Website HTML Source Code Viewer

Enter the URL below to view the source code of a website or other publicly accessible Internet page.
As long it is online and freely available for viewing, this tool can show the code that is used to display the page.
Example: sourcecodefor.com or twitter.com/sourcecodefor (Do NOT include the http:// prefix)

You searched for dantri.com.vn here on our online source code viewer.
If dantri.com.vn did not produce the results you expected then you can start a new source code lookup and try again.

If dantri.com.vn was your target search, then your requested results are displayed below.
If dantri.com.vn was a typo or not a real and accessible web page, then the results below are blank. If blank then try again or browse recently searched pages below.
Source Code For
<!DOCTYPE html> <!--[if IE 7 ]><html class="ie ie7 lte7 lte8 lte9" lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><![endif]--> <!--[if IE 8 ]><html class="ie ie8 lte8 lte9" lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><![endif]--> <!--[if IE 9 ]><html class="ie ie9 lte9" lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><![endif]--> <!--[if (gt IE 9)|!(IE)]><!--> <html id="html" lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <!--<![endif]--> <head id="ctl00_ctl00_Head1"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>Báo Dân trí | Tin tức Việt Nam và quốc tế nóng, nhanh, cập nhật 24h</title><meta name="description" content="Tin tức, sự kiện Việt Nam và quốc tế nhanh, chính xác và cập nhật mới online 24h /7: Xã hội, Pháp luật, Kinh doanh, Giải trí, Thể thao, Đời sống, Sức khỏe, Giáo dục, Công nghệ, Văn hóa, Ôtô, Xe máy, Tình yêu, Giới tính, Nhịp sống trẻ, Chuyện lạ, Blog, Nhân ái, Bạn đọc, Việc làm, dân trí, dantri" /><meta name="keywords" content="Dân trí, dantri, Việt Nam, Vietnam, net, báo, điện tử, vn, express, news, online, báo mạng, trực tuyến, tin tức, sự kiện, mới, nóng, nhanh, hot, video, clip, thời sự, xã hội, đời sống, quốc tế, thế giới, blog, pháp luật, vụ án, lao động, việc làm, kinh tế, kinh doanh, thể thao, bóng đá, tennis, văn hóa, giải trí, showbiz, sao Việt, tình yêu, giới tính, gia đình, chuyện lạ, xe, teen, tư vấn, giao lưu, công nghệ, di động, du học, tuyển sinh, du lịch, nhân ái, từ thiện, iphone, youtube, Trung Quốc, Mỹ, biển Đông" /><meta name="news_keywords" content="Dân trí, dantri, Việt Nam, Vietnam, net, báo, điện tử, vn, express, news, online, báo mạng, trực tuyến, tin tức, sự kiện, mới, nóng, nhanh, hot, video, clip, thời sự, xã hội, đời sống, quốc tế, thế giới, blog, pháp luật, vụ án, lao động, việc làm, kinh tế, kinh doanh, thể thao, bóng đá, tennis, văn hóa, giải trí, showbiz, sao Việt, tình yêu, giới tính, gia đình, chuyện lạ, xe, teen, tư vấn, giao lưu, công nghệ, di động, du học, tuyển sinh, du lịch, nhân ái, từ thiện, iphone, youtube, Trung Quốc, Mỹ, biển Đông" /><script type="text/javascript">var _ADM_Channel='%2Fhome%2F';</script> <!--[if lt IE 7 ]> <noscript><meta http-equiv="refresh" content="0; url='/static/old-browser.html'" /></noscript> <script type="text/javascript"> window.location.href = '/static/old-browser.html'; </script> <![endif]--> <meta name="google-site-verification" content="WG87jlqyVlbofWb4B42Hsr8jnl7UIBrqJnsH9K0DkWI" /> <meta name="robots" content="index,follow,all" /> <meta property="og:locale" content="vi_VN" /> <meta property="fb:app_id" content="164035690775918" /> <meta name="generator" content="VCCorp.vn" /> <meta name="copyright" content="Công ty Cổ phần VCCorp" /> <meta name="author" content="VCCorp.vn" /> <meta http-equiv="audience" content="General" /> <meta name="resource-type" content="Document" /> <meta name="distribution" content="Global" /> <meta name="revisit-after" content="1 days" /> <meta http-equiv="REFRESH" content="1800" /> <link rel="icon" href="http://static.dantricdn.com/App_Themes/Default/Images/favico.ico" /> <meta property="fb:pages" content="345033318906366" /> <meta property="article:author" content="https://www.facebook.com/baodantridientu" /> <meta property="article:publisher" content="https://www.facebook.com/baodantridientu" /> <!-- local--> <!-- storage--> <link href="https://static.dantricdn.com/min/web/css-default-new.1.1.css" rel="stylesheet" /> <noscript> <style type="text/css"> img.lazy { display: none; } </style> </noscript> <style> .icon-game { background: url('http://dantricdn.com/web_images/khcn.jpg') 0 0 no-repeat; } .subnav ul li { height: 21px; } .subnav a.btn-euro.event { padding: 0; width: auto; height: auto; } .subnav ul a { line-height: 21px; } </style> <script> (function (i, s, o, g, r, a, m) { i['GoogleAnalyticsObject'] = r; i[r] = i[r] || function () { (i[r].q = i[r].q || []).push(arguments); }, i[r].l = 1 * new Date(); a = s.createElement(o), m = s.getElementsByTagName(o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore(a, m); })(window, document, 'script', '//www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga('create', 'UA-100238375-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); ga('create', 'UA-34575478-26', 'auto', { 'name': 'dtnew' }); ga('dtnew.send', 'pageview'); </script> <script src="//media1.admicro.vn/core/adm_tracking.js?v=1" type="text/javascript" async></script> <script type="text/javascript"> var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "17793284" }), function () { var c = document.createElement("script"), e = document.getElementsByTagName("script")[0]; c.async = !0, c.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://sb" : "http://b") + ".scorecardresearch.com/beacon.js", e.parentNode.insertBefore(c, e); }(); </script> <!--[if lt IE 9]> <script src="http://static.dantricdn.com/scripts/lib/html5.js"></script> <![endif]--> <script type="text/javascript">var appSettings = {domain:'http://dantri.com.vn',imageDomain:'https://dantricdn.com',videoImageDomain:'http://video-thumbs.mediacdn.vn',ajaxDomain:'http://wcm.dantri.com.vn',ajaxDomainOther:'http://wcm.dantri.com.vn',ajaxDomainCountListComment:'http://wcm.dantri.com.vn',allowVietId:false, allowFacebook:true,urlExtension:'.htm' };</script> <script type="text/javascript"> var _jsCbArr = []; var jsCallback = { push: function (name, body) { _jsCbArr[name] = body; }, exec: function (name, args) { if (typeof _jsCbArr[name] == "function") { try { _jsCbArr[name](args); } catch (e) { return; } } } }; (function () { try { //check session on client if (typeof (Storage) !== "undefined") { var session = sessionStorage.getItem("VisitSession"); if (session == null) { //phien lam viec moi sessionStorage.setItem("VisitSession", "1"); var hash = window.location.hash; if (hash == "#first") { //link được redirect từ bản mobile sang thì clear hash. window.history.replaceState("", "", window.location.href.split('#')[0]); } else { //nếu không phải link đá từ mobile thì remove cookie ở đây. var setCookie = function (a, c, f) { var e = new Date(); e.setTime(e.getTime() + (f * 24 * 60 * 60 * 1000)); var b = "expires=" + e.toUTCString(); document.cookie = a + "=" + c + "; " + b; }; setCookie("browser", "", -1); //reload lại trang để hệ thống chuyển về bản mobile. window.location = window.location.href; } } } } catch (e) { console.log("Lỗi check mobile redirect: " + e); } })(); </script> <link href="https://dantricdn.com/web_css/site.css" rel="stylesheet" /> <script type="text/javascript">//danh cho nhung kieu moi var admicroAD = admicroAD || {}; admicroAD.unit = admicroAD.unit || []; (function () { var a = document.createElement("script"); a.async = !0; a.type = "text/javascript"; a.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https:" : "http:") + "//media1.admicro.vn/core/admcore.js"; var b = document.getElementsByTagName("script")[0]; b.parentNode.insertBefore(a, b) })(); </script> <link href="http://dantri.com.vn/" rel="canonical" /><link href="/trangchu.rss" rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Báo Dân trí | Tin tức Việt Nam và quốc tế nóng, nhanh, cập nhật 24h" /><link href="http://m.dantri.com.vn/" rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" /><link href="http://m.dantri.com.vn/" rel="alternate" media="handheld" /></head> <body> <form name="aspnetForm" method="post" action="" id="aspnetForm"> <div> <input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" value="/wEPDwULLTEwMDU0NDIwOTJkGAQFIGN0bDAwJGN0bDAwJGNwaEJvZHkkY3RsMDIkbXZNZW51Dw9kZmQFJGN0bDAwJGN0bDAwJGNwaEJvZHkkY3RsMDEkdmlld1BhcmVudA8PZGZkBR5jdGwwMCRjdGwwMCRjcGhCb2R5JGN0bDAwJG12SDEPD2RmZAUlY3RsMDAkY3RsMDAkSGVhZEluZm9ybWF0aW9uMSRtdlJvYm90cw8PZGZkWQCdIDa/DGYBPomDtxo1iAIhhhg=" /> </div> <style type="text/css"> /*.header{ margin-bottom: 0;} body{ background-position: 0 -2615px} .header.tet{ background: transparent url(http://dantricdn.com/web_images/dantri_bg_tet.png) 0 0 no-repeat !important; margin-top: 0; height: 66px;} .header.tet .logo{ background-image: none !important;} .nav-wrap{background-image:url(http://dantri4.vcmedia.vn/web_images/allmenu_tet.png)} .nav{background-image: url(http://dantri4.vcmedia.vn/web_images/allmenu_tet.png)} .nav li,.nav li.menu-home{background-image:url(http://dantri4.vcmedia.vn/web_images/menu-saparator-tet.png)} .nav li.menu-home{margin-top: 3px !important} .nav a:hover span, .nav a.active span,.nav a:hover, .nav a.active{ background-image: none;background-color: rgba(255, 255, 255, 0.15);border-radius: 4px 4px 0 0} .nav a b,.nav a:hover b, .nav a.active b{ background: url(http://dantri4.vcmedia.vn/web_images/home-tet-icon2.png) no-repeat top center;height: 25px;} .ul2 li.active,.box4{background-image: url(http://dantri4.vcmedia.vn/web_images/tab_bg_tet.png) }*/ </style> <div class="header"> <div class="clearfix relative"> <h1> <a href="/" class="logo" title="Báo Dân trí – Thông tin mọi lúc, mọi nơi tới mọi người, mọi nhà"></a> </h1> <div id="div_gdpda" class="div_gdpda"> <a href="/?removecookie=true" rel="nofollow">Giao diện PDA</a> </div> <div id="searchbox" class="searchbox hidden"> <div class="clearfix"> <input type="text" name="q" id="txtData" data-elementtype="searchtextv2" /> <input type="button" value="Tìm kiếm" class="btn" data-elementtype="searchbuttonv2" /> </div> </div> <div class="links"> <a title="Khoa học công nghệ" class="icon-game" href="/khoa-hoc-cong-nghe.htm">Khoa học</a> <a title="Blog" class="icon-ads" href="/blog.htm">Blog</a> <a title="Du học" class="icon-duhoc" href="http://duhoc.dantri.com.vn" target="_blank">Du học</a> <a title="Tuyển sinh" class="icon-tuyensinh" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn" target="_blank">Tuyển sinh</a> <a title="So sánh" class="icon-tuanbao2" href="http://websosanh.vn/dantri/" target="_blank">So sánh</a> <a title="Mua bán" target="_blank" class="icon-bussiness" href="http://enbac.com">Mua bán</a> <a title="Nhân ái" class="icon-humane2" href="/tam-long-nhan-ai.htm">Nhân ái</a><a title="Đời sống" class="icon-giaitri" href="/doi-song.htm">Đời sống</a> <a title="Diễn đàn" class="icon-forum2" href="/dien-dan.htm">Diễn đàn</a> <a title="English" class="icon-tienganh" href="http://www.dtinews.vn" target="_blank">English</a> </div> </div> </div> <script type="text/lazyscript"> $('[data-elementtype=searchbuttonv2]').click(function () { var strSearch = $('[data-elementtype=searchtextv2]').val(); strSearch=convertHtmlToText(strSearch); strSearch = encodeURIComponent(strSearch); if (strSearch != '') { var url = String.format("/tim-kiem.htm?keywords={0}", strSearch); if (document.all) { window.location.href = url; } else { document.location.href = url; } } else { $('[data-elementtype=searchtextv2]').focus(); } return false; }); $('[data-elementtype=searchtextv2]').keypress(function (event) { var key; if (window.event) { key = window.event.keyCode; } else { key = event.which; } if (key == 13) { $('[data-elementtype=searchbuttonv2]').click(); return false; } }); $("#searchbox").removeClass('hidden').show(); </script> <div class="top-ads clearfix"> <div class=" mgauto wid980"> <div id="admzone221"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone221') }); </script> </div> </div> <style>.subnav ul li{ padding-right: 8px;}</style> <div class="nav-wrap"> <div class="clearfix"> <div class="mgauto wid1004"> <ul class="nav"> <li class="menu-home"><a href="/" title="Trang chủ"><span><b></b></span></a></li> <li><a title="Video" href="/video-page.htm"><span>Video</span></a></li> <li><a title="Sự kiện" href="/su-kien.htm"><span>Sự kiện</span></a></li> <li><a title="Xã hội" href="/xa-hoi.htm"><span>Xã hội</span></a></li> <li><a title="Thế giới" href="/the-gioi.htm"><span>Thế giới</span></a></li> <li><a title="Thể thao" href="/the-thao.htm"><span>Thể thao</span></a></li> <li><a title="Giáo dục" href="/giao-duc-khuyen-hoc.htm"><span>Giáo dục</span></a> </li> <li><a title="Tấm lòng nhân ái" href="/tam-long-nhan-ai.htm"><span>Nhân ái</span></a></li> <li><a title="Kinh doanh" href="/kinh-doanh.htm"><span>Kinh doanh</span></a></li> <li><a title="Văn hóa" href="/van-hoa.htm"><span>Văn hóa</span></a></li> <li><a title="Giải trí" href="/giai-tri.htm"><span>Giải trí</span></a></li> <li><a title="Du lịch" target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn"><span>Du lịch</span></a></li> <li><a title="Pháp luật" href="/phap-luat.htm"><span>Pháp luật</span></a></li> <li><a title="Nhịp sống trẻ" href="/nhip-song-tre.htm"><span>Nhịp sống trẻ</span></a></li> <li><a title="Sức khỏe" href="/suc-khoe.htm"><span>Sức khỏe</span></a></li> <li><a title="Sức mạnh số" href="/suc-manh-so.htm"><span>Sức mạnh số</span></a></li> <li><a title="Ô tô - xe máy" href="/o-to-xe-may.htm"><span>Xe++</span></a></li> <li><a title="Tình yêu giới tính" href="/tinh-yeu-gioi-tinh.htm"><span>Tình yêu</span></a></li> <li><a title="Chuyện lạ" href="/chuyen-la.htm"><span>Chuyện lạ</span></a></li> </ul> </div> </div> <div class="subnav relative"> <ul class="clearfix" id="ul_submenu"> <li class="active"><a href="/event.htm" class="event" title="Danh sách sự kiện"></a></li> <li><a href="/event/ky-thi-thpt-quoc-gia-2017-3272.htm" title="Kỳ thi THPT quốc gia 2017">Kỳ thi THPT quốc gia 2017</a></li><li><a href="/event/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-hoa-ky-3256.htm" title="Thủ tướng Nguyễn Xu&#226;n Ph&#250;c thăm Hoa Kỳ">Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Hoa Kỳ</a></li><li><a href="/event/ky-hop-thu-3-quoc-hoi-khoa-xiv-3251.htm" title="Kỳ họp thứ 3 Quốc hội kho&#225; XIV">Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIV</a></li><li><a href="/event/vu-8-benh-nhan-chay-than-tu-vong-3255.htm" title="Vụ 8 bệnh nh&#226;n chạy thận tử vong">Vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong</a></li><li><a href="/event/cang-thang-leo-thang-tren-ban-dao-trieu-tien-3230.htm" title="Căng thẳng leo thang tr&#234;n b&#225;n đảo Triều Ti&#234;n">Căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên</a></li><li><a href="/event/hoi-nghi-trung-uong-dang-5-3242.htm" title="Hội nghị Trung ương Đảng 5">Hội nghị Trung ương Đảng 5</a></li><li><a href="/event/chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi-3227.htm" title="Chương tr&#236;nh gi&#225;o dục phổ th&#244;ng mới">Chương trình giáo dục phổ thông mới</a></li><li><a href="/event/thue-giam-gia-o-to-trong-nuoc-bat-dau-giam-3204.htm" title="Thuế giảm, gi&#225; &#244; t&#244; trong nước bắt đầu giảm">Thuế giảm, giá ô tô trong nước bắt đầu giảm</a></li><li><a href="/event/9-thuyen-vien-mat-tich-tren-bien-vung-tau-3211.htm" title="9 thuyền vi&#234;n mất t&#237;ch tr&#234;n biển Vũng T&#224;u">9 thuyền viên mất tích trên biển Vũng Tàu</a></li><li><a href="/event/cuoc-chien-gianh-lai-via-he-3188.htm" title="Cuộc chiến gi&#224;nh lại vỉa h&#232;">Cuộc chiến giành lại vỉa hè</a></li> </ul> <div class="hidden"> </div> <div class="subSideBtn"> <div class="submenu-btnside"> <a title="Bạn đọc" href="/ban-doc.htm">Bạn đọc</a> </div> <div class="submenu-btnside"> <a title="Việc làm" href="/viec-lam.htm">Việc làm</a> </div> </div> <div class="top-rss-wrapper"> <a title="Rss" class="icon-rss2" ref="nofollow" href="/rss.htm"></a> </div> </div> </div> <div class="wrapper"> <div class="container"> <script type="text/lazyscript"> $("html").addClass("homepage"); </script> <div class="box1 clearfix"> <div class="fl wid620"> <div class="clearfix box27"> <div class="fl wid335"> <div id="todaydate" class="datetime"> </div> <div data-boxtype="homenewsposition" class="fl wid335 noibattrangchu"> <a href="/xa-hoi/thanh-tra-tai-san-cua-giam-doc-so-tai-nguyen-moi-truong-yen-bai-2017062623351158.htm" title="Thanh tra t&#224;i sản của Gi&#225;m đốc Sở T&#224;i nguy&#234;n - M&#244;i trường Y&#234;n B&#225;i" ><img title="Thanh tra t&#224;i sản của Gi&#225;m đốc Sở T&#224;i nguy&#234;n - M&#244;i trường Y&#234;n B&#225;i" alt="Thanh tra t&#224;i sản của Gi&#225;m đốc Sở T&#224;i nguy&#234;n - M&#244;i trường Y&#234;n B&#225;i" data-x2="https://dantricdn.com/1129c234/zoom/344_258/2017/dinh-thu-1498494712280.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/327_245/2017/dinh-thu-1498494712280.jpg" width="327" height="245" onload="t_image = new Date().getTime();"/></a><script>t_after_image = new Date().getTime();</script><h2><a href="/xa-hoi/thanh-tra-tai-san-cua-giam-doc-so-tai-nguyen-moi-truong-yen-bai-2017062623351158.htm" title="Thanh tra t&#224;i sản của Gi&#225;m đốc Sở T&#224;i nguy&#234;n - M&#244;i trường Y&#234;n B&#225;i" class="fon1 mt2" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017062623351158" >Thanh tra tài sản của Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Yên Bái</a></h2><p class="mt2 fon2 nbtcsapo">(Dân trí) - Trao đổi với phóng viên Dân trí tối 26/6, ông Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) cho biết, cơ quan này đang có mặt tại tỉnh Yên Bái để tiến hành thanh tra, làm rõ nguồn gốc tài sản của ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái.<br /><a href="/xa-hoi/dinh-co-khung-o-yen-bai-thanh-tra-nguon-tai-san-cua-giam-doc-so-20170613064137407.htm" title="Dinh cơ “khủng” ở Y&#234;n B&#225;i: Thanh tra nguồn t&#224;i sản của Gi&#225;m đốc Sở?"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Dinh cơ “khủng” ở Yên Bái: Thanh tra nguồn tài sản của Giám đốc Sở?</b></a><br /><a href="/xa-hoi/dinh-co-khung-o-yen-bai-bi-thu-tinh-phai-lam-ro-de-bao-ve-uy-tin-20170612114051679.htm" title="Dinh cơ “khủng” ở Y&#234;n B&#225;i: “B&#237; thư tỉnh phải l&#224;m r&#245; để bảo vệ uy t&#237;n”"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Dinh cơ “khủng” ở Yên Bái: “Bí thư tỉnh phải làm rõ để bảo vệ uy tín”</b></a></p> </div> </div> <div class="fr wid268 box2"> <p class="hotline"> Đường dây nóng: <span>0973 567 567 - 0974 567 567</span> </p> <div class="ads-nbtt"> <div id="admzone225"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone225') }); </script> </div> <div class="icon-event fon3"> <a href="/su-kien.htm" title="Tin tức - Sự kiện">Tin tức - Sự kiện</a> </div> <div class="clear"> </div> <ul class="ul1 ulnew"> <li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="151064" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/thu-tuong-neu-khong-vuon-len-se-thanh-tut-hau-2017062621425123.htm" title="Thủ tướng: Nếu kh&#244;ng vươn l&#234;n sẽ th&#224;nh tụt hậu" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017062621425123" >Thủ tướng: Nếu không vươn lên sẽ thành tụt hậu</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="252898" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/ha-noi-cong-bo-diem-chuan-lop-10-cong-lap-cao-nhat-thpt-chu-van-an-20170626201606062.htm" title="H&#224; Nội: C&#244;ng bố điểm chuẩn lớp 10 c&#244;ng lập, cao nhất THPT Chu Văn An" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626201606062" >Hà Nội: Công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập, cao nhất THPT Chu Văn An</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="230829" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/hai-nguyen-chu-tich-da-nang-cung-kien-nghi-bao-ve-son-tra-20170626174726559.htm" title="Hai nguy&#234;n Chủ tịch Đ&#224; Nẵng c&#249;ng kiến nghị bảo vệ Sơn Tr&#224;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626174726559" >Hai nguyên Chủ tịch Đà Nẵng cùng kiến nghị bảo vệ Sơn Trà</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="232175" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/than-dong-violin-tran-le-quang-tien-doat-giai-tai-cuoc-thi-tchaikovsky-20170626214236082.htm" title="“Thần đồng” violin Trần L&#234; Quang Tiến đoạt giải tại cuộc thi Tchaikovsky" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626214236082" >“Thần đồng” violin Trần Lê Quang Tiến đoạt giải tại cuộc thi Tchaikovsky</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="232048" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/bo-gd-dt-khong-co-chuyen-thay-doi-dap-an-mon-lich-su-so-voi-ban-dau-20170626211825373.htm" title="Bộ GD&amp;ĐT: &quot;Kh&#244;ng c&#243; chuyện thay đổi đ&#225;p &#225;n m&#244;n lịch sử so với ban đầu&quot;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626211825373" >Bộ GD&ĐT: "Không có chuyện thay đổi đáp án môn lịch sử so với ban đầu"</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="231226" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/truy-na-dac-biet-vu-dinh-duy-cuu-tong-giam-doc-pvtex-20170626181507479.htm" title="Truy n&#227; đặc biệt Vũ Đ&#236;nh Duy - cựu Tổng Gi&#225;m đốc PVtex" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626181507479" >Truy nã đặc biệt Vũ Đình Duy - cựu Tổng Giám đốc PVtex</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="230832" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/khoi-to-nha-bao-le-duy-phong-20170626111721885.htm" title="Khởi tố nh&#224; b&#225;o L&#234; Duy Phong" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626111721885" >Khởi tố nhà báo Lê Duy Phong</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="232104" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/khon-kho-vi-mua-dat-ba-vi-don-dau-quy-hoach-20170626171925251.htm" title="Khốn khổ v&#236; mua đất Ba V&#236; &quot;đ&#243;n đầu&quot; quy hoạch" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626171925251" >Khốn khổ vì mua đất Ba Vì "đón đầu" quy hoạch</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="248591" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/vu-hoa-ha-u-phuong-nga-ai-phat-tan-ho-p-do-ng-ti-nh-ca-m-20170626140748795.htm" title="Vụ hoa h&#226;̣u Phương Nga: Ai ph&#225;t t&#225;n hợp đ&#244;̀ng tình cảm?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626140748795" >Vụ hoa hậu Phương Nga: Ai phát tán hợp đồng tình cảm?</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="232278" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/tiet-lo-soc-cua-mot-chu-hang-chuyen-ban-ca-thu-20170626075053646.htm" title="Tiết lộ &quot;sốc&quot; của một chủ h&#224;ng chuy&#234;n b&#225;n c&#225; thu" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626075053646" >Tiết lộ "sốc" của một chủ hàng chuyên bán cá thu</a></h4></li> </ul> </div> </div> <div class="box3 clearfix mb2" id="box3baitiep"> <div data-boxtype="homenewsposition" class="fl wid200 mr1"><a href="/the-thao/nhat-ky-chuyen-nhuong-ngay-26-6-mu-chi-40-trieu-bang-mua-matic-20170626142502.htm" title="Nhật k&#253; chuyển nhượng ng&#224;y 26/6: MU chi 40 triệu bảng mua Matic" ><img title="Nhật k&#253; chuyển nhượng ng&#224;y 26/6: MU chi 40 triệu bảng mua Matic" alt="Nhật k&#253; chuyển nhượng ng&#224;y 26/6: MU chi 40 triệu bảng mua Matic" data-x2="https://dantricdn.com/82b0ff4f/zoom/99_83/2017/nemanjamaticcropped-yy985lu09qgp1bc11rp6q828x-1498452118899.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/94_79/2017/nemanjamaticcropped-yy985lu09qgp1bc11rp6q828x-1498452118899.jpg" width="94" height="79" /></a><div class="fl wid93"><h3><a href="/the-thao/nhat-ky-chuyen-nhuong-ngay-26-6-mu-chi-40-trieu-bang-mua-matic-20170626142502.htm" title="Nhật k&#253; chuyển nhượng ng&#224;y 26/6: MU chi 40 triệu bảng mua Matic" class="fon4" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626142502" >Nhật ký chuyển nhượng ngày 26/6: MU chi 40 triệu bảng mua Matic</a></h3></div></div><div data-boxtype="homenewsposition" class="fl wid200 mr1"><a href="/phap-luat/cao-toan-my-chi-muon-doi-lai-tien-khong-muon-day-phuong-nga-vao-tu-20170626210621438.htm" title="Cao To&#224;n Mỹ: Chỉ muốn đòi lại ti&#234;̀n, kh&#244;ng muốn đẩy Phương Nga v&#224;o t&#249;!" ><img title="Cao To&#224;n Mỹ: Chỉ muốn đòi lại ti&#234;̀n, kh&#244;ng muốn đẩy Phương Nga v&#224;o t&#249;!" alt="Cao To&#224;n Mỹ: Chỉ muốn đòi lại ti&#234;̀n, kh&#244;ng muốn đẩy Phương Nga v&#224;o t&#249;!" data-x2="https://dantricdn.com/70a52523/zoom/99_83/2017/2-2-1498482679678.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/94_79/2017/2-2-1498482679678.jpg" width="94" height="79" /></a><div class="fl wid93"><h3><a href="/phap-luat/cao-toan-my-chi-muon-doi-lai-tien-khong-muon-day-phuong-nga-vao-tu-20170626210621438.htm" title="Cao To&#224;n Mỹ: Chỉ muốn đòi lại ti&#234;̀n, kh&#244;ng muốn đẩy Phương Nga v&#224;o t&#249;!" class="fon4" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626210621438" >Cao Toàn Mỹ: Chỉ muốn đòi lại tiền, không muốn đẩy Phương Nga vào tù!</a></h3></div></div><div data-boxtype="homenewsposition" class="fl wid200 mr1"><a href="/van-hoa/dien-vien-chinh-song-chung-voi-me-chong-he-lo-ket-cuc-phim-20170626154256486.htm" title="Diễn vi&#234;n ch&#237;nh “Sống chung với mẹ chồng” h&#233; lộ kết cục phim" ><img title="Diễn vi&#234;n ch&#237;nh “Sống chung với mẹ chồng” h&#233; lộ kết cục phim" alt="Diễn vi&#234;n ch&#237;nh “Sống chung với mẹ chồng” h&#233; lộ kết cục phim" data-x2="https://dantricdn.com/9fee976a/zoom/99_83/2017/song-chung-voi-me-chong-1498466272598-crop-1498466382576.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/94_79/2017/song-chung-voi-me-chong-1498466272598-crop-1498466382576.jpg" width="94" height="79" /></a><div class="fl wid93"><h3><a href="/van-hoa/dien-vien-chinh-song-chung-voi-me-chong-he-lo-ket-cuc-phim-20170626154256486.htm" title="Diễn vi&#234;n ch&#237;nh “Sống chung với mẹ chồng” h&#233; lộ kết cục phim" class="fon4" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626154256486" >Diễn viên chính “Sống chung với mẹ chồng” hé lộ kết cục phim</a></h3></div></div> </div> </div> <div class="fr wid360 pt5"> <div id="hotbanner_outter" class="pdl8"> <div id="admzone222"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone222') }); </script> </div> </div> </div> <div class="clearfix"> <div id="admzone223"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone223') }); </script> <div class="line1 mt2"> </div> <div class="clearfix"> <div class="fl wid470"> <div data-zoneid="20" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/xa-hoi.htm" title="X&#227; hội" >Xã hội</a></h2></li><li><h3><a href="/xa-hoi/chinh-tri.htm" title="Ch&#237;nh trị">Chính trị</a></h3></li><li><h3><a href="/xa-hoi/phong-su-ky-su.htm" title="Ph&#243;ng sự-K&#253; sự">Phóng sự-Ký sự</a></h3></li><li><h3><a href="/xa-hoi/giao-thong.htm" title="Giao th&#244;ng">Giao thông</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/xa-hoi/moi-truong.htm" title="M&#244;i trường">Môi trường</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/xa-hoi/xem-xet-don-xin-cuu-xet-cua-chu-nhan-biet-phu-trai-phep-tren-nui-hai-van-20170626152643263.htm" title="Xem x&#233;t đơn xin cứu x&#233;t của chủ nh&#226;n biệt phủ tr&#225;i ph&#233;p tr&#234;n n&#250;i Hải V&#226;n" ><img title="Xem x&#233;t đơn xin cứu x&#233;t của chủ nh&#226;n biệt phủ tr&#225;i ph&#233;p tr&#234;n n&#250;i Hải V&#226;n" alt="Xem x&#233;t đơn xin cứu x&#233;t của chủ nh&#226;n biệt phủ tr&#225;i ph&#233;p tr&#234;n n&#250;i Hải V&#226;n" data-x2="https://dantricdn.com/2c8c2084/zoom/137_105/2017/biet-phu-dai-gia-vang-1498459761994.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/biet-phu-dai-gia-vang-1498459761994.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/xa-hoi/xem-xet-don-xin-cuu-xet-cua-chu-nhan-biet-phu-trai-phep-tren-nui-hai-van-20170626152643263.htm" title="Xem x&#233;t đơn xin cứu x&#233;t của chủ nh&#226;n biệt phủ tr&#225;i ph&#233;p tr&#234;n n&#250;i Hải V&#226;n" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626152643263" >Xem xét đơn xin cứu xét của chủ nhân biệt phủ trái phép trên núi Hải Vân</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - UBND quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) vừa có thông tin về việc xử lý đơn xin cứu xét của ông Ngô Văn Quang về khu biệt phủ xây trái phép trên núi Hải Vân.<br /><a href="/xa-hoi/dai-gia-vang-xin-giu-khu-biet-thu-tren-nui-hai-van-de-lam-du-lich-2017061515513637.htm" title="Đại gia v&#224;ng xin giữ khu biệt thự tr&#234;n n&#250;i Hải V&#226;n để l&#224;m du lịch"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Đại gia vàng xin giữ khu biệt thự trên núi Hải Vân để làm du lịch</b></a><br /><a href="/xa-hoi/biet-phu-cua-dai-gia-vang-bay-gio-ra-sao-20161005082758276.htm" title="Biệt phủ của đại gia v&#224;ng b&#226;y giờ ra sao?"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Biệt phủ của đại gia vàng bây giờ ra sao?</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/xa-hoi/xem-xet-don-xin-cuu-xet-cua-chu-nhan-biet-phu-trai-phep-tren-nui-hai-van-20170626152643263.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone1_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/xa-hoi/thanh-tra-tai-san-cua-giam-doc-so-tai-nguyen-moi-truong-yen-bai-2017062623351158.htm" title="Thanh tra t&#224;i sản của Gi&#225;m đốc Sở T&#224;i nguy&#234;n - M&#244;i trường Y&#234;n B&#225;i" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017062623351158" >Thanh tra tài sản của Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Yên Bái</a></li><li><a href="/xa-hoi/suc-khoe-5-ngu-dan-vu-dong-co-tau-ca-no-tren-bien-da-hoi-phuc-20170626212328107.htm" title="Sức khỏe 5 ngư d&#226;n vụ động cơ t&#224;u c&#225; nổ tr&#234;n biển đ&#227; hồi phục" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626212328107" >Sức khỏe 5 ngư dân vụ động cơ tàu cá nổ trên biển đã hồi phục</a></li><li><a href="/xa-hoi/hua-xin-viec-lam-du-an-cho-dan-can-bo-huyen-doi-cuom-hon-8-ty-dong-20170626205721662.htm" title="Hứa xin việc l&#224;m, dự &#225;n cho d&#226;n, c&#225;n bộ Huyện đội &quot;cuỗm&quot; hơn 8 tỷ đồng!" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626205721662" >Hứa xin việc làm, dự án cho dân, cán bộ Huyện đội "cuỗm" hơn 8 tỷ đồng!</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="36" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/the-gioi.htm" title="Thế giới" >Thế giới</a></h2></li><li><h3><a href="/the-gioi/chau-a.htm" title="Ch&#226;u &#193;">Châu Á</a></h3></li><li><h3><a href="/the-gioi/eu-nga.htm" title="EU &amp; Nga">EU & Nga</a></h3></li><li><h3><a href="/the-gioi/chau-my.htm" title="Ch&#226;u Mỹ">Châu Mỹ</a></h3></li><li><h3><a href="/the-gioi/diem-nong.htm" title="Điểm n&#243;ng">Điểm nóng</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/the-gioi/tu-lieu.htm" title="Tư liệu">Tư liệu</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/the-gioi/tau-chien-my-khong-ne-tau-hang-philippines-du-duoc-canh-bao-truoc-20170626204007333.htm" title="T&#224;u chiến Mỹ kh&#244;ng n&#233; t&#224;u h&#224;ng Philippines d&#249; được cảnh b&#225;o trước" ><img rel="video" video-key="{"KeyVideo":"8268d648ca8349d7b93c838b0f944e7e","FileName":"dantri/zxkyauia1lctiej2oexonndj4ukco5/2017/06/17/gi4h53zwdw-72e68.mp4"}" title="T&#224;u chiến Mỹ kh&#244;ng n&#233; t&#224;u h&#224;ng Philippines d&#249; được cảnh b&#225;o trước" alt="T&#224;u chiến Mỹ kh&#244;ng n&#233; t&#224;u h&#224;ng Philippines d&#249; được cảnh b&#225;o trước" data-x2="https://dantricdn.com/1b6d89c9/zoom/137_105/2017/tau-1498484302508.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/tau-1498484302508.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/the-gioi/tau-chien-my-khong-ne-tau-hang-philippines-du-duoc-canh-bao-truoc-20170626204007333.htm" title="T&#224;u chiến Mỹ kh&#244;ng n&#233; t&#224;u h&#224;ng Philippines d&#249; được cảnh b&#225;o trước" class="fon6" data-newstype="13" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626204007333" >Tàu chiến Mỹ không né tàu hàng Philippines dù được cảnh báo trước</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Thuyền trưởng tàu hàng Philippines nói rằng, tàu khu trục USS Fitzgerald của Mỹ không phản ứng hay thay đổi lộ trình khi nhận được các tín hiệu cảnh báo về nguy cơ va chạm.<br /><a href="/the-gioi/tau-hang-philippines-o-che-do-lai-tu-dong-truoc-khi-dam-vao-tau-chien-my-20170624170155324.htm" title="T&#224;u h&#224;ng Philippines ở chế độ l&#225;i tự động trước khi đ&#226;m v&#224;o t&#224;u chiến Mỹ"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Tàu hàng Philippines ở chế độ lái tự động trước khi đâm vào tàu chiến Mỹ</b></a><br /><a href="/the-gioi/he-lo-chi-tiet-moi-vu-tau-chien-my-va-cham-tau-hang-philippines-20170623095028136.htm" title="H&#233; lộ chi tiết mới vụ t&#224;u chiến Mỹ va chạm t&#224;u h&#224;ng Philippines"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Hé lộ chi tiết mới vụ tàu chiến Mỹ va chạm tàu hàng Philippines</b></a><br /><a href="/the-gioi/chuyen-gia-tau-chien-my-mat-kha-nang-chien-dau-sau-va-cham-tau-hang-philippines-20170620204359483.htm" title="Chuy&#234;n gia: T&#224;u chiến Mỹ mất khả năng chiến đấu sau va chạm t&#224;u h&#224;ng Philippines"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Chuyên gia: Tàu chiến Mỹ mất khả năng chiến đấu sau va chạm tàu hàng Philippines</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/the-gioi/tau-chien-my-khong-ne-tau-hang-philippines-du-duoc-canh-bao-truoc-20170626204007333.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone2_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/the-gioi/toa-an-my-khoi-phuc-mot-phan-lenh-cam-nhap-canh-cua-tong-thong-trump-20170626220930654.htm" title="T&#242;a &#225;n Mỹ kh&#244;i phục một phần lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626220930654" >Tòa án Mỹ khôi phục một phần lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump</a></li><li><a href="/the-gioi/lao-dong-nhap-cu-thap-thom-truoc-vien-canh-u-am-hau-brexit-2017062622055425.htm" title="Lao động nhập cư “thấp thỏm” trước viễn cảnh u &#225;m hậu Brexit" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017062622055425" >Lao động nhập cư “thấp thỏm” trước viễn cảnh u ám hậu Brexit</a></li><li><a href="/the-gioi/bao-nhat-cuu-tong-thong-han-quoc-tung-dinh-muu-sat-lanh-dao-trieu-tien-kim-jong-un-20170626214316549.htm" title="B&#225;o Nhật: Cựu Tổng thống H&#224;n Quốc từng định mưu s&#225;t l&#227;nh đạo Triều Ti&#234;n Kim Jong-un" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626214316549" >Báo Nhật: Cựu Tổng thống Hàn Quốc từng định mưu sát lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="26" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/the-thao.htm" title="Thể thao" >Thể thao</a></h2></li><li><h3><a href="/the-thao/the-thao-trong-nuoc.htm" title="Thể thao trong nước">Thể thao trong nước</a></h3></li><li><h3><a href="/the-thao/the-thao-quoc-te.htm" title="Thể thao quốc tế">Thể thao quốc tế</a></h3></li><li><h3><a href="/the-thao/bong-da-anh.htm" title="B&#243;ng đ&#225; Anh">Bóng đá Anh</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/the-thao/tennis.htm" title="Tennis">Tennis</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/the-thao/tu-hieu-dong-bi-canh-sat-bat-giu-truoc-gio-dau-ma-bao-quoc-20170626224743499.htm" title="Từ Hiểu Đ&#244;ng bị cảnh s&#225;t bắt giữ trước giờ đấu M&#227; Bảo Quốc" ><img rel="video" video-key="{"KeyVideo":"1b108ff3afe242f088d73b25e167cf17","FileName":"zcl-eorywfzgay1gc1p-xnq79jtccc/2017/06/26/tuhieudong-1498492402502-e111d.mp4"}" title="Từ Hiểu Đ&#244;ng bị cảnh s&#225;t bắt giữ trước giờ đấu M&#227; Bảo Quốc" alt="Từ Hiểu Đ&#244;ng bị cảnh s&#225;t bắt giữ trước giờ đấu M&#227; Bảo Quốc" data-x2="https://dantricdn.com/8b1afc6f/zoom/137_105/2017/vosi-1498491961039.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/vosi-1498491961039.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/the-thao/tu-hieu-dong-bi-canh-sat-bat-giu-truoc-gio-dau-ma-bao-quoc-20170626224743499.htm" title="Từ Hiểu Đ&#244;ng bị cảnh s&#225;t bắt giữ trước giờ đấu M&#227; Bảo Quốc" class="fon6" data-newstype="13" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626224743499" >Từ Hiểu Đông bị cảnh sát bắt giữ trước giờ đấu Mã Bảo Quốc</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Tờ Appledaily cho biết võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông đã bị cảnh sát đưa đi trước giờ giao đấu với Thái cực quyền Mã Bảo Quốc hôm nay. Nguyên nhân võ sỹ MMA bị bắt vẫn chưa được công bố.<br /><a href="/the-thao/tu-hieu-dong-quyet-dau-cao-thu-thai-cuc-quyen-65-tuoi-20170626150442799.htm" title="Từ Hiểu Đ&#244;ng quyết đấu cao thủ Th&#225;i Cực Quyền 65 tuổi"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Từ Hiểu Đông quyết đấu cao thủ Thái Cực Quyền 65 tuổi</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/the-thao/tu-hieu-dong-bi-canh-sat-bat-giu-truoc-gio-dau-ma-bao-quoc-20170626224743499.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone3_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/the-thao/rooney-tiec-tung-cung-ban-be-tren-du-thuyen-hang-sang-20170626175614418.htm" title="Rooney tiệc t&#249;ng c&#249;ng bạn b&#232; tr&#234;n du thuyền hạng sang" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626175614418" >Rooney tiệc tùng cùng bạn bè trên du thuyền hạng sang</a></li><li><a href="/the-thao/vff-bo-tay-voi-bao-luc-san-co-20170626142954688.htm" title="VFF b&#243; tay với bạo lực s&#226;n cỏ?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626142954688" >VFF bó tay với bạo lực sân cỏ?</a></li><li><a href="/the-thao/tuyen-thu-bo-dao-nha-mung-ro-khi-duoc-nhan-qua-tu-cronaldo-20170626175341522.htm" title="Tuyển thủ Bồ Đ&#224;o Nha mừng rỡ khi được nhận qu&#224; từ C.Ronaldo" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626175341522" >Tuyển thủ Bồ Đào Nha mừng rỡ khi được nhận quà từ C.Ronaldo</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="25" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/giao-duc-khuyen-hoc.htm" title="GI&#193;O DỤC - TRI THỨC" >GIÁO DỤC - TRI THỨC</a></h2></li><li><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn" title="Du học">Du học</a></h3></li><li><h3><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/tin-tuyen-sinh.htm" title="Tin tuyển sinh">Tin tuyển sinh</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/khuyen-hoc.htm" title="Khuyến học">Khuyến học</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/giao-duc-khuyen-hoc/bo-gddt-khong-co-chuyen-thay-doi-dap-an-mon-lich-su-so-voi-ban-dau-20170626211825373.htm" title="Bộ GD&amp;ĐT: &quot;Kh&#244;ng c&#243; chuyện thay đổi đ&#225;p &#225;n m&#244;n lịch sử so với ban đầu&quot;" ><img title="Bộ GD&amp;ĐT: &quot;Kh&#244;ng c&#243; chuyện thay đổi đ&#225;p &#225;n m&#244;n lịch sử so với ban đầu&quot;" alt="Bộ GD&amp;ĐT: &quot;Kh&#244;ng c&#243; chuyện thay đổi đ&#225;p &#225;n m&#244;n lịch sử so với ban đầu&quot;" data-x2="https://dantricdn.com/7f1ab061/zoom/137_105/2017/mai-cham-thpt-viet-duc15-1498304036984.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/mai-cham-thpt-viet-duc15-1498304036984.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/bo-gddt-khong-co-chuyen-thay-doi-dap-an-mon-lich-su-so-voi-ban-dau-20170626211825373.htm" title="Bộ GD&amp;ĐT: &quot;Kh&#244;ng c&#243; chuyện thay đổi đ&#225;p &#225;n m&#244;n lịch sử so với ban đầu&quot;" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626211825373" >Bộ GD&ĐT: "Không có chuyện thay đổi đáp án môn lịch sử so với ban đầu"</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Khi Bộ GD&ĐT công bố đáp án chính thức môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia, nhiều thí sinh thắc mắc Bộ GD&ĐT đã thay đổi câu 22, mã đề 302 so với bản đáp án ban đầu công bố làm ảnh hưởng kết quả thi của thí sinh.<br /><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/mon-lich-su-de-thi-va-dap-an-chinh-thuc-thpt-quoc-gia-2017-20170624142647053.htm" title="M&#244;n Lịch sử - Đề thi v&#224; đ&#225;p &#225;n ch&#237;nh thức THPT quốc gia 2017"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Môn Lịch sử - Đề thi và đáp án chính thức THPT quốc gia 2017</b></a><br /><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/dap-an-tham-khao-de-thi-mon-dia-ly-lich-su-20170624123447762.htm" title="Đ&#225;p &#225;n tham khảo đề thi m&#244;n Địa l&#253;, Lịch sử"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Đáp án tham khảo đề thi môn Địa lý, Lịch sử</b></a><br /><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/de-thi-trac-nghiem-mon-lich-su-thpt-quoc-gia-2017-ma-de-319-20170624114048151.htm" title="Đề thi trắc nghiệm m&#244;n Lịch sử THPT quốc gia 2017, m&#227; đề 319"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Đề thi trắc nghiệm môn Lịch sử THPT quốc gia 2017, mã đề 319</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/giao-duc-khuyen-hoc/bo-gddt-khong-co-chuyen-thay-doi-dap-an-mon-lich-su-so-voi-ban-dau-20170626211825373.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone4_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/ha-noi-cong-bo-diem-chuan-lop-10-cong-lap-cao-nhat-thpt-chu-van-an-20170626201606062.htm" title="H&#224; Nội: C&#244;ng bố điểm chuẩn lớp 10 c&#244;ng lập, cao nhất THPT Chu Văn An" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626201606062" >Hà Nội: Công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập, cao nhất THPT Chu Văn An</a></li><li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/cong-an-truc-tiep-giam-sat-viec-cham-cac-bai-thi-trac-nghiem-20170626172627044.htm" title="C&#244;ng an trực tiếp gi&#225;m s&#225;t việc chấm c&#225;c b&#224;i thi trắc nghiệm" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626172627044" >Công an trực tiếp giám sát việc chấm các bài thi trắc nghiệm</a></li><li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/phu-huynh-cho-suot-dem-truong-danh-nhan-ho-so-tu-4h-sang-20170626163748186.htm" title="Phụ huynh chờ suốt đ&#234;m, trường đ&#224;nh nhận hồ sơ từ 4h s&#225;ng!" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626163748186" >Phụ huynh chờ suốt đêm, trường đành nhận hồ sơ từ 4h sáng!</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="167" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/tam-long-nhan-ai.htm" title="Tấm l&#242;ng nh&#226;n &#225;i" >Tấm lòng nhân ái</a></h2></li><li><h3><a href="/tam-long-nhan-ai/danh-sach-ung-ho.htm" title="Danh s&#225;ch ủng hộ">Danh sách ủng hộ</a></h3></li><li><h3><a href="/tam-long-nhan-ai/danh-sach-ket-chuyen.htm" title="Danh s&#225;ch kết chuyển">Danh sách kết chuyển</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/tam-long-nhan-ai/hoan-canh.htm" title="Ho&#224;n cảnh">Hoàn cảnh</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/tam-long-nhan-ai/xot-xa-nguoi-me-co-con-gai-chet-vi-tai-nan-xe-may-chong-lai-nguy-kich-vi-tai-nan-tau-hoa-20170626071112161.htm" title="X&#243;t xa người mẹ c&#243; con g&#225;i chết v&#236; tai nạn xe m&#225;y, chồng lại nguy kịch v&#236; tai nạn t&#224;u hỏa" ><img title="X&#243;t xa người mẹ c&#243; con g&#225;i chết v&#236; tai nạn xe m&#225;y, chồng lại nguy kịch v&#236; tai nạn t&#224;u hỏa" alt="X&#243;t xa người mẹ c&#243; con g&#225;i chết v&#236; tai nạn xe m&#225;y, chồng lại nguy kịch v&#236; tai nạn t&#224;u hỏa" data-x2="https://dantricdn.com/1973a9bb/zoom/137_105/2017/19244070-10207523403403317-860599712-n-1498216631129.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/19244070-10207523403403317-860599712-n-1498216631129.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/tam-long-nhan-ai/xot-xa-nguoi-me-co-con-gai-chet-vi-tai-nan-xe-may-chong-lai-nguy-kich-vi-tai-nan-tau-hoa-20170626071112161.htm" title="X&#243;t xa người mẹ c&#243; con g&#225;i chết v&#236; tai nạn xe m&#225;y, chồng lại nguy kịch v&#236; tai nạn t&#224;u hỏa" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626071112161" >Xót xa người mẹ có con gái chết vì tai nạn xe máy, chồng lại nguy kịch vì tai nạn tàu hỏa</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Con gái chết chưa được 50 ngày vì bị xe máy đâm, chị lại tất tả lên viện để chăm chồng sau tai nạn va chạm với tàu hỏa. Hết tiền, cũng chẳng thể vay mượn được ai, anh phải trở về nhà chấp nhận cái chết mặc cho nước mắt người vợ đáng thương cùng hai con thơ dại.</div><a class="icon-detail fon7" href="/tam-long-nhan-ai/xot-xa-nguoi-me-co-con-gai-chet-vi-tai-nan-xe-may-chong-lai-nguy-kich-vi-tai-nan-tau-hoa-20170626071112161.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone5_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/tam-long-nhan-ai/hon-55-trieu-dong-den-voi-gia-dinh-be-6-tuoi-bi-dong-kinh-20170626095101631.htm" title="Hơn 55 triệu đồng đến với gia đ&#236;nh b&#233; 6 tuổi bị động kinh" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626095101631" >Hơn 55 triệu đồng đến với gia đình bé 6 tuổi bị động kinh</a></li><li><a href="/tam-long-nhan-ai/hon-90-trieu-dong-den-voi-gia-canh-chau-be-10-thang-tuoi-teo-ong-mat-20170626094827846.htm" title="Hơn 90 triệu đồng đến với gia cảnh ch&#225;u b&#233; 10 th&#225;ng tuổi teo ống mật" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626094827846" >Hơn 90 triệu đồng đến với gia cảnh cháu bé 10 tháng tuổi teo ống mật</a></li><li><a href="/tam-long-nhan-ai/hon-140-trieu-dong-den-voi-hai-me-con-ung-thu-cham-nhau-20170626094548257.htm" title="Hơn 140 triệu đồng đến với hai mẹ con ung thư chăm nhau" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626094548257" >Hơn 140 triệu đồng đến với hai mẹ con ung thư chăm nhau</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div class="wp980"> <script type="text/lazyscript"> var leftW = ($(window).width() - 1000) / 2; $('.wp980').attr('style', 'left:' + leftW + 'px'); </script> <div class="boxvideonews fl"> <a href="/video-page.htm" title="Video" class="sprite fl titletop"></a> <ul> <li class="top"><a href="/video/chay-lon-o-trieu-khuc-ha-noi-65362.htm" title="Ch&#225;y lớn ở Triều Kh&#250;c - H&#224; Nội"><img title="Ch&#225;y lớn ở Triều Kh&#250;c - H&#224; Nội" alt="Ch&#225;y lớn ở Triều Kh&#250;c - H&#224; Nội" src="http://video-thumbs.mediacdn.vn/zoom/228_165/dantri/q9iw9pbngtbxmccfwx7pjac6ktof3w/2017/06/26/video-1498463621-1498465787362-f6018.jpg" width="228" height="165" /></a><h3><a href="/video/chay-lon-o-trieu-khuc-ha-noi-65362.htm" title="Ch&#225;y lớn ở Triều Kh&#250;c - H&#224; Nội">Cháy lớn ở Triều Khúc - Hà Nội</a></h3> <a href="/video/chay-lon-o-trieu-khuc-ha-noi-65362.htm" class="ionplay sprite fl"></a></li><li class="normal"><a href="/video/tai-xe-ngu-gat-xe-dau-keo-gay-tai-nan-nghiem-trong-65350.htm" title="T&#224;i xế ngủ gật, xe đầu k&#233;o g&#226;y tai nạn nghi&#234;m trọng"><img title="T&#224;i xế ngủ gật, xe đầu k&#233;o g&#226;y tai nạn nghi&#234;m trọng" alt="T&#224;i xế ngủ gật, xe đầu k&#233;o g&#226;y tai nạn nghi&#234;m trọng" src="http://video-thumbs.mediacdn.vn/zoom/100_70/dantri/tsxrdbv-uiilbcpsxncccccccccccc/2017/06/26/tqcofhbbz6c-c639d.jpg" width="100" height="70" /></a><h3><a href="/video/tai-xe-ngu-gat-xe-dau-keo-gay-tai-nan-nghiem-trong-65350.htm" title="T&#224;i xế ngủ gật, xe đầu k&#233;o g&#226;y tai nạn nghi&#234;m trọng">Tài xế ngủ gật, xe đầu kéo gây tai nạn nghiêm trọng</a></h3> <a href="/video/tai-xe-ngu-gat-xe-dau-keo-gay-tai-nan-nghiem-trong-65350.htm" class="ionplay sprite fl"></a></li><li class="normal"><a href="/video/minh-tu-mia-mai-danh-hieu-top-11-hoa-hau-the-gioi-cua-lan-khue-tren-song-truyen-hinh-65349.htm" title="Minh T&#250; “mỉa mai” danh hiệu Top 11 Hoa hậu Thế giới của Lan Khu&#234; tr&#234;n s&#243;ng truyền h&#236;nh"><img title="Minh T&#250; “mỉa mai” danh hiệu Top 11 Hoa hậu Thế giới của Lan Khu&#234; tr&#234;n s&#243;ng truyền h&#236;nh" alt="Minh T&#250; “mỉa mai” danh hiệu Top 11 Hoa hậu Thế giới của Lan Khu&#234; tr&#234;n s&#243;ng truyền h&#236;nh" src="http://video-thumbs.mediacdn.vn/zoom/100_70/dantri/b78705f365/2017/06/26/the-face-tap-3-1498443139412.jpg" width="100" height="70" /></a><h3><a href="/video/minh-tu-mia-mai-danh-hieu-top-11-hoa-hau-the-gioi-cua-lan-khue-tren-song-truyen-hinh-65349.htm" title="Minh T&#250; “mỉa mai” danh hiệu Top 11 Hoa hậu Thế giới của Lan Khu&#234; tr&#234;n s&#243;ng truyền h&#236;nh">Minh Tú “mỉa mai” danh hiệu Top 11 Hoa hậu Thế giới của Lan Khuê trên sóng truyền hình</a></h3> <a href="/video/minh-tu-mia-mai-danh-hieu-top-11-hoa-hau-the-gioi-cua-lan-khue-tren-song-truyen-hinh-65349.htm" class="ionplay sprite fl"></a></li><li class="normal"><a href="/video/chim-tau-cho-150-khach-o-colombia-it-nhat-9-nguoi-chet-65337.htm" title="Ch&#236;m t&#224;u chở 150 kh&#225;ch ở Colombia, &#237;t nhất 9 người chết"><img title="Ch&#236;m t&#224;u chở 150 kh&#225;ch ở Colombia, &#237;t nhất 9 người chết" alt="Ch&#236;m t&#224;u chở 150 kh&#225;ch ở Colombia, &#237;t nhất 9 người chết" src="http://video-thumbs.mediacdn.vn/zoom/100_70/dantri/756edd3768/2017/06/26/colombia-tourist-boat-sinks-with-150-on-board-daily-mail-online-1498437319826.jpg" width="100" height="70" /></a><h3><a href="/video/chim-tau-cho-150-khach-o-colombia-it-nhat-9-nguoi-chet-65337.htm" title="Ch&#236;m t&#224;u chở 150 kh&#225;ch ở Colombia, &#237;t nhất 9 người chết">Chìm tàu chở 150 khách ở Colombia, ít nhất 9 người chết</a></h3> <a href="/video/chim-tau-cho-150-khach-o-colombia-it-nhat-9-nguoi-chet-65337.htm" class="ionplay sprite fl"></a></li> </ul> </div> </div> <div class="clear" style="margin-top: 301px;"></div> <div data-zoneid="76" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/kinh-doanh.htm" title="Kinh doanh" >Kinh doanh</a></h2></li><li><h3><a href="/kinh-doanh/tai-chinh-dau-tu.htm" title="T&#224;i ch&#237;nh - Đầu tư">Tài chính - Đầu tư</a></h3></li><li><h3><a href="/kinh-doanh/thi-truong.htm" title="Thị trường">Thị trường</a></h3></li><li><h3><a href="/kinh-doanh/doanh-nghiep.htm" title="Doanh nghiệp">Doanh nghiệp</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/kinh-doanh/bao-ve-ntd.htm" title="Bảo vệ NTD">Bảo vệ NTD</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/kinh-doanh/vu-tau-vo-thep-67-hu-hong-de-nghi-khoi-kien-gap-cong-ty-tnhh-dai-nguyen-duong-20170626190202816.htm" title="Vụ t&#224;u vỏ th&#233;p 67 hư hỏng: Đề nghị khởi kiện gấp C&#244;ng ty TNHH Đại Nguy&#234;n Dương" ><img title="Vụ t&#224;u vỏ th&#233;p 67 hư hỏng: Đề nghị khởi kiện gấp C&#244;ng ty TNHH Đại Nguy&#234;n Dương" alt="Vụ t&#224;u vỏ th&#233;p 67 hư hỏng: Đề nghị khởi kiện gấp C&#244;ng ty TNHH Đại Nguy&#234;n Dương" data-x2="https://dantricdn.com/8a0bc9e5/zoom/137_105/2017/2-1498474627991.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/2-1498474627991.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/kinh-doanh/vu-tau-vo-thep-67-hu-hong-de-nghi-khoi-kien-gap-cong-ty-tnhh-dai-nguyen-duong-20170626190202816.htm" title="Vụ t&#224;u vỏ th&#233;p 67 hư hỏng: Đề nghị khởi kiện gấp C&#244;ng ty TNHH Đại Nguy&#234;n Dương" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626190202816" >Vụ tàu vỏ thép 67 hư hỏng: Đề nghị khởi kiện gấp Công ty TNHH Đại Nguyên Dương</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo tại buổi họp công bố kết quả chính thức của Tổ thẩm định tàu 67 hư hỏng. Trước đó, Tổ thẩm định đã công bố kết quả sơ bộ 17/18 tàu vỏ thép hư hỏng tại Bình Định.<br /><a href="/kinh-doanh/vu-tau-67-hu-hong-co-trach-nhiem-cua-trung-tam-dang-kiem-20170612171418776.htm" title="Vụ t&#224;u 67 hư hỏng: C&#243; tr&#225;ch nhiệm của Trung t&#226;m đăng kiểm?"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Vụ tàu 67 hư hỏng: Có trách nhiệm của Trung tâm đăng kiểm?</b></a><br /><a href="/kinh-doanh/vu-tau-67-hu-hong-neu-hong-phai-thay-may-moi-chu-khong-sua-20170609154610189.htm" title="Vụ t&#224;u 67 hư hỏng: “Nếu hỏng phải thay m&#225;y mới chứ kh&#244;ng sửa”"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Vụ tàu 67 hư hỏng: “Nếu hỏng phải thay máy mới chứ không sửa”</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/kinh-doanh/vu-tau-vo-thep-67-hu-hong-de-nghi-khoi-kien-gap-cong-ty-tnhh-dai-nguyen-duong-20170626190202816.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone6_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/kinh-doanh/gia-han-ipo-tong-cong-ty-luong-thuc-mien-nam-2017062619271371.htm" title="Gia hạn IPO Tổng c&#244;ng ty Lương thực miền Nam" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017062619271371" >Gia hạn IPO Tổng công ty Lương thực miền Nam</a></li><li><a href="/kinh-doanh/khon-kho-vi-mua-dat-ba-vi-don-dau-quy-hoach-20170626171925251.htm" title="Khốn khổ v&#236; mua đất Ba V&#236; &quot;đ&#243;n đầu&quot; quy hoạch" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626171925251" >Khốn khổ vì mua đất Ba Vì "đón đầu" quy hoạch</a></li><li><a href="/kinh-doanh/cau-chuyen-nang-hang-thi-truong-chung-khoan-viet-nam-20170626151032723.htm" title="C&#226;u chuyện n&#226;ng hạng thị trường chứng kho&#225;n Việt Nam" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626151032723" >Câu chuyện nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="730" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/van-hoa.htm" title="Văn h&#243;a" >Văn hóa</a></h2></li><li><h3><a href="/van-hoa/doi-song-van-hoa.htm" title="Đời sống văn h&#243;a">Đời sống văn hóa</a></h3></li><li><h3><a href="/van-hoa/san-khau-dan-gian.htm" title="S&#226;n khấu - D&#226;n gian">Sân khấu - Dân gian</a></h3></li><li><h3><a href="/van-hoa/du-lich-kham-pha.htm" title="Du lịch - Kh&#225;m ph&#225;">Du lịch - Khám phá</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/van-hoa/dien-anh.htm" title="Điện ảnh">Điện ảnh</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/van-hoa/dinh-chi-phat-hanh-sach-di-tim-su-that-cua-tac-gia-tran-nhuan-minh-20170626200800792.htm" title="Đ&#236;nh chỉ ph&#225;t h&#224;nh s&#225;ch “Đi t&#236;m sự thật” của t&#225;c giả Trần Nhuận Minh" ><img title="Đ&#236;nh chỉ ph&#225;t h&#224;nh s&#225;ch “Đi t&#236;m sự thật” của t&#225;c giả Trần Nhuận Minh" alt="Đ&#236;nh chỉ ph&#225;t h&#224;nh s&#225;ch “Đi t&#236;m sự thật” của t&#225;c giả Trần Nhuận Minh" data-x2="https://dantricdn.com/87c2de7b/zoom/137_105/2017/di-tim-su-that-1498482080159-crop-1498482172591.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/di-tim-su-that-1498482080159-crop-1498482172591.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/van-hoa/dinh-chi-phat-hanh-sach-di-tim-su-that-cua-tac-gia-tran-nhuan-minh-20170626200800792.htm" title="Đ&#236;nh chỉ ph&#225;t h&#224;nh s&#225;ch “Đi t&#236;m sự thật” của t&#225;c giả Trần Nhuận Minh" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626200800792" >Đình chỉ phát hành sách “Đi tìm sự thật” của tác giả Trần Nhuận Minh</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Ông Chu Văn Hòa - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin & Truyền thông) vừa ký văn bản gửi Nhà xuất bản Hội Nhà văn yêu cầu: Đình chỉ phát hành cuốn sách “Đi tìm sự thật” để thẩm định lại nội dung.<br /><a href="/van-hoa/thu-hoi-huy-tap-tho-thanh-pho-diu-dang-cua-nha-tho-tran-nhuan-minh-20170613204225681.htm" title="Thu hồi, huỷ tập thơ “Th&#224;nh phố dịu d&#224;ng” của nh&#224; thơ Trần Nhuận Minh"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Thu hồi, huỷ tập thơ “Thành phố dịu dàng” của nhà thơ Trần Nhuận Minh</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/van-hoa/dinh-chi-phat-hanh-sach-di-tim-su-that-cua-tac-gia-tran-nhuan-minh-20170626200800792.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone7_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/van-hoa/than-dong-violin-tran-le-quang-tien-doat-giai-tai-cuoc-thi-tchaikovsky-20170626214236082.htm" title="“Thần đồng” violin Trần L&#234; Quang Tiến đoạt giải tại cuộc thi Tchaikovsky" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626214236082" >“Thần đồng” violin Trần Lê Quang Tiến đoạt giải tại cuộc thi Tchaikovsky</a></li><li><a href="/van-hoa/vu-tim-thay-bia-da-vo-vua-nguyen-tai-du-an-bai-do-xe-chu-dau-tu-sai-luat-20170626200129434.htm" title="Vụ t&#236;m thấy bia đ&#225; vợ vua Nguyễn tại dự &#225;n b&#227;i đỗ xe: Chủ đầu tư sai luật" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626200129434" >Vụ tìm thấy bia đá vợ vua Nguyễn tại dự án bãi đỗ xe: Chủ đầu tư sai luật</a></li><li><a href="/van-hoa/dien-vien-chinh-song-chung-voi-me-chong-he-lo-ket-cuc-phim-20170626154256486.htm" title="Diễn vi&#234;n ch&#237;nh “Sống chung với mẹ chồng” h&#233; lộ kết cục phim" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626154256486" >Diễn viên chính “Sống chung với mẹ chồng” hé lộ kết cục phim</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="23" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/giai-tri.htm" title="Giải tr&#237;" >Giải trí</a></h2></li><li><h3><a href="/giai-tri/sao-viet.htm" title="Sao Việt">Sao Việt</a></h3></li><li><h3><a href="/giai-tri/hollywood.htm" title="Hollywood">Hollywood</a></h3></li><li><h3><a href="/giai-tri/chau-a.htm" title="Ch&#226;u &#193;">Châu Á</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/giai-tri/thoi-trang.htm" title="Thời trang">Thời trang</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/giai-tri/hai-vu-nu-thoat-y-khoe-than-het-co-tai-le-trao-giai-bet-20170626191507731.htm" title="Hai vũ nữ tho&#225;t y khoe th&#226;n &quot;hết cỡ&quot; tại lễ trao giải BET" ><img title="Hai vũ nữ tho&#225;t y khoe th&#226;n &quot;hết cỡ&quot; tại lễ trao giải BET" alt="Hai vũ nữ tho&#225;t y khoe th&#226;n &quot;hết cỡ&quot; tại lễ trao giải BET" data-x2="https://dantricdn.com/ced4c694/zoom/137_105/2017/b1-1498479839280.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/b1-1498479839280.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/giai-tri/hai-vu-nu-thoat-y-khoe-than-het-co-tai-le-trao-giai-bet-20170626191507731.htm" title="Hai vũ nữ tho&#225;t y khoe th&#226;n &quot;hết cỡ&quot; tại lễ trao giải BET" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626191507731" >Hai vũ nữ thoát y khoe thân "hết cỡ" tại lễ trao giải BET</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Blac Chyna và Amber Rose khoe thân hình rực lửa khi dự lễ trao giải dành cho các nghệ sỹ da màu tại Los Angeles, Mỹ ngày 25/6 vừa qua.<br /><a href="/giai-tri/nghet-tho-voi-vong-mot-ngoai-co-cua-blac-chyna-20170109121627683.htm" title="&quot;Nghẹt thở&quot; với &quot;v&#242;ng một&quot; ngoại cỡ của Blac Chyna"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;"Nghẹt thở" với "vòng một" ngoại cỡ của Blac Chyna</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/giai-tri/hai-vu-nu-thoat-y-khoe-than-het-co-tai-le-trao-giai-bet-20170626191507731.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone8_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/giai-tri/chia-tay-angelina-jolie-brad-pitt-da-san-sang-quay-lai-tinh-truong-20170626180539544.htm" title="Chia tay Angelina Jolie, Brad Pitt đ&#227; sẵn s&#224;ng quay lại t&#236;nh trường" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626180539544" >Chia tay Angelina Jolie, Brad Pitt đã sẵn sàng quay lại tình trường</a></li><li><a href="/giai-tri/he-lo-chan-dung-nguoi-dep-goi-tinh-nhat-the-gioi-20170625203058794.htm" title="H&#233; lộ ch&#226;n dung người đẹp gợi t&#236;nh nhất thế giới" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20170625203058794" >Hé lộ chân dung người đẹp gợi tình nhất thế giới</a></li><li><a href="/giai-tri/clip-hoa-hau-phuong-nga-khien-truong-giang-than-phuc-khi-choi-gameshow-20170626152729252.htm" title="Clip Hoa hậu Phương Nga khiến Trường Giang th&#225;n phục khi chơi gameshow" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626152729252" >Clip Hoa hậu Phương Nga khiến Trường Giang thán phục khi chơi gameshow</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="835" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="http://dulich.dantri.com.vn" title="Du Lịch" target="_blank">Du Lịch</a></h2></li><li><h3><a target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/vong-quay-du-lich.htm" title="V&#242;ng quay du lịch">Vòng quay du lịch</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/tours-ua-thich.htm" title="Tours ưa th&#237;ch">Tours ưa thích</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/diem-den-moi-tuan.htm" title="Điểm đến mỗi tuần">Điểm đến mỗi tuần</a></h3></li><li class="none"><h3><a target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/kham-pha.htm" title="Kh&#225;m ph&#225;">Khám phá</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/khoanh-khac-selfie-cua-phi-cong-hut-ca-trieu-like-tren-mang-xa-hoi-2017062614523877.htm" title="Khoảnh khắc selfie của phi c&#244;ng h&#250;t cả triệu like tr&#234;n mạng x&#227; hội" target="_blank"><img title="Khoảnh khắc selfie của phi c&#244;ng h&#250;t cả triệu like tr&#234;n mạng x&#227; hội" alt="Khoảnh khắc selfie của phi c&#244;ng h&#250;t cả triệu like tr&#234;n mạng x&#227; hội" data-x2="https://dantricdn.com/06a0598f/zoom/137_105/2017/phi-cong-2-1498455221591.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/phi-cong-2-1498455221591.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/khoanh-khac-selfie-cua-phi-cong-hut-ca-trieu-like-tren-mang-xa-hoi-2017062614523877.htm" title="Khoảnh khắc selfie của phi c&#244;ng h&#250;t cả triệu like tr&#234;n mạng x&#227; hội" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017062614523877" target="_blank">Khoảnh khắc selfie của phi công hút cả triệu like trên mạng xã hội</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Khoảnh khắc chụp hình tự sướng của các phi công trên khắp thế giới luôn thu hút sự chú ý của nhiều người trên mạng xã hội Instagram.</div><a class="icon-detail fon7" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/khoanh-khac-selfie-cua-phi-cong-hut-ca-trieu-like-tren-mang-xa-hoi-2017062614523877.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone9_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/hang-nghin-nguoi-chen-chan-tam-khoa-than-o-song-20170626143900018.htm" title="H&#224;ng ngh&#236;n người chen ch&#226;n tắm khỏa th&#226;n ở s&#244;ng" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626143900018" target="_blank">Hàng nghìn người chen chân tắm khỏa thân ở sông</a></li><li><a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/man-nhan-truoc-rung-lan-khoe-sac-20170626145453866.htm" title="M&#227;n nh&#227;n trước &quot;rừng&quot; lan khoe sắc" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626145453866" target="_blank">Mãn nhãn trước "rừng" lan khoe sắc</a></li><li><a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/nguyen-tac-dong-goi-ba-lo-trong-quan-doi-giup-ban-du-lich-de-dang-hon-20170626080918674.htm" title="Nguy&#234;n tắc đ&#243;ng g&#243;i ba l&#244; trong qu&#226;n đội gi&#250;p bạn du lịch dễ d&#224;ng hơn" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626080918674" target="_blank">Nguyên tắc đóng gói ba lô trong quân đội giúp bạn du lịch dễ dàng hơn</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="170" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/phap-luat.htm" title="Ph&#225;p luật" >Pháp luật</a></h2></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/phap-luat/cao-toan-my-chi-muon-doi-lai-tien-khong-muon-day-phuong-nga-vao-tu-20170626210621438.htm" title="Cao To&#224;n Mỹ: Chỉ muốn đòi lại ti&#234;̀n, kh&#244;ng muốn đẩy Phương Nga v&#224;o t&#249;!" ><img title="Cao To&#224;n Mỹ: Chỉ muốn đòi lại ti&#234;̀n, kh&#244;ng muốn đẩy Phương Nga v&#224;o t&#249;!" alt="Cao To&#224;n Mỹ: Chỉ muốn đòi lại ti&#234;̀n, kh&#244;ng muốn đẩy Phương Nga v&#224;o t&#249;!" data-x2="https://dantricdn.com/1aecf2a3/zoom/137_105/2017/2-2-1498482679678.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/2-2-1498482679678.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/phap-luat/cao-toan-my-chi-muon-doi-lai-tien-khong-muon-day-phuong-nga-vao-tu-20170626210621438.htm" title="Cao To&#224;n Mỹ: Chỉ muốn đòi lại ti&#234;̀n, kh&#244;ng muốn đẩy Phương Nga v&#224;o t&#249;!" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626210621438" >Cao Toàn Mỹ: Chỉ muốn đòi lại tiền, không muốn đẩy Phương Nga vào tù!</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Trong phần xét hỏi, ông Cao Toàn Mỹ cho biết ông làm đơn tố cáo lần 2 khi ông đã có đầy đủ chứng cứ về việc bị cáo Nga lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông kiện Phương Nga nhằm mục đích lấy lại tiền chứ không có mục đích đưa cô Nga vào tù.<br /><a href="/phap-luat/hoa-hau-phuong-nga-noi-o-chung-phong-voi-ong-my-khi-di-nuoc-ngoai-20170625214048478.htm" title="Hoa hậu Phương Nga n&#243;i ở chung ph&#242;ng với &#244;ng Mỹ khi đi nước ngo&#224;i"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Hoa hậu Phương Nga nói ở chung phòng với ông Mỹ khi đi nước ngoài</b></a><br /><a href="/phap-luat/loi-khai-cua-hoa-hau-phuong-nga-va-cao-toan-my-giong-nhau-do-dieu-tra-vien-20170624210802029.htm" title="Lời khai của hoa hậu Phương Nga và Cao Toàn Mỹ gi&#244;́ng nhau: Do đi&#234;̀u tra vi&#234;n?"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Lời khai của hoa hậu Phương Nga và Cao Toàn Mỹ giống nhau: Do điều tra viên?</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/phap-luat/cao-toan-my-chi-muon-doi-lai-tien-khong-muon-day-phuong-nga-vao-tu-20170626210621438.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone10_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/phap-luat/chay-den-cuu-em-gai-anh-trai-dam-chet-2-nguoi-20170626211935402.htm" title="Chạy đến cứu em g&#225;i, anh trai đ&#226;m chết 2 người" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626211935402" >Chạy đến cứu em gái, anh trai đâm chết 2 người</a></li><li><a href="/phap-luat/am-tham-dat-camera-phat-hien-nguoi-giup-viec-trom-700-trieu-dong-20170626211356132.htm" title="&#194;m th&#226;̀m đặt camera phát hi&#234;̣n người giúp vi&#234;̣c tr&#244;̣m 700 tri&#234;̣u đồng" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626211356132" >Âm thầm đặt camera phát hiện người giúp việc trộm 700 triệu đồng</a></li><li><a href="/phap-luat/giam-doc-rom-lua-tien-dan-ngheo-bi-bat-sau-10-nam-lan-tron-20170626211704986.htm" title="Gi&#225;m đốc “rởm” lừa tiền d&#226;n ngh&#232;o bị bắt sau 10 năm lẫn trốn" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626211704986" >Giám đốc “rởm” lừa tiền dân nghèo bị bắt sau 10 năm lẫn trốn</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="135" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/nhip-song-tre.htm" title="Nhịp sống trẻ" >Nhịp sống trẻ</a></h2></li><li><h3><a href="/nhip-song-tre/nguoi-viet-tre.htm" title="Người Việt trẻ">Người Việt trẻ</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/nhip-song-tre/phong-su-tre.htm" title="Ph&#243;ng sự trẻ">Phóng sự trẻ</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/nhip-song-tre/cam-dong-buc-anh-chang-trai-ngoi-tet-toc-cho-ban-gai-bi-thuy-dau-20170626114345553.htm" title="Cảm động bức ảnh ch&#224;ng trai ngồi tết t&#243;c cho bạn g&#225;i bị thủy đậu" ><img title="Cảm động bức ảnh ch&#224;ng trai ngồi tết t&#243;c cho bạn g&#225;i bị thủy đậu" alt="Cảm động bức ảnh ch&#224;ng trai ngồi tết t&#243;c cho bạn g&#225;i bị thủy đậu" data-x2="https://dantricdn.com/b238d181/zoom/137_105/2017/2-1-1498443821784.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/2-1-1498443821784.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/nhip-song-tre/cam-dong-buc-anh-chang-trai-ngoi-tet-toc-cho-ban-gai-bi-thuy-dau-20170626114345553.htm" title="Cảm động bức ảnh ch&#224;ng trai ngồi tết t&#243;c cho bạn g&#225;i bị thủy đậu" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626114345553" >Cảm động bức ảnh chàng trai ngồi tết tóc cho bạn gái bị thủy đậu</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Được đăng tải trên một diễn đàn dành cho sinh viên, bức ảnh chàng trai ngồi tết tóc cho bạn gái đã thu hút hơn 131.000 lượt cảm xúc, 14.743 lượt chia sẻ cùng hơn 23.000 lượt bình luận từ cộng đồng mạng.<br /><a href="/nhip-song-tre/nu-xe-om-xinh-dep-khien-cong-dong-mang-ran-ran-tim-kiem-20170621231510325.htm" title="Nữ xe &#244;m xinh đẹp khiến cộng đồng mạng rần rần t&#236;m kiếm"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Nữ xe ôm xinh đẹp khiến cộng đồng mạng rần rần tìm kiếm</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/nhip-song-tre/cam-dong-buc-anh-chang-trai-ngoi-tet-toc-cho-ban-gai-bi-thuy-dau-20170626114345553.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone11_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/nhip-song-tre/soai-ca-goc-nghieng-cuc-cuon-hut-cua-truong-dh-kinh-te-quoc-dan-20170626133614827.htm" title="So&#225;i ca “g&#243;c nghi&#234;ng” cực cuốn h&#250;t của trường ĐH Kinh tế quốc d&#226;n" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626133614827" >Soái ca “góc nghiêng” cực cuốn hút của trường ĐH Kinh tế quốc dân</a></li><li><a href="/nhip-song-tre/chan-dung-9x-dep-trai-hat-mashup-cuon-hut-tren-pho-di-bo-20170626072549273.htm" title="Ch&#226;n dung 9x đẹp trai h&#225;t mashup cuốn h&#250;t tr&#234;n phố đi bộ" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626072549273" >Chân dung 9x đẹp trai hát mashup cuốn hút trên phố đi bộ</a></li><li><a href="/nhip-song-tre/tphcm-nhung-hinh-anh-ngot-ngao-ve-sinh-vien-tiep-suc-mua-thi-20170626071608889.htm" title="TPHCM: Những h&#236;nh ảnh “ngọt ng&#224;o” về sinh vi&#234;n tiếp sức m&#249;a thi" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626071608889" >TPHCM: Những hình ảnh “ngọt ngào” về sinh viên tiếp sức mùa thi</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="7" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/suc-khoe.htm" title="Sức khỏe" >Sức khỏe</a></h2></li><li><h3><a href="/suc-khoe/kien-thuc-gioi-tinh.htm" title="Kiến thức giới t&#237;nh">Kiến thức giới tính</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-khoe/tu-van.htm" title="Tư vấn">Tư vấn</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-khoe/lam-dep.htm" title="L&#224;m đẹp">Làm đẹp</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/suc-khoe/ung-thu.htm" title="Ung thư">Ung thư</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/suc-khoe/4-dau-hieu-ung-thu-tuyen-giap-can-de-y-20170626110106649.htm" title="4 dấu hiệu ung thư tuyến gi&#225;p cần để &#253;" ><img title="4 dấu hiệu ung thư tuyến gi&#225;p cần để &#253;" alt="4 dấu hiệu ung thư tuyến gi&#225;p cần để &#253;" data-x2="https://dantricdn.com/c8d057dc/zoom/137_105/2017/ut-tuyen-giap-5-1498449505528.jpeg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/ut-tuyen-giap-5-1498449505528.jpeg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/suc-khoe/4-dau-hieu-ung-thu-tuyen-giap-can-de-y-20170626110106649.htm" title="4 dấu hiệu ung thư tuyến gi&#225;p cần để &#253;" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626110106649" >4 dấu hiệu ung thư tuyến giáp cần để ý</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Do tỉ lệ sống của ung thư tuyến giáp giai đoạn I và II là gần như 100% nên việc phát hiện sớm đóng vai trò rất quan trọng.<br /><a href="/suc-khoe/ung-thu-tuyen-giap-thuong-gap-nhung-de-tri-1382377273.htm" title="Ung thư tuyến gi&#225;p: Thường gặp nhưng dễ trị"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Ung thư tuyến giáp: Thường gặp nhưng dễ trị</b></a><br /><a href="/suc-khoe/nguyen-nhan-gay-ung-thu-tuyen-giap-1301687895.htm" title="Nguy&#234;n nh&#226;n g&#226;y ung thư tuyến gi&#225;p"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Nguyên nhân gây ung thư tuyến giáp</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/suc-khoe/4-dau-hieu-ung-thu-tuyen-giap-can-de-y-20170626110106649.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone12_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/suc-khoe/hy-huu-nam-de-len-goi-mui-kim-gay-chay-tu-thanh-nguc-vao-tim-20170626144603403.htm" title="Hy hữu nằm đ&#232; l&#234;n gối, mũi kim g&#227;y “chạy” từ th&#224;nh ngực v&#224;o tim" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626144603403" >Hy hữu nằm đè lên gối, mũi kim gãy “chạy” từ thành ngực vào tim</a></li><li><a href="/suc-khoe/ron-nguoi-hinh-anh-chan-thuc-ve-benh-lay-qua-duong-tinh-duc-20170626202447384.htm" title="Rợn người h&#236;nh ảnh ch&#226;n thực về bệnh l&#226;y qua đường t&#236;nh dục" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626202447384" >Rợn người hình ảnh chân thực về bệnh lây qua đường tình dục</a></li><li><a href="/suc-khoe/sieu-thuc-pham-nhung-cuong-dieu-hoa-va-su-that-20170626102653374.htm" title="Si&#234;u thực phẩm: Những cường điệu h&#243;a v&#224; sự thật" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626102653374" >Siêu thực phẩm: Những cường điệu hóa và sự thật</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="119" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/suc-manh-so.htm" title="Sức mạnh số" >Sức mạnh số</a></h2></li><li><h3><a href="/suc-manh-so/dien-thoai.htm" title="Di động - Viễn th&#244;ng">Di động</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-manh-so/vi-tinh.htm" title="M&#225;y t&#237;nh - Mạng">Máy tính</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-manh-so/dien-may.htm" title="Điện tử ti&#234;u d&#249;ng">Điện tử</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-manh-so/phan-mem-bao-mat.htm" title="Phần mềm - Bảo mật">Phần mềm</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/suc-manh-so/thu-thuat.htm" title="Thủ thuật - Mẹo vặt">Thủ thuật</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/suc-manh-so/tin-nhan-rac-sap-het-duong-song-20170626112832156.htm" title="Tin nhắn r&#225;c sắp hết đường sống?" ><img title="Tin nhắn r&#225;c sắp hết đường sống?" alt="Tin nhắn r&#225;c sắp hết đường sống?" data-x2="https://dantricdn.com/023df33f/zoom/137_105/2017/tnrac-b560f-1-1498450760210.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/tnrac-b560f-1-1498450760210.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/suc-manh-so/tin-nhan-rac-sap-het-duong-song-20170626112832156.htm" title="Tin nhắn r&#225;c sắp hết đường sống?" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626112832156" >Tin nhắn rác sắp hết đường sống?</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Các nhà mạng đã sẵn sàng để đáp ứng đúng theo Nghị định 49 mới trong việc đăng ký thông tin thuê bao di động cho người dùng. Tin nhắn rác, nỗi ám ảnh của người dân sắp sửa được xóa bỏ.<br /><a href="/suc-manh-so/nha-mang-so-khong-kip-chup-anh-thue-bao-di-dong-trong-vong-1-nam-20170622111618311.htm" title="Nh&#224; mạng sợ kh&#244;ng kịp chụp ảnh thu&#234; bao di động trong v&#242;ng 1 năm"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Nhà mạng sợ không kịp chụp ảnh thuê bao di động trong vòng 1 năm</b></a><br /><a href="/suc-manh-so/cuc-vien-thong-chup-anh-thue-bao-di-dong-la-tao-dieu-kien-cho-nha-mang-va-nguoi-dan-20170619161606319.htm" title="Cục Viễn th&#244;ng: “Chụp ảnh thu&#234; bao di động l&#224; tạo điều kiện cho nh&#224; mạng v&#224; người d&#226;n”"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Cục Viễn thông: “Chụp ảnh thuê bao di động là tạo điều kiện cho nhà mạng và người dân”</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/suc-manh-so/tin-nhan-rac-sap-het-duong-song-20170626112832156.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone13_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/suc-manh-so/thu-thuat-sao-luu-va-phuc-hoi-danh-ba-tin-nhan-lich-su-cuoc-goi-tren-smartphone-20170626152037973.htm" title="Thủ thuật sao lưu v&#224; phục hồi danh bạ, tin nhắn, lịch sử cuộc gọi tr&#234;n smartphone" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626152037973" >Thủ thuật sao lưu và phục hồi danh bạ, tin nhắn, lịch sử cuộc gọi trên smartphone</a></li><li><a href="/suc-manh-so/tu-van-mua-dieu-hoa-gia-re-duoi-5-trieu-dong-20170626140507974.htm" title="Tư vấn mua điều h&#242;a gi&#225; rẻ dưới 5 triệu đồng" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626140507974" >Tư vấn mua điều hòa giá rẻ dưới 5 triệu đồng</a></li><li><a href="/suc-manh-so/galaxy-s8-mau-tim-khoi-khoi-tao-xu-huong-moi-20170626154149125.htm" title="Galaxy S8+ m&#224;u t&#237;m kh&#243;i khởi tạo xu hướng mới" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626154149125" >Galaxy S8+ màu tím khói khởi tạo xu hướng mới</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="111" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/o-to-xe-may.htm" title="&#212; t&#244; - Xe m&#225;y" >Ô tô - Xe máy</a></h2></li><li><h3><a href="/o-to-xe-may/thi-truong-xe.htm" title="Thị trường xe">Thị trường xe</a></h3></li><li><h3><a href="/o-to-xe-may/van-hoa-xe.htm" title="Văn ho&#225; xe">Văn hoá xe</a></h3></li><li><h3><a href="/o-to-xe-may/tu-van-xe.htm" title="Tư vấn xe">Tư vấn xe</a></h3></li><li><h3><a href="/o-to-xe-may/dua-xe.htm" title="Đua xe">Đua xe</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/o-to-xe-may/gia-xe.htm" title="Gi&#225; xe">Giá xe</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/o-to-xe-may/my-thi-truong-xe-cu-lao-dao-nguoi-tieu-dung-huong-loi-20170626105213331.htm" title="Mỹ: Thị trường xe cũ lao đao, người ti&#234;u d&#249;ng hưởng lợi" ><img title="Mỹ: Thị trường xe cũ lao đao, người ti&#234;u d&#249;ng hưởng lợi" alt="Mỹ: Thị trường xe cũ lao đao, người ti&#234;u d&#249;ng hưởng lợi" data-x2="https://dantricdn.com/68bac2c6/zoom/137_105/2017/oto-cu-1498446965533.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/oto-cu-1498446965533.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/o-to-xe-may/my-thi-truong-xe-cu-lao-dao-nguoi-tieu-dung-huong-loi-20170626105213331.htm" title="Mỹ: Thị trường xe cũ lao đao, người ti&#234;u d&#249;ng hưởng lợi" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626105213331" >Mỹ: Thị trường xe cũ lao đao, người tiêu dùng hưởng lợi</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Sự chuyển dịch nhu cầu sang các dòng xe cỡ lớn như crossover, SUV và bán tải đang khiến giá xe con đã qua sử dụng tại Mỹ sụt giảm.<br /><a href="/o-to-xe-may/boc-me-3-chieu-lua-ban-xe-cu-nguoi-mua-can-canh-giac-20170424095506642.htm" title="B&#243;c mẽ 3 chi&#234;u lừa b&#225;n xe cũ người mua cần cảnh gi&#225;c"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Bóc mẽ 3 chiêu lừa bán xe cũ người mua cần cảnh giác</b></a><br /><a href="/kinh-doanh/o-to-cu-ve-dau-khi-gia-xe-moi-giam-ca-tram-trieu-dong-chiec-20170313223648946.htm" title="&#212; t&#244; cũ về đ&#226;u khi gi&#225; xe mới giảm cả trăm triệu đồng/chiếc?"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Ô tô cũ về đâu khi giá xe mới giảm cả trăm triệu đồng/chiếc?</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/o-to-xe-may/my-thi-truong-xe-cu-lao-dao-nguoi-tieu-dung-huong-loi-20170626105213331.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone14_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/o-to-xe-may/hang-xe-geely-cua-trung-quoc-thau-tom-proton-20170626120815559.htm" title="H&#227;ng xe Geely của Trung Quốc “th&#226;u t&#243;m” Proton" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626120815559" >Hãng xe Geely của Trung Quốc “thâu tóm” Proton</a></li><li><a href="/o-to-xe-may/tai-xe-ngu-gat-xe-dau-keo-gay-tai-nan-nghiem-trong-20170626111442905.htm" title="T&#224;i xế ngủ gật, xe đầu k&#233;o g&#226;y tai nạn nghi&#234;m trọng" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626111442905" >Tài xế ngủ gật, xe đầu kéo gây tai nạn nghiêm trọng</a></li><li><a href="/o-to-xe-may/tai-nan-kinh-hoang-do-oto-va-xe-may-ken-cua-nhau-20170626073029746.htm" title="Tai nạn kinh ho&#224;ng do &#244;t&#244; v&#224; xe m&#225;y k&#232;n cựa nhau" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626073029746" >Tai nạn kinh hoàng do ôtô và xe máy kèn cựa nhau</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="202" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/ban-doc.htm" title="Bạn đọc" >Bạn đọc</a></h2></li><li><h3><a href="/ban-doc/tu-van-phap-luat.htm" title="Tư vấn ph&#225;p luật">Tư vấn pháp luật</a></h3></li><li><h3><a href="/ban-doc/hoi-am.htm" title="Hồi &#226;m">Hồi âm</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/ban-doc/goc-anh.htm" title="G&#243;c ảnh">Góc ảnh</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/ban-doc/nhip-cau-ban-doc-so-11-de-nghi-xem-xet-che-do-cho-nguoi-co-cong-tham-gia-khang-chien-20170626140425652.htm" title="Nhịp cầu bạn đọc số 11: Đề nghị xem x&#233;t chế độ cho người c&#243; c&#244;ng tham gia kh&#225;ng chiến!" ><img title="Nhịp cầu bạn đọc số 11: Đề nghị xem x&#233;t chế độ cho người c&#243; c&#244;ng tham gia kh&#225;ng chiến!" alt="Nhịp cầu bạn đọc số 11: Đề nghị xem x&#233;t chế độ cho người c&#243; c&#244;ng tham gia kh&#225;ng chiến!" data-x2="https://dantricdn.com/c383b7e5/zoom/137_105/2017/nhipcaubandocso13bidedoaxucphamkeodainguoidankhanthietkeucuu-1-1497315286074.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/nhipcaubandocso13bidedoaxucphamkeodainguoidankhanthietkeucuu-1-1497315286074.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/ban-doc/nhip-cau-ban-doc-so-11-de-nghi-xem-xet-che-do-cho-nguoi-co-cong-tham-gia-khang-chien-20170626140425652.htm" title="Nhịp cầu bạn đọc số 11: Đề nghị xem x&#233;t chế độ cho người c&#243; c&#244;ng tham gia kh&#225;ng chiến!" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626140425652" >Nhịp cầu bạn đọc số 11: Đề nghị xem xét chế độ cho người có công tham gia kháng chiến!</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Báo Dân trí đã nhận được đơn, thư khiếu nại của bạn đọc về các vấn đề: Đề nghị xem xét chế độ cho người có công tham gia hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học, đề nghị ngừng cấp phép hoạt động cho cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, yêu cầu khởi tố đối tượng hành hung người, yêu cầu bồi thường hỗ trợ người dân khi bị thu hồi đất làm dự án...</div><a class="icon-detail fon7" href="/ban-doc/nhip-cau-ban-doc-so-11-de-nghi-xem-xet-che-do-cho-nguoi-co-cong-tham-gia-khang-chien-20170626140425652.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone15_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/ban-doc/vu-rung-phong-ho-bi-bam-vam-chi-la-cay-bui-rai-rac-20170626063230175.htm" title="Vụ rừng ph&#242;ng hộ bị &quot;băm vằm&quot;: Chỉ l&#224; c&#226;y bụi rải r&#225;c?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626063230175" >Vụ rừng phòng hộ bị "băm vằm": Chỉ là cây bụi rải rác?</a></li><li><a href="/ban-doc/thua-thien-hue-du-an-giet-mo-gia-suc-bi-kich-liet-phan-doi-vi-nguy-co-o-nhiem-20170625074559972.htm" title="Thừa Thi&#234;n Huế: Dự &#225;n giết mổ gia s&#250;c bị kịch liệt phản đối v&#236; nguy cơ &#244; nhiễm" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170625074559972" >Thừa Thiên Huế: Dự án giết mổ gia súc bị kịch liệt phản đối vì nguy cơ ô nhiễm</a></li><li><a href="/ban-doc/vu-co-y-gay-thuong-tich-co-dau-hieu-oan-sai-khong-du-can-cu-de-buoc-toi-20170624075335272.htm" title="Vụ cố &#253; g&#226;y thương t&#237;ch c&#243; dấu hiệu oan sai: &quot;Kh&#244;ng đủ căn cứ để buộc tội&quot;?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170624075335272" >Vụ cố ý gây thương tích có dấu hiệu oan sai: "Không đủ căn cứ để buộc tội"?</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="130" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh.htm" title="T&#236;nh y&#234;u - Giới t&#237;nh" >Tình yêu - Giới tính</a></h2></li><li><h3><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/tinh-yeu.htm" title="T&#236;nh y&#234;u">Tình yêu</a></h3></li><li><h3><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/gia-dinh.htm" title="Gia đ&#236;nh">Gia đình</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/goc-tam-hon.htm" title="G&#243;c t&#226;m hồn">Góc tâm hồn</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/toi-luon-ghen-tuong-voi-nguoi-cu-cua-chong-20170626163248369.htm" title="T&#244;i lu&#244;n ghen tu&#244;ng với người cũ của chồng" ><img title="T&#244;i lu&#244;n ghen tu&#244;ng với người cũ của chồng" alt="T&#244;i lu&#244;n ghen tu&#244;ng với người cũ của chồng" data-x2="https://dantricdn.com/b714dc23/zoom/137_105/2017/vo-ngoai-tinh-1498375453305-1498469264958.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/vo-ngoai-tinh-1498375453305-1498469264958.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/toi-luon-ghen-tuong-voi-nguoi-cu-cua-chong-20170626163248369.htm" title="T&#244;i lu&#244;n ghen tu&#244;ng với người cũ của chồng" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626163248369" >Tôi luôn ghen tuông với người cũ của chồng</a></h4><div class="sapo fon5">Không hiểu sao tôi luôn ghen tuông với người cũ của chồng nhất là khi nghĩ đến cảnh ngày xưa, 2 người thân thiết bên nhau.</div><a class="icon-detail fon7" href="/tinh-yeu-gioi-tinh/toi-luon-ghen-tuong-voi-nguoi-cu-cua-chong-20170626163248369.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone16_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/cuoc-song-hon-nhan-khong-chi-mau-hong-20170626162139206.htm" title="Cuộc sống h&#244;n nh&#226;n kh&#244;ng chỉ m&#224;u hồng" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626162139206" >Cuộc sống hôn nhân không chỉ màu hồng</a></li><li><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/cha-me-gia-mong-gi-o-ban-20170626103716704.htm" title="Cha mẹ gi&#224; mong g&#236; ở bạn?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626103716704" >Cha mẹ già mong gì ở bạn?</a></li><li><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/ben-gia-dinh-giup-ban-song-lau-hon-20170626080326722.htm" title="B&#234;n gia đ&#236;nh gi&#250;p bạn sống l&#226;u hơn" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626080326722" >Bên gia đình giúp bạn sống lâu hơn</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="894" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/khoa-hoc-cong-nghe.htm" title="Khoa học - C&#244;ng nghệ" >Khoa học - Công nghệ</a></h2></li><li><h3><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-do-day.htm" title="Khoa học đ&#243; đ&#226;y">Khoa học đó đây</a></h3></li><li><h3><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/tai-sao-lai-the.htm" title="Tại sao lại thế?">Tại sao lại thế</a></h3></li><li><h3><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/sang-tao-viet.htm" title="S&#225;ng tạo Việt">Sáng tạo Việt</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-doi-song.htm" title="Khoa học &amp; đời sống">KH & ĐS</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/khoa-hoc-cong-nghe/tiet-lo-bat-ngo-ve-su-tuyet-chung-tren-trai-dat-2017062614223614.htm" title="Tiết lộ bất ngờ về sự tuyệt chủng tr&#234;n Tr&#225;i Đất" ><img title="Tiết lộ bất ngờ về sự tuyệt chủng tr&#234;n Tr&#225;i Đất" alt="Tiết lộ bất ngờ về sự tuyệt chủng tr&#234;n Tr&#225;i Đất" data-x2="https://dantricdn.com/c5ba8075/zoom/137_105/2017/anh-minh-hoa-1498461556488.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/anh-minh-hoa-1498461556488.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/tiet-lo-bat-ngo-ve-su-tuyet-chung-tren-trai-dat-2017062614223614.htm" title="Tiết lộ bất ngờ về sự tuyệt chủng tr&#234;n Tr&#225;i Đất" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017062614223614" >Tiết lộ bất ngờ về sự tuyệt chủng trên Trái Đất</a></h4><div class="sapo fon5">Hầu hết chúng ta đều biết rằng vụ thiên thạch va chạm vào Trái Đất ở khu vực ngoài khơi bán đảo Yucatan cách đây 65 triệu năm đã xóa sổ loài khủng long, tuy nhiên đây không phải là toàn bộ câu chuyện.</div><a class="icon-detail fon7" href="/khoa-hoc-cong-nghe/tiet-lo-bat-ngo-ve-su-tuyet-chung-tren-trai-dat-2017062614223614.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone24_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/than-phuc-man-hop-tac-cua-cap-voi-truong-thanh-de-cuu-voi-con-roi-xuong-nuoc-20170626140634601.htm" title="Th&#225;n phục m&#224;n hợp t&#225;c của cặp voi trưởng th&#224;nh để cứu voi con rơi xuống nước" data-newstype="13" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626140634601" >Thán phục màn hợp tác của cặp voi trưởng thành để cứu voi con rơi xuống nước</a></li><li><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/chay-bo-duoi-tiet-troi-nong-tren-30-lieu-co-hai-cho-suc-khoe-20170626110011067.htm" title="Chạy bộ dưới tiết trời n&#243;ng tr&#234;n 30℃ liệu c&#243; hại cho sức khỏe?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626110011067" >Chạy bộ dưới tiết trời nóng trên 30℃ liệu có hại cho sức khỏe?</a></li><li><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/ban-biet-gi-ve-hom-lao-giai-phau-tren-ban-tay-20170626104633204.htm" title="Bạn biết g&#236; về h&#245;m l&#224;o giải phẫu tr&#234;n b&#224;n tay?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626104633204" >Bạn biết gì về hõm lào giải phẫu trên bàn tay?</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="704" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="http://tuyensinh.dantri.com.vn" title="Tuyển sinh" target="_blank">Tuyển sinh</a></h2></li><li><h3><a target="_blank" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/chi-tieu.htm" title="Chỉ ti&#234;u">Chỉ tiêu</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/de-thi-dap-an.htm" title="Đề thi - Đ&#225;p &#225;n">Đề thi - Đáp án</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/khoanh-khac-mua-thi.htm" title="Khoảnh khắc m&#249;a thi">Khoảnh khắc mùa thi</a></h3></li><li class="none"><h3><a target="_blank" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/gap-go-cac-truong.htm" title="Gặp gỡ c&#225;c trường">Gặp gỡ các trường</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/giao-duc-khuyen-hoc/diem-chuan-se-cao-hon-nam-truoc-20170626070137722.htm" title="Điểm chuẩn sẽ cao hơn năm trước?" ><img title="Điểm chuẩn sẽ cao hơn năm trước?" alt="Điểm chuẩn sẽ cao hơn năm trước?" data-x2="https://dantricdn.com/80b4cf99/zoom/137_105/2017/6a-mlxi-1498435128198.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/6a-mlxi-1498435128198.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/diem-chuan-se-cao-hon-nam-truoc-20170626070137722.htm" title="Điểm chuẩn sẽ cao hơn năm trước?" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626070137722" >Điểm chuẩn sẽ cao hơn năm trước?</a></h4><div class="sapo fon5">Với dạng đề thi THPT Quốc gia năm nay tương đối an toàn và “dễ thở”, nhiều giáo viên dự đoán phổ điểm và điểm chuẩn năm nay sẽ cao hơn năm trước từ 1- 2 điểm. Tuy nhiên, nhận định của các trường ĐH lại tương đối thận trọng. Vì phải đến ngày 7/7 mới biết điểm thi của thí sinh.<br /><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/nam-2018-diem-san-do-cac-truong-dai-hoc-quyet-dinh-20170624183921341.htm" title="Năm 2018, điểm s&#224;n do c&#225;c trường đại học quyết định"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Năm 2018, điểm sàn do các trường đại học quyết định</b></a><br /><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/ky-thi-thpt-quoc-gia-2017-se-duoc-giu-on-dinh-trong-cac-nam-tiep-theo-2017062417055402.htm" title="Kỳ thi THPT quốc gia 2017 sẽ được giữ ổn định trong c&#225;c năm tiếp theo"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Kỳ thi THPT quốc gia 2017 sẽ được giữ ổn định trong các năm tiếp theo</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/giao-duc-khuyen-hoc/diem-chuan-se-cao-hon-nam-truoc-20170626070137722.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone17_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/bo-gddt-khong-co-chuyen-thay-doi-dap-an-mon-lich-su-so-voi-ban-dau-20170626211825373.htm" title="Bộ GD&amp;ĐT: &quot;Kh&#244;ng c&#243; chuyện thay đổi đ&#225;p &#225;n m&#244;n lịch sử so với ban đầu&quot;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626211825373" >Bộ GD&ĐT: "Không có chuyện thay đổi đáp án môn lịch sử so với ban đầu"</a></li><li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/ha-noi-cong-bo-diem-chuan-lop-10-cong-lap-cao-nhat-thpt-chu-van-an-20170626201606062.htm" title="H&#224; Nội: C&#244;ng bố điểm chuẩn lớp 10 c&#244;ng lập, cao nhất THPT Chu Văn An" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626201606062" >Hà Nội: Công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập, cao nhất THPT Chu Văn An</a></li><li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/cong-an-truc-tiep-giam-sat-viec-cham-cac-bai-thi-trac-nghiem-20170626172627044.htm" title="C&#244;ng an trực tiếp gi&#225;m s&#225;t việc chấm c&#225;c b&#224;i thi trắc nghiệm" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626172627044" >Công an trực tiếp giám sát việc chấm các bài thi trắc nghiệm</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="133" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/viec-lam.htm" title="Việc l&#224;m" >Việc làm</a></h2></li><li><h3><a href="/viec-lam/chinh-sach.htm" title="Ch&#237;nh s&#225;ch">Chính sách</a></h3></li><li><h3><a href="/viec-lam/thi-truong-viec-lam.htm" title="Thị trường">Thị trường</a></h3></li><li><h3><a href="/viec-lam/chung-toi-noi.htm" title="Ch&#250;ng t&#244;i n&#243;i">Chúng tôi nói</a></h3></li><li><h3><a href="/viec-lam/dao-tao.htm" title="Đ&#224;o tạo">Đào tạo</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/viec-lam/xkld.htm" title="XKLĐ">XKLĐ</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/viec-lam/doanh-nghiep-che-luong-de-ne-dong-bhxh-nguoi-lao-dong-chiu-thiet-20170626152110967.htm" title="Doanh nghiệp “chẻ” lương để n&#233; đ&#243;ng BHXH, người lao động chịu thiệt!" ><img title="Doanh nghiệp “chẻ” lương để n&#233; đ&#243;ng BHXH, người lao động chịu thiệt!" alt="Doanh nghiệp “chẻ” lương để n&#233; đ&#243;ng BHXH, người lao động chịu thiệt!" data-x2="https://dantricdn.com/06598b88/zoom/137_105/2017/che-luong-opt-hilz-1498465092244.jpeg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/che-luong-opt-hilz-1498465092244.jpeg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/viec-lam/doanh-nghiep-che-luong-de-ne-dong-bhxh-nguoi-lao-dong-chiu-thiet-20170626152110967.htm" title="Doanh nghiệp “chẻ” lương để n&#233; đ&#243;ng BHXH, người lao động chịu thiệt!" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626152110967" >Doanh nghiệp “chẻ” lương để né đóng BHXH, người lao động chịu thiệt!</a></h4><div class="sapo fon5">Để né tránh phải đóng BHXH với số tiền cao theo thực tế thu nhập của người lao động (NLĐ), nhiều DN đã cố tình nghĩ ra chiêu “chẻ” lương của NLĐ thành nhiều khoản khác nhau. Trong khi đó, nhiều NLĐ do chưa ý thức đã chấp nhận đồng thuận, hưởng ứng cho đến khi nhận thì quyền lợi đã thiệt thòi rất nhiều…<br /><a href="/viec-lam/cac-can-benh-duoc-giai-quyet-huong-bhxh-mot-lan-20170625231446219.htm" title="C&#225;c căn bệnh được giải quyết hưởng BHXH một lần"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Các căn bệnh được giải quyết hưởng BHXH một lần</b></a><br /><a href="/viec-lam/tp-hcm-hon-4500-doanh-nghiep-no-bhxh-tu-3-thang-tro-len-20170625083622384.htm" title="TP HCM: Hơn 4.500 doanh nghiệp nợ BHXH từ 3 th&#225;ng trở l&#234;n"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;TP HCM: Hơn 4.500 doanh nghiệp nợ BHXH từ 3 tháng trở lên</b></a><br /><a href="/viec-lam/tu-1-7-dong-loat-thay-doi-6-chinh-sach-tien-luong-bhxh-bhyt-20170623085706621.htm" title="Từ 1/7: Đồng loạt thay đổi 6 ch&#237;nh s&#225;ch tiền lương, BHXH, BHYT"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Từ 1/7: Đồng loạt thay đổi 6 chính sách tiền lương, BHXH, BHYT</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/viec-lam/doanh-nghiep-che-luong-de-ne-dong-bhxh-nguoi-lao-dong-chiu-thiet-20170626152110967.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone18_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/viec-lam/8-bi-quyet-lay-lai-cam-hung-lam-viec-2017062609130936.htm" title="8 b&#237; quyết lấy lại cảm hứng l&#224;m việc" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017062609130936" >8 bí quyết lấy lại cảm hứng làm việc</a></li><li><a href="/viec-lam/bac-cau-chan-de-y-tuong-nuoi-de-doc-dao-o-hoa-binh-20170626090317489.htm" title="Bắc cầu chăn d&#234; - &#221; tưởng nu&#244;i d&#234; độc đ&#225;o ở H&#242;a B&#236;nh" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626090317489" >Bắc cầu chăn dê - Ý tưởng nuôi dê độc đáo ở Hòa Bình</a></li><li><a href="/viec-lam/dai-hoc-co-phai-la-con-duong-den-voi-thanh-cong-201706252328455.htm" title="Đại học c&#243; phải l&#224; con đường đến với th&#224;nh c&#244;ng?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="201706252328455" >Đại học có phải là con đường đến với thành công?</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="734" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="http://duhoc.dantri.com.vn" title="Du học" target="_blank">Du học</a></h2></li><li><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/co-hoi-du-hoc.htm" title="Cơ hội du học">Cơ hội du học</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/the-gioi-du-hoc.htm" title="Thế giới du học">Thế giới du học</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/tai-tri-viet.htm" title="T&#224;i tr&#237; Việt">Tài trí Việt</a></h3></li><li class="none"><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/cac-ngoi-truong-danh-tieng.htm" title="C&#225;c ng&#244;i trường danh tiếng">Các ngôi trường danh tiếng</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/giao-vien-anh-cho-hoc-sinh-tap-viet-thu-tuyet-menh-20170626081446586.htm" title="Gi&#225;o vi&#234;n Anh cho học sinh tập viết… thư tuyệt mệnh" target="_blank"><img title="Gi&#225;o vi&#234;n Anh cho học sinh tập viết… thư tuyệt mệnh" alt="Gi&#225;o vi&#234;n Anh cho học sinh tập viết… thư tuyệt mệnh" data-x2="https://dantricdn.com/f1292f69/zoom/137_105/2017/photo-1-1498439467165.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/photo-1-1498439467165.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/giao-vien-anh-cho-hoc-sinh-tap-viet-thu-tuyet-menh-20170626081446586.htm" title="Gi&#225;o vi&#234;n Anh cho học sinh tập viết… thư tuyệt mệnh" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626081446586" target="_blank">Giáo viên Anh cho học sinh tập viết… thư tuyệt mệnh</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Hơn 60 học sinh tại trường Thomas Tallis (Kidbrooke, Anh) được giáo viên yêu cầu thử viết… thư tuyệt mệnh và vụ việc đã khiến các phụ huynh phẫn nộ, hãng tin Press Trust of India cho hay.</div><a class="icon-detail fon7" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/giao-vien-anh-cho-hoc-sinh-tap-viet-thu-tuyet-menh-20170626081446586.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone19_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/goc-chuyen-gia-luyen-thi-toefl-ibt-khong-chi-de-di-my-20170626085425013.htm" title="G&#243;c chuy&#234;n gia: Luyện thi TOEFL iBT kh&#244;ng chỉ để đi Mỹ" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626085425013" >Góc chuyên gia: Luyện thi TOEFL iBT không chỉ để đi Mỹ</a></li><li><a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/nghe-trong-bong-toi-20170622065054193.htm" title="Nghề “trong b&#243;ng tối”" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170622065054193" target="_blank">Nghề “trong bóng tối”</a></li><li><a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/ghi-danh-ngay-ky-nhap-hoc-thang-01-2018-bac-hoc-thcs-thpt-tai-canada-danh-cho-hoc-sinh-viet-nam-20170622180720113.htm" title="Ghi danh ngay kỳ nhập học Th&#225;ng 01/2018 bậc học THCS &amp; THPT tại Canada d&#224;nh cho học sinh Việt Nam" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170622180720113" target="_blank">Ghi danh ngay kỳ nhập học Tháng 01/2018 bậc học THCS & THPT tại Canada dành cho học sinh Việt Nam</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="132" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/chuyen-la.htm" title="Chuyện lạ" >Chuyện lạ</a></h2></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/chuyen-la/co-gai-bi-hanh-hung-tren-xe-buyt-vi-toi-mac-quan-sooc-20170626190051508.htm" title="C&#244; g&#225;i bị h&#224;nh hung tr&#234;n xe bu&#253;t v&#236; tội... mặc quần so&#243;c" ><img title="C&#244; g&#225;i bị h&#224;nh hung tr&#234;n xe bu&#253;t v&#236; tội... mặc quần so&#243;c" alt="C&#244; g&#225;i bị h&#224;nh hung tr&#234;n xe bu&#253;t v&#236; tội... mặc quần so&#243;c" data-x2="https://dantricdn.com/099fa163/zoom/137_105/2017/hanh-hung-phu-nu-1498478277737.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/hanh-hung-phu-nu-1498478277737.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/chuyen-la/co-gai-bi-hanh-hung-tren-xe-buyt-vi-toi-mac-quan-sooc-20170626190051508.htm" title="C&#244; g&#225;i bị h&#224;nh hung tr&#234;n xe bu&#253;t v&#236; tội... mặc quần so&#243;c" class="fon6" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626190051508" >Cô gái bị hành hung trên xe buýt vì tội... mặc quần soóc</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Một người đàn ông đã tát một cô gái ngồi trên xe buýt và có hành động thô bạo khi cô này phản ứng lại, chỉ vì cô ấy mặc quần soóc ngắn trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.</div><a class="icon-detail fon7" href="/chuyen-la/co-gai-bi-hanh-hung-tren-xe-buyt-vi-toi-mac-quan-sooc-20170626190051508.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone20_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/chuyen-la/kinh-di-nguoi-dan-ong-nhet-15-cay-kim-vao-cua-quy-20170626160338014.htm" title="Kinh dị người đ&#224;n &#244;ng nh&#233;t 15 c&#226;y kim v&#224;o của qu&#253;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626160338014" >Kinh dị người đàn ông nhét 15 cây kim vào của quý</a></li><li><a href="/chuyen-la/bi-liet-vinh-vien-sau-mot-lan-len-dinh-20170626095820116.htm" title="Bị liệt vĩnh viễn sau một lần &quot;l&#234;n đỉnh&quot;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626095820116" >Bị liệt vĩnh viễn sau một lần "lên đỉnh"</a></li><li><a href="/chuyen-la/nu-giao-vien-mam-non-bi-duoi-viec-vi-thua-nhan-la-dien-vien-phim-khieu-dam-20170626075333921.htm" title="Nữ gi&#225;o vi&#234;n mầm non bị đuổi việc v&#236;... thừa nhận l&#224; diễn vi&#234;n phim khi&#234;u d&#226;m" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626075333921" >Nữ giáo viên mầm non bị đuổi việc vì... thừa nhận là diễn viên phim khiêu dâm</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="844" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/doi-song.htm" title="Đời sống" >Đời sống</a></h2></li><li><h3><a href="/doi-song/cong-dong.htm" title="Cộng đồng">Cộng đồng</a></h3></li><li><h3><a href="/doi-song/nha-dep.htm" title="Nh&#224; đẹp">Nhà đẹp</a></h3></li><li><h3><a href="/doi-song/tieu-dung.htm" title="Ti&#234;u d&#249;ng">Tiêu dùng</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/doi-song/thuong-luu.htm" title="Thượng lưu">Thượng lưu</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/doi-song/diem-danh-nhung-loai-cho-dat-nhat-the-gioi-20170626154645261.htm" title="Điểm danh những lo&#224;i ch&#243; đắt nhất thế giới" ><img title="Điểm danh những lo&#224;i ch&#243; đắt nhất thế giới" alt="Điểm danh những lo&#224;i ch&#243; đắt nhất thế giới" data-x2="https://dantricdn.com/b8cf45d5/zoom/137_105/2017/5-1498466066966.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/5-1498466066966.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/doi-song/diem-danh-nhung-loai-cho-dat-nhat-the-gioi-20170626154645261.htm" title="Điểm danh những lo&#224;i ch&#243; đắt nhất thế giới" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626154645261" >Điểm danh những loài chó đắt nhất thế giới</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Đáng ngạc nhiên là đứng đầu danh sách những loài chó đắt nhất thế giới không phải là những chú Ngao Tây Tạng lừng danh mà lại là một loài chó khác, nhỏ nhắn và đáng yêu hơn rất nhiều.</div><a class="icon-detail fon7" href="/doi-song/diem-danh-nhung-loai-cho-dat-nhat-the-gioi-20170626154645261.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone21_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/doi-song/tai-sao-lai-nen-lau-do-go-moi-mua-bang-nuoc-che-20170626112836243.htm" title="Tại sao lại n&#234;n lau đồ gỗ mới mua bằng nước ch&#232;?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626112836243" >Tại sao lại nên lau đồ gỗ mới mua bằng nước chè?</a></li><li><a href="/doi-song/nha-giau-chi-tram-trieu-cho-con-ve-que-hoc-giat-giu-quet-nha-dip-he-20170626111918745.htm" title="Nh&#224; gi&#224;u chi trăm triệu cho con về qu&#234; học giặt giũ, qu&#233;t nh&#224; dịp h&#232;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626111918745" >Nhà giàu chi trăm triệu cho con về quê học giặt giũ, quét nhà dịp hè</a></li><li><a href="/doi-song/nhung-viec-lam-vo-tinh-cua-cha-me-khien-con-tre-lon-len-thieu-tu-tin-20170626080348562.htm" title="Những việc l&#224;m v&#244; t&#236;nh của cha mẹ khiến con trẻ lớn l&#234;n thiếu tự tin" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626080348562" >Những việc làm vô tình của cha mẹ khiến con trẻ lớn lên thiếu tự tin</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="702" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/blog.htm" title="Blog" >Blog</a></h2></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/blog/mung-vi-quan-doi-se-khong-lam-kinh-te-20170626040806638.htm" title="Mừng v&#236; &quot;qu&#226;n đội sẽ kh&#244;ng l&#224;m kinh tế&quot;" ><img title="Mừng v&#236; &quot;qu&#226;n đội sẽ kh&#244;ng l&#224;m kinh tế&quot;" alt="Mừng v&#236; &quot;qu&#226;n đội sẽ kh&#244;ng l&#224;m kinh tế&quot;" data-x2="https://dantricdn.com/105b9da5/zoom/137_105/2017/nvq-8374-1498191373294-1498424604442.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/nvq-8374-1498191373294-1498424604442.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/blog/mung-vi-quan-doi-se-khong-lam-kinh-te-20170626040806638.htm" title="Mừng v&#236; &quot;qu&#226;n đội sẽ kh&#244;ng l&#224;m kinh tế&quot;" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626040806638" >Mừng vì "quân đội sẽ không làm kinh tế"</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Trong buổi họp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 23/6 tại TPHCM, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã nói rằng, Bộ Quốc phòng chủ trương: Quân đội không làm kinh tế nữa, tập trung toàn lực xây dựng lực lượng quân đội vững mạnh.<br /><a href="/chinh-tri/thu-truong-bo-quoc-phong-quan-doi-se-thoi-lam-kinh-te-20170623114801985.htm" title="Thứ trưởng Bộ Quốc Ph&#242;ng: Qu&#226;n đội sẽ th&#244;i l&#224;m kinh tế"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng: Quân đội sẽ thôi làm kinh tế</b></a><br /><a href="/xa-hoi/thu-tuong-bo-quoc-phong-ra-soat-viec-su-dung-dat-san-golf-tan-son-nhat-20170618100854959.htm" title="Thủ tướng: Bộ Quốc ph&#242;ng r&#224; so&#225;t việc sử dụng đất s&#226;n golf T&#226;n Sơn Nhất"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Thủ tướng: Bộ Quốc phòng rà soát việc sử dụng đất sân golf Tân Sơn Nhất</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/blog/mung-vi-quan-doi-se-khong-lam-kinh-te-20170626040806638.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone22_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/blog/su-im-lang-truoc-toa-va-phep-thu-voi-nguoi-phan-xu-20170625044100818.htm" title="Sự im lặng trước t&#242;a v&#224; ph&#233;p thử với “người ph&#225;n xử”" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170625044100818" >Sự im lặng trước tòa và phép thử với “người phán xử”</a></li><li><a href="/blog/chuyen-ong-truong-chuong-ong-pho-su-ai-ngai-mang-ten-boi-duong-20170624050147694.htm" title="Chuyện &#244;ng trưởng “chưởng” &#244;ng ph&#243; &amp; sự &#225;i ngại mang t&#234;n ”bồi dưỡng…”" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170624050147694" >Chuyện ông trưởng “chưởng” ông phó & sự ái ngại mang tên ”bồi dưỡng…”</a></li><li><a href="/blog/ra-nuoc-ngoai-chua-benh-benh-cua-doanh-nghiep-co-nha-nuoc-va-dan-lo-roi-20170623014747824.htm" title="Ra nước ngo&#224;i “chữa bệnh”, “bệnh” của doanh nghiệp c&#243; Nh&#224; nước v&#224; d&#226;n lo rồi?!" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170623014747824" >Ra nước ngoài “chữa bệnh”, “bệnh” của doanh nghiệp có Nhà nước và dân lo rồi?!</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="673" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/dien-dan.htm" title="Diễn đ&#224;n" >Diễn đàn</a></h2></li><li><h3><a href="/dien-dan/giao-duc.htm" title="Gi&#225;o dục">Giáo dục</a></h3></li><li><h3><a href="/dien-dan/xa-hoi.htm" title="X&#227; hội">Xã hội</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/dien-dan/the-gioi.htm" title="Thế giới">Thế giới</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/dien-dan/chuyen-dau-dang-am-i-20170625102418907.htm" title="Chuyện đ&#226;u đ&#225;ng ầm ĩ" ><img title="Chuyện đ&#226;u đ&#225;ng ầm ĩ" alt="Chuyện đ&#226;u đ&#225;ng ầm ĩ" data-x2="https://dantricdn.com/7db15d20/zoom/137_105/2017/gia-tri-dao-duc-xh-1498360724244.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/gia-tri-dao-duc-xh-1498360724244.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/dien-dan/chuyen-dau-dang-am-i-20170625102418907.htm" title="Chuyện đ&#226;u đ&#225;ng ầm ĩ" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170625102418907" >Chuyện đâu đáng ầm ĩ</a></h4><div class="sapo fon5">Thực đáng buồn hơn cả / Đằng sau vụ việc này / Đấy là sự xuống cấp / Của giá trị con người</div><a class="icon-detail fon7" href="/dien-dan/chuyen-dau-dang-am-i-20170625102418907.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone23_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/dien-dan/mot-quyet-dinh-khien-sea-games-29-bien-thanh-ao-lang-20170626072124416.htm" title="Một quyết định khiến SEA Games 29 biến th&#224;nh “ao l&#224;ng”" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170626072124416" >Một quyết định khiến SEA Games 29 biến thành “ao làng”</a></li><li><a href="/dien-dan/anh-linh-tinh-nguyen-va-dieu-mua-apsara-bai-ca-cua-tinh-huu-nghi-20170625093722073.htm" title="“Anh l&#237;nh t&#236;nh nguyện v&#224; điệu m&#250;a Apsara” - B&#224;i ca của t&#236;nh hữu nghị" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170625093722073" >“Anh lính tình nguyện và điệu múa Apsara” - Bài ca của tình hữu nghị</a></li><li><a href="/dien-dan/nang-cao-tinh-phan-bien-cua-bao-chi-20170623230029631.htm" title="N&#226;ng cao t&#237;nh phản biện của b&#225;o ch&#237;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170623230029631" >Nâng cao tính phản biện của báo chí</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <!--end boxvideonews--> </div> <div class="fr w510"> <div class="fl wid310 box5 admicro"> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div class="thoitiet"> <div id="divChannelvnWeather"> </div> <div id="CafeF_ThoiTiet"> </div> </div> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone224"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone224') }); </script> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div class="ads"> <div id="admzone256"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone256') }); </script> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone226"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone226') }); </script> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_ctl04_ctl01" data-boxtype="voteinzone" data-zoneid="0"></div> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone227"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone227') }); </script> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone1087"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone1087') }); </script> </div> </div> </div> <div class="fr pt5 ic-ads-bottom"> <div align='center' class='dantri-div-bottom' style='float: left;'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone228"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone228') }); </script> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="adm_sticky_footer" style="height: 0px"> </div> <div class="footer box19"> <div class="fr mb1 mt2"> <a href="javascript:void(0)" data-elementtype="button-sethomepage" rel="nofollow">Đặt Dân trí làm trang chủ </a>| <a href="mailto:dantri@dantri.com.vn" title="Góp ý - Liên hệ" rel="nofollow">Góp ý - Liên hệ</a> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="#" class="fon19" rel="nofollow">[ Trở về đầu trang ]</a> </div> <div class="clear line2"> </div> <div class="clearfix"> <div class="fon17 mt1"> <a rel="nofollow" href="/su-kien.htm" title="Sự kiện">Sự kiện</a> | <a rel="nofollow" href="/xa-hoi.htm" title="Xã hội">Xã hội</a> | <a rel="nofollow" href="/the-gioi.htm" title="Thế giới">Thế giới</a> | <a rel="nofollow" href="/the-thao.htm" title="Thể thao">Thể thao</a> | <a rel="nofollow" href="/giao-duc-khuyen-hoc.htm" title="Giáo dục">Giáo dục</a> | <a rel="nofollow" href="/tam-long-nhan-ai.htm" title="Nhân ái">Nhân ái</a> | <a rel="nofollow" href="/kinh-doanh.htm" title="Kinh doanh">Kinh doanh</a> | <a rel="nofollow" href="/van-hoa.htm" title="Văn hóa">Văn hóa</a> | <a rel="nofollow" href="/giai-tri.htm" title="Giải trí">Giải trí</a> | <a rel="nofollow" href="http://dulich.dantri.com.vn" target="_blank" title="Du lịch">Du lịch</a> | <a rel="nofollow" href="/phap-luat.htm" title="Pháp luật">Pháp luật</a> | <a rel="nofollow" href="/nhip-song-tre.htm" title="Nhịp sống trẻ">Nhịp sống trẻ</a> | <a rel="nofollow" href="/suc-khoe.htm" title="Sức khỏe">Sức khỏe</a> | <a rel="nofollow" href="/suc-manh-so.htm" title="Sức mạnh số">Sức mạnh số</a> | <a rel="nofollow" href="/o-to-xe-may.htm" title="Xe++">Xe++</a> | <a rel="nofollow" href="/tinh-yeu-gioi-tinh.htm" title="Tình yêu">Tình yêu</a> | <a rel="nofollow" href="/chuyen-la.htm" title="Chuyện lạ">Chuyện lạ</a> </div> </div> <div class="footer-content box8 fon18 lh18"> <div class="footer-content-left"> Cơ quan của TW Hội Khuyến học Việt Nam<br /> Giấy phép hoạt động báo điện tử Dân trí trên Internet số 378/GP - BTTTT Hà Nội, ngày 16-09-2013.<br /> Tòa soạn: Số 2 (nhà 48) Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội<br /> Điện thoại: 04-3736-6491. Fax: 04-3736-6490<br /> Email: <a href="mailto:info@dantri.com.vn" title="Gửi email tới Dân Trí" rel="nofollow">info@dantri.com.vn</a>. Website: <a href="http://www.dantri.com.vn" title="Xem trang Dân Trí" rel="nofollow">http://www.dantri.com.vn</a> <br /> <p> <i>Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Dân trí tại địa chỉ www.dantri.com.vn phải<br/> có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Dân trí. </i> </p> </div> <div class="footer-content-right"> <p> Đơn vị quảng cáo: &nbsp;<img src="https://static.dantricdn.com/App_Themes/Default/Images/adm_new_logo_small.png" style="display:inline-block; border: none;" /> </p> <p> Hotline: 0926.864.344 </p> <p> Email: <a href="mailto:quangcao@admicro.vn" rel="nofollow">quangcao@admicro.vn</a> </p> <p> Website: <a href="http://www.admicro.vn" target="_blank" rel="nofollow">www.admicro.vn</a> </p> <p> Hỗ trợ và CSKH: 01268 269 779 (Ms. Thơm) </p> <p> Các mảng: <a href="http://afamily.vn" target="_blank" title="gia đình">gia đình </a>-<a href="http://genk.vn" target="_blank" title="công nghệ"> công nghệ </a>- <a href="http://gamek.vn" target="_blank" title="game">game </a>- <a href="http://kenh14.vn" target="_blank" title="giải trí">giải trí</a> , <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi.chn" target="_blank" title="xã hội">xã hội.</a> </p> </div> </div> </div> </div> <script src="http://static.hosting.vcmedia.vn/code_redirect_player.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/lazyscript"> var icoNewsTypeVote = '<i class="ico-newstype-vote" title="Bài trắc nghiệm"></i>'; if ($("html").hasClass("homepage")) { $("a[data-newstype=22]").prepend(icoNewsTypeVote); } else { $("a[data-newstype=22]").append(icoNewsTypeVote); } </script> </form> <!-- local--> <!-- storage--> <script src="http://dantricdn.com/web_js/js-default-new.1.3.js" type="text/javascript" ></script> <script type="text/lazyscript"> var newZoneLink = $('.subnav ul a[href$="/doi-song/thuong-luu.htm"]'); if (newZoneLink.length > 0) { newZoneLink.css({ "position": "relative", "padding-right": "32px" }); var icoNew = $('<i />').css({ background: 'transparent url("https://dantricdn.com/web_images/bd2aa9f1-5e63-4cc5-96b3-2d03e5fd9be7.png") 0 0 no-repeat', width: '29px', height: '16px', display: 'inline-block', position: 'absolute', top: '-2px', right: '0' }); newZoneLink.append(icoNew); } </script> </body> </html> <!--s: 00:14:17 27/06/2017 -->
3xhen.com/2013/04/130311sugar-star-A2C2C386AC9CA2bbs.of315.com/home/link.php?url=http://www.vipesc, www.youtube.com/watch?v=UctrW6CT5f8, 9xxxtube.com176.32.90.8/jump.php?url=http://www.electralease.com/sebelum-pensiun-silva-ingin-menangk, 9xxxtube.com176.32.90.8/jump.php?url=www.electralease.com/sebelum-pensiun-silva-ingin-menangkan-trof, olympicimages.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=holyhelp.org/media/system/css//RK=0/RS=U0MS6vL1, http://janeczekyokuts.Edublogs.org/2017/05/16/beneficial-info-on-distinct-sorts-of-watching-films-on, janeczekyokuts.Edublogs.org, linkhay.com/link/1549024/chuyen-dong-thung-go-gia-re-nhan-dong-thung-go-tai-ha-noi-lh-0964-60-44-11-, shopthoitrang.edu.vn, wiki1.mv-buehl.de/index.php?title=Benutzer:JosephineDgv, www.relation-s.co.jp/userinfo.php?uid=3669800/, 3xhen.com/2013/04/130311sugar-star-A293C386C39CA2bbs.of315.com/home/link.php?url=http://www.lo, projectwreckless.org, igrice.cc/profile/mellissa997, www.fengdengjie.com/home.php?mod=space&uid=448181&do=profile&from=space, www.zghongwei.com/comment/html/index.php?page=1&id=219622, www.ks-yonggu..com, www.a4secure.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=antiallergicdrugs.com/dexone-news/tablet-generic, thecredituloanapp.ve-branch.com:443/UserProfile/tabid/357/userId/300182/Default.aspx, www.bilalercan.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=JolieTugglGoogle Sitemap Generator