanh-hoa-mac-sai-lam-nhu-ban-do-20171022192518263.htm" title="Thủ m&#244;n FLC Thanh Ho&#225; mắc sai lầm như &quot;b&#225;n độ&quot;" data-newstype="13" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022192518263" >Thủ môn FLC Thanh Hoá mắc sai lầm như "bán độ"</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="230832" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/canh-sat-dac-nhiem-dien-tap-khi-cong-vo-thuat-chuan-bi-apec-20171022150300205.htm" title="Cảnh s&#225;t đặc nhiệm diễn tập kh&#237; c&#244;ng, v&#245; thuật chuẩn bị APEC" data-newstype="7" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022150300205" >Cảnh sát đặc nhiệm diễn tập khí công, võ thuật chuẩn bị APEC</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="232278" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/ha-thu-gianh-huy-chuong-dong-thu-hai-tai-hoa-hau-trai-dat-2017-20171022210535368.htm" title="H&#224; Thu gi&#224;nh huy chương đồng thứ hai tại Hoa hậu Tr&#225;i đất 2017" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022210535368" >Hà Thu giành huy chương đồng thứ hai tại Hoa hậu Trái đất 2017</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="230829" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/choang-voi-nhung-thu-choi-xa-xi-khoe-dang-cap-cua-gioi-nha-giau-viet-20171022153330467.htm" title="“Cho&#225;ng” với những th&#250; chơi xa xỉ “khoe” đẳng cấp của giới nh&#224; gi&#224;u Việt" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022153330467" >“Choáng” với những thú chơi xa xỉ “khoe” đẳng cấp của giới nhà giàu Việt</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="232048" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/trieu-tien-dat-dieu-kien-quay-lai-dam-phan-6-ben-ve-hat-nhan-20171022123255396.htm" title="Triều Ti&#234;n đặt điều kiện quay lại đ&#224;m ph&#225;n 6 b&#234;n về hạt nh&#226;n" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022123255396" >Triều Tiên đặt điều kiện quay lại đàm phán 6 bên về hạt nhân</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="151064" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/cong-an-giai-thoat-chau-be-bi-bat-coc-20171022230021783.htm" title="C&#244;ng an giải tho&#225;t ch&#225;u b&#233; bị bắt c&#243;c" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022230021783" >Công an giải thoát cháu bé bị bắt cóc</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="587939" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/su-thuc-ve-buc-tuong-nha-tu-dung-bien-thanh-mau-do-nhu-mau-tuoi-20171022154220789.htm" title="Sự thực về bức tường nh&#224; tự dưng biến th&#224;nh m&#224;u đỏ như m&#225;u tươi" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022154220789" >Sự thực về bức tường nhà tự dưng biến thành màu đỏ như máu tươi</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="248591" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/can-canh-dan-tau-san-bay-xuong-song-cua-hai-quan-my-20171022152917943.htm" title="Cận cảnh d&#224;n t&#224;u s&#226;n bay “xương sống” của Hải qu&#226;n Mỹ" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022152917943" >Cận cảnh dàn tàu sân bay “xương sống” của Hải quân Mỹ</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="232104" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/an-mang-kinh-hoang-chi-vi-buc-thu-tinh-den-muon-2017102215363718.htm" title="&#193;n mạng kinh ho&#224;ng chỉ v&#236; bức thư t&#236;nh đến muộn" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017102215363718" >Án mạng kinh hoàng chỉ vì bức thư tình đến muộn</a></h4></li> </ul> </div> </div> <div class="box3 clearfix mb2" id="box3baitiep"> <div data-boxtype="homenewsposition" class="fl wid200 mr1"><a href="/xa-hoi/rut-phat-xin-loi-bac-si-bi-phat-5-trieu-dong-vi-noi-xau-bo-truong-20171022224917623.htm" title="R&#250;t phạt, xin lỗi b&#225;c sĩ bị phạt 5 triệu đồng v&#236; n&#243;i xấu Bộ trưởng" ><img title="R&#250;t phạt, xin lỗi b&#225;c sĩ bị phạt 5 triệu đồng v&#236; n&#243;i xấu Bộ trưởng" alt="R&#250;t phạt, xin lỗi b&#225;c sĩ bị phạt 5 triệu đồng v&#236; n&#243;i xấu Bộ trưởng" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/94_79/2017/rut-lai-quyet-dinh-xu-phat-va-xin-loi-bs-noi-xau-bo-truong-5-1508686558906.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/94_79/2017/rut-lai-quyet-dinh-xu-phat-va-xin-loi-bs-noi-xau-bo-truong-5-1508686558906.jpg" width="94" height="79" /></a><div class="fl wid93"><h3><a href="/xa-hoi/rut-phat-xin-loi-bac-si-bi-phat-5-trieu-dong-vi-noi-xau-bo-truong-20171022224917623.htm" title="R&#250;t phạt, xin lỗi b&#225;c sĩ bị phạt 5 triệu đồng v&#236; n&#243;i xấu Bộ trưởng" class="fon4" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022224917623" >Rút phạt, xin lỗi bác sĩ bị phạt 5 triệu đồng vì nói xấu Bộ trưởng</a></h3></div></div><div data-boxtype="homenewsposition" class="fl wid200 mr1"><a href="/the-thao/everton-2-5-arsenal-bay-ban-thang-mot-the-do-20171022192854739.htm" title="Everton 2-5 Arsenal: Bảy b&#224;n thắng, một thẻ đỏ" ><img title="Everton 2-5 Arsenal: Bảy b&#224;n thắng, một thẻ đỏ" alt="Everton 2-5 Arsenal: Bảy b&#224;n thắng, một thẻ đỏ" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/94_79/2017/ap17295508207873-1508681707216.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/94_79/2017/ap17295508207873-1508681707216.jpg" width="94" height="79" /></a><div class="fl wid93"><h3><a href="/the-thao/everton-2-5-arsenal-bay-ban-thang-mot-the-do-20171022192854739.htm" title="Everton 2-5 Arsenal: Bảy b&#224;n thắng, một thẻ đỏ" class="fon4" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022192854739" >Everton 2-5 Arsenal: Bảy bàn thắng, một thẻ đỏ</a></h3></div></div><div data-boxtype="homenewsposition" class="fl wid200 mr1"><a href="/kinh-doanh/co-74-ty-usd-ong-chu-facebook-mark-zuckerberg-tieu-tien-nhu-the-nao-20171022194949002.htm" title="C&#243; 74 tỷ USD, &#244;ng chủ Facebook Mark Zuckerberg ti&#234;u tiền như thế n&#224;o?" ><img title="C&#243; 74 tỷ USD, &#244;ng chủ Facebook Mark Zuckerberg ti&#234;u tiền như thế n&#224;o?" alt="C&#243; 74 tỷ USD, &#244;ng chủ Facebook Mark Zuckerberg ti&#234;u tiền như thế n&#224;o?" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/94_79/2017/mark-facebook1-1508676232075.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/94_79/2017/mark-facebook1-1508676232075.jpg" width="94" height="79" /></a><div class="fl wid93"><h3><a href="/kinh-doanh/co-74-ty-usd-ong-chu-facebook-mark-zuckerberg-tieu-tien-nhu-the-nao-20171022194949002.htm" title="C&#243; 74 tỷ USD, &#244;ng chủ Facebook Mark Zuckerberg ti&#234;u tiền như thế n&#224;o?" class="fon4" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022194949002" >Có 74 tỷ USD, ông chủ Facebook Mark Zuckerberg tiêu tiền như thế nào?</a></h3></div></div> </div> </div> <div class="fr wid360 pt5"> <div id="hotbanner_outter" class="pdl8"> <div id="admzone222"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone222') }); </script> </div> </div> </div> <div class="clearfix"> <div id="admzone223"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone223') }); </script> <div class="line1 mt2"> </div> <div class="clearfix"> <div class="fl wid470"> <div data-zoneid="20" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/xa-hoi.htm" title="X&#227; hội" >Xã hội</a></h2></li><li><h3><a href="/xa-hoi/chinh-tri.htm" title="Ch&#237;nh trị">Chính trị</a></h3></li><li><h3><a href="/xa-hoi/phong-su-ky-su.htm" title="Ph&#243;ng sự-K&#253; sự">Phóng sự-Ký sự</a></h3></li><li><h3><a href="/xa-hoi/giao-thong.htm" title="Giao th&#244;ng">Giao thông</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/xa-hoi/moi-truong.htm" title="M&#244;i trường">Môi trường</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/xa-hoi/canh-sat-dac-nhiem-dien-tap-khi-cong-vo-thuat-chuan-bi-apec-20171022150300205.htm" title="Cảnh s&#225;t đặc nhiệm diễn tập kh&#237; c&#244;ng, v&#245; thuật chuẩn bị APEC" ><img title="Cảnh s&#225;t đặc nhiệm diễn tập kh&#237; c&#244;ng, v&#245; thuật chuẩn bị APEC" alt="Cảnh s&#225;t đặc nhiệm diễn tập kh&#237; c&#244;ng, v&#245; thuật chuẩn bị APEC" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/36-1508652408157.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/36-1508652408157.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/xa-hoi/canh-sat-dac-nhiem-dien-tap-khi-cong-vo-thuat-chuan-bi-apec-20171022150300205.htm" title="Cảnh s&#225;t đặc nhiệm diễn tập kh&#237; c&#244;ng, v&#245; thuật chuẩn bị APEC" class="fon6" data-newstype="7" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022150300205" >Cảnh sát đặc nhiệm diễn tập khí công, võ thuật chuẩn bị APEC</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Sáng 22/10, trong chương trình tổng duyệt lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Tuần lễ Cấp cao của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017 sắp diễn ra tại Đà Nẵng, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (trực thuộc Bộ Công an) trình diễn các bài khí công, võ thuật ấn tượng.</div><a class="icon-detail fon7" href="/xa-hoi/canh-sat-dac-nhiem-dien-tap-khi-cong-vo-thuat-chuan-bi-apec-20171022150300205.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone1_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/xa-hoi/rut-phat-xin-loi-bac-si-bi-phat-5-trieu-dong-vi-noi-xau-bo-truong-20171022224917623.htm" title="R&#250;t phạt, xin lỗi b&#225;c sĩ bị phạt 5 triệu đồng v&#236; n&#243;i xấu Bộ trưởng" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022224917623" >Rút phạt, xin lỗi bác sĩ bị phạt 5 triệu đồng vì nói xấu Bộ trưởng</a></li><li><a href="/xa-hoi/tphcm-huy-dong-4-may-bom-thay-the-may-bom-khung-20171022202957717.htm" title="TPHCM huy động 4 m&#225;y bơm thay thế m&#225;y bơm “khủng”" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022202957717" >TPHCM huy động 4 máy bơm thay thế máy bơm “khủng”</a></li><li><a href="/xa-hoi/xe-ban-tai-cho-thuoc-la-lau-gay-tai-nan-2017102218384019.htm" title="Xe b&#225;n tải chở thuốc l&#225; lậu g&#226;y tai nạn" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017102218384019" >Xe bán tải chở thuốc lá lậu gây tai nạn</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="36" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/the-gioi.htm" title="Thế giới" >Thế giới</a></h2></li><li><h3><a href="/the-gioi/chau-a.htm" title="Ch&#226;u &#193;">Châu Á</a></h3></li><li><h3><a href="/the-gioi/eu-nga.htm" title="EU &amp; Nga">EU & Nga</a></h3></li><li><h3><a href="/the-gioi/chau-my.htm" title="Ch&#226;u Mỹ">Châu Mỹ</a></h3></li><li><h3><a href="/the-gioi/diem-nong.htm" title="Điểm n&#243;ng">Điểm nóng</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/the-gioi/tu-lieu.htm" title="Tư liệu">Tư liệu</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/the-gioi/hai-vung-giau-nhat-italy-trung-cau-dan-y-doi-tu-tri-20171022211737873.htm" title="Hai v&#249;ng gi&#224;u nhất Italy trưng cầu d&#226;n &#253; đ&#242;i tự trị" ><img title="Hai v&#249;ng gi&#224;u nhất Italy trưng cầu d&#226;n &#253; đ&#242;i tự trị" alt="Hai v&#249;ng gi&#224;u nhất Italy trưng cầu d&#226;n &#253; đ&#242;i tự trị" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/italy-1508681675405.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/italy-1508681675405.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/the-gioi/hai-vung-giau-nhat-italy-trung-cau-dan-y-doi-tu-tri-20171022211737873.htm" title="Hai v&#249;ng gi&#224;u nhất Italy trưng cầu d&#226;n &#253; đ&#242;i tự trị" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022211737873" >Hai vùng giàu nhất Italy trưng cầu dân ý đòi tự trị</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Veneto và Lombardy, hai vùng giàu có nhất tại Italy, hôm nay 22/10 đã tiến hành trưng cầu dân ý để đòi quyền tự trị lớn hơn từ chính quyến trung ương.<br /><a href="/the-gioi/nhung-dieu-it-biet-ve-khu-tu-tri-giau-co-catalonia-20171012140103364.htm" title="Những điều &#237;t biết về khu tự trị gi&#224;u c&#243; Catalonia"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Những điều ít biết về khu tự trị giàu có Catalonia</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/the-gioi/hai-vung-giau-nhat-italy-trung-cau-dan-y-doi-tu-tri-20171022211737873.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone2_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/the-gioi/tong-tu-lenh-quan-doi-indonesia-bat-ngo-bi-cam-nhap-canh-vao-my-20171022195114886.htm" title="Tổng tư lệnh qu&#226;n đội Indonesia bất ngờ bị cấm nhập cảnh v&#224;o Mỹ" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022195114886" >Tổng tư lệnh quân đội Indonesia bất ngờ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ</a></li><li><a href="/the-gioi/can-canh-dan-tau-san-bay-xuong-song-cua-hai-quan-my-20171022152917943.htm" title="Cận cảnh d&#224;n t&#224;u s&#226;n bay “xương sống” của Hải qu&#226;n Mỹ" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022152917943" >Cận cảnh dàn tàu sân bay “xương sống” của Hải quân Mỹ</a></li><li><a href="/the-gioi/giai-ma-bi-an-hang-dau-chau-a-cai-chet-cua-vua-lua-thai-lan-20171022153442294.htm" title="Giải m&#227; b&#237; ẩn h&#224;ng đầu ch&#226;u &#193; - c&#225;i chết của vua lụa Th&#225;i Lan" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022153442294" >Giải mã bí ẩn hàng đầu châu Á - cái chết của vua lụa Thái Lan</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="26" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/the-thao.htm" title="Thể thao" >Thể thao</a></h2></li><li><h3><a href="/the-thao/the-thao-trong-nuoc.htm" title="Thể thao trong nước">Thể thao trong nước</a></h3></li><li><h3><a href="/the-thao/the-thao-quoc-te.htm" title="Thể thao quốc tế">Thể thao quốc tế</a></h3></li><li><h3><a href="/the-thao/bong-da-anh.htm" title="B&#243;ng đ&#225; Anh">Bóng đá Anh</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/the-thao/tennis.htm" title="Tennis">Tennis</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/the-thao/thu-mon-flc-thanh-hoa-sai-lam-ngo-ngan-khien-doi-nha-trang-tay-tai-cam-pha-20171022192837384.htm" title="Thủ m&#244;n FLC Thanh Ho&#225; sai lầm ngớ ngẩn khiến đội nh&#224; trắng tay tại Cẩm Phả" ><img rel="video" video-key="{"KeyVideo":"076bbe83ecfc4598b55af6fbda30b181","FileName":"zcl-eorywfzgay1gc1p-xnq79jtccc/2017/10/22/thanh-hoa-vs-than-quang-ninh-2-medium-mp4-1508674987796-4f12d.mp4"}" title="Thủ m&#244;n FLC Thanh Ho&#225; sai lầm ngớ ngẩn khiến đội nh&#224; trắng tay tại Cẩm Phả" alt="Thủ m&#244;n FLC Thanh Ho&#225; sai lầm ngớ ngẩn khiến đội nh&#224; trắng tay tại Cẩm Phả" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/pvt0969-1508679882176.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/pvt0969-1508679882176.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/the-thao/thu-mon-flc-thanh-hoa-sai-lam-ngo-ngan-khien-doi-nha-trang-tay-tai-cam-pha-20171022192837384.htm" title="Thủ m&#244;n FLC Thanh Ho&#225; sai lầm ngớ ngẩn khiến đội nh&#224; trắng tay tại Cẩm Phả" class="fon6" data-newstype="13" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022192837384" >Thủ môn FLC Thanh Hoá sai lầm ngớ ngẩn khiến đội nhà trắng tay tại Cẩm Phả</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Chuyến làm khách trên sân Cẩm Phả tại vòng 22 V-League chiều nay của Thanh Hoá đã trở thành một cơn ác mộng, với điểm nhấn buồn là sai lầm không thể chấp nhận của thủ môn Thanh Thắng, trước khi nhận trận thua 3-4.<br /><a href="/the-thao/thu-mon-flc-thanh-hoa-mac-sai-lam-nhu-ban-do-20171022192518263.htm" title="Thủ m&#244;n FLC Thanh Ho&#225; mắc sai lầm như &quot;b&#225;n độ&quot;"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Thủ môn FLC Thanh Hoá mắc sai lầm như "bán độ"</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/the-thao/thu-mon-flc-thanh-hoa-sai-lam-ngo-ngan-khien-doi-nha-trang-tay-tai-cam-pha-20171022192837384.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone3_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/the-thao/ba-xa-icardi-khoe-nguc-tran-tao-bao-mung-thanh-tich-cua-chong-20171022193310621.htm" title="B&#224; x&#227; Icardi khoe ngực trần t&#225;o bạo mừng th&#224;nh t&#237;ch của chồng" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022193310621" >Bà xã Icardi khoe ngực trần táo bạo mừng thành tích của chồng</a></li><li><a href="/the-thao/hoa-sai-gon-fc-long-an-o-sat-voi-giai-hang-duoi-20171022204802733.htm" title="Ho&#224; S&#224;i G&#242;n FC, Long An ở s&#225;t với giải hạng dưới" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022204802733" >Hoà Sài Gòn FC, Long An ở sát với giải hạng dưới</a></li><li><a href="/the-thao/everton-2-5-arsenal-bay-ban-thang-mot-the-do-20171022192854739.htm" title="Everton 2-5 Arsenal: Bảy b&#224;n thắng, một thẻ đỏ" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022192854739" >Everton 2-5 Arsenal: Bảy bàn thắng, một thẻ đỏ</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="25" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/giao-duc-khuyen-hoc.htm" title="GI&#193;O DỤC - TRI THỨC" >GIÁO DỤC - TRI THỨC</a></h2></li><li><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn" title="Du học">Du học</a></h3></li><li><h3><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/tin-tuyen-sinh.htm" title="Tuyển sinh">Tuyển sinh</a></h3></li><li><h3><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/khuyen-hoc.htm" title="Khuyến học">Khuyến học</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/ielts-cung-scots.htm" title="IELTS c&#249;ng Scots">IELTS cùng Scots</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/giao-duc-khuyen-hoc/lop-day-vo-mien-phi-cho-sinh-vien-cua-chang-trai-9x-20171022162301343.htm" title="Lớp dạy v&#245; miễn ph&#237; cho sinh vi&#234;n của ch&#224;ng trai 9X" ><img title="Lớp dạy v&#245; miễn ph&#237; cho sinh vi&#234;n của ch&#224;ng trai 9X" alt="Lớp dạy v&#245; miễn ph&#237; cho sinh vi&#234;n của ch&#224;ng trai 9X" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/photo-1-1508663960049.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/photo-1-1508663960049.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/lop-day-vo-mien-phi-cho-sinh-vien-cua-chang-trai-9x-20171022162301343.htm" title="Lớp dạy v&#245; miễn ph&#237; cho sinh vi&#234;n của ch&#224;ng trai 9X" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022162301343" >Lớp dạy võ miễn phí cho sinh viên của chàng trai 9X</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - 6 năm trước, khi là sinh viên, chàng trai Trịnh Văn Đức (sinh năm 1991) đã lập ra một câu lạc bộ võ hiện đại để các bạn đồng trang lứa có cơ hội được luyện tập và nâng cao sức khỏe. Đến nay Đức vẫn không ngừng cải tiến chương trình học để phù hợp hơn với sinh viên.<br /><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/ba-giao-ve-huu-mo-lop-day-chu-mien-phi-cho-tre-em-ngheo-20171019143128862.htm" title="B&#224; gi&#225;o về hưu mở lớp dạy chữ miễn ph&#237; cho trẻ em ngh&#232;o"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Bà giáo về hưu mở lớp dạy chữ miễn phí cho trẻ em nghèo</b></a><br /><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/lao-su-quang-ngai-danh-ca-doi-day-vo-binh-dinh-mien-phi-cho-tre-em-2017060723205655.htm" title="L&#227;o sư Quảng Ng&#227;i d&#224;nh cả đời dạy v&#245; B&#236;nh Định miễn ph&#237; cho trẻ em"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Lão sư Quảng Ngãi dành cả đời dạy võ Bình Định miễn phí cho trẻ em</b></a><br /><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/thu-vien-mien-phi-cua-chang-trai-bi-liet-nua-nguoi-20170415093702374.htm" title="Thư viện miễn ph&#237; của ch&#224;ng trai bị liệt nửa người"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Thư viện miễn phí của chàng trai bị liệt nửa người</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/giao-duc-khuyen-hoc/lop-day-vo-mien-phi-cho-sinh-vien-cua-chang-trai-9x-20171022162301343.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone4_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/chuong-my-nuoc-da-rut-het-khoi-truong-hoc-20171022144356443.htm" title="Chương Mỹ: Nước đ&#227; r&#250;t hết khỏi trường học" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022144356443" >Chương Mỹ: Nước đã rút hết khỏi trường học</a></li><li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/hai-hoc-sinh-treu-dua-phu-huynh-den-truong-doa-hieu-pho-danh-hieu-truong-20171022090709482.htm" title="Hai học sinh tr&#234;u đ&#249;a, phụ huynh đến trường dọa hiệu ph&#243;, đ&#225;nh hiệu trưởng" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022090709482" >Hai học sinh trêu đùa, phụ huynh đến trường dọa hiệu phó, đánh hiệu trưởng</a></li><li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/chuyen-that-nhu-dua-hoc-sinh-ha-noi-doi-mu-bao-hiem-trong-lop-hoc-20171022090436846.htm" title="Chuyện thật như đ&#249;a: Học sinh H&#224; Nội đội mũ “bảo hiểm” trong... lớp học!" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022090436846" >Chuyện thật như đùa: Học sinh Hà Nội đội mũ “bảo hiểm” trong... lớp học!</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="167" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/tam-long-nhan-ai.htm" title="Tấm l&#242;ng nh&#226;n &#225;i" >Tấm lòng nhân ái</a></h2></li><li><h3><a href="/tam-long-nhan-ai/danh-sach-ung-ho.htm" title="Danh s&#225;ch ủng hộ">Danh sách ủng hộ</a></h3></li><li><h3><a href="/tam-long-nhan-ai/danh-sach-ket-chuyen.htm" title="Danh s&#225;ch kết chuyển">Danh sách kết chuyển</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/tam-long-nhan-ai/hoan-canh.htm" title="Ho&#224;n cảnh">Hoàn cảnh</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/tam-long-nhan-ai/xot-xa-canh-me-benh-than-nuoi-con-benh-dong-kinh-nang-20171022071456238.htm" title="X&#243;t xa cảnh mẹ bệnh thận nu&#244;i con bệnh động kinh nặng" ><img title="X&#243;t xa cảnh mẹ bệnh thận nu&#244;i con bệnh động kinh nặng" alt="X&#243;t xa cảnh mẹ bệnh thận nu&#244;i con bệnh động kinh nặng" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/nhanai1-1508141917365.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/nhanai1-1508141917365.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/tam-long-nhan-ai/xot-xa-canh-me-benh-than-nuoi-con-benh-dong-kinh-nang-20171022071456238.htm" title="X&#243;t xa cảnh mẹ bệnh thận nu&#244;i con bệnh động kinh nặng" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022071456238" >Xót xa cảnh mẹ bệnh thận nuôi con bệnh động kinh nặng</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau đã hơn 15 năm, mẹ Chín tuổi đã cao nhưng phải chống chọi với căn bệnh thận. Nghèo là vậy mọi niềm tin, hi vọng mẹ Chín đều gửi vào cậu con trai 16 tuổi, nào ngờ hai năm trở lại đây em Tấn Phước cũng đổ bệnh, gia cảnh nghèo lại càng khó khăn hơn.</div><a class="icon-detail fon7" href="/tam-long-nhan-ai/xot-xa-canh-me-benh-than-nuoi-con-benh-dong-kinh-nang-20171022071456238.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone5_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/tam-long-nhan-ai/thong-bao-ket-chuyen-quy-nhan-ai-tuan-2-thang-10-2017-20171021113813913.htm" title="Th&#244;ng b&#225;o kết chuyển Quỹ Nh&#226;n &#225;i tuần 2 th&#225;ng 10/2017" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171021113813913" >Thông báo kết chuyển Quỹ Nhân ái tuần 2 tháng 10/2017</a></li><li><a href="/tam-long-nhan-ai/danh-sach-ung-ho-tuan-2-thang-10-nam-2017-201710211135432.htm" title="Danh s&#225;ch ủng hộ tuần 2 th&#225;ng 10 năm 2017" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="201710211135432" >Danh sách ủng hộ tuần 2 tháng 10 năm 2017</a></li><li><a href="/tam-long-nhan-ai/di-lam-thue-lay-tien-chua-benh-cho-me-cau-be-dan-toc-dao-bi-tuong-de-dap-phoi-20171021071240442.htm" title="Đi l&#224;m thu&#234; lấy tiền chữa bệnh cho mẹ, cậu b&#233; d&#226;n tộc Dao bị tường đ&#232; dập phổi" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171021071240442" >Đi làm thuê lấy tiền chữa bệnh cho mẹ, cậu bé dân tộc Dao bị tường đè dập phổi</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div class="wp980"> <script type="text/lazyscript"> var leftW = ($(window).width() - 1000) / 2; $('.wp980').attr('style', 'left:' + leftW + 'px'); $( window ).resize(function() { var leftW = ($(window).width() - 1000) / 2; $('.wp980').attr('style', 'left:' + leftW + 'px'); }); </script> <div class="boxvideonews fl"> <a href="/video-page.htm" title="Video" class="sprite fl titletop"></a> <ul> <li class="top"><a href="/video/canh-sat-dac-nhiem-dien-tap-khi-cong-vo-thuat-chuan-bi-apec-71306.htm" title="Cảnh s&#225;t đặc nhiệm diễn tập kh&#237; c&#244;ng, v&#245; thuật chuẩn bị APEC"><img title="Cảnh s&#225;t đặc nhiệm diễn tập kh&#237; c&#244;ng, v&#245; thuật chuẩn bị APEC" alt="Cảnh s&#225;t đặc nhiệm diễn tập kh&#237; c&#244;ng, v&#245; thuật chuẩn bị APEC" src="http://video-thumbs.mediacdn.vn/zoom/228_165/dantri/6fce29f197/2017/10/22/bieuduonglucluong-1508654276138_thumb2.jpg" width="228" height="165" /></a><h3><a href="/video/canh-sat-dac-nhiem-dien-tap-khi-cong-vo-thuat-chuan-bi-apec-71306.htm" title="Cảnh s&#225;t đặc nhiệm diễn tập kh&#237; c&#244;ng, v&#245; thuật chuẩn bị APEC">Cảnh sát đặc nhiệm diễn tập khí công, võ thuật chuẩn bị APEC</a></h3> <a href="/video/canh-sat-dac-nhiem-dien-tap-khi-cong-vo-thuat-chuan-bi-apec-71306.htm" class="ionplay sprite fl"></a></li><li class="normal"><a href="/video/cac-loai-vat-da-phai-di-cu-xa-nhu-the-nao-71313.htm" title="C&#225;c lo&#224;i vật đ&#227; phải di cư xa như thế n&#224;o?"><img title="C&#225;c lo&#224;i vật đ&#227; phải di cư xa như thế n&#224;o?" alt="C&#225;c lo&#224;i vật đ&#227; phải di cư xa như thế n&#224;o?" src="http://video-thumbs.mediacdn.vn/zoom/100_70/dantri/6unb7i5ueiv7mtcccccccccccckanv/2017/10/22/di-cu-1508667421228-dc6c3.jpg" width="100" height="70" /></a><h3><a href="/video/cac-loai-vat-da-phai-di-cu-xa-nhu-the-nao-71313.htm" title="C&#225;c lo&#224;i vật đ&#227; phải di cư xa như thế n&#224;o?">Các loài vật đã phải di cư xa như thế nào?</a></h3> <a href="/video/cac-loai-vat-da-phai-di-cu-xa-nhu-the-nao-71313.htm" class="ionplay sprite fl"></a></li><li class="normal"><a href="/video/dinh-cao-cua-offroad-danh-cho-nhung-trai-tim-dam-me-71275.htm" title="Đỉnh cao của offroad: D&#224;nh cho những tr&#225;i tim đam m&#234;"><img title="Đỉnh cao của offroad: D&#224;nh cho những tr&#225;i tim đam m&#234;" alt="Đỉnh cao của offroad: D&#224;nh cho những tr&#225;i tim đam m&#234;" src="http://video-thumbs.mediacdn.vn/zoom/100_70/dantri/18be5f307b/2017/10/21/cauchuyen-gt-1508604343202.jpg" width="100" height="70" /></a><h3><a href="/video/dinh-cao-cua-offroad-danh-cho-nhung-trai-tim-dam-me-71275.htm" title="Đỉnh cao của offroad: D&#224;nh cho những tr&#225;i tim đam m&#234;">Đỉnh cao của offroad: Dành cho những trái tim đam mê</a></h3> <a href="/video/dinh-cao-cua-offroad-danh-cho-nhung-trai-tim-dam-me-71275.htm" class="ionplay sprite fl"></a></li><li class="normal"><a href="/video/giat-minh-voi-nhung-loai-thuy-quai-an-thit-nguoi-trong-vung-song-nuoc-71288.htm" title="Giật m&#236;nh với những lo&#224;i thủy qu&#225;i ăn thịt người trong v&#249;ng s&#244;ng nước"><img title="Giật m&#236;nh với những lo&#224;i thủy qu&#225;i ăn thịt người trong v&#249;ng s&#244;ng nước" alt="Giật m&#236;nh với những lo&#224;i thủy qu&#225;i ăn thịt người trong v&#249;ng s&#244;ng nước" src="http://video-thumbs.mediacdn.vn/zoom/100_70/dantri/c05a76d21c/2017/10/21/jeremy-wade-struggles-with-a-bull-shark-river-monsters-1508580283528.jpg" width="100" height="70" /></a><h3><a href="/video/giat-minh-voi-nhung-loai-thuy-quai-an-thit-nguoi-trong-vung-song-nuoc-71288.htm" title="Giật m&#236;nh với những lo&#224;i thủy qu&#225;i ăn thịt người trong v&#249;ng s&#244;ng nước">Giật mình với những loài thủy quái ăn thịt người trong vùng sông nước</a></h3> <a href="/video/giat-minh-voi-nhung-loai-thuy-quai-an-thit-nguoi-trong-vung-song-nuoc-71288.htm" class="ionplay sprite fl"></a></li> </ul> </div> </div> <div class="clear" style="margin-top: 301px;"></div> <div data-zoneid="76" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/kinh-doanh.htm" title="Kinh doanh" >Kinh doanh</a></h2></li><li><h3><a href="/kinh-doanh/tai-chinh-dau-tu.htm" title="T&#224;i ch&#237;nh - Đầu tư">Tài chính - Đầu tư</a></h3></li><li><h3><a href="/kinh-doanh/thi-truong.htm" title="Thị trường">Thị trường</a></h3></li><li><h3><a href="/kinh-doanh/doanh-nghiep.htm" title="Doanh nghiệp">Doanh nghiệp</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/kinh-doanh/bao-ve-ntd.htm" title="Bảo vệ NTD">Bảo vệ NTD</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/kinh-doanh/la-thu-tay-cua-nan-nhan-tau-titanic-duoc-mua-voi-gia-gan-38-ty-dong-20171022165616011.htm" title="L&#225; thư tay của nạn nh&#226;n t&#224;u Titanic được mua với gi&#225; gần 3,8 tỷ đồng" ><img title="L&#225; thư tay của nạn nh&#226;n t&#224;u Titanic được mua với gi&#225; gần 3,8 tỷ đồng" alt="L&#225; thư tay của nạn nh&#226;n t&#224;u Titanic được mua với gi&#225; gần 3,8 tỷ đồng" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/tau-titanic-1508666086640.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/tau-titanic-1508666086640.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/kinh-doanh/la-thu-tay-cua-nan-nhan-tau-titanic-duoc-mua-voi-gia-gan-38-ty-dong-20171022165616011.htm" title="L&#225; thư tay của nạn nh&#226;n t&#224;u Titanic được mua với gi&#225; gần 3,8 tỷ đồng" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022165616011" >Lá thư tay của nạn nhân tàu Titanic được mua với giá gần 3,8 tỷ đồng</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Một bức thư tay được tìm thấy trên xác người đàn ông xấu số trong vụ chìm tàu ​​Titanic đã được bán đấu giá vào hôm qua (21/10) với giá 166.000 USD (tương đương gần 3,8 tỷ đồng), một mức giá kỷ lục cho những cổ vật từ vụ chìm tàu lịch sử này.<br /><a href="/kinh-doanh/banh-quy-cuu-ho-tau-titanic-duoc-ban-dau-gia-hon-500-trieu-dong-20151028130532607.htm" title="B&#225;nh quy cứu hộ t&#224;u Titanic được b&#225;n đấu gi&#225; hơn 500 triệu đồng"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Bánh quy cứu hộ tàu Titanic được bán đấu giá hơn 500 triệu đồng</b></a><br /><a href="/kinh-doanh/chiem-nguong-ban-sao-tau-titanic-1362440686.htm" title="Chi&#234;m ngưỡng bản sao t&#224;u Titanic"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Chiêm ngưỡng bản sao tàu Titanic</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/kinh-doanh/la-thu-tay-cua-nan-nhan-tau-titanic-duoc-mua-voi-gia-gan-38-ty-dong-20171022165616011.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone6_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/kinh-doanh/co-74-ty-usd-ong-chu-facebook-mark-zuckerberg-tieu-tien-nhu-the-nao-20171022194949002.htm" title="C&#243; 74 tỷ USD, &#244;ng chủ Facebook Mark Zuckerberg ti&#234;u tiền như thế n&#224;o?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022194949002" >Có 74 tỷ USD, ông chủ Facebook Mark Zuckerberg tiêu tiền như thế nào?</a></li><li><a href="/kinh-doanh/cong-nghiep-40-be-quan-toa-cang-nhu-trung-quoc-hay-mo-phanh-cua-20171022163807542.htm" title="C&#244;ng nghiệp 4.0: “Bế quan toả cảng” như Trung Quốc hay mở phanh cửa?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022163807542" >Công nghiệp 4.0: “Bế quan toả cảng” như Trung Quốc hay mở phanh cửa?</a></li><li><a href="/kinh-doanh/de-xuat-tu-do-mua-ban-nha-luu-hanh-usd-o-dac-khu-phu-quoc-2017102214423565.htm" title="Đề xuất tự do mua b&#225;n nh&#224;, lưu h&#224;nh USD... ở đặc khu Ph&#250; Quốc" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017102214423565" >Đề xuất tự do mua bán nhà, lưu hành USD... ở đặc khu Phú Quốc</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="730" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/van-hoa.htm" title="Văn h&#243;a" >Văn hóa</a></h2></li><li><h3><a href="/van-hoa/doi-song-van-hoa.htm" title="Đời sống văn h&#243;a">Đời sống văn hóa</a></h3></li><li><h3><a href="/van-hoa/san-khau-dan-gian.htm" title="S&#226;n khấu - D&#226;n gian">Sân khấu - Dân gian</a></h3></li><li><h3><a href="/van-hoa/du-lich-kham-pha.htm" title="Du lịch - Kh&#225;m ph&#225;">Du lịch - Khám phá</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/van-hoa/dien-anh.htm" title="Điện ảnh">Điện ảnh</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/van-hoa/da-roi-trong-nha-tho-co-du-khach-xau-so-thiet-mang-20171022122515883.htm" title="Đ&#225; rơi trong nh&#224; thờ cổ, du kh&#225;ch xấu số thiệt mạng" ><img title="Đ&#225; rơi trong nh&#224; thờ cổ, du kh&#225;ch xấu số thiệt mạng" alt="Đ&#225; rơi trong nh&#224; thờ cổ, du kh&#225;ch xấu số thiệt mạng" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/27-1508643152069.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/27-1508643152069.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/van-hoa/da-roi-trong-nha-tho-co-du-khach-xau-so-thiet-mang-20171022122515883.htm" title="Đ&#225; rơi trong nh&#224; thờ cổ, du kh&#225;ch xấu số thiệt mạng" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022122515883" >Đá rơi trong nhà thờ cổ, du khách xấu số thiệt mạng</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Một người đàn ông đã vừa thiệt mạng sau một vụ tai nạn hy hữu, khi một tảng đá bất ngờ bị rời ra khỏi kết cấu, rơi trúng vào người đàn ông xấu số.</div><a class="icon-detail fon7" href="/van-hoa/da-roi-trong-nha-tho-co-du-khach-xau-so-thiet-mang-20171022122515883.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone7_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/van-hoa/hoa-hau-bien-vuot-duong-nui-nguy-hiem-ho-tro-nguoi-dan-sau-con-lu-20171022172609807.htm" title="Hoa hậu Biển vượt đường n&#250;i nguy hiểm hỗ trợ người d&#226;n sau cơn lũ" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022172609807" >Hoa hậu Biển vượt đường núi nguy hiểm hỗ trợ người dân sau cơn lũ</a></li><li><a href="/van-hoa/nguyen-thi-loan-gui-loi-xin-loi-vi-lo-che-nhan-sac-hoa-hau-quoc-te-2016-20171022122134643.htm" title="Nguyễn Thị Loan gửi lời xin lỗi v&#236; lỡ ch&#234; nhan sắc Hoa hậu Quốc tế 2016" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022122134643" >Nguyễn Thị Loan gửi lời xin lỗi vì lỡ chê nhan sắc Hoa hậu Quốc tế 2016</a></li><li><a href="/van-hoa/su-co-vu-rat-nhiet-tinh-cua-khan-gia-de-lai-nhieu-cam-xuc-cho-chung-toi-20171022121018341.htm" title="“Sự cổ vũ rất nhiệt t&#236;nh của kh&#225;n giả để lại nhiều cảm x&#250;c cho ch&#250;ng t&#244;i”" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022121018341" >“Sự cổ vũ rất nhiệt tình của khán giả để lại nhiều cảm xúc cho chúng tôi”</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="23" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/giai-tri.htm" title="Giải tr&#237;" >Giải trí</a></h2></li><li><h3><a href="/giai-tri/sao-viet.htm" title="Sao Việt">Sao Việt</a></h3></li><li><h3><a href="/giai-tri/hollywood.htm" title="Hollywood">Hollywood</a></h3></li><li><h3><a href="/giai-tri/chau-a.htm" title="Ch&#226;u &#193;">Châu Á</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/giai-tri/thoi-trang.htm" title="Thời trang">Thời trang</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/giai-tri/ha-thu-gianh-huy-chuong-dong-thu-hai-tai-hoa-hau-trai-dat-2017-20171022210535368.htm" title="H&#224; Thu gi&#224;nh huy chương đồng thứ hai tại Hoa hậu Tr&#225;i đất 2017" ><img title="H&#224; Thu gi&#224;nh huy chương đồng thứ hai tại Hoa hậu Tr&#225;i đất 2017" alt="H&#224; Thu gi&#224;nh huy chương đồng thứ hai tại Hoa hậu Tr&#225;i đất 2017" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/hathu1-crop-1508680970534.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/hathu1-crop-1508680970534.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/giai-tri/ha-thu-gianh-huy-chuong-dong-thu-hai-tai-hoa-hau-trai-dat-2017-20171022210535368.htm" title="H&#224; Thu gi&#224;nh huy chương đồng thứ hai tại Hoa hậu Tr&#225;i đất 2017" class="fon6" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022210535368" >Hà Thu giành huy chương đồng thứ hai tại Hoa hậu Trái đất 2017</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2017 - Lê Thị Hà Thu đã giành thêm huy chương đồng phần thi trình diễn trang phục dạ hội, tối 22/10. Đây là huy chương thứ ba mà Hà Thu có được tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất năm nay.<br /><a href="/giai-tri/ha-thu-bat-ngo-khong-chon-ao-dai-o-phan-thi-trang-phuc-truyen-thong-20171020143113474.htm" title="H&#224; Thu bất ngờ kh&#244;ng chọn &#225;o d&#224;i ở phần thi trang phục truyền thống"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Hà Thu bất ngờ không chọn áo dài ở phần thi trang phục truyền thống</b></a><br /><a href="/giai-tri/ha-thu-va-thi-sinh-hoa-hau-trai-dat-deo-mang-trinh-dien-ao-tam-2017101909320901.htm" title="H&#224; Thu v&#224; th&#237; sinh Hoa hậu Tr&#225;i đất đeo mạng tr&#236;nh diễn &#225;o tắm"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Hà Thu và thí sinh Hoa hậu Trái đất đeo mạng trình diễn áo tắm</b></a><br /><a href="/giai-tri/ha-thu-cua-viet-nam-duoc-missosology-du-doan-la-hoa-hau-trai-dat-2017-20171018102539193.htm" title="H&#224; Thu của Việt Nam được Missosology dự đo&#225;n l&#224; Hoa hậu Tr&#225;i đất 2017"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Hà Thu của Việt Nam được Missosology dự đoán là Hoa hậu Trái đất 2017</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/giai-tri/ha-thu-gianh-huy-chuong-dong-thu-hai-tai-hoa-hau-trai-dat-2017-20171022210535368.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone8_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/giai-tri/nhung-hinh-anh-dau-tien-cua-my-linh-tai-cuoc-thi-hoa-hau-the-gioi-2017-20171022215757613.htm" title="Những h&#236;nh ảnh đầu ti&#234;n của Mỹ Linh tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2017" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022215757613" >Những hình ảnh đầu tiên của Mỹ Linh tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2017</a></li><li><a href="/giai-tri/giam-khao-tim-kiem-tai-nang-chau-a-mua-2-sung-sot-voi-nhom-nhay-den-tu-viet-nam-20171022213856919.htm" title="Gi&#225;m khảo “T&#236;m kiếm t&#224;i năng Ch&#226;u &#193; m&#249;a 2” sửng sốt với nh&#243;m nhảy đến từ Việt Nam" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022213856919" >Giám khảo “Tìm kiếm tài năng Châu Á mùa 2” sửng sốt với nhóm nhảy đến từ Việt Nam</a></li><li><a href="/giai-tri/nguoi-dep-anh-mac-ao-lot-ra-pho-2017102209290635.htm" title="Người đẹp Anh mặc &#225;o l&#243;t ra phố" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="2017102209290635" >Người đẹp Anh mặc áo lót ra phố</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="835" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="http://dulich.dantri.com.vn" title="Du Lịch" target="_blank">Du Lịch</a></h2></li><li><h3><a target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/vong-quay-du-lich.htm" title="V&#242;ng quay du lịch">Vòng quay du lịch</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/tours-ua-thich.htm" title="Tours ưa th&#237;ch">Tours ưa thích</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/diem-den-moi-tuan.htm" title="Điểm đến mỗi tuần">Điểm đến mỗi tuần</a></h3></li><li class="none"><h3><a target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/kham-pha.htm" title="Kh&#225;m ph&#225;">Khám phá</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/khach-san-bi-an-105-tang-cua-trieu-tien-sap-mo-cua-don-khach-20171022151221247.htm" title="Kh&#225;ch sạn b&#237; ẩn 105 tầng của Triều Ti&#234;n sắp mở cửa đ&#243;n kh&#225;ch?" target="_blank"><img title="Kh&#225;ch sạn b&#237; ẩn 105 tầng của Triều Ti&#234;n sắp mở cửa đ&#243;n kh&#225;ch?" alt="Kh&#225;ch sạn b&#237; ẩn 105 tầng của Triều Ti&#234;n sắp mở cửa đ&#243;n kh&#225;ch?" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/ryugyong-1-1508646907600.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/ryugyong-1-1508646907600.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/khach-san-bi-an-105-tang-cua-trieu-tien-sap-mo-cua-don-khach-20171022151221247.htm" title="Kh&#225;ch sạn b&#237; ẩn 105 tầng của Triều Ti&#234;n sắp mở cửa đ&#243;n kh&#225;ch?" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022151221247" target="_blank">Khách sạn bí ẩn 105 tầng của Triều Tiên sắp mở cửa đón khách?</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Những hình ảnh về hoạt động thi công tại khách sạn Ryugyong nổi tiếng của Triều Tiên làm dấy lên những lời đồn đoán nơi này sắp khai trương mở cửa đón khách.</div><a class="icon-detail fon7" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/khach-san-bi-an-105-tang-cua-trieu-tien-sap-mo-cua-don-khach-20171022151221247.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone9_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/ky-dai-hue-se-ban-dai-bac-phuc-vu-khach-du-lich-20171022210438257.htm" title="Kỳ Đ&#224;i Huế sẽ bắn đại b&#225;c phục vụ kh&#225;ch du lịch" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022210438257" target="_blank">Kỳ Đài Huế sẽ bắn đại bác phục vụ khách du lịch</a></li><li><a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/me-man-voi-nhung-dia-diem-ngam-binh-minh-dep-nhat-viet-nam-20171022081011402.htm" title="M&#234; mẩn với những địa điểm ngắm b&#236;nh minh đẹp nhất Việt Nam" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022081011402" target="_blank">Mê mẩn với những địa điểm ngắm bình minh đẹp nhất Việt Nam</a></li><li><a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/rung-minh-voi-nhung-loai-thuy-quai-an-thit-nguoi-20171022073543926.htm" title="R&#249;ng m&#236;nh với những lo&#224;i &quot;thủy qu&#225;i&quot; ăn thịt người" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022073543926" target="_blank">Rùng mình với những loài "thủy quái" ăn thịt người</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="170" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/phap-luat.htm" title="Ph&#225;p luật" >Pháp luật</a></h2></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/phap-luat/an-mang-kinh-hoang-chi-vi-buc-thu-tinh-den-muon-2017102215363718.htm" title="&#193;n mạng kinh ho&#224;ng chỉ v&#236; bức thư t&#236;nh đến muộn" ><img title="&#193;n mạng kinh ho&#224;ng chỉ v&#236; bức thư t&#236;nh đến muộn" alt="&#193;n mạng kinh ho&#224;ng chỉ v&#236; bức thư t&#236;nh đến muộn" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/1orfj-1508661156661.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/1orfj-1508661156661.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/phap-luat/an-mang-kinh-hoang-chi-vi-buc-thu-tinh-den-muon-2017102215363718.htm" title="&#193;n mạng kinh ho&#224;ng chỉ v&#236; bức thư t&#236;nh đến muộn" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017102215363718" >Án mạng kinh hoàng chỉ vì bức thư tình đến muộn</a></h4><div class="sapo fon5">Mối tình đầu oan trái khiến người bạn trai nhất quyết đề nghị chia tay, cô gái vô cùng đau khổ viết một bức thư thấm đẫm tình cảm. Theo yêu cầu của cô, 4 năm sau bức thư mới được chuyển đến tay người nhận. Chẳng ai ngờ, bức thư đến muộn này lại là nguyên nhân gây ra thảm kịch đau lòng khiến người vô tội chết thảm, kẻ phải chịu án tử hình.</div><a class="icon-detail fon7" href="/phap-luat/an-mang-kinh-hoang-chi-vi-buc-thu-tinh-den-muon-2017102215363718.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone10_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/phap-luat/cong-an-giai-thoat-chau-be-bi-bat-coc-20171022230021783.htm" title="C&#244;ng an giải tho&#225;t ch&#225;u b&#233; bị bắt c&#243;c" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022230021783" >Công an giải thoát cháu bé bị bắt cóc</a></li><li><a href="/phap-luat/canh-sat-tap-kich-quan-karaoke-phat-hien-17-khach-dung-ma-tuy-20171022184212087.htm" title="Cảnh s&#225;t tập k&#237;ch qu&#225;n karaoke ph&#225;t hiện 17 kh&#225;ch d&#249;ng ma tu&#253;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022184212087" >Cảnh sát tập kích quán karaoke phát hiện 17 khách dùng ma tuý</a></li><li><a href="/phap-luat/gay-su-voi-bo-bi-con-trai-chu-nha-dam-chet-20171022085555555.htm" title="G&#226;y sự với bố, bị con trai chủ nh&#224; đ&#226;m chết" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022085555555" >Gây sự với bố, bị con trai chủ nhà đâm chết</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="135" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/nhip-song-tre.htm" title="Nhịp sống trẻ" >Nhịp sống trẻ</a></h2></li><li><h3><a href="/nhip-song-tre/nguoi-viet-tre.htm" title="Người Việt trẻ">Người Việt trẻ</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/nhip-song-tre/phong-su-tre.htm" title="Ph&#243;ng sự trẻ">Phóng sự trẻ</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/nhip-song-tre/nu-sinh-xinh-dep-phan-phao-ve-anh-mac-ao-dai-tao-dang-la-gay-tranh-cai-2017102223453257.htm" title="Nữ sinh xinh đẹp phản ph&#225;o về ảnh mặc &#225;o d&#224;i tạo d&#225;ng lạ g&#226;y tranh c&#227;i" ><img title="Nữ sinh xinh đẹp phản ph&#225;o về ảnh mặc &#225;o d&#224;i tạo d&#225;ng lạ g&#226;y tranh c&#227;i" alt="Nữ sinh xinh đẹp phản ph&#225;o về ảnh mặc &#225;o d&#224;i tạo d&#225;ng lạ g&#226;y tranh c&#227;i" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/aodai0-1508675161163.png" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/aodai0-1508675161163.png" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/nhip-song-tre/nu-sinh-xinh-dep-phan-phao-ve-anh-mac-ao-dai-tao-dang-la-gay-tranh-cai-2017102223453257.htm" title="Nữ sinh xinh đẹp phản ph&#225;o về ảnh mặc &#225;o d&#224;i tạo d&#225;ng lạ g&#226;y tranh c&#227;i" class="fon6" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="2017102223453257" >Nữ sinh xinh đẹp phản pháo về ảnh mặc áo dài tạo dáng lạ gây tranh cãi</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Kiều Nhung nói rằng cô không quan tâm tới những ý kiến trái chiều. Nhung nói rằng mang giày thể thao là sở thích của cô và việc kết hợp nó với áo dài, tạo dáng vui vẻ cùng bạn bè không có gì phản cảm.<br /><a href="/nhip-song-tre/hiem-hoa-chuc-cho-khi-thieu-nu-chup-anh-nong-de-luu-giu-thanh-xuan-20170918085055632.htm" title="Hiểm họa chực chờ khi thiếu nữ chụp ảnh n&#243;ng để “lưu giữ thanh xu&#226;n”"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Hiểm họa chực chờ khi thiếu nữ chụp ảnh nóng để “lưu giữ thanh xuân”</b></a><br /><a href="/nhip-song-tre/thieu-nu-tuyen-quang-cuon-hut-ben-gian-hoa-tuong-vi-20170720183557751.htm" title="Thiếu nữ Tuy&#234;n Quang cuốn h&#250;t b&#234;n gi&#224;n hoa tường vi"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Thiếu nữ Tuyên Quang cuốn hút bên giàn hoa tường vi</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/nhip-song-tre/nu-sinh-xinh-dep-phan-phao-ve-anh-mac-ao-dai-tao-dang-la-gay-tranh-cai-2017102223453257.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone11_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/chang-trai-thich-pha-bo-moi-gioi-han-20171022133857284.htm" title="Ch&#224;ng trai th&#237;ch “ph&#225; bỏ mọi giới hạn”" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022133857284" target="_blank">Chàng trai thích “phá bỏ mọi giới hạn”</a></li><li><a href="/nhip-song-tre/nhom-ban-than-lao-cai-chung-minh-f4-vuon-sao-bang-la-co-that-20171022070054928.htm" title="Nh&#243;m bạn th&#226;n L&#224;o Cai chứng minh “F4 Vườn sao băng” l&#224; c&#243; thật" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022070054928" >Nhóm bạn thân Lào Cai chứng minh “F4 Vườn sao băng” là có thật</a></li><li><a href="/nhip-song-tre/dan-mau-nhi-khoe-than-thai-sang-chanh-xuat-than-hon-ca-nguoi-lon-20171022065742469.htm" title="D&#224;n mẫu nh&#237; khoe thần th&#225;i &quot;sang chảnh&quot; xuất thần hơn cả người lớn" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022065742469" >Dàn mẫu nhí khoe thần thái "sang chảnh" xuất thần hơn cả người lớn</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="7" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/suc-khoe.htm" title="Sức khỏe" >Sức khỏe</a></h2></li><li><h3><a href="/suc-khoe/kien-thuc-gioi-tinh.htm" title="Kiến thức giới t&#237;nh">Kiến thức giới tính</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-khoe/tu-van.htm" title="Tư vấn">Tư vấn</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-khoe/lam-dep.htm" title="L&#224;m đẹp">Làm đẹp</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/suc-khoe/ung-thu.htm" title="Ung thư">Ung thư</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/suc-khoe/thuc-an-qua-dam-da-lieu-co-tot-20171022060005935.htm" title="Thức ăn qu&#225; &#39;đậm đ&#224;&#39; liệu c&#243; tốt?" ><img title="Thức ăn qu&#225; &#39;đậm đ&#224;&#39; liệu c&#243; tốt?" alt="Thức ăn qu&#225; &#39;đậm đ&#224;&#39; liệu c&#243; tốt?" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/nemthucandaidienvzhj-1508626681903.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/nemthucandaidienvzhj-1508626681903.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/suc-khoe/thuc-an-qua-dam-da-lieu-co-tot-20171022060005935.htm" title="Thức ăn qu&#225; &#39;đậm đ&#224;&#39; liệu c&#243; tốt?" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022060005935" >Thức ăn quá 'đậm đà' liệu có tốt?</a></h4><div class="sapo fon5">Nhiều người muốn món ăn mình “đậm đà” nên cho quá nhiều gia vị vào. Ngoài ra, còn có nhiều người “chữa cháy” món ăn của mình bằng cách cho thêm đường hoặc muối vàonếu lỡ món ăn có quá mặn hoặc quá ngọt. Điều này có thể ảnh hưởng khá lớn đến sứckhỏe.</div><a class="icon-detail fon7" href="/suc-khoe/thuc-an-qua-dam-da-lieu-co-tot-20171022060005935.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone12_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/suc-khoe/dung-ngu-ngua-trong-3-thang-cuoi-thai-ky-20171022144558665.htm" title="Đừng ngủ ngửa trong 3 th&#225;ng cuối thai kỳ!" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022144558665" >Đừng ngủ ngửa trong 3 tháng cuối thai kỳ!</a></li><li><a href="/suc-khoe/tu-chua-kho-han-nguy-co-mat-duong-sinh-no-vi-viem-nhiem-20171022141201586.htm" title="Tự chữa kh&#244; hạn, nguy cơ mất đường sinh nở v&#236; vi&#234;m nhiễm" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022141201586" >Tự chữa khô hạn, nguy cơ mất đường sinh nở vì viêm nhiễm</a></li><li><a href="/suc-khoe/phat-hien-xe-tai-cho-1-tan-thuc-pham-oi-thiu-20171022140351715.htm" title="Ph&#225;t hiện xe tải chở 1 tấn thực phẩm &#244;i thiu" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022140351715" >Phát hiện xe tải chở 1 tấn thực phẩm ôi thiu</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="119" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/suc-manh-so.htm" title="Sức mạnh số" >Sức mạnh số</a></h2></li><li><h3><a href="/suc-manh-so/dien-thoai.htm" title="Di động - Viễn th&#244;ng">Di động</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-manh-so/vi-tinh.htm" title="M&#225;y t&#237;nh - Mạng">Máy tính</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-manh-so/dien-may.htm" title="Điện tử ti&#234;u d&#249;ng">Điện tử</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-manh-so/phan-mem-bao-mat.htm" title="Phần mềm - Bảo mật">Phần mềm</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/suc-manh-so/thu-thuat.htm" title="Thủ thuật - Mẹo vặt">Thủ thuật</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/suc-manh-so/clip-man-ao-thuat-lot-do-co-gai-ngay-tren-san-khau-an-tuong-nhat-tuan-qua-20171021205343368.htm" title="Clip “m&#224;n ảo thuật lột đồ c&#244; g&#225;i ngay tr&#234;n s&#226;n khấu” ấn tượng nhất tuần qua" ><img title="Clip “m&#224;n ảo thuật lột đồ c&#244; g&#225;i ngay tr&#234;n s&#226;n khấu” ấn tượng nhất tuần qua" alt="Clip “m&#224;n ảo thuật lột đồ c&#244; g&#225;i ngay tr&#234;n s&#226;n khấu” ấn tượng nhất tuần qua" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/clip-tuan-qua-1508564696667.gif" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/clip-tuan-qua-1508564696667.gif" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/suc-manh-so/clip-man-ao-thuat-lot-do-co-gai-ngay-tren-san-khau-an-tuong-nhat-tuan-qua-20171021205343368.htm" title="Clip “m&#224;n ảo thuật lột đồ c&#244; g&#225;i ngay tr&#234;n s&#226;n khấu” ấn tượng nhất tuần qua" class="fon6" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20171021205343368" >Clip “màn ảo thuật lột đồ cô gái ngay trên sân khấu” ấn tượng nhất tuần qua</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Ảo thuật gia mời một cô gái khách mời trong số các khán giả lên sân khấu, sau đó thực hiện màn ảo thuật... lột đồ cô gái này trong sự ngỡ ngàng của những khán giả chứng kiến. Ngoài ra tuần qua còn có các clip nổi bật như rùng mình dùng tay không bắt ổ rắn hàng chục con, sức mạnh trang điểm đối với phái đẹp...</div><a class="icon-detail fon7" href="/suc-manh-so/clip-man-ao-thuat-lot-do-co-gai-ngay-tren-san-khau-an-tuong-nhat-tuan-qua-20171021205343368.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone13_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/suc-manh-so/cach-hang-di-dong-quyet-ha-nhau-tren-phan-khuc-smartphone-tam-trung-20171021212350872.htm" title="C&#225;ch h&#227;ng di động quyết &quot;hạ nhau&quot; tr&#234;n ph&#226;n kh&#250;c smartphone tầm trung" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171021212350872" >Cách hãng di động quyết "hạ nhau" trên phân khúc smartphone tầm trung</a></li><li><a href="/suc-manh-so/nhung-cong-cu-bien-smartphone-thanh-dieu-khien-tu-xa-cho-tv-dieu-hoa-nhiet-do-20171021072833098.htm" title="Những c&#244;ng cụ biến smartphone th&#224;nh điều khiển từ xa cho TV, điều h&#242;a nhiệt độ..." data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171021072833098" >Những công cụ biến smartphone thành điều khiển từ xa cho TV, điều hòa nhiệt độ...</a></li><li><a href="/suc-manh-so/top-video-cong-nghe-hap-dan-nhat-tuan-qua-20171021072647369.htm" title="Top video c&#244;ng nghệ hấp dẫn nhất tuần qua" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171021072647369" >Top video công nghệ hấp dẫn nhất tuần qua</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="111" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/o-to-xe-may.htm" title="&#212; t&#244; - Xe m&#225;y" >Ô tô - Xe máy</a></h2></li><li><h3><a href="/o-to-xe-may/thi-truong-xe.htm" title="Thị trường xe">Thị trường xe</a></h3></li><li><h3><a href="/o-to-xe-may/van-hoa-xe.htm" title="Văn ho&#225; xe">Văn hoá xe</a></h3></li><li><h3><a href="/o-to-xe-may/tu-van-xe.htm" title="Tư vấn xe">Tư vấn xe</a></h3></li><li><h3><a href="/o-to-xe-may/dua-xe.htm" title="Đua xe">Đua xe</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/o-to-xe-may/gia-xe.htm" title="Gi&#225; xe">Giá xe</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/o-to-xe-may/dinh-cao-cua-offroad-danh-cho-nhung-trai-tim-dam-me-20171022045435977.htm" title="Đỉnh cao của offroad: D&#224;nh cho những tr&#225;i tim đam m&#234;" ><img title="Đỉnh cao của offroad: D&#224;nh cho những tr&#225;i tim đam m&#234;" alt="Đỉnh cao của offroad: D&#224;nh cho những tr&#225;i tim đam m&#234;" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/cover-1508605407656.gif" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/cover-1508605407656.gif" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/o-to-xe-may/dinh-cao-cua-offroad-danh-cho-nhung-trai-tim-dam-me-20171022045435977.htm" title="Đỉnh cao của offroad: D&#224;nh cho những tr&#225;i tim đam m&#234;" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022045435977" >Đỉnh cao của offroad: Dành cho những trái tim đam mê</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Còn điều gì đáng nói với hình ảnh của một chiếc xe "siêu offroad" dưới đây? Hành trình của bộ giảm xóc, các pha vượt chướng ngại vật mà không ai có thể tưởng tượng nổi với một chiếc ôtô... Có quá nhiều điều khơi gợi xúc cảm của những trái tim đam mê.<br /><a href="/o-to-xe-may/khi-land-rover-bi-bien-thanh-can-bep-di-dong-20171015072009185.htm" title="Khi Land Rover &quot;bị&quot; biến th&#224;nh căn bếp di động"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Khi Land Rover "bị" biến thành căn bếp di động</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/o-to-xe-may/dinh-cao-cua-offroad-danh-cho-nhung-trai-tim-dam-me-20171022045435977.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone14_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/o-to-xe-may/thuong-hieu-made-in-japan-ben-bo-vuc-khung-hoang-20171022051156954.htm" title="Thương hiệu “Made in Japan” b&#234;n bờ vực khủng hoảng?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022051156954" >Thương hiệu “Made in Japan” bên bờ vực khủng hoảng?</a></li><li><a href="/xa-hoi/tai-xe-o-sai-gon-tung-chieu-doi-pho-voi-phat-nguoi-20171022071805869.htm" title="T&#224;i xế ở S&#224;i G&#242;n tung chi&#234;u đối ph&#243; với “phạt nguội”" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022071805869" >Tài xế ở Sài Gòn tung chiêu đối phó với “phạt nguội”</a></li><li><a href="/o-to-xe-may/quai-xe-phan-khoi-lon-om-cua-toc-do-cao-lao-xuong-suon-deo-bao-loc-20171022050114822.htm" title="“Qu&#225;i xế” ph&#226;n khối lớn &#244;m cua tốc độ cao lao xuống sườn đ&#232;o Bảo Lộc" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022050114822" >“Quái xế” phân khối lớn ôm cua tốc độ cao lao xuống sườn đèo Bảo Lộc</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="202" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/ban-doc.htm" title="Bạn đọc" >Bạn đọc</a></h2></li><li><h3><a href="/ban-doc/dieu-tra.htm" title="Điều tra">Điều tra</a></h3></li><li><h3><a href="/ban-doc/tu-van-phap-luat.htm" title="Tư vấn ph&#225;p luật">Tư vấn pháp luật</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/ban-doc/hoi-am.htm" title="Hồi &#226;m">Hồi âm</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/ban-doc/du-an-mac-sai-pham-nghe-si-phai-thue-gara-de-tap-luyen-20171022083555521.htm" title="Dự &#225;n mắc sai phạm, nghệ sĩ phải thu&#234; gara để tập luyện!" ><img title="Dự &#225;n mắc sai phạm, nghệ sĩ phải thu&#234; gara để tập luyện!" alt="Dự &#225;n mắc sai phạm, nghệ sĩ phải thu&#234; gara để tập luyện!" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/hinh-1-1508468023765.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/hinh-1-1508468023765.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/ban-doc/du-an-mac-sai-pham-nghe-si-phai-thue-gara-de-tap-luyen-20171022083555521.htm" title="Dự &#225;n mắc sai phạm, nghệ sĩ phải thu&#234; gara để tập luyện!" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022083555521" >Dự án mắc sai phạm, nghệ sĩ phải thuê gara để tập luyện!</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Dự án xây dựng Trụ sở Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Đắk Nông được triển khai từ năm 2013, trong quá trình thi công, dự án bị phát hiện có nhiều sai phạm, bất cập nên bị tạm dừng. Tuy nhiên, những sai phạm này vẫn chưa được khắc phục nên cán bộ quản lý, nghệ sỹ của đoàn phải thuê địa điểm tập luyện suốt nhiều năm qua.<br /><a href="/ban-doc/dak-nong-pho-giam-doc-ban-quan-ly-du-an-bi-to-dung-xe-cong-gay-tai-nan-chet-nguoi-20160802073326262.htm" title="Đắk N&#244;ng: Ph&#243; Gi&#225;m đốc Ban quản l&#253; dự &#225;n bị tố d&#249;ng xe c&#244;ng g&#226;y tai nạn chết người"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Đắk Nông: Phó Giám đốc Ban quản lý dự án bị tố dùng xe công gây tai nạn chết người</b></a><br /><a href="/ban-doc/sai-pham-lien-tiep-tai-trung-tam-hoi-nghi-tinh-dak-nong-2016061907154881.htm" title="Sai phạm li&#234;n tiếp tại Trung t&#226;m Hội nghị tỉnh Đắk N&#244;ng"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Sai phạm liên tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông</b></a><br /><a href="/ban-doc/dak-nong-hang-nghin-ho-dan-moi-mat-ngong-gan-15-ty-dong-ho-tro-thiet-hai-do-han-han-20160319084617823.htm" title="Đắk N&#244;ng: H&#224;ng ngh&#236;n hộ d&#226;n &quot;mỏi mắt&quot; ng&#243;ng gần 15 tỷ đồng hỗ trợ thiệt hại do hạn h&#225;n"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Đắk Nông: Hàng nghìn hộ dân "mỏi mắt" ngóng gần 15 tỷ đồng hỗ trợ thiệt hại do hạn hán</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/ban-doc/du-an-mac-sai-pham-nghe-si-phai-thue-gara-de-tap-luyen-20171022083555521.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone15_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/ban-doc/hoa-binh-ca-xa-bi-co-lap-trong-mua-lu-do-cau-xay-xong-khong-co-duong-len-20171022083536802.htm" title="H&#242;a B&#236;nh: Cả x&#227; bị c&#244; lập trong m&#249;a lũ do cầu x&#226;y xong kh&#244;ng c&#243; đường l&#234;n" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022083536802" >Hòa Bình: Cả xã bị cô lập trong mùa lũ do cầu xây xong không có đường lên</a></li><li><a href="/ban-doc/ket-thuc-co-hau-cho-mot-gia-dinh-liet-si-sau-30-nam-di-doi-lai-dat-20171021082214159.htm" title="Kết th&#250;c c&#243; hậu cho một gia đ&#236;nh liệt sĩ sau 30 năm đi đ&#242;i lại đất!" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171021082214159" >Kết thúc có hậu cho một gia đình liệt sĩ sau 30 năm đi đòi lại đất!</a></li><li><a href="/ban-doc/lum-xum-vu-thu-hoi-dang-ky-doanh-nghiep-o-ha-noi-cho-toa-phan-xu-20171020174337753.htm" title="L&#249;m x&#249;m vụ thu hồi đăng k&#253; doanh nghiệp ở H&#224; Nội: Chờ to&#224; ph&#226;n xử!" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171020174337753" >Lùm xùm vụ thu hồi đăng ký doanh nghiệp ở Hà Nội: Chờ toà phân xử!</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="130" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh.htm" title="T&#236;nh y&#234;u - Giới t&#237;nh" >Tình yêu - Giới tính</a></h2></li><li><h3><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/tinh-yeu.htm" title="T&#236;nh y&#234;u">Tình yêu</a></h3></li><li><h3><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/gia-dinh.htm" title="Gia đ&#236;nh">Gia đình</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/goc-tam-hon.htm" title="G&#243;c t&#226;m hồn">Góc tâm hồn</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/toi-trang-tay-khi-vo-bi-trai-dep-o-vu-truong-rac-thinh-20171022093057172.htm" title="T&#244;i trắng tay khi vợ bị trai đẹp ở vũ trường &quot;rắc th&#237;nh&quot;" ><img title="T&#244;i trắng tay khi vợ bị trai đẹp ở vũ trường &quot;rắc th&#237;nh&quot;" alt="T&#244;i trắng tay khi vợ bị trai đẹp ở vũ trường &quot;rắc th&#237;nh&quot;" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/vu-truong-1508639349905.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/vu-truong-1508639349905.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/toi-trang-tay-khi-vo-bi-trai-dep-o-vu-truong-rac-thinh-20171022093057172.htm" title="T&#244;i trắng tay khi vợ bị trai đẹp ở vũ trường &quot;rắc th&#237;nh&quot;" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022093057172" >Tôi trắng tay khi vợ bị trai đẹp ở vũ trường "rắc thính"</a></h4><div class="sapo fon5">Tôi quen em trong một buổi biểu diễn của các đoàn văn nghệ không chuyên toàn quốc. Thật lạ, giữa một biển người mênh mông như thế mà tôi và em nhận ra được tín hiệu dành cho nhau như số phận, duyên trời đã sắp đặt trước.</div><a class="icon-detail fon7" href="/tinh-yeu-gioi-tinh/toi-trang-tay-khi-vo-bi-trai-dep-o-vu-truong-rac-thinh-20171022093057172.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone16_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/de-thuong-chum-anh-be-cung-nguoi-ban-than-thiet-bon-chan-20171022095858667.htm" title="Dễ thương ch&#249;m ảnh b&#233; c&#249;ng người bạn th&#226;n thiết bốn ch&#226;n" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022095858667" >Dễ thương chùm ảnh bé cùng người bạn thân thiết bốn chân</a></li><li><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/bo-tranh-day-cam-xuc-ve-su-tuyet-voi-khi-duoc-lon-len-cung-chi-em-gai-20171022092250394.htm" title="Bộ tranh đầy cảm x&#250;c về sự tuyệt vời khi được lớn l&#234;n c&#249;ng chị em g&#225;i" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022092250394" >Bộ tranh đầy cảm xúc về sự tuyệt vời khi được lớn lên cùng chị em gái</a></li><li><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/chong-soai-ca-bop-chan-cho-vo-giua-chon-dong-nguoi-lam-dan-tinh-dien-dao-20171022084052414.htm" title="Chồng &quot;so&#225;i ca&quot; b&#243;p ch&#226;n cho vợ giữa chốn đ&#244;ng người l&#224;m d&#226;n t&#236;nh đi&#234;n đảo" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022084052414" >Chồng "soái ca" bóp chân cho vợ giữa chốn đông người làm dân tình điên đảo</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="894" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/khoa-hoc-cong-nghe.htm" title="Khoa học - C&#244;ng nghệ" >Khoa học - Công nghệ</a></h2></li><li><h3><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-do-day.htm" title="Khoa học đ&#243; đ&#226;y">Khoa học đó đây</a></h3></li><li><h3><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/tai-sao-lai-the.htm" title="Tại sao lại thế?">Tại sao lại thế</a></h3></li><li><h3><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/sang-tao-viet.htm" title="S&#225;ng tạo Việt">Sáng tạo Việt</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-doi-song.htm" title="Khoa học &amp; đời sống">KH & ĐS</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/khoa-hoc-cong-nghe/o-nhiem-moi-truong-giet-chet-con-nguoi-nhieu-gap-15-lan-chien-tranh-20171022174625358.htm" title="&#212; nhiễm m&#244;i trường giết chết con người nhiều gấp 15 lần chiến tranh" ><img title="&#212; nhiễm m&#244;i trường giết chết con người nhiều gấp 15 lần chiến tranh" alt="&#212; nhiễm m&#244;i trường giết chết con người nhiều gấp 15 lần chiến tranh" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/o-nhiem-1508669006174.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/o-nhiem-1508669006174.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/o-nhiem-moi-truong-giet-chet-con-nguoi-nhieu-gap-15-lan-chien-tranh-20171022174625358.htm" title="&#212; nhiễm m&#244;i trường giết chết con người nhiều gấp 15 lần chiến tranh" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022174625358" >Ô nhiễm môi trường giết chết con người nhiều gấp 15 lần chiến tranh</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - "Ô nhiễm môi trường đang giết chết con người nhiều gấp 15 lần chiến tranh. Đây là con số do các nhà khoa học thuộc Ủy ban Tạp chí khoa học Lancet về các vấn đề ô nhiễm và sức khoẻ đưa ra", trang Sputnik của Nga thông tin.</div><a class="icon-detail fon7" href="/khoa-hoc-cong-nghe/o-nhiem-moi-truong-giet-chet-con-nguoi-nhieu-gap-15-lan-chien-tranh-20171022174625358.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone24_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/nguyen-nhan-chinh-dan-den-phu-nu-tu-choi-sex-20171022173527458.htm" title="Nguy&#234;n nh&#226;n ch&#237;nh dẫn đến phụ nữ từ chối sex?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022173527458" >Nguyên nhân chính dẫn đến phụ nữ từ chối sex?</a></li><li><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/cac-loai-vat-da-phai-di-cu-xa-nhu-the-nao-20171022172342342.htm" title="C&#225;c lo&#224;i vật đ&#227; phải di cư xa như thế n&#224;o?" data-newstype="13" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022172342342" >Các loài vật đã phải di cư xa như thế nào?</a></li><li><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/buc-anh-te-giac-den-bi-cua-sung-danh-giai-nhiep-anh-gia-dong-vat-hoang-da-cua-nam-20171022075818616.htm" title="Bức ảnh t&#234; gi&#225;c đen bị cưa sừng d&#224;nh giải “Nhiếp ảnh gia Động vật hoang d&#227; của năm”" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022075818616" >Bức ảnh tê giác đen bị cưa sừng dành giải “Nhiếp ảnh gia Động vật hoang dã của năm”</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="704" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="http://tuyensinh.dantri.com.vn" title="Tuyển sinh" target="_blank">Tuyển sinh</a></h2></li><li><h3><a target="_blank" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/chi-tieu.htm" title="Chỉ ti&#234;u">Chỉ tiêu</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/de-thi-dap-an.htm" title="Đề thi - Đ&#225;p &#225;n">Đề thi - Đáp án</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/khoanh-khac-mua-thi.htm" title="Khoảnh khắc m&#249;a thi">Khoảnh khắc mùa thi</a></h3></li><li class="none"><h3><a target="_blank" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/gap-go-cac-truong.htm" title="Gặp gỡ c&#225;c trường">Gặp gỡ các trường</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/giao-duc-khuyen-hoc/50-thoi-luong-hoc-cua-sinh-vien-nganh-du-lich-la-tai-doanh-nghiep-20171022070330047.htm" title="50% thời lượng học của sinh vi&#234;n ng&#224;nh du lịch l&#224; tại doanh nghiệp" ><img title="50% thời lượng học của sinh vi&#234;n ng&#224;nh du lịch l&#224; tại doanh nghiệp" alt="50% thời lượng học của sinh vi&#234;n ng&#224;nh du lịch l&#224; tại doanh nghiệp" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/du-lich-1508630530708.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/du-lich-1508630530708.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/50-thoi-luong-hoc-cua-sinh-vien-nganh-du-lich-la-tai-doanh-nghiep-20171022070330047.htm" title="50% thời lượng học của sinh vi&#234;n ng&#224;nh du lịch l&#224; tại doanh nghiệp" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022070330047" >50% thời lượng học của sinh viên ngành du lịch là tại doanh nghiệp</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Thời gian đào tạo tại các doanh nghiệp của sinh viên ngành Du lịch ít nhất bằng tổng thời gian thực hành, thực tập của chương trình đào tạo và không ít hơn 50% tổng thời gian thực hiện chương trình đào tạo.</div><a class="icon-detail fon7" href="/giao-duc-khuyen-hoc/50-thoi-luong-hoc-cua-sinh-vien-nganh-du-lich-la-tai-doanh-nghiep-20171022070330047.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone17_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/vu-hoc-sinh-xin-nghi-hoc-them-nha-truong-se-to-chuc-viec-hoc-2-buoi-ngay-20171021222427704.htm" title="Vụ học sinh xin nghỉ học th&#234;m: Nh&#224; trường sẽ tổ chức việc học 2 buổi/ng&#224;y" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171021222427704" >Vụ học sinh xin nghỉ học thêm: Nhà trường sẽ tổ chức việc học 2 buổi/ngày</a></li><li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/nu-thu-khoa-dh-y-ha-noi-can-bang-nho-hai-chu-ky-luat-20171021082358093.htm" title="Nữ thủ khoa ĐH Y H&#224; Nội: C&#226;n bằng nhờ hai chữ “kỷ luật”" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171021082358093" >Nữ thủ khoa ĐH Y Hà Nội: Cân bằng nhờ hai chữ “kỷ luật”</a></li><li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/co-giao-tien-phong-dua-tieng-anh-vao-bai-hoc-dia-ly-20171021073103078.htm" title="C&#244; gi&#225;o ti&#234;n phong đưa Tiếng Anh v&#224;o b&#224;i học Địa l&#253;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171021073103078" >Cô giáo tiên phong đưa Tiếng Anh vào bài học Địa lý</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="133" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/viec-lam.htm" title="Việc l&#224;m" >Việc làm</a></h2></li><li><h3><a href="/viec-lam/chinh-sach.htm" title="Ch&#237;nh s&#225;ch">Chính sách</a></h3></li><li><h3><a href="/viec-lam/thi-truong-viec-lam.htm" title="Thị trường">Thị trường</a></h3></li><li><h3><a href="/viec-lam/chung-toi-noi.htm" title="Ch&#250;ng t&#244;i n&#243;i">Chúng tôi nói</a></h3></li><li><h3><a href="/viec-lam/dao-tao.htm" title="Đ&#224;o tạo">Đào tạo</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/viec-lam/xkld.htm" title="XKLĐ">XKLĐ</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/viec-lam/hang-chuc-nghin-lanh-dao-doanh-nghiep-nhat-ban-hoc-ve-dao-duc-20171022074451899.htm" title="H&#224;ng chục ngh&#236;n l&#227;nh đạo doanh nghiệp Nhật Bản học về đạo đức" ><img title="H&#224;ng chục ngh&#236;n l&#227;nh đạo doanh nghiệp Nhật Bản học về đạo đức" alt="H&#224;ng chục ngh&#236;n l&#227;nh đạo doanh nghiệp Nhật Bản học về đạo đức" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/doanh-nhan-1508633008906.png" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/doanh-nhan-1508633008906.png" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/viec-lam/hang-chuc-nghin-lanh-dao-doanh-nghiep-nhat-ban-hoc-ve-dao-duc-20171022074451899.htm" title="H&#224;ng chục ngh&#236;n l&#227;nh đạo doanh nghiệp Nhật Bản học về đạo đức" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022074451899" >Hàng chục nghìn lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản học về đạo đức</a></h4><div class="sapo fon5">Hàng chục nghìn lãnh đạo doanh nghiệp lớn nhỏ tại quốc gia Đông Á này vẫn đang đều đặn tham gia một lớp học có tên gọi "Lớp học Đạo đức doanh nghiệp".<br /><a href="/viec-lam/nhat-ban-mot-cong-nhan-xay-dung-tu-tu-vi-lam-viec-qua-suc-20171013072247177.htm" title="Nhật Bản: Một c&#244;ng nh&#226;n x&#226;y dựng tự tử v&#236; l&#224;m việc qu&#225; sức"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Nhật Bản: Một công nhân xây dựng tự tử vì làm việc quá sức</b></a><br /><a href="/viec-lam/gia-tri-nhat-ban-khong-chi-la-ban-xang-20171012073531306.htm" title="Gi&#225; trị Nhật Bản: Kh&#244;ng chỉ l&#224; b&#225;n xăng!"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Giá trị Nhật Bản: Không chỉ là bán xăng!</b></a><br /><a href="/viec-lam/6-diem-noi-bat-trong-van-hoa-cong-so-tai-nhat-ban-20171007070312642.htm" title="6 điểm nổi bật trong văn h&#243;a c&#244;ng sở tại Nhật Bản"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;6 điểm nổi bật trong văn hóa công sở tại Nhật Bản</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/viec-lam/hang-chuc-nghin-lanh-dao-doanh-nghiep-nhat-ban-hoc-ve-dao-duc-20171022074451899.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone18_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/viec-lam/de-xuat-lich-nghi-tet-luong-toi-thieu-tang-5-lan-thi-sinh-nghe-gianh-giai-ba-20171022081855073.htm" title="Đề xuất lịch nghỉ Tết, lương tối thiểu tăng 5 lần, th&#237; sinh nghề gi&#224;nh giải ba" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022081855073" >Đề xuất lịch nghỉ Tết, lương tối thiểu tăng 5 lần, thí sinh nghề giành giải ba</a></li><li><a href="/viec-lam/kinh-thua-cac-bac-nhan-vien-20171022075324923.htm" title="K&#237;nh thưa c&#225;c &quot;b&#225;c&quot; nh&#226;n vi&#234;n" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022075324923" >Kính thưa các "bác" nhân viên</a></li><li><a href="/viec-lam/huong-dan-viec-tang-qua-le-tet-cac-doi-tuong-chinh-sach-20171022073825074.htm" title="Hướng dẫn việc tặng qu&#224; lễ, tết c&#225;c đối tượng ch&#237;nh s&#225;ch" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022073825074" >Hướng dẫn việc tặng quà lễ, tết các đối tượng chính sách</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="734" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="http://duhoc.dantri.com.vn" title="Du học" target="_blank">Du học</a></h2></li><li><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/co-hoi-du-hoc.htm" title="Cơ hội du học">Cơ hội du học</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/the-gioi-du-hoc.htm" title="Thế giới du học">Thế giới du học</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/tai-tri-viet.htm" title="T&#224;i tr&#237; Việt">Tài trí Việt</a></h3></li><li class="none"><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/cac-ngoi-truong-danh-tieng.htm" title="C&#225;c ng&#244;i trường danh tiếng">Các ngôi trường danh tiếng</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/chang-trai-thich-pha-bo-moi-gioi-han-20171022133857284.htm" title="Ch&#224;ng trai th&#237;ch “ph&#225; bỏ mọi giới hạn”" target="_blank"><img title="Ch&#224;ng trai th&#237;ch “ph&#225; bỏ mọi giới hạn”" alt="Ch&#224;ng trai th&#237;ch “ph&#225; bỏ mọi giới hạn”" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/dokhanh2-crop-1508654243492.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/dokhanh2-crop-1508654243492.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/chang-trai-thich-pha-bo-moi-gioi-han-20171022133857284.htm" title="Ch&#224;ng trai th&#237;ch “ph&#225; bỏ mọi giới hạn”" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022133857284" target="_blank">Chàng trai thích “phá bỏ mọi giới hạn”</a></h4><div class="sapo fon5">Vũ Đỗ Khanh (sinh năm 1992), từng là sinh viên Việt Nam đầu tiên được nhận vào trường Quản lý Nhà nước Blavatnik, một trong những trường có đầu vào cao tại ĐH Oxford (Anh). Mới đây, chàng trai này lại gây bất ngờ khi là người Việt Nam đầu tiên làm việc cho Bộ Số hóa, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh Quốc – một cơ quan đầu não của Chính phủ Anh tại London.</div><a class="icon-detail fon7" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/chang-trai-thich-pha-bo-moi-gioi-han-20171022133857284.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone19_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/cu-ra-nuoc-ngoai-khac-noi-gioi-tieng-anh-20171020073057151.htm" title="Cứ ra nước ngo&#224;i khắc n&#243;i giỏi tiếng Anh?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171020073057151" target="_blank">Cứ ra nước ngoài khắc nói giỏi tiếng Anh?</a></li><li><a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/uu-dai-du-hoc-canada-55-truong-uu-tien-khong-chung-minh-tai-chinh-2018-20171019213356769.htm" title="Ưu đ&#227;i du học Canada - 55 Trường ưu ti&#234;n kh&#244;ng chứng minh t&#224;i ch&#237;nh 2018" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171019213356769" target="_blank">Ưu đãi du học Canada - 55 Trường ưu tiên không chứng minh tài chính 2018</a></li><li><a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/dai-hoi-sinh-vien-viet-nam-tai-thanh-pho-mien-tay-bac-nuoc-phap-20171018122930871.htm" title="Đại hội sinh vi&#234;n Việt Nam tại th&#224;nh phố miền T&#226;y Bắc nước Ph&#225;p" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171018122930871" target="_blank">Đại hội sinh viên Việt Nam tại thành phố miền Tây Bắc nước Pháp</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="132" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/chuyen-la.htm" title="Chuyện lạ" >Chuyện lạ</a></h2></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/chuyen-la/video-thu-doan-nu-trom-moc-tui-60-trieu-dong-giua-cho-o-anh-20171022085218201.htm" title="Video thủ đoạn nữ trộm m&#243;c t&#250;i 60 triệu đồng giữa chợ ở Anh" ><img title="Video thủ đoạn nữ trộm m&#243;c t&#250;i 60 triệu đồng giữa chợ ở Anh" alt="Video thủ đoạn nữ trộm m&#243;c t&#250;i 60 triệu đồng giữa chợ ở Anh" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/imagedaidiengif150855189711383-trom-auto-crop-1508636867700.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/imagedaidiengif150855189711383-trom-auto-crop-1508636867700.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/chuyen-la/video-thu-doan-nu-trom-moc-tui-60-trieu-dong-giua-cho-o-anh-20171022085218201.htm" title="Video thủ đoạn nữ trộm m&#243;c t&#250;i 60 triệu đồng giữa chợ ở Anh" class="fon6" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022085218201" >Video thủ đoạn nữ trộm móc túi 60 triệu đồng giữa chợ ở Anh</a></h4><div class="sapo fon5">Toàn bộ số tiền bà lão vừa rút từ ngân hàng bị nữ trộm lấy nhanh như chớp.</div><a class="icon-detail fon7" href="/chuyen-la/video-thu-doan-nu-trom-moc-tui-60-trieu-dong-giua-cho-o-anh-20171022085218201.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone20_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/chuyen-la/soc-voi-em-be-10-thang-nang-ngang-tre-9-tuoi-20171022102027063.htm" title="Sốc với em b&#233; 10 th&#225;ng nặng ngang trẻ 9 tuổi" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022102027063" >Sốc với em bé 10 tháng nặng ngang trẻ 9 tuổi</a></li><li><a href="/chuyen-la/nhung-cay-co-thu-hinh-thu-ky-quai-khien-ban-phai-giat-minh-20171022090704825.htm" title="Những c&#226;y cổ thụ h&#236;nh th&#249; kỳ qu&#225;i khiến bạn phải giật m&#236;nh" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022090704825" >Những cây cổ thụ hình thù kỳ quái khiến bạn phải giật mình</a></li><li><a href="/chuyen-la/phat-hien-gia-dinh-5-quai-vat-chan-to-trong-rung-my-20171022084535046.htm" title="Ph&#225;t hiện gia đ&#236;nh 5 Qu&#225;i vật ch&#226;n to trong rừng Mỹ?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022084535046" >Phát hiện gia đình 5 Quái vật chân to trong rừng Mỹ?</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="844" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/doi-song.htm" title="Đời sống" >Đời sống</a></h2></li><li><h3><a href="/doi-song/cong-dong.htm" title="Cộng đồng">Cộng đồng</a></h3></li><li><h3><a href="/doi-song/nha-dep.htm" title="Nh&#224; đẹp">Nhà đẹp</a></h3></li><li><h3><a href="/doi-song/tieu-dung.htm" title="Ti&#234;u d&#249;ng">Tiêu dùng</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/doi-song/thuong-luu.htm" title="Thượng lưu">Thượng lưu</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/doi-song/choang-voi-nhung-thu-choi-xa-xi-khoe-dang-cap-cua-gioi-nha-giau-viet-20171022153330467.htm" title="“Cho&#225;ng” với những th&#250; chơi xa xỉ “khoe” đẳng cấp của giới nh&#224; gi&#224;u Việt" ><img title="“Cho&#225;ng” với những th&#250; chơi xa xỉ “khoe” đẳng cấp của giới nh&#224; gi&#224;u Việt" alt="“Cho&#225;ng” với những th&#250; chơi xa xỉ “khoe” đẳng cấp của giới nh&#224; gi&#224;u Việt" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/rr13-1490184923623-1508660057255.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/rr13-1490184923623-1508660057255.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/doi-song/choang-voi-nhung-thu-choi-xa-xi-khoe-dang-cap-cua-gioi-nha-giau-viet-20171022153330467.htm" title="“Cho&#225;ng” với những th&#250; chơi xa xỉ “khoe” đẳng cấp của giới nh&#224; gi&#224;u Việt" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022153330467" >“Choáng” với những thú chơi xa xỉ “khoe” đẳng cấp của giới nhà giàu Việt</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Nhiều đại gia Việt sở hữu khối tài sản khổng lồ với bộ sưu tập siêu xe đắt tiền mạ vàng, dinh thự gỗ “khủng” và có lối sống xa hoa không khác gì các đại gia giàu có trên thế giới.</div><a class="icon-detail fon7" href="/doi-song/choang-voi-nhung-thu-choi-xa-xi-khoe-dang-cap-cua-gioi-nha-giau-viet-20171022153330467.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone21_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/doi-song/5-cach-hieu-qua-khu-mui-tanh-cua-ca-ba-noi-tro-nao-cung-nen-biet-20171022105924102.htm" title="5 c&#225;ch hiệu quả khử m&#249;i tanh của c&#225; b&#224; nội trợ n&#224;o cũng n&#234;n biết" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022105924102" >5 cách hiệu quả khử mùi tanh của cá bà nội trợ nào cũng nên biết</a></li><li><a href="/doi-song/me-man-can-biet-thu-o-sai-gon-dep-ngo-nhu-o-troi-tay-20171022104742018.htm" title="M&#234; mẩn căn biệt thự ở S&#224;i G&#242;n đẹp ngỡ như ở trời T&#226;y" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022104742018" >Mê mẩn căn biệt thự ở Sài Gòn đẹp ngỡ như ở trời Tây</a></li><li><a href="/doi-song/gap-co-gai-khong-tay-chan-tro-thanh-blogger-trang-diem-dinh-dam-tren-youtube-20171022074321749.htm" title="Gặp c&#244; g&#225;i &quot;kh&#244;ng tay ch&#226;n&quot; trở th&#224;nh blogger trang điểm đ&#236;nh đ&#225;m tr&#234;n Youtube" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022074321749" >Gặp cô gái "không tay chân" trở thành blogger trang điểm đình đám trên Youtube</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="702" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/blog.htm" title="Blog" >Blog</a></h2></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/blog/quoc-hoi-voi-y-dang-long-dan-trong-vu-viec-ba-my-thanh-20171022034618403.htm" title="Quốc hội với “&#253; Đảng, l&#242;ng D&#226;n” trong vụ việc b&#224; Mỹ Thanh" ><img title="Quốc hội với “&#253; Đảng, l&#242;ng D&#226;n” trong vụ việc b&#224; Mỹ Thanh" alt="Quốc hội với “&#253; Đảng, l&#242;ng D&#226;n” trong vụ việc b&#224; Mỹ Thanh" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/mquan-ba-1508618587636.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/mquan-ba-1508618587636.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/blog/quoc-hoi-voi-y-dang-long-dan-trong-vu-viec-ba-my-thanh-20171022034618403.htm" title="Quốc hội với “&#253; Đảng, l&#242;ng D&#226;n” trong vụ việc b&#224; Mỹ Thanh" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171022034618403" >Quốc hội với “ý Đảng, lòng Dân” trong vụ việc bà Mỹ Thanh</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Việc kỉ luật nghiêm khắc với hình thức cảnh cáo đối với bà Mỹ Thanh là “ý Đảng”, đề nghị bãi miễn tư cách Đại biểu Quốc hội với bà Thanh là “lòng Dân”. Quyết định cuối cùng giờ đây thuộc về Quốc hội, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.<br /><a href="/chinh-tri/xem-xet-tu-cach-dbqh-phan-thi-my-thanh-cac-co-quan-dang-tien-hanh-20171020160031272.htm" title="Xem x&#233;t tư c&#225;ch ĐBQH Phan Thị Mỹ Thanh: C&#225;c cơ quan đang tiến h&#224;nh"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Xem xét tư cách ĐBQH Phan Thị Mỹ Thanh: Các cơ quan đang tiến hành</b></a><br /><a href="/xa-hoi/canh-cao-pho-bi-thu-tinh-uy-dong-nai-phan-thi-my-thanh-20170703174724405.htm" title="Cảnh c&#225;o Ph&#243; B&#237; thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Cảnh cáo Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/blog/quoc-hoi-voi-y-dang-long-dan-trong-vu-viec-ba-my-thanh-20171022034618403.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone22_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/blog/thoi-thi-moi-cac-bac-di-vien-dao-duc-het-di-cho-2017102102250224.htm" title="Th&#244;i th&#236;... mời c&#225;c b&#225;c đi Viện Đạo đức hết đi cho" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017102102250224" >Thôi thì... mời các bác đi Viện Đạo đức hết đi cho</a></li><li><a href="/blog/don-chi-mang-danh-vao-tu-huyet-tham-nhung-20171020050817586.htm" title="Đ&#242;n “ch&#237; mạng” đ&#225;nh v&#224;o “tử huyệt” tham nhũng" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171020050817586" >Đòn “chí mạng” đánh vào “tử huyệt” tham nhũng</a></li><li><a href="/blog/tram-dau-do-dau-cai-bang-2017101906102378.htm" title="Trăm d&#226;u đổ đầu… c&#225;i bằng!" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017101906102378" >Trăm dâu đổ đầu… cái bằng!</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="673" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/dien-dan.htm" title="Diễn đ&#224;n" >Diễn đàn</a></h2></li><li><h3><a href="/dien-dan/giao-duc.htm" title="Gi&#225;o dục">Giáo dục</a></h3></li><li><h3><a href="/dien-dan/xa-hoi.htm" title="X&#227; hội">Xã hội</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/dien-dan/the-gioi.htm" title="Thế giới">Thế giới</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/dien-dan/tic-thay-sach-giao-khoa-20171020200931891.htm" title="TIC thay s&#225;ch gi&#225;o khoa?" ><img title="TIC thay s&#225;ch gi&#225;o khoa?" alt="TIC thay s&#225;ch gi&#225;o khoa?" data-x2="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/p1180089-1508504838108.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/p1180089-1508504838108.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/dien-dan/tic-thay-sach-giao-khoa-20171020200931891.htm" title="TIC thay s&#225;ch gi&#225;o khoa?" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171020200931891" >TIC thay sách giáo khoa?</a></h4><div class="sapo fon5">.Càng ngày, trong các trường học, thầy và trò dùng bài và hình ảnh trên máy tính thay sách giáo khoa hay bổ sung cho sách giáo khoa</div><a class="icon-detail fon7" href="/dien-dan/tic-thay-sach-giao-khoa-20171020200931891.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone23_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/dien-dan/soi-day-rut-kinh-nghiem-keo-dai-den-bao-gio-20171020201539431.htm" title="Sợi d&#226;y r&#250;t kinh nghiệm k&#233;o d&#224;i đến bao giờ?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171020201539431" >Sợi dây rút kinh nghiệm kéo dài đến bao giờ?</a></li><li><a href="/dien-dan/nghi-gi-ve-2-quyet-dinh-cua-chu-tich-ubnd-quan-1-tp-ho-chi-minh-20171017214847132.htm" title="Nghĩ g&#236; về 2 quyết định của Chủ tịch UBND quận 1 TP Hồ Ch&#237; Minh" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20171017214847132" >Nghĩ gì về 2 quyết định của Chủ tịch UBND quận 1 TP Hồ Chí Minh</a></li><li><a href="/dien-dan/toi-phong-van-moi-chua-2017101613044589.htm" title="T&#244;i phỏng vấn mối ch&#250;a" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017101613044589" >Tôi phỏng vấn mối chúa</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <!--end boxvideonews--> </div> <div class="fr w510"> <div class="fl wid310 box5 admicro"> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div class="thoitiet"> <div id="divChannelvnWeather"> </div> <div id="CafeF_ThoiTiet"> </div> </div> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone224"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone224') }); </script> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div class="ads"> <div id="admzone256"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone256') }); </script> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone226"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone226') }); </script> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_ctl04_ctl01" data-boxtype="voteinzone" data-zoneid="0"></div> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone227"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone227') }); </script> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone1087"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone1087') }); </script> </div> </div> </div> <div class="fr pt5 ic-ads-bottom"> <div align='center' class='dantri-div-bottom' style='float: left;'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone228"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone228') }); </script> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="adm_sticky_footer" style="height: 0px"> </div> <div class="footer box19"> <div class="fr mb1 mt2"> <a href="javascript:void(0)" data-elementtype="button-sethomepage" rel="nofollow">Đặt Dân trí làm trang chủ </a>| <a href="mailto:dantri@dantri.com.vn" title="Góp ý - Liên hệ" rel="nofollow">Góp ý - Liên hệ</a> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="#" class="fon19" rel="nofollow">[ Trở về đầu trang ]</a> </div> <div class="clear line2"> </div> <div class="clearfix"> <div class="fon17 mt1"> <a rel="nofollow" href="/su-kien.htm" title="Sự kiện">Sự kiện</a> | <a rel="nofollow" href="/xa-hoi.htm" title="Xã hội">Xã hội</a> | <a rel="nofollow" href="/the-gioi.htm" title="Thế giới">Thế giới</a> | <a rel="nofollow" href="/the-thao.htm" title="Thể thao">Thể thao</a> | <a rel="nofollow" href="/giao-duc-khuyen-hoc.htm" title="Giáo dục">Giáo dục</a> | <a rel="nofollow" href="/tam-long-nhan-ai.htm" title="Nhân ái">Nhân ái</a> | <a rel="nofollow" href="/kinh-doanh.htm" title="Kinh doanh">Kinh doanh</a> | <a rel="nofollow" href="/van-hoa.htm" title="Văn hóa">Văn hóa</a> | <a rel="nofollow" href="/giai-tri.htm" title="Giải trí">Giải trí</a> | <a rel="nofollow" href="http://dulich.dantri.com.vn" target="_blank" title="Du lịch">Du lịch</a> | <a rel="nofollow" href="/phap-luat.htm" title="Pháp luật">Pháp luật</a> | <a rel="nofollow" href="/nhip-song-tre.htm" title="Nhịp sống trẻ">Nhịp sống trẻ</a> | <a rel="nofollow" href="/suc-khoe.htm" title="Sức khỏe">Sức khỏe</a> | <a rel="nofollow" href="/suc-manh-so.htm" title="Sức mạnh số">Sức mạnh số</a> | <a rel="nofollow" href="/o-to-xe-may.htm" title="Xe++">Xe++</a> | <a rel="nofollow" href="/tinh-yeu-gioi-tinh.htm" title="Tình yêu">Tình yêu</a> | <a rel="nofollow" href="/chuyen-la.htm" title="Chuyện lạ">Chuyện lạ</a> </div> </div> <div class="footer-content box8 fon18 lh18"> <div class="footer-content-left"> Cơ quan của TW Hội Khuyến học Việt Nam<br /> Giấy phép hoạt động báo điện tử Dân trí trên Internet số 378/GP - BTTTT Hà Nội, ngày 16-09-2013.<br /> Tòa soạn: Số 2 (nhà 48) Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội<br /> Điện thoại: 024-3736-6491. Fax: 024-3736-6490<br /> Email: <a href="mailto:info@dantri.com.vn" title="Gửi email tới Dân Trí" rel="nofollow">info@dantri.com.vn</a>. Website: <a href="http://www.dantri.com.vn" title="Xem trang Dân Trí" rel="nofollow">http://www.dantri.com.vn</a> <br /> <p> <i>Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Dân trí tại địa chỉ www.dantri.com.vn phải<br/> có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Dân trí. </i> </p> </div> <div class="footer-content-right"> <p> <a rel="nofollow" href="http://www.vccorp.vn" title="Công ty Cổ phần VCCorp" target="_blank"> <img src="https://vccorp.mediacdn.vn/vccorp-s.png" alt="vccorp.vn"> </a> </p> <p> Đơn vị quảng cáo: &nbsp;<img src="https://static.dantricdn.com/App_Themes/Default/Images/adm_new_logo_small.png" style="display:inline-block; border: none;" /> </p> <p> Hotline: 0942.86.11.33 </p> <p> Email: <a href="mailto:quangcao@admicro.vn" rel="nofollow">quangcao@admicro.vn</a> </p> <p> Website: <a href="http://www.admicro.vn" target="_blank" rel="nofollow">www.admicro.vn</a> </p> </div> </div> </div> </div> <script src="http://static.hosting.vcmedia.vn/code_redirect_player.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/lazyscript"> var icoNewsTypeVote = '<i class="ico-newstype-vote" title="Bài trắc nghiệm"></i>'; if ($("html").hasClass("homepage")) { $("a[data-newstype=22]").prepend(icoNewsTypeVote); } else { $("a[data-newstype=22]").append(icoNewsTypeVote); } </script> </form> <script src="http://dantricdn.com/web_js/videoplayer.min.20170911.js" type="text/javascript" ></script> <!-- local--> <!-- storage--> <script src="http://dantricdn.com/web_js/js-default-new.1.6.js" type="text/javascript" ></script> <script type="text/lazyscript"> var newZoneLink = $('.subnav ul a[href$="/doi-song/thuong-luu.htm"]'); if (newZoneLink.length > 0) { newZoneLink.css({ "position": "relative", "padding-right": "32px" }); var icoNew = $('<i />').css({ background: 'transparent url("https://dantricdn.com/web_images/bd2aa9f1-5e63-4cc5-96b3-2d03e5fd9be7.png") 0 0 no-repeat', width: '29px', height: '16px', display: 'inline-block', position: 'absolute', top: '-2px', right: '0' }); newZoneLink.append(icoNew); } </script> </body> </html> <!--s: 00:21:59 23/10/2017 -->
http://www.sheridanandmurray.com/, www.sheridanandmurray.com, chefulasmorkoc.com/get-custom-football-jerseys-for-your-team-let-your-passion-show/, add-url-guide.eu1d1ç¯ 1¤777177earch=?search=dingjiwenxiu.blog.163.comE1171717177171717177?E?ca?, www.earthminder.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.cafe40.com/__media__/js/netsoltrademark.p, add-url-guide.eu1d1ç¯ 1¤777177earch=?search=dingjiwenxiu.blog.163.comE1171717177171717177?E?ca?, www.50aoue6umgv.com, Carsonhouse.org/groups/geral-oferece-a-fabricante-da-budweiser-azo-de-adquirir-mercado/, add-url-guide.eu1d1ç¯ 1¤777177earch=?search=dingjiwenxiu.blog.163.comE1171717177171717177?E?ca?, 9xxxtube.com176.32.90.8/jump.php?url=https://www.buzzfeed.com/strikeforce85, 9xxxtube.com176.32.90.8/jump.php?url=www.buzzfeed.com/strikeforce85/, Www.boyxzeed.net, add-url-guide.eu1d1ç¯ 1¤777177earch=?search=dingjiwenxiu.blog.163.comE1171717177171717177?E?ca?, add-url-guide.eu1d1ç¯ 1¤777177earch=?search=dingjiwenxiu.blog.163.comE1171717177171717177?E?ca?, add-url-guide.eu1d1ç¯ 1¤777177earch=?search=dingjiwenxiu.blog.163.comE1171717177171717177?E?ca?, add-url-guide.eu1d1ç¯ 1¤777177earch=?search=dingjiwenxiu.blog.163.comE1171717177171717177?E?ca?, 3daliententacle.com/crtr/cgi/out.cgi?search=srpro.org/bamboo/guestbook.htmlhttp://thegioiseovaraovat, ni665833_1.Vweb18.nitrado.net/forum/index.php?page=User, 3daliententacle.com/crtr/cgi/out.cgi?search=srpro.org/bamboo/guestbook.htmlhttp://thegioiseovaraovat, 9xxxtube.com176.32.90.8/jump.php?url=www.webreviewdirectory.com/articles/192536-curso-pelada-milion-Google Sitemap Generator