Website HTML Source Code Viewer

Enter the URL below to view the source code of a website or other publicly accessible Internet page.
As long it is online and freely available for viewing, this tool can show the code that is used to display the page.
Example: sourcecodefor.com or twitter.com/sourcecodefor (Do NOT include the http:// prefix)

You searched for dantri.com.vn here on our online source code viewer.
If dantri.com.vn did not produce the results you expected then you can start a new source code lookup and try again.

If dantri.com.vn was your target search, then your requested results are displayed below.
If dantri.com.vn was a typo or not a real and accessible web page, then the results below are blank. If blank then try again or browse recently searched pages below.
Source Code For
<!DOCTYPE html> <!--[if IE 7 ]><html class="ie ie7 lte7 lte8 lte9" lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><![endif]--> <!--[if IE 8 ]><html class="ie ie8 lte8 lte9" lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><![endif]--> <!--[if IE 9 ]><html class="ie ie9 lte9" lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><![endif]--> <!--[if (gt IE 9)|!(IE)]><!--> <html id="html" lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <!--<![endif]--> <head id="ctl00_ctl00_Head1"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>Báo Dân trí | Tin tức Việt Nam và quốc tế nóng, nhanh, cập nhật 24h</title><meta name="description" content="Tin tức, sự kiện Việt Nam và quốc tế nhanh, chính xác và cập nhật mới online 24h /7: Xã hội, Pháp luật, Kinh doanh, Giải trí, Thể thao, Đời sống, Sức khỏe, Giáo dục, Công nghệ, Văn hóa, Ôtô, Xe máy, Tình yêu, Giới tính, Nhịp sống trẻ, Chuyện lạ, Blog, Nhân ái, Bạn đọc, Việc làm, dân trí, dantri" /><meta name="keywords" content="Dân trí, dantri, Việt Nam, Vietnam, net, báo, điện tử, vn, express, news, online, báo mạng, trực tuyến, tin tức, sự kiện, mới, nóng, nhanh, hot, video, clip, thời sự, xã hội, đời sống, quốc tế, thế giới, blog, pháp luật, vụ án, lao động, việc làm, kinh tế, kinh doanh, thể thao, bóng đá, tennis, văn hóa, giải trí, showbiz, sao Việt, tình yêu, giới tính, gia đình, chuyện lạ, xe, teen, tư vấn, giao lưu, công nghệ, di động, du học, tuyển sinh, du lịch, nhân ái, từ thiện, iphone, youtube, Trung Quốc, Mỹ, biển Đông" /><meta name="news_keywords" content="Dân trí, dantri, Việt Nam, Vietnam, net, báo, điện tử, vn, express, news, online, báo mạng, trực tuyến, tin tức, sự kiện, mới, nóng, nhanh, hot, video, clip, thời sự, xã hội, đời sống, quốc tế, thế giới, blog, pháp luật, vụ án, lao động, việc làm, kinh tế, kinh doanh, thể thao, bóng đá, tennis, văn hóa, giải trí, showbiz, sao Việt, tình yêu, giới tính, gia đình, chuyện lạ, xe, teen, tư vấn, giao lưu, công nghệ, di động, du học, tuyển sinh, du lịch, nhân ái, từ thiện, iphone, youtube, Trung Quốc, Mỹ, biển Đông" /><script type="text/javascript">var _ADM_Channel='%2Fhome%2F';</script> <!--[if lt IE 7 ]> <noscript><meta http-equiv="refresh" content="0; url='/static/old-browser.html'" /></noscript> <script type="text/javascript"> window.location.href = '/static/old-browser.html'; </script> <![endif]--> <meta name="google-site-verification" content="WG87jlqyVlbofWb4B42Hsr8jnl7UIBrqJnsH9K0DkWI" /> <meta name="robots" content="index,follow,all" /> <meta property="og:locale" content="vi_VN" /> <meta name="generator" content="VCCorp.vn" /> <meta name="copyright" content="Công ty Cổ phần VCCorp" /> <meta name="author" content="VCCorp.vn" /> <meta http-equiv="audience" content="General" /> <meta name="resource-type" content="Document" /> <meta name="distribution" content="Global" /> <meta name="revisit-after" content="1 days" /> <meta http-equiv="REFRESH" content="1800" /> <link rel="icon" href="http://static.dantricdn.com/App_Themes/Default/Images/favico.ico" /> <meta property="fb:pages" content="345033318906366" /> <meta property="article:author" content="https://www.facebook.com/baodantridientu" /> <meta property="article:publisher" content="https://www.facebook.com/baodantridientu" /> <!-- local--> <!-- storage--> <link href="https://static.dantricdn.com/min/web/css-default-new.1.1.css" rel="stylesheet" /> <noscript> <style type="text/css"> img.lazy { display: none; } </style> </noscript> <style> .icon-game { background: url('http://dantricdn.com/web_images/khcn.jpg') 0 0 no-repeat; } .subnav ul li { height: 21px; } .subnav a.btn-euro.event { padding: 0; width: auto; height: auto; } .subnav ul a { line-height: 21px; } </style> <script> (function (i, s, o, g, r, a, m) { i['GoogleAnalyticsObject'] = r; i[r] = i[r] || function () { (i[r].q = i[r].q || []).push(arguments); }, i[r].l = 1 * new Date(); a = s.createElement(o), m = s.getElementsByTagName(o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore(a, m); })(window, document, 'script', '//www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga('create', 'UA-34575478-26', 'auto'); ga('send', 'pageview'); ga('create', 'UA-4263013-64', 'auto', { 'name': 'totaldt' }); ga('totaldt.send', 'pageview'); if (location.pathname === '/' || location.pathname === '/the-gioi.htm') { ga('create', 'UA-4263013-64', 'auto', { 'name': 'totaldt1' }); ga('totaldt1.send', 'pageview'); } </script> <script src="//media1.admicro.vn/core/adm_tracking.js?v=1" type="text/javascript" async></script> <script type="text/javascript"> var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "17793284" }), function () { var c = document.createElement("script"), e = document.getElementsByTagName("script")[0]; c.async = !0, c.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://sb" : "http://b") + ".scorecardresearch.com/beacon.js", e.parentNode.insertBefore(c, e); }(); </script> <!--[if lt IE 9]> <script src="http://static.dantricdn.com/scripts/lib/html5.js"></script> <![endif]--> <script type="text/javascript">var appSettings = {domain:'http://dantri.com.vn',imageDomain:'https://dantricdn.com',videoImageDomain:'https://video-thumbs.vcmedia.vn',ajaxDomain:'http://wcm.dantri.com.vn',ajaxDomainOther:'http://wcm.dantri.com.vn',ajaxDomainCountListComment:'http://wcm.dantri.com.vn',allowVietId:false, allowFacebook:true,urlExtension:'.htm' };</script> <script type="text/javascript"> var _jsCbArr = []; var jsCallback = { push: function (name, body) { _jsCbArr[name] = body; }, exec: function (name, args) { if (typeof _jsCbArr[name] == "function") { try { _jsCbArr[name](args); } catch (e) { return; } } } }; (function () { try { //check session on client if (typeof (Storage) !== "undefined") { var session = sessionStorage.getItem("VisitSession"); if (session == null) { //phien lam viec moi sessionStorage.setItem("VisitSession", "1"); var hash = window.location.hash; if (hash == "#first") { //link được redirect từ bản mobile sang thì clear hash. window.history.replaceState("", "", window.location.href.split('#')[0]); } else { //nếu không phải link đá từ mobile thì remove cookie ở đây. var setCookie = function (a, c, f) { var e = new Date(); e.setTime(e.getTime() + (f * 24 * 60 * 60 * 1000)); var b = "expires=" + e.toUTCString(); document.cookie = a + "=" + c + "; " + b; }; setCookie("browser", "", -1); //reload lại trang để hệ thống chuyển về bản mobile. window.location = window.location.href; } } } } catch (e) { console.log("Lỗi check mobile redirect: " + e); } })(); </script> <link href="https://dantricdn.com/web_css/site.css" rel="stylesheet" /> <script type="text/javascript">//danh cho nhung kieu moi var admicroAD = admicroAD || {}; admicroAD.unit = admicroAD.unit || []; (function () { var a = document.createElement("script"); a.async = !0; a.type = "text/javascript"; a.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https:" : "http:") + "//media1.admicro.vn/core/admcore.js"; var b = document.getElementsByTagName("script")[0]; b.parentNode.insertBefore(a, b) })(); </script> <link href="http://dantri.com.vn" rel="canonical" /><link href="/trangchu.rss" rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Báo Dân trí | Tin tức Việt Nam và quốc tế nóng, nhanh, cập nhật 24h" /><link href="http://m.dantri.com.vn/" rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" /><link href="http://m.dantri.com.vn/" rel="alternate" media="handheld" /></head> <body> <form name="aspnetForm" method="post" action="" id="aspnetForm"> <div> <input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" value="/wEPDwULLTEwMDU0NDIwOTJkGAQFIGN0bDAwJGN0bDAwJGNwaEJvZHkkY3RsMDIkbXZNZW51Dw9kZmQFJGN0bDAwJGN0bDAwJGNwaEJvZHkkY3RsMDEkdmlld1BhcmVudA8PZGZkBR5jdGwwMCRjdGwwMCRjcGhCb2R5JGN0bDAwJG12SDEPD2RmZAUlY3RsMDAkY3RsMDAkSGVhZEluZm9ybWF0aW9uMSRtdlJvYm90cw8PZGZkWQCdIDa/DGYBPomDtxo1iAIhhhg=" /> </div> <style type="text/css"> .logo { background: transparent url(http://dantricdn.com/web_images/dantri-tet-2017-3.png) 0 0 no-repeat !important;margin-top: -10px;height: 61px; } .header{ margin-bottom: 0;} body{ background-position: 0 -2615px} </style> <div class="header"> <div class="clearfix relative"> <h1> <a href="/" class="logo" title="Báo Dân trí – Thông tin mọi lúc, mọi nơi tới mọi người, mọi nhà"></a> </h1> <div id="div_gdpda" class="div_gdpda"> <a href="/?removecookie=true" rel="nofollow">Giao diện PDA</a> </div> <div id="searchbox" class="searchbox hidden"> <div class="clearfix"> <input type="text" name="q" id="txtData" data-elementtype="searchtextv2" /> <input type="button" value="Tìm kiếm" class="btn" data-elementtype="searchbuttonv2" /> </div> </div> <div class="links"> <a title="Khoa học công nghệ" class="icon-game" href="/khoa-hoc-cong-nghe.htm">Khoa học</a> <a title="Blog" class="icon-ads" href="/blog.htm">Blog</a> <a title="Du học" class="icon-duhoc" href="http://duhoc.dantri.com.vn" target="_blank">Du học</a> <a title="Tuyển sinh" class="icon-tuyensinh" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn" target="_blank">Tuyển sinh</a> <a title="So sánh" class="icon-tuanbao2" href="http://websosanh.vn/dantri/" target="_blank">So sánh</a> <a title="Mua bán" target="_blank" class="icon-bussiness" href="http://enbac.com">Mua bán</a> <a title="Nhân ái" class="icon-humane2" href="/tam-long-nhan-ai.htm">Nhân ái</a><a title="Đời sống" class="icon-giaitri" href="/doi-song.htm">Đời sống</a> <a title="Diễn đàn" class="icon-forum2" href="/dien-dan.htm">Diễn đàn</a> <a title="English" class="icon-tienganh" href="http://www.dtinews.vn" target="_blank">English</a> </div> </div> </div> <script type="text/lazyscript"> $('[data-elementtype=searchbuttonv2]').click(function () { var strSearch = $('[data-elementtype=searchtextv2]').val(); strSearch=convertHtmlToText(strSearch); strSearch = encodeURIComponent(strSearch); if (strSearch != '') { var url = String.format("/tim-kiem.htm?keywords={0}", strSearch); if (document.all) { window.location.href = url; } else { document.location.href = url; } } else { $('[data-elementtype=searchtextv2]').focus(); } return false; }); $('[data-elementtype=searchtextv2]').keypress(function (event) { var key; if (window.event) { key = window.event.keyCode; } else { key = event.which; } if (key == 13) { $('[data-elementtype=searchbuttonv2]').click(); return false; } }); $("#searchbox").removeClass('hidden').show(); </script> <div class="top-ads clearfix"> <div class=" mgauto wid980"> <div id="admzone221"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone221') }); </script> </div> </div> <style>.subnav ul li{ padding-right: 8px;}</style> <div class="nav-wrap"> <div class="clearfix"> <div class="mgauto wid1004"> <ul class="nav"> <li class="menu-home"><a href="/" title="Trang chủ"><span><b></b></span></a></li> <li><a title="Video" href="/video-page.htm"><span>Video</span></a></li> <li><a title="Sự kiện" href="/su-kien.htm"><span>Sự kiện</span></a></li> <li><a title="Xã hội" href="/xa-hoi.htm"><span>Xã hội</span></a></li> <li><a title="Thế giới" href="/the-gioi.htm"><span>Thế giới</span></a></li> <li><a title="Thể thao" href="/the-thao.htm"><span>Thể thao</span></a></li> <li><a title="Giáo dục" href="/giao-duc-khuyen-hoc.htm"><span>Giáo dục</span></a> </li> <li><a title="Tấm lòng nhân ái" href="/tam-long-nhan-ai.htm"><span>Nhân ái</span></a></li> <li><a title="Kinh doanh" href="/kinh-doanh.htm"><span>Kinh doanh</span></a></li> <li><a title="Văn hóa" href="/van-hoa.htm"><span>Văn hóa</span></a></li> <li><a title="Giải trí" href="/giai-tri.htm"><span>Giải trí</span></a></li> <li><a title="Du lịch" target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn"><span>Du lịch</span></a></li> <li><a title="Pháp luật" href="/phap-luat.htm"><span>Pháp luật</span></a></li> <li><a title="Nhịp sống trẻ" href="/nhip-song-tre.htm"><span>Nhịp sống trẻ</span></a></li> <li><a title="Sức khỏe" href="/suc-khoe.htm"><span>Sức khỏe</span></a></li> <li><a title="Sức mạnh số" href="/suc-manh-so.htm"><span>Sức mạnh số</span></a></li> <li><a title="Ô tô - xe máy" href="/o-to-xe-may.htm"><span>Xe++</span></a></li> <li><a title="Tình yêu giới tính" href="/tinh-yeu-gioi-tinh.htm"><span>Tình yêu</span></a></li> <li><a title="Chuyện lạ" href="/chuyen-la.htm"><span>Chuyện lạ</span></a></li> </ul> </div> </div> <div class="subnav relative"> <ul class="clearfix" id="ul_submenu"> <li class="active"><a href="/event.htm" class="event" title="Danh sách sự kiện"></a></li> <li><a href="/event/tong-bi-thu-tham-trung-quoc-3159.htm" title="Tổng B&#237; thư thăm Trung Quốc">Tổng Bí thư thăm Trung Quốc</a></li><li><a href="/event/quy-hoach-bam-nat-ha-noi-3150.htm" title="Quy hoạch &quot;băm n&#225;t&quot; H&#224; Nội">Quy hoạch "băm nát" Hà Nội</a></li><li><a href="/event/tong-thong-obama-man-nhiem-sau-8-nam-3157.htm" title="Tổng thống Obama m&#227;n nhiệm sau 8 năm">Tổng thống Obama mãn nhiệm sau 8 năm</a></li><li><a href="/event/xe-buyt-nhanh-xuong-duong-3143.htm" title="Xe bu&#253;t nhanh xuống đường">Xe buýt nhanh xuống đường</a></li><li><a href="/event/70-nam-ngay-toan-quoc-khang-chien-3128.htm" title="70 năm ng&#224;y To&#224;n quốc kh&#225;ng chiến">70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến</a></li><li><a href="/event/lanh-tu-fidel-castro-tu-tran-3113.htm" title="L&#227;nh tụ Fidel Castro từ trần">Lãnh tụ Fidel Castro từ trần</a></li><li><a href="/event/nhan-tai-dat-viet-2016-3053.htm" title="Nh&#226;n t&#224;i Đất Việt 2016">Nhân tài Đất Việt 2016</a></li><li><a href="/event/ky-hop-thu-hai-quoc-hoi-khoa-xiv-3093.htm" title="Kỳ họp thứ hai Quốc hội kh&#243;a XIV">Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV</a></li><li><a href="/event/ong-donald-trump-dac-cu-tong-thong-my-3107.htm" title="&#212;ng Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ">Ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ</a></li><li><a href="/event/mua-lu-nang-ne-o-mien-trung-3089.htm" title="Mưa lũ nặng nề ở miền Trung">Mưa lũ nặng nề ở miền Trung</a></li> </ul> <div class="hidden"> </div> <div class="subSideBtn"> <div class="submenu-btnside"> <a title="Bạn đọc" href="/ban-doc.htm">Bạn đọc</a> </div> <div class="submenu-btnside"> <a title="Việc làm" href="/viec-lam.htm">Việc làm</a> </div> </div> <div class="top-rss-wrapper"> <a title="Rss" class="icon-rss2" ref="nofollow" href="/rss.htm"></a> </div> </div> </div> <div class="wrapper"> <div class="container"> <script type="text/lazyscript"> $("html").addClass("homepage"); </script> <div class="box1 clearfix"> <div class="fl wid620"> <div class="clearfix box27"> <div class="fl wid335"> <div id="todaydate" class="datetime"> </div> <div data-boxtype="homenewsposition" class="fl wid335 noibattrangchu"> <a href="/kinh-doanh/tang-thue-moi-truong-xang-len-8000-dong-lit-se-la-cu-soc-ngo-ngang-20170116164005482.htm" title="Tăng thuế m&#244;i trường xăng l&#234;n 8.000 đồng/l&#237;t: Sẽ l&#224; c&#250; sốc ngỡ ng&#224;ng!" ><img title="Tăng thuế m&#244;i trường xăng l&#234;n 8.000 đồng/l&#237;t: Sẽ l&#224; c&#250; sốc ngỡ ng&#224;ng!" alt="Tăng thuế m&#244;i trường xăng l&#234;n 8.000 đồng/l&#237;t: Sẽ l&#224; c&#250; sốc ngỡ ng&#224;ng!" data-x2="https://dantricdn.com/80ad1361/zoom/344_258/e4df2888ab/2017/01/16/1-thutruongbotaichinhtangthuthuemoitruongseduoclongdanhon-1484556923281-1484557149989.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/327_245/e4df2888ab/2017/01/16/1-thutruongbotaichinhtangthuthuemoitruongseduoclongdanhon-1484556923281-1484557149989.jpg" width="327" height="245" onload="t_image = new Date().getTime();"/></a><script>t_after_image = new Date().getTime();</script><h2><a href="/kinh-doanh/tang-thue-moi-truong-xang-len-8000-dong-lit-se-la-cu-soc-ngo-ngang-20170116164005482.htm" title="Tăng thuế m&#244;i trường xăng l&#234;n 8.000 đồng/l&#237;t: Sẽ l&#224; c&#250; sốc ngỡ ng&#224;ng!" class="fon1 mt2" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170116164005482" >Tăng thuế môi trường xăng lên 8.000 đồng/lít: Sẽ là cú sốc ngỡ ngàng!</a></h2><p class="mt2 fon2 nbtcsapo">(Dân trí) - "3.000 đồng/lít là mức cao, chiếm khoảng 40% giá nhập khẩu hiện tại khoảng 7.000 - 8.000 đồng/lít. Nâng từ 3.000 - 8.000 đồng/lít gây sự ngỡ ngàng, người ta cảm nhận đây gần như là cú sốc”, chuyên gia Ngô Trí Long bày tỏ.<br /><a href="/kinh-doanh/1-lit-xang-ganh-toi-8000-dong-thue-moi-truong-tang-roi-tien-de-lam-gi-20170116073142748.htm" title="1 l&#237;t xăng g&#225;nh tới 8.000 đồng thuế m&#244;i trường: Tăng rồi tiền để l&#224;m g&#236;?"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;1 lít xăng gánh tới 8.000 đồng thuế môi trường: Tăng rồi tiền để làm gì?</b></a><br /><a href="/kinh-doanh/moi-lit-xang-se-ganh-8000-dong-thue-bao-ve-moi-truong-2017011409415426.htm" title="&quot;Mỗi l&#237;t xăng sẽ g&#225;nh 8.000 đồng thuế bảo vệ m&#244;i trường&quot;"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;"Mỗi lít xăng sẽ gánh 8.000 đồng thuế bảo vệ môi trường"</b></a></p> </div> </div> <div class="fr wid268 box2"> <p class="hotline"> Đường dây nóng: <span>0973 567 567 - 0974 567 567</span> </p> <div class="ads-nbtt"> <div id="admzone225"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone225') }); </script> </div> <div class="icon-event fon3"> <a href="/su-kien.htm" title="Tin tức - Sự kiện">Tin tức - Sự kiện</a> </div> <div class="clear"> </div> <ul class="ul1 ulnew"> <li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="232048" data-locked="false" ><h4><a href="/chinh-tri/thu-tuong-nhat-duoc-chieu-dai-com-rang-ngon-su-su-xao-tai-ha-noi-20170117065948654.htm" title="Thủ tướng Nhật được chi&#234;u đ&#227;i cơm rang, ngọn su su x&#224;o tại H&#224; Nội" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117065948654" >Thủ tướng Nhật được chiêu đãi cơm rang, ngọn su su xào tại Hà Nội</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="252898" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-go-noi-lo-cho-cac-truong-nghe-20170116221128646.htm" title="Ph&#243; Thủ tướng Vũ Đức Đam “gỡ” nỗi lo cho c&#225;c trường nghề" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170116221128646" >Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam “gỡ” nỗi lo cho các trường nghề</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="230832" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/chuyen-gia-hien-ke-giai-quyet-diem-nong-tan-son-nhat-20170117072615186.htm" title="Chuy&#234;n gia hiến kế giải quyết &quot;điểm n&#243;ng&quot; T&#226;n Sơn Nhất" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117072615186" >Chuyên gia hiến kế giải quyết "điểm nóng" Tân Sơn Nhất</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="231226" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/eu-nato-dong-loat-phan-phao-ong-trump-2017011707101763.htm" title="EU, NATO đồng loạt phản ph&#225;o &#244;ng Trump" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017011707101763" >EU, NATO đồng loạt phản pháo ông Trump</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="230829" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/phat-hien-hang-loat-sai-pham-nghiem-trong-tai-du-an-dam-ninh-binh-20170117085407138.htm" title="Ph&#225;t hiện h&#224;ng loạt sai phạm nghi&#234;m trọng tại Dự &#225;n Đạm Ninh B&#236;nh" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117085407138" >Phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại Dự án Đạm Ninh Bình</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="232278" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/nghe-tay-trai-thu-vi-cua-nhung-btv-noi-tieng-vtv-2017011706251163.htm" title="Nghề ‘tay tr&#225;i’ th&#250; vị của những BTV nổi tiếng VTV" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017011706251163" >Nghề ‘tay trái’ thú vị của những BTV nổi tiếng VTV</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="232104" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/tro-ly-truyen-thong-cua-ong-trump-tu-chuc-do-bi-nghi-dao-van-2017011708180363.htm" title="Trợ l&#253; truyền th&#244;ng của &#244;ng Trump từ chức do bị nghi đạo văn" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017011708180363" >Trợ lý truyền thông của ông Trump từ chức do bị nghi đạo văn</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="248591" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/ha-noi-ba-tieng-sung-no-lien-tiep-tren-pho-phan-boi-chau-20170117073039942.htm" title="H&#224; Nội: Ba tiếng s&#250;ng nổ li&#234;n tiếp tr&#234;n phố Phan Bội Ch&#226;u" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117073039942" >Hà Nội: Ba tiếng súng nổ liên tiếp trên phố Phan Bội Châu</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="151064" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/xot-thuong-cu-ba-xin-tung-ngum-sua-nuoi-chau-2-tuan-tuoi-cua-dua-con-dien-20170117070158396.htm" title="X&#243;t thương cụ b&#224; xin từng ngụm sữa nu&#244;i ch&#225;u 2 tuần tuổi của đứa con đi&#234;n" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117070158396" >Xót thương cụ bà xin từng ngụm sữa nuôi cháu 2 tuần tuổi của đứa con điên</a></h4></li><li data-boxtype="homenewsposition" data-posid="232175" data-locked="false" ><h4><a href="/su-kien/sap-xet-xu-giang-kim-dat-va-dong-pham-20170117082929092.htm" title="Sắp x&#233;t xử Giang Kim Đạt v&#224; đồng phạm" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117082929092" >Sắp xét xử Giang Kim Đạt và đồng phạm</a></h4></li> </ul> </div> </div> <div class="box3 clearfix mb2" id="box3baitiep"> <div data-boxtype="homenewsposition" class="fl wid200 mr1"><a href="/xa-hoi/hoang-thanh-thang-long-khac-la-trong-mau-ao-moi-20170116213442181.htm" title="Ho&#224;ng Th&#224;nh Thăng Long kh&#225;c lạ trong “m&#224;u &#225;o mới”" ><img title="Ho&#224;ng Th&#224;nh Thăng Long kh&#225;c lạ trong “m&#224;u &#225;o mới”" alt="Ho&#224;ng Th&#224;nh Thăng Long kh&#225;c lạ trong “m&#224;u &#225;o mới”" data-x2="https://dantricdn.com/9dfce274/zoom/99_83/2017/dsc-0479-1484573762192.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/94_79/2017/dsc-0479-1484573762192.jpg" width="94" height="79" /></a><div class="fl wid93"><h3><a href="/xa-hoi/hoang-thanh-thang-long-khac-la-trong-mau-ao-moi-20170116213442181.htm" title="Ho&#224;ng Th&#224;nh Thăng Long kh&#225;c lạ trong “m&#224;u &#225;o mới”" class="fon4" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20170116213442181" >Hoàng Thành Thăng Long khác lạ trong “màu áo mới”</a></h3></div></div><div data-boxtype="homenewsposition" class="fl wid200 mr1"><a href="/van-hoa/bac-dau-gay-choang-voi-trang-phuc-doc-la-trong-tao-quan-2017-201701170801233.htm" title="Bắc Đẩu g&#226;y “cho&#225;ng” với trang phục “độc”, “lạ” trong T&#225;o qu&#226;n 2017" ><img title="Bắc Đẩu g&#226;y “cho&#225;ng” với trang phục “độc”, “lạ” trong T&#225;o qu&#226;n 2017" alt="Bắc Đẩu g&#226;y “cho&#225;ng” với trang phục “độc”, “lạ” trong T&#225;o qu&#226;n 2017" data-x2="https://dantricdn.com/f213b89c/zoom/99_83/2017/b130810-1484613329391.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/94_79/2017/b130810-1484613329391.jpg" width="94" height="79" /></a><div class="fl wid93"><h3><a href="/van-hoa/bac-dau-gay-choang-voi-trang-phuc-doc-la-trong-tao-quan-2017-201701170801233.htm" title="Bắc Đẩu g&#226;y “cho&#225;ng” với trang phục “độc”, “lạ” trong T&#225;o qu&#226;n 2017" class="fon4" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="201701170801233" >Bắc Đẩu gây “choáng” với trang phục “độc”, “lạ” trong Táo quân 2017</a></h3></div></div><div data-boxtype="homenewsposition" class="fl wid200 mr1"><a href="/blog/cu-ba-u80-nuoi-chau-mo-coi-va-mot-chuyen-dep-hon-nuoc-mat-20170117060416439.htm" title="Cụ b&#224; U80 nu&#244;i ch&#225;u mồ c&#244;i v&#224; một chuyện “đẹp hơn nước mắt”!" ><img title="Cụ b&#224; U80 nu&#244;i ch&#225;u mồ c&#244;i v&#224; một chuyện “đẹp hơn nước mắt”!" alt="Cụ b&#224; U80 nu&#244;i ch&#225;u mồ c&#244;i v&#224; một chuyện “đẹp hơn nước mắt”!" data-x2="https://dantricdn.com/433777f7/zoom/99_83/2017/ba-chau-1484607244550.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/94_79/2017/ba-chau-1484607244550.jpg" width="94" height="79" /></a><div class="fl wid93"><h3><a href="/blog/cu-ba-u80-nuoi-chau-mo-coi-va-mot-chuyen-dep-hon-nuoc-mat-20170117060416439.htm" title="Cụ b&#224; U80 nu&#244;i ch&#225;u mồ c&#244;i v&#224; một chuyện “đẹp hơn nước mắt”!" class="fon4" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117060416439" >Cụ bà U80 nuôi cháu mồ côi và một chuyện “đẹp hơn nước mắt”!</a></h3></div></div> </div> </div> <div class="fr wid360 pt5"> <div id="hotbanner_outter" class="pdl8"> <div id="admzone222"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone222') }); </script> </div> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <a href="javascript:;" onclick="ClickBeta()"> <img src="http://dantricdn.com/web_images/banner-trainghiem20160728.gif"/> </a> </div> <script> function createCookie(name, value, days) { if (days) { var date = new Date(); date.setTime(date.getTime() + (days * 24 * 60 * 60 * 1000)); var expires = "; expires=" + date.toGMTString(); } else var expires = ""; document.cookie = name + "=" + value + expires + "; path=/"; } function ClickBeta() { var domainAjax = appSettings.ajaxDomain; $.get(domainAjax + '/Handlers/CountOnline/Statistic.ashx', function (count) { createCookie("changebeta", 1, 30); //set cho hệ thống check location.reload(); }); } </script> <div class="clearfix"> <div id="admzone223"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone223') }); </script> <div class="line1 mt2"> </div> <div class="clearfix"> <div class="fl wid470"> <div data-zoneid="20" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/xa-hoi.htm" title="X&#227; hội" >Xã hội</a></h2></li><li><h3><a href="/xa-hoi/chinh-tri.htm" title="Ch&#237;nh trị">Chính trị</a></h3></li><li><h3><a href="/xa-hoi/phong-su-ky-su.htm" title="Ph&#243;ng sự-K&#253; sự">Phóng sự-Ký sự</a></h3></li><li><h3><a href="/xa-hoi/giao-thong.htm" title="Giao th&#244;ng">Giao thông</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/xa-hoi/moi-truong.htm" title="M&#244;i trường">Môi trường</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/xa-hoi/chuyen-gia-hien-ke-giai-quyet-diem-nong-tan-son-nhat-20170117072615186.htm" title="Chuy&#234;n gia hiến kế giải quyết &quot;điểm n&#243;ng&quot; T&#226;n Sơn Nhất" ><img title="Chuy&#234;n gia hiến kế giải quyết &quot;điểm n&#243;ng&quot; T&#226;n Sơn Nhất" alt="Chuy&#234;n gia hiến kế giải quyết &quot;điểm n&#243;ng&quot; T&#226;n Sơn Nhất" data-x2="https://dantricdn.com/caf42239/zoom/137_105/2017/ket-xe-1484606883374.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/ket-xe-1484606883374.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/xa-hoi/chuyen-gia-hien-ke-giai-quyet-diem-nong-tan-son-nhat-20170117072615186.htm" title="Chuy&#234;n gia hiến kế giải quyết &quot;điểm n&#243;ng&quot; T&#226;n Sơn Nhất" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117072615186" >Chuyên gia hiến kế giải quyết "điểm nóng" Tân Sơn Nhất</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Để giải quyết tình trạng kẹt xe trầm trọng tại đường vào sân bay Tân Sơn Nhất trong thời gian gần đây, Thạc sĩ Hứa Bá Minh, cán bộ Viện Quy hoạch Xây dựng miền Nam – Bộ Xây Dựng, đề xuất lập 3 điểm trung chuyển xung quanh sân bay. Theo ông, đây là giải pháp tiết kiệm và có hiệu quả nhanh chóng.<br /><a href="/xa-hoi/bien-nguoi-trang-dem-cho-don-kieu-bao-tan-son-nhat-qua-tai-20170114071152986.htm" title="&quot;Biển&quot; người trắng đ&#234;m chờ đ&#243;n Kiều b&#224;o, T&#226;n Sơn Nhất qu&#225; tải"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;"Biển" người trắng đêm chờ đón Kiều bào, Tân Sơn Nhất quá tải</b></a><br /><a href="/xa-hoi/giam-ket-xe-gan-tan-son-nhat-bang-cap-treo-20170111182024472.htm" title="Giảm kẹt xe gần T&#226;n Sơn Nhất bằng... c&#225;p treo?"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Giảm kẹt xe gần Tân Sơn Nhất bằng... cáp treo?</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/xa-hoi/chuyen-gia-hien-ke-giai-quyet-diem-nong-tan-son-nhat-20170117072615186.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone1_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/xa-hoi/lang-hoa-khoe-sac-cho-tet-2017011708302004.htm" title="L&#224;ng hoa khoe sắc chờ Tết" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="2017011708302004" >Làng hoa khoe sắc chờ Tết</a></li><li><a href="/xa-hoi/cam-phu-nu-pha-thai-vi-lua-chon-gioi-tinh-thai-nhi-20170117072131897.htm" title="Cấm phụ nữ ph&#225; thai v&#236; lựa chọn giới t&#237;nh thai nhi" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117072131897" >Cấm phụ nữ phá thai vì lựa chọn giới tính thai nhi</a></li><li><a href="/chinh-tri/thu-tuong-nhat-duoc-chieu-dai-com-rang-ngon-su-su-xao-tai-ha-noi-20170117065948654.htm" title="Thủ tướng Nhật được chi&#234;u đ&#227;i cơm rang, ngọn su su x&#224;o tại H&#224; Nội" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117065948654" >Thủ tướng Nhật được chiêu đãi cơm rang, ngọn su su xào tại Hà Nội</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="36" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/the-gioi.htm" title="Thế giới" >Thế giới</a></h2></li><li><h3><a href="/the-gioi/chau-a.htm" title="Ch&#226;u &#193;">Châu Á</a></h3></li><li><h3><a href="/the-gioi/eu-nga.htm" title="EU &amp; Nga">EU & Nga</a></h3></li><li><h3><a href="/the-gioi/chau-my.htm" title="Ch&#226;u Mỹ">Châu Mỹ</a></h3></li><li><h3><a href="/the-gioi/diem-nong.htm" title="Điểm n&#243;ng">Điểm nóng</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/the-gioi/tu-lieu.htm" title="Tư liệu">Tư liệu</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/the-gioi/tro-ly-truyen-thong-cua-ong-trump-tu-chuc-do-bi-nghi-dao-van-2017011708180363.htm" title="Trợ l&#253; truyền th&#244;ng của &#244;ng Trump từ chức do bị nghi đạo văn" ><img title="Trợ l&#253; truyền th&#244;ng của &#244;ng Trump từ chức do bị nghi đạo văn" alt="Trợ l&#253; truyền th&#244;ng của &#244;ng Trump từ chức do bị nghi đạo văn" data-x2="https://dantricdn.com/b5fb5651/zoom/137_105/2017/monica-1484615785347.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/monica-1484615785347.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/the-gioi/tro-ly-truyen-thong-cua-ong-trump-tu-chuc-do-bi-nghi-dao-van-2017011708180363.htm" title="Trợ l&#253; truyền th&#244;ng của &#244;ng Trump từ chức do bị nghi đạo văn" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017011708180363" >Trợ lý truyền thông của ông Trump từ chức do bị nghi đạo văn</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Monica Crowley, người được đề cử làm phát ngôn viên truyền thông của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump về vấn đề an ninh quốc gia, ngày 16/1 đã tuyên bố rút khỏi đề cử sau khi bị cáo buộc đạo văn.<br /><a href="/the-gioi/cap-duoi-cua-ong-trump-noi-loan-20170113145710305.htm" title="Cấp dưới của &#244;ng Trump “nổi loạn”"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Cấp dưới của ông Trump “nổi loạn”</b></a><br /><a href="/the-gioi/ung-vien-giam-doc-truyen-thong-cua-ong-trump-bi-to-dao-van-20170113083904527.htm" title="Ứng vi&#234;n gi&#225;m đốc truyền th&#244;ng của &#244;ng Trump bị “tố” đạo văn"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Ứng viên giám đốc truyền thông của ông Trump bị “tố” đạo văn</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/the-gioi/tro-ly-truyen-thong-cua-ong-trump-tu-chuc-do-bi-nghi-dao-van-2017011708180363.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone2_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/the-gioi/ong-trump-tung-cung-ran-voi-nga-truoc-khi-tranh-cu-tong-thong-20170117083618331.htm" title="&#212;ng Trump từng cứng rắn với Nga trước khi tranh cử tổng thống" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117083618331" >Ông Trump từng cứng rắn với Nga trước khi tranh cử tổng thống</a></li><li><a href="/the-gioi/thu-tuong-canada-bi-dieu-tra-vi-ky-nghi-gay-tranh-cai-20170117075319338.htm" title="Thủ tướng Canada bị điều tra v&#236; kỳ nghỉ g&#226;y tranh c&#227;i" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117075319338" >Thủ tướng Canada bị điều tra vì kỳ nghỉ gây tranh cãi</a></li><li><a href="/the-gioi/eu-nato-dong-loat-phan-phao-ong-trump-2017011707101763.htm" title="EU, NATO đồng loạt phản ph&#225;o &#244;ng Trump" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017011707101763" >EU, NATO đồng loạt phản pháo ông Trump</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="26" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/the-thao.htm" title="Thể thao" >Thể thao</a></h2></li><li><h3><a href="/the-thao/the-thao-trong-nuoc.htm" title="Thể thao trong nước">Thể thao trong nước</a></h3></li><li><h3><a href="/the-thao/the-thao-quoc-te.htm" title="Thể thao quốc tế">Thể thao quốc tế</a></h3></li><li><h3><a href="/the-thao/bong-da-anh.htm" title="B&#243;ng đ&#225; Anh">Bóng đá Anh</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/the-thao/tennis.htm" title="Tennis">Tennis</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/the-thao/het-noi-loan-diego-costa-doi-mua-tap-luyen-mot-minh-20170117074554437.htm" title="Hết “nổi loạn”, Diego Costa đội mưa tập luyện một m&#236;nh" ><img title="Hết “nổi loạn”, Diego Costa đội mưa tập luyện một m&#236;nh" alt="Hết “nổi loạn”, Diego Costa đội mưa tập luyện một m&#236;nh" data-x2="https://dantricdn.com/a1a2495c/zoom/137_105/2017/screen-shot-2017-01-17-at-7-51-51-am-1484614344867.png" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/screen-shot-2017-01-17-at-7-51-51-am-1484614344867.png" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/the-thao/het-noi-loan-diego-costa-doi-mua-tap-luyen-mot-minh-20170117074554437.htm" title="Hết “nổi loạn”, Diego Costa đội mưa tập luyện một m&#236;nh" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117074554437" >Hết “nổi loạn”, Diego Costa đội mưa tập luyện một mình</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Sau ghi bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu của Chelsea ở trận gặp Leicester City, Diego Costa đã trở lại. Ngày hôm qua, chân sút người Tây Ban Nha đã đội mưa tập luyện một mình.<br /><a href="/the-thao/hlv-conte-ly-giai-nguyen-nhan-gach-ten-diego-costa-20170115095242806.htm" title="HLV Conte l&#253; giải nguy&#234;n nh&#226;n gạch t&#234;n Diego Costa"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;HLV Conte lý giải nguyên nhân gạch tên Diego Costa</b></a><br /><a href="/the-thao/cai-va-voi-hlv-conte-diego-costa-bi-tram-20170114113050608.htm" title="C&#227;i v&#227; với HLV Conte, Diego Costa bị “trảm”?"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Cãi vã với HLV Conte, Diego Costa bị “trảm”?</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/the-thao/het-noi-loan-diego-costa-doi-mua-tap-luyen-mot-minh-20170117074554437.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone3_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/the-thao/bo-bien-nga-gay-that-vong-o-ngay-ra-quan-can-2017-20170117074422899.htm" title="Bờ Biển Ng&#224; g&#226;y thất vọng ở ng&#224;y ra qu&#226;n CAN 2017" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117074422899" >Bờ Biển Ngà gây thất vọng ở ngày ra quân CAN 2017</a></li><li><a href="/the-thao/bi-dan-truoc-2-ban-ac-milan-van-gianh-diem-nghet-tho-20170117074253856.htm" title="Bị dẫn trước 2 b&#224;n, AC Milan vẫn gi&#224;nh điểm nghẹt thở" data-newstype="13" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117074253856" >Bị dẫn trước 2 bàn, AC Milan vẫn giành điểm nghẹt thở</a></li><li><a href="/the-thao/ngay-2-australian-open-thach-thuc-lon-cho-djokovic-nadal-20170117070215181.htm" title="Ng&#224;y 2 - Australian Open: Th&#225;ch thức lớn cho Djokovic, Nadal" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117070215181" >Ngày 2 - Australian Open: Thách thức lớn cho Djokovic, Nadal</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="25" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/giao-duc-khuyen-hoc.htm" title="GI&#193;O DỤC - TRI THỨC" >GIÁO DỤC - TRI THỨC</a></h2></li><li><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn" title="Du học">Du học</a></h3></li><li><h3><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/tin-tuyen-sinh.htm" title="Tin tuyển sinh">Tin tuyển sinh</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/khuyen-hoc.htm" title="Khuyến học">Khuyến học</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/giao-duc-khuyen-hoc/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-go-noi-lo-cho-cac-truong-nghe-20170116221128646.htm" title="Ph&#243; Thủ tướng Vũ Đức Đam “gỡ” nỗi lo cho c&#225;c trường nghề" ><img title="Ph&#243; Thủ tướng Vũ Đức Đam “gỡ” nỗi lo cho c&#225;c trường nghề" alt="Ph&#243; Thủ tướng Vũ Đức Đam “gỡ” nỗi lo cho c&#225;c trường nghề" data-x2="https://dantricdn.com/1a076e9e/zoom/137_105/2017/photo-0-1484580132031.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/photo-0-1484580132031.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-go-noi-lo-cho-cac-truong-nghe-20170116221128646.htm" title="Ph&#243; Thủ tướng Vũ Đức Đam “gỡ” nỗi lo cho c&#225;c trường nghề" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170116221128646" >Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam “gỡ” nỗi lo cho các trường nghề</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Ngày 16/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì Hội nghị Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội(LĐTB&XH) tổ chức tại TPHCM. Trước lo lắng của 500 trường cao đẳng, trung cấp khi được chuyển về Bộ LĐTB&XH, Phó thủ tướng khẳng định sự chuyển giao này sẽ thuận lợi hơn cho các trường, không có thêm khó khăn.<br /><a href="/tuyen-sinh/truong-cao-dang-trung-cap-ben-bo-vuc-tham-20160824122423431.htm" title="Trường cao đẳng, trung cấp b&#234;n bờ “vực thẳm”"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Trường cao đẳng, trung cấp bên bờ “vực thẳm”</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/giao-duc-khuyen-hoc/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-go-noi-lo-cho-cac-truong-nghe-20170116221128646.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone4_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/truong-mau-giao-day-tre-tu-tuong-cua-khong-tu-20170116172028562.htm" title="Trường mẫu gi&#225;o dạy trẻ tư tưởng của Khổng Tử" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170116172028562" >Trường mẫu giáo dạy trẻ tư tưởng của Khổng Tử</a></li><li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/do-ban-dem-xem-co-bao-nhieu-tam-giac-trong-hinh-20170114181047319.htm" title="Đố bạn đếm xem c&#243; bao nhi&#234;u tam gi&#225;c trong h&#236;nh?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170114181047319" >Đố bạn đếm xem có bao nhiêu tam giác trong hình?</a></li><li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/han-quoc-se-xay-30-them-truong-mau-giao-cong-cho-tre-em-con-lai-2017011611035053.htm" title="H&#224;n Quốc sẽ x&#226;y 30 th&#234;m trường mẫu gi&#225;o c&#244;ng cho trẻ em con lai" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017011611035053" >Hàn Quốc sẽ xây 30 thêm trường mẫu giáo công cho trẻ em con lai</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="167" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/tam-long-nhan-ai.htm" title="Tấm l&#242;ng nh&#226;n &#225;i" >Tấm lòng nhân ái</a></h2></li><li><h3><a href="/tam-long-nhan-ai/danh-sach-ung-ho.htm" title="Danh s&#225;ch ủng hộ">Danh sách ủng hộ</a></h3></li><li><h3><a href="/tam-long-nhan-ai/danh-sach-ket-chuyen.htm" title="Danh s&#225;ch kết chuyển">Danh sách kết chuyển</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/tam-long-nhan-ai/hoan-canh.htm" title="Ho&#224;n cảnh">Hoàn cảnh</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/tam-long-nhan-ai/xot-thuong-cu-ba-xin-tung-ngum-sua-nuoi-chau-2-tuan-tuoi-cua-dua-con-dien-20170117070158396.htm" title="X&#243;t thương cụ b&#224; xin từng ngụm sữa nu&#244;i ch&#225;u 2 tuần tuổi của đứa con đi&#234;n" ><img title="X&#243;t thương cụ b&#224; xin từng ngụm sữa nu&#244;i ch&#225;u 2 tuần tuổi của đứa con đi&#234;n" alt="X&#243;t thương cụ b&#224; xin từng ngụm sữa nu&#244;i ch&#225;u 2 tuần tuổi của đứa con đi&#234;n" data-x2="https://dantricdn.com/00e86820/zoom/137_105/2017/a8-1484535942561.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/a8-1484535942561.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/tam-long-nhan-ai/xot-thuong-cu-ba-xin-tung-ngum-sua-nuoi-chau-2-tuan-tuoi-cua-dua-con-dien-20170117070158396.htm" title="X&#243;t thương cụ b&#224; xin từng ngụm sữa nu&#244;i ch&#225;u 2 tuần tuổi của đứa con đi&#234;n" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117070158396" >Xót thương cụ bà xin từng ngụm sữa nuôi cháu 2 tuần tuổi của đứa con điên</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Bỏ nhà đi lang thang, đứa con gái duy nhất của bà bị chứng bệnh tâm thần điên dại mang thai rồi sinh đứa con trai. Người mẹ bệnh tật vô thức không có niềm thương yêu với đứa con ruột thịt, vậy là những ngày qua bà phải đi xin từng ngụm sữa, thìa cháo để nuôi sống đứa cháu trai đầy tội nghiệp.</div><a class="icon-detail fon7" href="/tam-long-nhan-ai/xot-thuong-cu-ba-xin-tung-ngum-sua-nuoi-chau-2-tuan-tuoi-cua-dua-con-dien-20170117070158396.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone5_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/tam-long-nhan-ai/infographic-nhin-lai-nhung-cong-trinh-phong-hoc-mang-ten-dan-tri-20170116150636053.htm" title="[Infographic] Nh&#236;n lại những c&#244;ng tr&#236;nh ph&#242;ng học mang t&#234;n D&#226;n tr&#237;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170116150636053" >[Infographic] Nhìn lại những công trình phòng học mang tên Dân trí</a></li><li><a href="/tam-long-nhan-ai/han-hoan-ngay-khanh-thanh-phong-hoc-dan-tri-tai-diem-truong-na-dang-20170116092632448.htm" title="H&#226;n hoan ng&#224;y kh&#225;nh th&#224;nh ph&#242;ng học D&#226;n tr&#237; tại điểm trường N&#224; Đang" data-newstype="7" data-linktype="newsdetail" data-id="20170116092632448" >Hân hoan ngày khánh thành phòng học Dân trí tại điểm trường Nà Đang</a></li><li><a href="/tam-long-nhan-ai/su-song-tai-sinh-cua-nu-bac-si-bi-o-to-nghien-qua-nguoi-20170116074447548.htm" title="Sự sống t&#225;i sinh của nữ b&#225;c sĩ bị &#244; t&#244; nghiến qua người" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170116074447548" >Sự sống tái sinh của nữ bác sĩ bị ô tô nghiến qua người</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div class="wp980"> <script type="text/lazyscript"> var leftW = ($(window).width() - 1000) / 2; $('.wp980').attr('style', 'left:' + leftW + 'px'); </script> <div class="boxvideonews fl"> <a href="/video-page.htm" title="Video" class="sprite fl titletop"></a> <ul> <li class="top"><a href="/video/khung-canh-ngoan-muc-cua-mua-dong-tren-khap-the-gioi-57397.htm" title="Khung cảnh ngoạn mục của m&#249;a đ&#244;ng tr&#234;n khắp thế giới"><img title="Khung cảnh ngoạn mục của m&#249;a đ&#244;ng tr&#234;n khắp thế giới" alt="Khung cảnh ngoạn mục của m&#249;a đ&#244;ng tr&#234;n khắp thế giới" src="https://video-thumbs.vcmedia.vn/zoom/228_165/dantri/c05a76d21c/2017/01/16/1-4-1484539678765.jpg" width="228" height="165" /></a><h3><a href="/video/khung-canh-ngoan-muc-cua-mua-dong-tren-khap-the-gioi-57397.htm" title="Khung cảnh ngoạn mục của m&#249;a đ&#244;ng tr&#234;n khắp thế giới">Khung cảnh ngoạn mục của mùa đông trên khắp thế giới</a></h3> <a href="/video/khung-canh-ngoan-muc-cua-mua-dong-tren-khap-the-gioi-57397.htm" class="ionplay sprite fl"></a></li><li class="normal"><a href="/video/mua-may-anh-nao-de-choi-tet-57399.htm" title="Mua m&#225;y ảnh n&#224;o để chơi Tết?"><img title="Mua m&#225;y ảnh n&#224;o để chơi Tết?" alt="Mua m&#225;y ảnh n&#224;o để chơi Tết?" src="https://video-thumbs.vcmedia.vn/zoom/100_70/dantri/dd98dadc32/2017/01/16/mayanh-1484583359645.jpg" width="100" height="70" /></a><h3><a href="/video/mua-may-anh-nao-de-choi-tet-57399.htm" title="Mua m&#225;y ảnh n&#224;o để chơi Tết?">Mua máy ảnh nào để chơi Tết?</a></h3> <a href="/video/mua-may-anh-nao-de-choi-tet-57399.htm" class="ionplay sprite fl"></a></li><li class="normal"><a href="/video/buoc-di-kep-cua-my-nham-doi-pho-voi-tang-nga-57380.htm" title="Bước đi k&#233;p của Mỹ nhằm đối ph&#243; với tăng Nga"><img title="Bước đi k&#233;p của Mỹ nhằm đối ph&#243; với tăng Nga" alt="Bước đi k&#233;p của Mỹ nhằm đối ph&#243; với tăng Nga" src="https://video-thumbs.vcmedia.vn/zoom/100_70/dantri/u0r8q1vgtzj09sojb5ogehn94djlvr/2017/01/16/abrams16-1-1484552509996-2fa00.jpg" width="100" height="70" /></a><h3><a href="/video/buoc-di-kep-cua-my-nham-doi-pho-voi-tang-nga-57380.htm" title="Bước đi k&#233;p của Mỹ nhằm đối ph&#243; với tăng Nga">Bước đi kép của Mỹ nhằm đối phó với tăng Nga</a></h3> <a href="/video/buoc-di-kep-cua-my-nham-doi-pho-voi-tang-nga-57380.htm" class="ionplay sprite fl"></a></li><li class="normal"><a href="/video/chuyen-co-dua-thu-tuong-nhat-den-noi-bai-57389.htm" title="Chuy&#234;n cơ đưa thủ tướng Nhật đến Nội B&#224;i"><img title="Chuy&#234;n cơ đưa thủ tướng Nhật đến Nội B&#224;i" alt="Chuy&#234;n cơ đưa thủ tướng Nhật đến Nội B&#224;i" src="https://video-thumbs.vcmedia.vn/zoom/100_70/dantri/q9iw9pbngtbxmccfwx7pjac6ktof3w/2017/01/16/chuyen-co-tt-nhat-den-noi-bai-1484558333578-42144_thumb1.jpg" width="100" height="70" /></a><h3><a href="/video/chuyen-co-dua-thu-tuong-nhat-den-noi-bai-57389.htm" title="Chuy&#234;n cơ đưa thủ tướng Nhật đến Nội B&#224;i">Chuyên cơ đưa thủ tướng Nhật đến Nội Bài</a></h3> <a href="/video/chuyen-co-dua-thu-tuong-nhat-den-noi-bai-57389.htm" class="ionplay sprite fl"></a></li> </ul> </div> </div> <div class="clear" style="margin-top: 301px;"></div> <div data-zoneid="76" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/kinh-doanh.htm" title="Kinh doanh" >Kinh doanh</a></h2></li><li><h3><a href="/kinh-doanh/tai-chinh-dau-tu.htm" title="T&#224;i ch&#237;nh - Đầu tư">Tài chính - Đầu tư</a></h3></li><li><h3><a href="/kinh-doanh/thi-truong.htm" title="Thị trường">Thị trường</a></h3></li><li><h3><a href="/kinh-doanh/doanh-nghiep.htm" title="Doanh nghiệp">Doanh nghiệp</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/kinh-doanh/bao-ve-ntd.htm" title="Bảo vệ NTD">Bảo vệ NTD</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/kinh-doanh/hoa-chat-trung-quoc-bien-ca-dong-lanh-boi-loi-tro-lai-20170117072222408.htm" title="H&#243;a chất Trung Quốc biến c&#225; đ&#244;ng lạnh bơi lội trở lại" ><img title="H&#243;a chất Trung Quốc biến c&#225; đ&#244;ng lạnh bơi lội trở lại" alt="H&#243;a chất Trung Quốc biến c&#225; đ&#244;ng lạnh bơi lội trở lại" data-x2="https://dantricdn.com/6f63daec/zoom/137_105/2017/20170116155205-untitled-3-1484612086214.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/20170116155205-untitled-3-1484612086214.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/kinh-doanh/hoa-chat-trung-quoc-bien-ca-dong-lanh-boi-loi-tro-lai-20170117072222408.htm" title="H&#243;a chất Trung Quốc biến c&#225; đ&#244;ng lạnh bơi lội trở lại" class="fon6" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117072222408" >Hóa chất Trung Quốc biến cá đông lạnh bơi lội trở lại</a></h4><div class="sapo fon5">Cá đông lạnh liệu có sống trở lại? Công nghệ bảo quản chính là câu trả lời về vấn đề này. Một công ty của TQ vừa cho ra đời loại dung dịch có thể hồi sinh cá sau khi đã đông lạnh.<br /><a href="/kinh-doanh/sa-te-tom-sot-lau-thai-lam-bang-hoa-chat-map-mo-nguon-goc-20161122211720639.htm" title="Sa tế t&#244;m, sốt lẩu Th&#225;i l&#224;m bằng ho&#225; chất &quot;mập mờ&quot; nguồn gốc"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Sa tế tôm, sốt lẩu Thái làm bằng hoá chất "mập mờ" nguồn gốc</b></a><br /><a href="/kinh-doanh/phat-hien-co-so-ho-bien-thit-bo-thoi-thanh-thit-bo-tuoi-bang-hoa-chat-20160812103722759.htm" title="Ph&#225;t hiện cơ sở &quot;h&#244; biến” thịt b&#242; thối th&#224;nh thịt b&#242; tươi bằng h&#243;a chất"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Phát hiện cơ sở "hô biến” thịt bò thối thành thịt bò tươi bằng hóa chất</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/kinh-doanh/hoa-chat-trung-quoc-bien-ca-dong-lanh-boi-loi-tro-lai-20170117072222408.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone6_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/kinh-doanh/phat-hien-hang-loat-sai-pham-nghiem-trong-tai-du-an-dam-ninh-binh-20170117085407138.htm" title="Ph&#225;t hiện h&#224;ng loạt sai phạm nghi&#234;m trọng tại Dự &#225;n Đạm Ninh B&#236;nh" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117085407138" >Phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại Dự án Đạm Ninh Bình</a></li><li><a href="/kinh-doanh/ngan-hang-quan-doi-thay-tong-giam-doc-20170117070407888.htm" title="Ng&#226;n h&#224;ng Qu&#226;n đội thay tổng gi&#225;m đốc" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117070407888" >Ngân hàng Quân đội thay tổng giám đốc</a></li><li><a href="/kinh-doanh/phan-khuc-condotel-bo-tram-ty-dau-tu-kho-ban-vi-thieu-so-do-20170116210245249.htm" title="Ph&#226;n kh&#250;c Condotel: Bỏ trăm tỷ đầu tư kh&#243; b&#225;n v&#236; thiếu sổ đỏ" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170116210245249" >Phân khúc Condotel: Bỏ trăm tỷ đầu tư khó bán vì thiếu sổ đỏ</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="730" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/van-hoa.htm" title="Văn h&#243;a" >Văn hóa</a></h2></li><li><h3><a href="/van-hoa/doi-song-van-hoa.htm" title="Đời sống văn h&#243;a">Đời sống văn hóa</a></h3></li><li><h3><a href="/van-hoa/san-khau-dan-gian.htm" title="S&#226;n khấu - D&#226;n gian">Sân khấu - Dân gian</a></h3></li><li><h3><a href="/van-hoa/du-lich-kham-pha.htm" title="Du lịch - Kh&#225;m ph&#225;">Du lịch - Khám phá</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/van-hoa/dien-anh.htm" title="Điện ảnh">Điện ảnh</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/van-hoa/nghe-tay-trai-thu-vi-cua-nhung-btv-noi-tieng-vtv-2017011706251163.htm" title="Nghề ‘tay tr&#225;i’ th&#250; vị của những BTV nổi tiếng VTV" ><img title="Nghề ‘tay tr&#225;i’ th&#250; vị của những BTV nổi tiếng VTV" alt="Nghề ‘tay tr&#225;i’ th&#250; vị của những BTV nổi tiếng VTV" data-x2="https://dantricdn.com/484d2acb/zoom/137_105/2017/20170116095219-123-1484608929450.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/20170116095219-123-1484608929450.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/van-hoa/nghe-tay-trai-thu-vi-cua-nhung-btv-noi-tieng-vtv-2017011706251163.htm" title="Nghề ‘tay tr&#225;i’ th&#250; vị của những BTV nổi tiếng VTV" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017011706251163" >Nghề ‘tay trái’ thú vị của những BTV nổi tiếng VTV</a></h4><div class="sapo fon5">Mai Ngọc, Thùy Dung và Lê Anh nổi tiếng với vai trò BTV yêu thích của VTV. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, họ còn thành công ở lĩnh vực...<br /><a href="/giai-tri/btv-diep-anh-lam-nguoi-mau-cung-nang-tho-xu-hue-20170107101940611.htm" title="BTV Diệp Anh l&#224;m người mẫu c&#249;ng “n&#224;ng thơ xứ Huế”"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;BTV Diệp Anh làm người mẫu cùng “nàng thơ xứ Huế”</b></a><br /><a href="/van-hoa/tiet-lo-mc-xinh-dep-thay-the-btv-van-anh-o-ban-tin-thoi-su-19h-20170105055954019.htm" title="Tiết lộ MC xinh đẹp thay thế BTV V&#226;n Anh ở bản tin Thời sự 19h"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Tiết lộ MC xinh đẹp thay thế BTV Vân Anh ở bản tin Thời sự 19h</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/van-hoa/nghe-tay-trai-thu-vi-cua-nhung-btv-noi-tieng-vtv-2017011706251163.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone7_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/van-hoa/bac-dau-gay-choang-voi-trang-phuc-doc-la-trong-tao-quan-2017-201701170801233.htm" title="Bắc Đẩu g&#226;y “cho&#225;ng” với trang phục “độc”, “lạ” trong T&#225;o qu&#226;n 2017" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="201701170801233" >Bắc Đẩu gây “choáng” với trang phục “độc”, “lạ” trong Táo quân 2017</a></li><li><a href="/van-hoa/3-sac-thai-hap-dan-cua-phim-truyen-hinh-tet-dinh-dau-20170117081244727.htm" title="3 sắc th&#225;i hấp dẫn của phim truyền h&#236;nh Tết Đinh Dậu" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117081244727" >3 sắc thái hấp dẫn của phim truyền hình Tết Đinh Dậu</a></li><li><a href="/van-hoa/bad-boys-blue-sandra-mo-man-su-kien-am-nhac-quoc-te-tai-viet-nam-2017-20170117061816524.htm" title="“Bad Boys Blue &amp; Sandra” mở m&#224;n sự kiện &#226;m nhạc quốc tế tại Việt Nam 2017" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117061816524" >“Bad Boys Blue & Sandra” mở màn sự kiện âm nhạc quốc tế tại Việt Nam 2017</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="23" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/giai-tri.htm" title="Giải tr&#237;" >Giải trí</a></h2></li><li><h3><a href="/giai-tri/sao-viet.htm" title="Sao Việt">Sao Việt</a></h3></li><li><h3><a href="/giai-tri/hollywood.htm" title="Hollywood">Hollywood</a></h3></li><li><h3><a href="/giai-tri/chau-a.htm" title="Ch&#226;u &#193;">Châu Á</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/giai-tri/thoi-trang.htm" title="Thời trang">Thời trang</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/giai-tri/ty-phu-nga-chi-35-trieu-bang-anh-moi-elton-john-va-mariah-carey-hat-trong-dam-cuoi-chau-20170116202357711.htm" title="Tỷ ph&#250; Nga chi 3,5 triệu bảng Anh mời Elton John v&#224; Mariah Carey h&#225;t trong đ&#225;m cưới ch&#225;u" ><img title="Tỷ ph&#250; Nga chi 3,5 triệu bảng Anh mời Elton John v&#224; Mariah Carey h&#225;t trong đ&#225;m cưới ch&#225;u" alt="Tỷ ph&#250; Nga chi 3,5 triệu bảng Anh mời Elton John v&#224; Mariah Carey h&#225;t trong đ&#225;m cưới ch&#225;u" data-x2="https://dantricdn.com/35002a51/zoom/137_105/2017/mi7-1484572835805-crop-1484572889236.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/mi7-1484572835805-crop-1484572889236.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/giai-tri/ty-phu-nga-chi-35-trieu-bang-anh-moi-elton-john-va-mariah-carey-hat-trong-dam-cuoi-chau-20170116202357711.htm" title="Tỷ ph&#250; Nga chi 3,5 triệu bảng Anh mời Elton John v&#224; Mariah Carey h&#225;t trong đ&#225;m cưới ch&#225;u" class="fon6" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20170116202357711" >Tỷ phú Nga chi 3,5 triệu bảng Anh mời Elton John và Mariah Carey hát trong đám cưới cháu</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Cát sê để diva Mariah Carey bay từ Mỹ sang Nga hát trong đám cưới là 2,5 triệu bảng Anh.<br /><a href="/giai-tri/sao-ro-bot-dai-chien-lam-dam-cuoi-voi-ban-gai-nguoi-anh-20161013103753852.htm" title="Sao “R&#244; bốt đại chiến” l&#224;m đ&#225;m cưới với bạn g&#225;i người Anh"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Sao “Rô bốt đại chiến” làm đám cưới với bạn gái người Anh</b></a><br /><a href="/giai-tri/hau-dam-cuoi-lam-tam-nhu-lo-bung-bau-lum-lum-20160802091020697.htm" title="Hậu đ&#225;m cưới, L&#226;m T&#226;m Như lộ bụng bầu &quot;l&#249;m l&#249;m&quot;"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Hậu đám cưới, Lâm Tâm Như lộ bụng bầu "lùm lùm"</b></a><br /><a href="/giai-tri/mariah-carey-giam-can-dang-ne-de-chuan-bi-cho-dam-cuoi-20160720110549501.htm" title="Mariah Carey giảm c&#226;n đ&#225;ng nể để chuẩn bị cho đ&#225;m cưới"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Mariah Carey giảm cân đáng nể để chuẩn bị cho đám cưới</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/giai-tri/ty-phu-nga-chi-35-trieu-bang-anh-moi-elton-john-va-mariah-carey-hat-trong-dam-cuoi-chau-20170116202357711.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone8_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/giai-tri/katy-perry-gay-bat-ngo-khi-vang-hoe-mung-sinh-nhat-nguoi-yeu-20170116205026593.htm" title="Katy Perry g&#226;y bất ngờ khi “v&#224;ng hoe” mừng sinh nhật người y&#234;u" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170116205026593" >Katy Perry gây bất ngờ khi “vàng hoe” mừng sinh nhật người yêu</a></li><li><a href="/giai-tri/choang-truoc-man-cua-sung-lam-nghe-cua-cac-sao-nam-20170116204408786.htm" title="Cho&#225;ng trước m&#224;n “cưa sừng l&#224;m ngh&#233;” của c&#225;c sao nam" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170116204408786" >Choáng trước màn “cưa sừng làm nghé” của các sao nam</a></li><li><a href="/giai-tri/hoa-hau-the-gioi-hoi-phuc-sau-cu-nga-tai-truong-quay-20170116201245384.htm" title="Hoa hậu thế giới hồi phục sau c&#250; ng&#227; tại trường quay" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170116201245384" >Hoa hậu thế giới hồi phục sau cú ngã tại trường quay</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="835" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="http://dulich.dantri.com.vn" title="Du Lịch" target="_blank">Du Lịch</a></h2></li><li><h3><a target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/vong-quay-du-lich.htm" title="V&#242;ng quay du lịch">Vòng quay du lịch</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/tours-ua-thich.htm" title="Tours ưa th&#237;ch">Tours ưa thích</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/diem-den-moi-tuan.htm" title="Điểm đến mỗi tuần">Điểm đến mỗi tuần</a></h3></li><li class="none"><h3><a target="_blank" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/kham-pha.htm" title="Kh&#225;m ph&#225;">Khám phá</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/hai-hon-dao-dep-me-hon-o-binh-thuan-ly-tuong-cho-ky-nghi-le-20170117084948871.htm" title="Hai h&#242;n đảo đẹp “m&#234; hồn” ở B&#236;nh Thuận l&#253; tưởng cho kỳ nghỉ lễ" target="_blank"><img title="Hai h&#242;n đảo đẹp “m&#234; hồn” ở B&#236;nh Thuận l&#253; tưởng cho kỳ nghỉ lễ" alt="Hai h&#242;n đảo đẹp “m&#234; hồn” ở B&#236;nh Thuận l&#253; tưởng cho kỳ nghỉ lễ" data-x2="https://dantricdn.com/399af195/zoom/137_105/2017/1-fnzr-1484617603755.JPG" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/1-fnzr-1484617603755.JPG" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/hai-hon-dao-dep-me-hon-o-binh-thuan-ly-tuong-cho-ky-nghi-le-20170117084948871.htm" title="Hai h&#242;n đảo đẹp “m&#234; hồn” ở B&#236;nh Thuận l&#253; tưởng cho kỳ nghỉ lễ" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117084948871" target="_blank">Hai hòn đảo đẹp “mê hồn” ở Bình Thuận lý tưởng cho kỳ nghỉ lễ</a></h4><div class="sapo fon5">Đến Bình Thuận mà không ghé qua hai hòn đảo Phú Quý và Cù Lao Câu sẽ là một thiếu sót lớn của du khách. Bởi nơi đây không chỉ có phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn hấp dẫn bởi ẩm thực cũng như sự thân thiện của người dân xứ đảo.</div><a class="icon-detail fon7" href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/hai-hon-dao-dep-me-hon-o-binh-thuan-ly-tuong-cho-ky-nghi-le-20170117084948871.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone9_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/viet-nam-nam-trong-danh-sach-nhung-diem-du-lich-o-nhiem-nhat-the-gioi-20170117081739372.htm" title="Việt Nam nằm trong danh s&#225;ch những điểm du lịch &#244; nhiễm nhất thế giới" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117081739372" target="_blank">Việt Nam nằm trong danh sách những điểm du lịch ô nhiễm nhất thế giới</a></li><li><a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/chiem-nguong-ga-go-quy-hiem-gia-bac-trieu-o-cho-do-co-20170117084501573.htm" title="Chi&#234;m ngưỡng g&#224; gỗ qu&#253; hiếm gi&#225; bạc triệu ở chợ đồ cổ" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117084501573" target="_blank">Chiêm ngưỡng gà gỗ quý hiếm giá bạc triệu ở chợ đồ cổ</a></li><li><a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/sac-mau-ma-thuat-cua-tuyet-trang-phu-khap-the-gioi-20170117064447356.htm" title="Sắc m&#224;u “ma thuật” của tuyết trắng phủ khắp thế giới" data-newstype="7" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117064447356" target="_blank">Sắc màu “ma thuật” của tuyết trắng phủ khắp thế giới</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="170" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/phap-luat.htm" title="Ph&#225;p luật" >Pháp luật</a></h2></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/phap-luat/ha-noi-ba-tieng-sung-no-lien-tiep-tren-pho-phan-boi-chau-20170117073039942.htm" title="H&#224; Nội: Ba tiếng s&#250;ng nổ li&#234;n tiếp tr&#234;n phố Phan Bội Ch&#226;u" ><img title="H&#224; Nội: Ba tiếng s&#250;ng nổ li&#234;n tiếp tr&#234;n phố Phan Bội Ch&#226;u" alt="H&#224; Nội: Ba tiếng s&#250;ng nổ li&#234;n tiếp tr&#234;n phố Phan Bội Ch&#226;u" data-x2="https://dantricdn.com/2437d34b/zoom/137_105/2017/1-1484585302944-1484612923351.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/1-1484585302944-1484612923351.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/phap-luat/ha-noi-ba-tieng-sung-no-lien-tiep-tren-pho-phan-boi-chau-20170117073039942.htm" title="H&#224; Nội: Ba tiếng s&#250;ng nổ li&#234;n tiếp tr&#234;n phố Phan Bội Ch&#226;u" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117073039942" >Hà Nội: Ba tiếng súng nổ liên tiếp trên phố Phan Bội Châu</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Tối qua (16/1), 3 tiếng súng nổ đã vang lên tại quán cà phê trên phố Phan Bội Châu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) khiến người dân hốt hoảng. Ngay sau đó, Công an quận Hoàn Kiếm đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.</div><a class="icon-detail fon7" href="/phap-luat/ha-noi-ba-tieng-sung-no-lien-tiep-tren-pho-phan-boi-chau-20170117073039942.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone10_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/phap-luat/sap-xet-xu-giang-kim-dat-va-dong-pham-20170117082929092.htm" title="Sắp x&#233;t xử Giang Kim Đạt v&#224; đồng phạm" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117082929092" >Sắp xét xử Giang Kim Đạt và đồng phạm</a></li><li><a href="/phap-luat/hai-nhom-thanh-nien-dung-ma-tau-hon-chien-trong-dem-1-nguoi-chet-2017011707332887.htm" title="Hai nh&#243;m thanh ni&#234;n d&#249;ng m&#227; tấu hỗn chiến trong đ&#234;m, 1 người chết" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017011707332887" >Hai nhóm thanh niên dùng mã tấu hỗn chiến trong đêm, 1 người chết</a></li><li><a href="/phap-luat/lan-dau-tien-vn-co-bao-cao-quoc-gia-ve-chong-tra-tan-20170117075720383.htm" title="Lần đầu ti&#234;n VN c&#243; b&#225;o c&#225;o quốc gia về chống tra tấn" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117075720383" >Lần đầu tiên VN có báo cáo quốc gia về chống tra tấn</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="135" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/nhip-song-tre.htm" title="Nhịp sống trẻ" >Nhịp sống trẻ</a></h2></li><li><h3><a href="/nhip-song-tre/nguoi-viet-tre.htm" title="Người Việt trẻ">Người Việt trẻ</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/nhip-song-tre/phong-su-tre.htm" title="Ph&#243;ng sự trẻ">Phóng sự trẻ</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/nhip-song-tre/clip-thanh-nien-bi-ba-mang-xoi-xa-vi-nhuom-toc-trang-hut-dan-mang-20170117081019786.htm" title="Clip thanh ni&#234;n bị b&#224; mắng xối xả v&#236; nhuộm t&#243;c trắng h&#250;t d&#226;n mạng" ><img title="Clip thanh ni&#234;n bị b&#224; mắng xối xả v&#236; nhuộm t&#243;c trắng h&#250;t d&#226;n mạng" alt="Clip thanh ni&#234;n bị b&#224; mắng xối xả v&#236; nhuộm t&#243;c trắng h&#250;t d&#226;n mạng" data-x2="https://dantricdn.com/db53e5d5/zoom/137_105/2017/thai2-1484614118525-crop-1484614138545.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/thai2-1484614118525-crop-1484614138545.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/nhip-song-tre/clip-thanh-nien-bi-ba-mang-xoi-xa-vi-nhuom-toc-trang-hut-dan-mang-20170117081019786.htm" title="Clip thanh ni&#234;n bị b&#224; mắng xối xả v&#236; nhuộm t&#243;c trắng h&#250;t d&#226;n mạng" class="fon6" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117081019786" >Clip thanh niên bị bà mắng xối xả vì nhuộm tóc trắng hút dân mạng</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Bà mắng: "Tóc đen cũng được, tóc đỏ cũng được, mày lại đi nhuộm tóc trắng. Người già trăm tuổi người ta mới tóc trắng mày ba tuổi ranh lại tóc bạc...".<br /><a href="/nhip-song-tre/cuoi-lan-lon-voi-mv-lac-troi-phien-ban-hoc-sinh-nam-dinh-2017011623304956.htm" title="Cười lăn lộn với MV &quot;Lạc tr&#244;i&quot; phi&#234;n bản học sinh Nam Định"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Cười lăn lộn với MV "Lạc trôi" phiên bản học sinh Nam Định</b></a><br /><a href="/nhip-song-tre/nguong-mo-co-gai-ninja-dung-phan-luong-giao-thong-gio-cao-diem-20170113070829292.htm" title="Ngưỡng mộ c&#244; g&#225;i &quot;ninja&quot; đứng ph&#226;n luồng giao th&#244;ng giờ cao điểm"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Ngưỡng mộ cô gái "ninja" đứng phân luồng giao thông giờ cao điểm</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/nhip-song-tre/clip-thanh-nien-bi-ba-mang-xoi-xa-vi-nhuom-toc-trang-hut-dan-mang-20170117081019786.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone11_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/nhip-song-tre/tet-nay-dung-dan-mat-vao-man-hinh-hay-tro-chuyen-nhieu-hon-20170117074917154.htm" title="&quot;Tết n&#224;y đừng d&#225;n mặt v&#224;o m&#224;n h&#236;nh, h&#227;y tr&#242; chuyện nhiều hơn&quot;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117074917154" >"Tết này đừng dán mặt vào màn hình, hãy trò chuyện nhiều hơn"</a></li><li><a href="/nhip-song-tre/bao-binh-tien-bac-doi-dao-co-chuyen-bien-tinh-cam-trong-nam-2017-20170117074106859.htm" title="Bảo B&#236;nh tiền bạc dồi d&#224;o, c&#243; chuyển biến t&#236;nh cảm trong năm 2017" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117074106859" >Bảo Bình tiền bạc dồi dào, có chuyển biến tình cảm trong năm 2017</a></li><li><a href="/nhip-song-tre/cuoi-lan-lon-voi-mv-lac-troi-phien-ban-hoc-sinh-nam-dinh-2017011623304956.htm" title="Cười lăn lộn với MV &quot;Lạc tr&#244;i&quot; phi&#234;n bản học sinh Nam Định" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="2017011623304956" >Cười lăn lộn với MV "Lạc trôi" phiên bản học sinh Nam Định</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="7" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/suc-khoe.htm" title="Sức khỏe" >Sức khỏe</a></h2></li><li><h3><a href="/suc-khoe/kien-thuc-gioi-tinh.htm" title="Kiến thức giới t&#237;nh">Kiến thức giới tính</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-khoe/tu-van.htm" title="Tư vấn">Tư vấn</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/suc-khoe/lam-dep.htm" title="L&#224;m đẹp">Làm đẹp</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/suc-khoe/nghi-xuat-hien-dich-bach-hau-tai-truong-hoc-2-hoc-sinh-tu-vong-20170116215033414.htm" title="Nghi xuất hiện dịch bạch hầu tại trường học, 2 học sinh tử vong" ><img title="Nghi xuất hiện dịch bạch hầu tại trường học, 2 học sinh tử vong" alt="Nghi xuất hiện dịch bạch hầu tại trường học, 2 học sinh tử vong" data-x2="https://dantricdn.com/00220dc2/zoom/137_105/2017/img-0629-1484572996199.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/img-0629-1484572996199.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/suc-khoe/nghi-xuat-hien-dich-bach-hau-tai-truong-hoc-2-hoc-sinh-tu-vong-20170116215033414.htm" title="Nghi xuất hiện dịch bạch hầu tại trường học, 2 học sinh tử vong" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170116215033414" >Nghi xuất hiện dịch bạch hầu tại trường học, 2 học sinh tử vong</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Một ổ dịch nghi là dịch bạch hầu xuất hiện tại trường THPT Tây Giang (huyện Tây Giang, Quảng Nam) với nhiều trường hợp nhiễm bệnh; đã có 2 trường hợp tử vong.</div><a class="icon-detail fon7" href="/suc-khoe/nghi-xuat-hien-dich-bach-hau-tai-truong-hoc-2-hoc-sinh-tu-vong-20170116215033414.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone12_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/suc-khoe/them-200-con-heo-bi-tiem-thuoc-an-than-2017011709114819.htm" title="Th&#234;m 200 con heo bị ti&#234;m thuốc an thần" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017011709114819" >Thêm 200 con heo bị tiêm thuốc an thần</a></li><li><a href="/suc-khoe/bat-2-ho-tieu-thuong-dung-han-the-tam-thit-lon-khoi-oi-thiu-20170117000856602.htm" title="Bắt 2 hộ tiểu thương d&#249;ng h&#224;n the tẩm thịt lợn khỏi &#244;i thiu" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117000856602" >Bắt 2 hộ tiểu thương dùng hàn the tẩm thịt lợn khỏi ôi thiu</a></li><li><a href="/suc-khoe/inforgraphics-bi-mat-cua-khan-bong-20170117093255361.htm" title="Inforgraphics: B&#237; mật của khăn b&#244;ng" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117093255361" >Inforgraphics: Bí mật của khăn bông</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="119" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/suc-manh-so.htm" title="Sức mạnh số" >Sức mạnh số</a></h2></li><li><h3><a href="/suc-manh-so/dien-thoai.htm" title="Di động - Viễn th&#244;ng">Di động</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-manh-so/vi-tinh.htm" title="M&#225;y t&#237;nh - Mạng">Máy tính</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-manh-so/dien-may.htm" title="Điện tử ti&#234;u d&#249;ng">Điện tử</a></h3></li><li><h3><a href="/suc-manh-so/phan-mem-bao-mat.htm" title="Phần mềm - Bảo mật">Phần mềm</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/suc-manh-so/thu-thuat.htm" title="Thủ thuật - Mẹo vặt">Thủ thuật</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/suc-manh-so/cach-quay-man-hinh-iphone-ipad-cuc-don-gian-khong-can-jailbreak-20170117065555752.htm" title="C&#225;ch quay m&#224;n h&#236;nh iPhone , iPad cực đơn giản kh&#244;ng cần Jailbreak" ><img rel="video" video-key="{"KeyVideo":"432104c5ebee42f880abd1a3d7774432","FileName":"dd98dadc32/2017/01/16/quay-1484553896834.mp4"}" title="C&#225;ch quay m&#224;n h&#236;nh iPhone , iPad cực đơn giản kh&#244;ng cần Jailbreak" alt="C&#225;ch quay m&#224;n h&#236;nh iPhone , iPad cực đơn giản kh&#244;ng cần Jailbreak" data-x2="https://dantricdn.com/c6b99f98/zoom/137_105/2017/anhbia-800x450-1484553985807.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/anhbia-800x450-1484553985807.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/suc-manh-so/cach-quay-man-hinh-iphone-ipad-cuc-don-gian-khong-can-jailbreak-20170117065555752.htm" title="C&#225;ch quay m&#224;n h&#236;nh iPhone , iPad cực đơn giản kh&#244;ng cần Jailbreak" class="fon6" data-newstype="13" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117065555752" >Cách quay màn hình iPhone , iPad cực đơn giản không cần Jailbreak</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Bạn đang cần quay lại một số thao tác trên màn hình chiếc iPhone hoặc iPad của mình mà không biết dùng cách nào? Bạn không cần phải cài đặt quá phức tạp. Rất nhanh gọn, video sau đây sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.</div><a class="icon-detail fon7" href="/suc-manh-so/cach-quay-man-hinh-iphone-ipad-cuc-don-gian-khong-can-jailbreak-20170117065555752.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone13_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/suc-manh-so/ba-me-xuat-than-tu-xay-nha-nho-video-huong-dan-tren-youtube-20170117093359819.htm" title="B&#224; mẹ &quot;xuất thần&quot; tự x&#226;y nh&#224; nhờ video hướng dẫn tr&#234;n Youtube" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117093359819" >Bà mẹ "xuất thần" tự xây nhà nhờ video hướng dẫn trên Youtube</a></li><li><a href="/suc-manh-so/lieu-cortana-co-thong-minh-hon-khi-microsoft-thau-tom-cong-ty-tri-tue-nhan-tao-20170117084835974.htm" title="Liệu Cortana c&#243; th&#244;ng minh hơn khi Microsoft th&#226;u t&#243;m c&#244;ng ty tr&#237; tuệ nh&#226;n tạo" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117084835974" >Liệu Cortana có thông minh hơn khi Microsoft thâu tóm công ty trí tuệ nhân tạo</a></li><li><a href="/suc-manh-so/mua-may-anh-nao-de-choi-tet-20170117070506699.htm" title="Mua m&#225;y ảnh n&#224;o để chơi Tết?" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117070506699" >Mua máy ảnh nào để chơi Tết?</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="111" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/o-to-xe-may.htm" title="&#212; t&#244; - Xe m&#225;y" >Ô tô - Xe máy</a></h2></li><li><h3><a href="/o-to-xe-may/thi-truong-xe.htm" title="Thị trường xe">Thị trường xe</a></h3></li><li><h3><a href="/o-to-xe-may/van-hoa-xe.htm" title="Văn ho&#225; xe">Văn hoá xe</a></h3></li><li><h3><a href="/o-to-xe-may/tu-van-xe.htm" title="Tư vấn xe">Tư vấn xe</a></h3></li><li><h3><a href="/o-to-xe-may/dua-xe.htm" title="Đua xe">Đua xe</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/o-to-xe-may/gia-xe.htm" title="Gi&#225; xe">Giá xe</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/o-to-xe-may/chevrolet-trax-quyet-tam-khang-dinh-vi-the-20170117050656018.htm" title="Chevrolet Trax quyết t&#226;m khẳng định vị thế" ><img title="Chevrolet Trax quyết t&#226;m khẳng định vị thế" alt="Chevrolet Trax quyết t&#226;m khẳng định vị thế" data-x2="https://dantricdn.com/131b7cfc/zoom/137_105/2017/cover-1484583356919.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/cover-1484583356919.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/o-to-xe-may/chevrolet-trax-quyet-tam-khang-dinh-vi-the-20170117050656018.htm" title="Chevrolet Trax quyết t&#226;m khẳng định vị thế" class="fon6" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117050656018" >Chevrolet Trax quyết tâm khẳng định vị thế</a></h4><div class="sapo fon5">Là một trong những mẫu xe được đánh giá là giúp khẳng định vị thế của thương hiệu đến từ Mỹ, bên cạnh mẫu bán tải Colorado, Chevrolet Trax xuất hiện tại Việt Nam không đơn thuần là thêm một cái tên vào danh mục sản phẩm; bởi sâu xa hơn, Chevrolet muốn có cơ hội "khoe" với người tiêu dùng những công nghệ đạt được trong ngành công nghiệp ôtô thế giới.<br /><a href="/o-to-xe-may/tim-hieu-suc-manh-nhung-chu-be-hat-tieu-20170113160054312.htm" title="T&#236;m hiểu sức mạnh những &quot;ch&#250; b&#233; hạt ti&#234;u&quot;"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Tìm hiểu sức mạnh những "chú bé hạt tiêu"</b></a><br /><a href="/o-to-xe-may/phan-khuc-minisuv-cuoc-chien-moi-tai-viet-nam-20161209142417528.htm" title="Ph&#226;n kh&#250;c MiniSUV - &quot;Cuộc chiến&quot; mới tại Việt Nam"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Phân khúc MiniSUV - "Cuộc chiến" mới tại Việt Nam</b></a><br /><a href="/o-to-xe-may/chevrolet-trax-nhan-to-moi-lam-soi-dong-phan-khuc-minisuv-20161006132051593.htm" title="Chevrolet Trax - Nh&#226;n tố mới l&#224;m s&#244;i động ph&#226;n kh&#250;c miniSUV"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Chevrolet Trax - Nhân tố mới làm sôi động phân khúc miniSUV</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/o-to-xe-may/chevrolet-trax-quyet-tam-khang-dinh-vi-the-20170117050656018.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone14_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/o-to-xe-may/audi-q8-concept-doi-thu-tiem-nang-cua-bmw-x6-20170117093032375.htm" title="Audi Q8 concept - Đối thủ tiềm năng của BMW X6" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117093032375" >Audi Q8 concept - Đối thủ tiềm năng của BMW X6</a></li><li><a href="/o-to-xe-may/duong-dong-ngay-giap-tet-oto-lam-xiec-tren-via-he-20170116203722994.htm" title="Đường đ&#244;ng ng&#224;y gi&#225;p Tết, &#244;t&#244; &quot;l&#224;m xiếc&quot; tr&#234;n vỉa h&#232;" data-newstype="2" data-linktype="newsdetail" data-id="20170116203722994" >Đường đông ngày giáp Tết, ôtô "làm xiếc" trên vỉa hè</a></li><li><a href="/o-to-xe-may/khi-bmw-m5-khoac-ao-linh-20170116152504947.htm" title="Khi BMW M5 kho&#225;c &quot;&#225;o l&#237;nh&quot;" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20170116152504947" >Khi BMW M5 khoác "áo lính"</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="202" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/ban-doc.htm" title="Bạn đọc" >Bạn đọc</a></h2></li><li><h3><a href="/ban-doc/tu-van-phap-luat.htm" title="Tư vấn ph&#225;p luật">Tư vấn pháp luật</a></h3></li><li><h3><a href="/ban-doc/hoi-am.htm" title="Hồi &#226;m">Hồi âm</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/ban-doc/goc-anh.htm" title="G&#243;c ảnh">Góc ảnh</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/ban-doc/moi-giai-quyet-khieu-nai-nhung-noi-dung-lai-thoa-thuan-huong-tra-no-20170116075453141.htm" title="Mời giải quyết khiếu nại nhưng nội dung lại thỏa thuận hướng… trả nợ" ><img title="Mời giải quyết khiếu nại nhưng nội dung lại thỏa thuận hướng… trả nợ" alt="Mời giải quyết khiếu nại nhưng nội dung lại thỏa thuận hướng… trả nợ" data-x2="https://dantricdn.com/c27c228d/zoom/137_105/2017/ba-thao-1484412896431.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/ba-thao-1484412896431.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/ban-doc/moi-giai-quyet-khieu-nai-nhung-noi-dung-lai-thoa-thuan-huong-tra-no-20170116075453141.htm" title="Mời giải quyết khiếu nại nhưng nội dung lại thỏa thuận hướng… trả nợ" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170116075453141" >Mời giải quyết khiếu nại nhưng nội dung lại thỏa thuận hướng… trả nợ</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Án tuyên một đường, thi hành một nẻo”, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng vừa mời phía bà Hiền và bà Thảo làm việc, nhưng nội dung không liên quan gì đến vấn đề khiếu nại mà chủ yếu là bàn tới việc… trả nợ.<br /><a href="/ban-doc/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-soc-trang-cam-on-bao-dan-tri-20170111140652026.htm" title="Cục Thi h&#224;nh &#225;n d&#226;n sự tỉnh S&#243;c Trăng cảm ơn B&#225;o D&#226;n tr&#237;"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng cảm ơn Báo Dân trí</b></a><br /><a href="/ban-doc/an-tuyen-7-nam-van-chua-duoc-thi-hanh-an-cuc-thi-hanh-an-dan-su-soc-trang-len-tieng-20161228175051063.htm" title="&#193;n tuy&#234;n 7 năm vẫn chưa được thi h&#224;nh &#225;n: Cục Thi h&#224;nh &#225;n d&#226;n sự S&#243;c Trăng l&#234;n tiếng!"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Án tuyên 7 năm vẫn chưa được thi hành án: Cục Thi hành án dân sự Sóc Trăng lên tiếng!</b></a><br /><a href="/ban-doc/an-tuyen-mot-duong-thi-hanh-mot-neo-vien-ksnd-toi-cao-yeu-cau-giai-quyet-20161112104612583.htm" title="&#193;n tuy&#234;n một đường, thi h&#224;nh một nẻo: Viện KSND tối cao y&#234;u cầu giải quyết!"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Án tuyên một đường, thi hành một nẻo: Viện KSND tối cao yêu cầu giải quyết!</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/ban-doc/moi-giai-quyet-khieu-nai-nhung-noi-dung-lai-thoa-thuan-huong-tra-no-20170116075453141.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone15_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/ban-doc/thanh-tra-bo-tnmt-de-nghi-lam-ro-cong-dan-to-quan-long-bien-cap-so-do-trai-luat-20170116130718916.htm" title="Thanh tra Bộ TN&amp;MT đề nghị l&#224;m r&#245; c&#244;ng d&#226;n “tố” quận Long Bi&#234;n cấp sổ đỏ tr&#225;i luật" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170116130718916" >Thanh tra Bộ TN&MT đề nghị làm rõ công dân “tố” quận Long Biên cấp sổ đỏ trái luật</a></li><li><a href="/ban-doc/ha-nam-nguoi-dan-buc-xuc-vi-xa-co-tinh-bau-chu-tich-hdnd-sai-quy-dinh-20170116075521064.htm" title="H&#224; Nam: Người d&#226;n bức x&#250;c v&#236; x&#227; cố t&#236;nh bầu Chủ tịch HĐND sai quy định" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170116075521064" >Hà Nam: Người dân bức xúc vì xã cố tình bầu Chủ tịch HĐND sai quy định</a></li><li><a href="/ban-doc/an-tuyen-7-nam-chua-duoc-thi-hanh-tand-toi-cao-chuyen-don-de-nghi-giai-quyet-20170116075250746.htm" title="&#193;n tuy&#234;n 7 năm chưa được thi h&#224;nh: TAND Tối cao chuyển đơn đề nghị giải quyết" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170116075250746" >Án tuyên 7 năm chưa được thi hành: TAND Tối cao chuyển đơn đề nghị giải quyết</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="130" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh.htm" title="T&#236;nh y&#234;u - Giới t&#237;nh" >Tình yêu - Giới tính</a></h2></li><li><h3><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/tinh-yeu.htm" title="T&#236;nh y&#234;u">Tình yêu</a></h3></li><li><h3><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/gia-dinh.htm" title="Gia đ&#236;nh">Gia đình</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/goc-tam-hon.htm" title="G&#243;c t&#226;m hồn">Góc tâm hồn</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/hoang-mang-khi-thay-hop-qua-trong-nha-chong-sap-cuoi-20170117082623113.htm" title="Hoang mang khi thấy hộp qu&#224; trong nh&#224; chồng sắp cưới" ><img title="Hoang mang khi thấy hộp qu&#224; trong nh&#224; chồng sắp cưới" alt="Hoang mang khi thấy hộp qu&#224; trong nh&#224; chồng sắp cưới" data-x2="https://dantricdn.com/587f53a8/zoom/137_105/2017/choang-vang-1484616201634.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/choang-vang-1484616201634.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/hoang-mang-khi-thay-hop-qua-trong-nha-chong-sap-cuoi-20170117082623113.htm" title="Hoang mang khi thấy hộp qu&#224; trong nh&#224; chồng sắp cưới" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117082623113" >Hoang mang khi thấy hộp quà trong nhà chồng sắp cưới</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - "... Trong đó là một hộp bao cao su, kèm theo một mẩu giấy có nét chữ con gái đã bị vo nhàu nát: Anh hãy dùng cái này để giữ gìn cho người con gái anh đang qua lại. Đừng để cô ấy có bầu rồi lại phải chịu tủi nhục vì bị bỏ rơi như tôi. Ngày anh cưới vợ, tôi nhất định sẽ có mặt, và sẽ cho anh món quà bất ngờ. Đợi đấy!"...<br /><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/mat-tet-vi-phat-hien-vo-ngoai-tinh-20170107101711385.htm" title="Mất Tết v&#236; ph&#225;t hiện vợ ngoại t&#236;nh"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Mất Tết vì phát hiện vợ ngoại tình</b></a><br /><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/38-tuoi-lam-lai-cuoc-doi-lieu-co-muon-20161219104525554.htm" title="38 tuổi l&#224;m lại cuộc đời liệu c&#243; muộn?"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;38 tuổi làm lại cuộc đời liệu có muộn?</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/tinh-yeu-gioi-tinh/hoang-mang-khi-thay-hop-qua-trong-nha-chong-sap-cuoi-20170117082623113.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone16_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/tim-thay-nhan-cuoi-sau-32-nam-danh-roi-20170117080000404.htm" title="T&#236;m thấy nhẫn cưới sau 32 năm đ&#225;nh rơi" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117080000404" >Tìm thấy nhẫn cưới sau 32 năm đánh rơi</a></li><li><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/chien-thuat-soi-gui-chan-vao-nha-co-hang-xom-tre-cua-chong-20170116153748547.htm" title="Chiến thuật “s&#243;i gửi ch&#226;n” v&#224;o nh&#224; c&#244; h&#224;ng x&#243;m trẻ của chồng" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170116153748547" >Chiến thuật “sói gửi chân” vào nhà cô hàng xóm trẻ của chồng</a></li><li><a href="/tinh-yeu-gioi-tinh/chong-oi-hay-nghe-cach-ong-obama-noi-ve-vo-20170116101511486.htm" title="&quot;Chồng ơi, h&#227;y nghe c&#225;ch &#244;ng Obama n&#243;i về vợ&quot;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170116101511486" >"Chồng ơi, hãy nghe cách ông Obama nói về vợ"</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="894" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/khoa-hoc-cong-nghe.htm" title="Khoa học - C&#244;ng nghệ" >Khoa học - Công nghệ</a></h2></li><li><h3><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-do-day.htm" title="Khoa học đ&#243; đ&#226;y">Khoa học đó đây</a></h3></li><li><h3><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/tai-sao-lai-the.htm" title="Tại sao lại thế?">Tại sao lại thế</a></h3></li><li><h3><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/sang-tao-viet.htm" title="S&#225;ng tạo Việt">Sáng tạo Việt</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-doi-song.htm" title="Khoa học &amp; đời sống">KH & ĐS</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/khoa-hoc-cong-nghe/thuc-pham-co-tinh-kiem-giup-phong-ung-thu-va-benh-tim-20170117082643408.htm" title="Thực phẩm c&#243; t&#237;nh kiềm gi&#250;p ph&#242;ng ung thư v&#224; bệnh tim" ><img title="Thực phẩm c&#243; t&#237;nh kiềm gi&#250;p ph&#242;ng ung thư v&#224; bệnh tim" alt="Thực phẩm c&#243; t&#237;nh kiềm gi&#250;p ph&#242;ng ung thư v&#224; bệnh tim" data-x2="https://dantricdn.com/2994608e/zoom/137_105/2017/photo-1-1484616163402.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/photo-1-1484616163402.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/thuc-pham-co-tinh-kiem-giup-phong-ung-thu-va-benh-tim-20170117082643408.htm" title="Thực phẩm c&#243; t&#237;nh kiềm gi&#250;p ph&#242;ng ung thư v&#224; bệnh tim" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117082643408" >Thực phẩm có tính kiềm giúp phòng ung thư và bệnh tim</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Những thực phẩm chúng ta ăn có thể tạo ra kiềm hoặc axít trong cơ thể phụ thuộc vào đặc tính của chúng. Khi môi trường bên trong cơ thể có tính axít, nhiều vấn đề sức khỏe bao gồm cả ung thư có thể xảy ra.</div><a class="icon-detail fon7" href="/khoa-hoc-cong-nghe/thuc-pham-co-tinh-kiem-giup-phong-ung-thu-va-benh-tim-20170117082643408.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone24_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/nhung-phat-hien-moi-ve-cac-te-bao-nao-bo-20170117091349461.htm" title="Những ph&#225;t hiện mới về c&#225;c tế b&#224;o n&#227;o bộ" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117091349461" >Những phát hiện mới về các tế bào não bộ</a></li><li><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/vu-no-sao-xay-ra-2000-nam-truoc-day-co-the-quan-sat-bang-mat-thuong-2017011706512421.htm" title="Vụ nổ sao xảy ra 2.000 năm trước đ&#226;y c&#243; thể quan s&#225;t bằng mắt thường?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017011706512421" >Vụ nổ sao xảy ra 2.000 năm trước đây có thể quan sát bằng mắt thường?</a></li><li><a href="/khoa-hoc-cong-nghe/hoc-sinh-che-tao-he-thong-dung-giong-noi-dieu-khien-va-giam-sat-nha-o-20170117054800497.htm" title="Học sinh chế tạo hệ thống “d&#249;ng giọng n&#243;i điều khiển v&#224; gi&#225;m s&#225;t nh&#224; ở”" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117054800497" >Học sinh chế tạo hệ thống “dùng giọng nói điều khiển và giám sát nhà ở”</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="704" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="http://tuyensinh.dantri.com.vn" title="Tuyển sinh" target="_blank">Tuyển sinh</a></h2></li><li><h3><a target="_blank" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/chi-tieu.htm" title="Chỉ ti&#234;u">Chỉ tiêu</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/de-thi-dap-an.htm" title="Đề thi - Đ&#225;p &#225;n">Đề thi - Đáp án</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/khoanh-khac-mua-thi.htm" title="Khoảnh khắc m&#249;a thi">Khoảnh khắc mùa thi</a></h3></li><li class="none"><h3><a target="_blank" href="http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/gap-go-cac-truong.htm" title="Gặp gỡ c&#225;c trường">Gặp gỡ các trường</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/giao-duc-khuyen-hoc/huy-dong-giao-vien-gioi-nhat-o-cac-tinh-thanh-ra-de-thi-thpt-quoc-gia-2017-20170116154215347.htm" title="Huy động gi&#225;o vi&#234;n giỏi nhất ở c&#225;c tỉnh, th&#224;nh ra đề thi THPT quốc gia 2017" ><img title="Huy động gi&#225;o vi&#234;n giỏi nhất ở c&#225;c tỉnh, th&#224;nh ra đề thi THPT quốc gia 2017" alt="Huy động gi&#225;o vi&#234;n giỏi nhất ở c&#225;c tỉnh, th&#224;nh ra đề thi THPT quốc gia 2017" data-x2="https://dantricdn.com/89f03109/zoom/137_105/2017/trac-nghiem-1-1484555983100.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/trac-nghiem-1-1484555983100.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/huy-dong-giao-vien-gioi-nhat-o-cac-tinh-thanh-ra-de-thi-thpt-quoc-gia-2017-20170116154215347.htm" title="Huy động gi&#225;o vi&#234;n giỏi nhất ở c&#225;c tỉnh, th&#224;nh ra đề thi THPT quốc gia 2017" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170116154215347" >Huy động giáo viên giỏi nhất ở các tỉnh, thành ra đề thi THPT quốc gia 2017</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, bộ đã lựa chọn, huy động giáo viên THPT giỏi của tất cả 63 tỉnh, thành, các giảng viên ĐH có chuyên môn tốt, nắm vững chương trình THPT có nhiều kinh nghiệm thi kiểm tra đánh giá để ra đề thi THPT quốc gia 2017.<br /><a href="/tuyen-sinh/lung-tung-ra-de-thi-trac-nghiem-20161124071647004.htm" title="L&#250;ng t&#250;ng ra đề thi trắc nghiệm"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Lúng túng ra đề thi trắc nghiệm</b></a><br /><a href="/tuyen-sinh/hoc-sinh-lop-12-thi-hoc-ky-theo-de-thi-trac-nghiem-20161108062315611.htm" title="Học sinh lớp 12 thi học kỳ theo đề thi trắc nghiệm"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Học sinh lớp 12 thi học kỳ theo đề thi trắc nghiệm</b></a><br /><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/luyen-thi-trac-nghiem-tren-mang-hoc-sinh-can-can-trong-20161024080627323.htm" title="Luyện thi trắc nghiệm tr&#234;n mạng: Học sinh cần cẩn trọng"><b>&nbsp;&gt;&gt;&nbsp;Luyện thi trắc nghiệm trên mạng: Học sinh cần cẩn trọng</b></a></div><a class="icon-detail fon7" href="/giao-duc-khuyen-hoc/huy-dong-giao-vien-gioi-nhat-o-cac-tinh-thanh-ra-de-thi-thpt-quoc-gia-2017-20170116154215347.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone17_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/ba-chia-khoa-doi-moi-giao-duc-nghe-nghiep-20170116224424726.htm" title="Ba ‘&quot;ch&#236;a kh&#243;a&quot; đổi mới gi&#225;o dục nghề nghiệp" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170116224424726" >Ba ‘"chìa khóa" đổi mới giáo dục nghề nghiệp</a></li><li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/5-giai-phap-chan-chinh-toan-bo-he-thong-giao-duc-dai-hoc-20170116071113001.htm" title="5 giải ph&#225;p chấn chỉnh to&#224;n bộ hệ thống gi&#225;o dục đại học" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170116071113001" >5 giải pháp chấn chỉnh toàn bộ hệ thống giáo dục đại học</a></li><li><a href="/giao-duc-khuyen-hoc/cac-truong-dai-hoc-tu-xac-dinh-diem-san-nam-2017-20170116063009341.htm" title="C&#225;c trường đại học tự x&#225;c định điểm s&#224;n năm 2017" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170116063009341" >Các trường đại học tự xác định điểm sàn năm 2017</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="133" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/viec-lam.htm" title="Việc l&#224;m" >Việc làm</a></h2></li><li><h3><a href="/viec-lam/chinh-sach.htm" title="Ch&#237;nh s&#225;ch">Chính sách</a></h3></li><li><h3><a href="/viec-lam/thi-truong-viec-lam.htm" title="Thị trường">Thị trường</a></h3></li><li><h3><a href="/viec-lam/chung-toi-noi.htm" title="Ch&#250;ng t&#244;i n&#243;i">Chúng tôi nói</a></h3></li><li><h3><a href="/viec-lam/dao-tao.htm" title="Đ&#224;o tạo">Đào tạo</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/viec-lam/xkld.htm" title="XKLĐ">XKLĐ</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/viec-lam/bo-ld-tbxh-noi-gi-khi-tiep-nhan-them-500-truong-trung-cap-cao-dang-2017011709015483.htm" title="Bộ LĐ-TB&amp;XH n&#243;i g&#236; khi tiếp nhận th&#234;m 500 trường trung cấp, cao đẳng?" ><img title="Bộ LĐ-TB&amp;XH n&#243;i g&#236; khi tiếp nhận th&#234;m 500 trường trung cấp, cao đẳng?" alt="Bộ LĐ-TB&amp;XH n&#243;i g&#236; khi tiếp nhận th&#234;m 500 trường trung cấp, cao đẳng?" data-x2="https://dantricdn.com/c6cc9bce/zoom/137_105/2017/giao-duc-nghe-nghiep-1484618044763.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/giao-duc-nghe-nghiep-1484618044763.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/viec-lam/bo-ld-tbxh-noi-gi-khi-tiep-nhan-them-500-truong-trung-cap-cao-dang-2017011709015483.htm" title="Bộ LĐ-TB&amp;XH n&#243;i g&#236; khi tiếp nhận th&#234;m 500 trường trung cấp, cao đẳng?" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017011709015483" >Bộ LĐ-TB&XH nói gì khi tiếp nhận thêm 500 trường trung cấp, cao đẳng?</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - “Bộ LĐ-TB&XH sẽ giữ nguyên hiệu lực các văn bản, quyết định của Bộ GD-ĐT áp dụng cho khối các trường trung cấp, cao đẳng chuyển giao. Bộ LĐ-TB&XH chỉ sửa quy định trên trong trường hợp tốt hơn so với tinh thần văn bản cũ, thuận lợi hơn cho các trường”</div><a class="icon-detail fon7" href="/viec-lam/bo-ld-tbxh-noi-gi-khi-tiep-nhan-them-500-truong-trung-cap-cao-dang-2017011709015483.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone18_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/viec-lam/nha-nong-chong-trom-bang-tivi-20170117093635752.htm" title="Nh&#224; n&#244;ng chống trộm bằng... tivi" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117093635752" >Nhà nông chống trộm bằng... tivi</a></li><li><a href="/viec-lam/sinh-vien-kiem-gan-20-trieu-thang-can-tet-nho-lam-bung-be-20170117074115907.htm" title="Sinh vi&#234;n kiếm gần 20 triệu th&#225;ng cận Tết nhờ l&#224;m bưng b&#234;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117074115907" >Sinh viên kiếm gần 20 triệu tháng cận Tết nhờ làm bưng bê</a></li><li><a href="/viec-lam/muc-huong-bhyt-voi-doi-tuong-sinh-vien-20170117073206161.htm" title="Mức hưởng BHYT với đối tượng sinh vi&#234;n" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117073206161" >Mức hưởng BHYT với đối tượng sinh viên</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="734" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="http://duhoc.dantri.com.vn" title="Du học" target="_blank">Du học</a></h2></li><li><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/co-hoi-du-hoc.htm" title="Cơ hội du học">Cơ hội du học</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/the-gioi-du-hoc.htm" title="Thế giới du học">Thế giới du học</a></h3></li><li><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/tai-tri-viet.htm" title="T&#224;i tr&#237; Việt">Tài trí Việt</a></h3></li><li class="none"><h3><a target="_blank" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/cac-ngoi-truong-danh-tieng.htm" title="C&#225;c ng&#244;i trường danh tiếng">Các ngôi trường danh tiếng</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/sinh-vien-quoc-te-tai-viet-nam-thich-thu-goi-banh-chung-choi-tro-choi-dan-gian-20170116071250576.htm" title="Sinh vi&#234;n quốc tế tại Việt Nam th&#237;ch th&#250; g&#243;i b&#225;nh chưng, chơi tr&#242; chơi d&#226;n gian" target="_blank"><img title="Sinh vi&#234;n quốc tế tại Việt Nam th&#237;ch th&#250; g&#243;i b&#225;nh chưng, chơi tr&#242; chơi d&#226;n gian" alt="Sinh vi&#234;n quốc tế tại Việt Nam th&#237;ch th&#250; g&#243;i b&#225;nh chưng, chơi tr&#242; chơi d&#226;n gian" data-x2="https://dantricdn.com/dd6f6787/zoom/137_105/2017/anh-1-1484524793079.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/anh-1-1484524793079.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/sinh-vien-quoc-te-tai-viet-nam-thich-thu-goi-banh-chung-choi-tro-choi-dan-gian-20170116071250576.htm" title="Sinh vi&#234;n quốc tế tại Việt Nam th&#237;ch th&#250; g&#243;i b&#225;nh chưng, chơi tr&#242; chơi d&#226;n gian" class="fon6" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20170116071250576" target="_blank">Sinh viên quốc tế tại Việt Nam thích thú gói bánh chưng, chơi trò chơi dân gian</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - 252 đại biểu là sinh viên nước ngoài đến từ 17 nước và vùng lãnh thổ đang học tập tại Việt Nam: Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Lào, Campuchia, Cu Ba, Mông Cổ, Sri Lanka, Ukraine, Palestine, Brazil... tham gia chương trình giao lưu nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam.</div><a class="icon-detail fon7" href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/sinh-vien-quoc-te-tai-viet-nam-thich-thu-goi-banh-chung-choi-tro-choi-dan-gian-20170116071250576.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone19_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/chi-con-2-thang-de-nop-ho-so-du-hoc-canada-dien-ces-20170116102458686.htm" title="Chỉ c&#242;n 2 th&#225;ng để nộp hồ sơ du học Canada diện CES" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170116102458686" target="_blank">Chỉ còn 2 tháng để nộp hồ sơ du học Canada diện CES</a></li><li><a href="/nhip-song-tre/chan-dai-giong-hoa-hau-truong-tu-lam-khien-dan-mang-soi-suc-20170115093728841.htm" title="Ch&#226;n d&#224;i giống Hoa hậu Trương Tử L&#226;m khiến d&#226;n mạng s&#244;i sục" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20170115093728841" >Chân dài giống Hoa hậu Trương Tử Lâm khiến dân mạng sôi sục</a></li><li><a href="http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/viet-nam-lot-top-10-quoc-gia-dong-du-hoc-sinh-nhat-tai-my-20170114095859138.htm" title="Việt Nam lọt top 10 quốc gia đ&#244;ng du học sinh nhất tại Mỹ" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170114095859138" target="_blank">Việt Nam lọt top 10 quốc gia đông du học sinh nhất tại Mỹ</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="132" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/chuyen-la.htm" title="Chuyện lạ" >Chuyện lạ</a></h2></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/chuyen-la/cu-ba-70-tuoi-bi-bat-vi-ga-ban-dam-cho-canh-sat-20170116065858978.htm" title="Cụ b&#224; 70 tuổi bị bắt v&#236;... gạ b&#225;n d&#226;m cho cảnh s&#225;t" ><img title="Cụ b&#224; 70 tuổi bị bắt v&#236;... gạ b&#225;n d&#226;m cho cảnh s&#225;t" alt="Cụ b&#224; 70 tuổi bị bắt v&#236;... gạ b&#225;n d&#226;m cho cảnh s&#225;t" data-x2="https://dantricdn.com/921b770f/zoom/137_105/2017/old-woman-av-1484507888044.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/old-woman-av-1484507888044.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/chuyen-la/cu-ba-70-tuoi-bi-bat-vi-ga-ban-dam-cho-canh-sat-20170116065858978.htm" title="Cụ b&#224; 70 tuổi bị bắt v&#236;... gạ b&#225;n d&#226;m cho cảnh s&#225;t" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170116065858978" >Cụ bà 70 tuổi bị bắt vì... gạ bán dâm cho cảnh sát</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Một cụ bà 70 tuổi sống tại thành phố Jacksonville (bang Florida, Mỹ) đã bị bắt giữ sau khi đưa ra lời đề nghị bán dâm cho một cảnh sát ngầm.</div><a class="icon-detail fon7" href="/chuyen-la/cu-ba-70-tuoi-bi-bat-vi-ga-ban-dam-cho-canh-sat-20170116065858978.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone20_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/chuyen-la/hi-huu-ca-gia-dinh-deu-co-cung-ngay-sinh-nhat-20170116071029042.htm" title="Hi hữu cả gia đ&#236;nh đều c&#243; c&#249;ng ng&#224;y sinh nhật" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170116071029042" >Hi hữu cả gia đình đều có cùng ngày sinh nhật</a></li><li><a href="/chuyen-la/nguoi-me-gay-tranh-cai-vi-cho-con-bu-trong-tu-the-trong-cay-chuoi-20170115073611542.htm" title="Người mẹ g&#226;y tranh c&#227;i v&#236; cho con b&#250; trong tư thế trồng c&#226;y chuối" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170115073611542" >Người mẹ gây tranh cãi vì cho con bú trong tư thế trồng cây chuối</a></li><li><a href="/chuyen-la/7-anh-nam-2016-chung-minh-quai-vat-ho-loch-ness-co-that-20170115073242445.htm" title="7 ảnh năm 2016 chứng minh qu&#225;i vật hồ Loch Ness c&#243; thật" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170115073242445" >7 ảnh năm 2016 chứng minh quái vật hồ Loch Ness có thật</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="844" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/doi-song.htm" title="Đời sống" >Đời sống</a></h2></li><li><h3><a href="/doi-song/cong-dong.htm" title="Cộng đồng">Cộng đồng</a></h3></li><li><h3><a href="/doi-song/nha-dep.htm" title="Nh&#224; đẹp">Nhà đẹp</a></h3></li><li><h3><a href="/doi-song/tieu-dung.htm" title="Ti&#234;u d&#249;ng">Tiêu dùng</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/doi-song/thuong-luu.htm" title="Thượng lưu">Thượng lưu</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/doi-song/ngam-sac-xuan-ve-tren-pho-phuong-ha-noi-20170117091651166.htm" title="Ngắm sắc xu&#226;n về tr&#234;n phố phường H&#224; Nội" ><img title="Ngắm sắc xu&#226;n về tr&#234;n phố phường H&#224; Nội" alt="Ngắm sắc xu&#226;n về tr&#234;n phố phường H&#224; Nội" data-x2="https://dantricdn.com/68d31a3e/zoom/137_105/2017/tet-dinh-dau-9-1484618548396.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/tet-dinh-dau-9-1484618548396.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/doi-song/ngam-sac-xuan-ve-tren-pho-phuong-ha-noi-20170117091651166.htm" title="Ngắm sắc xu&#226;n về tr&#234;n phố phường H&#224; Nội" class="fon6" data-newstype="3" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117091651166" >Ngắm sắc xuân về trên phố phường Hà Nội</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Mặc cho cái rét của những ngày cuối năm, những con phố rực rỡ sắc màu, đặc biệt là chợ hoa Tết Hàng Lược vẫn là nơi thu hút khá đông người Hà Thành. Việc xuống phố sắm sửa, ngắm các mặt hàng Tết là một nét riêng của người dân Thủ đô mỗi dịp Xuân về.</div><a class="icon-detail fon7" href="/doi-song/ngam-sac-xuan-ve-tren-pho-phuong-ha-noi-20170117091651166.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone21_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/doi-song/lam-gi-khi-tet-sap-den-ma-hoa-van-chua-kip-no-20170117092659176.htm" title="Làm gì khi T&#234;́t sắp đ&#234;́n mà hoa v&#226;̃n chưa kịp nở?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117092659176" >Làm gì khi Tết sắp đến mà hoa vẫn chưa kịp nở?</a></li><li><a href="/doi-song/tivi-4k-nao-dang-duoc-yeu-thich-nhat-hien-nay-2017011621214022.htm" title="Tivi 4K n&#224;o đang được y&#234;u th&#237;ch nhất hiện nay?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="2017011621214022" >Tivi 4K nào đang được yêu thích nhất hiện nay?</a></li><li><a href="/doi-song/sinh-vien-kiem-gan-20-trieu-thang-can-tet-nho-lam-bung-be-20170117084316026.htm" title="Sinh vi&#234;n kiếm gần 20 triệu th&#225;ng cận Tết nhờ l&#224;m bưng b&#234;" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117084316026" >Sinh viên kiếm gần 20 triệu tháng cận Tết nhờ làm bưng bê</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="702" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/blog.htm" title="Blog" >Blog</a></h2></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/blog/cu-ba-u80-nuoi-chau-mo-coi-va-mot-chuyen-dep-hon-nuoc-mat-20170117060416439.htm" title="Cụ b&#224; U80 nu&#244;i ch&#225;u mồ c&#244;i v&#224; một chuyện “đẹp hơn nước mắt”!" ><img title="Cụ b&#224; U80 nu&#244;i ch&#225;u mồ c&#244;i v&#224; một chuyện “đẹp hơn nước mắt”!" alt="Cụ b&#224; U80 nu&#244;i ch&#225;u mồ c&#244;i v&#224; một chuyện “đẹp hơn nước mắt”!" data-x2="https://dantricdn.com/f6a4e6d9/zoom/137_105/2017/ba-chau-1484607244550.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/ba-chau-1484607244550.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/blog/cu-ba-u80-nuoi-chau-mo-coi-va-mot-chuyen-dep-hon-nuoc-mat-20170117060416439.htm" title="Cụ b&#224; U80 nu&#244;i ch&#225;u mồ c&#244;i v&#224; một chuyện “đẹp hơn nước mắt”!" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170117060416439" >Cụ bà U80 nuôi cháu mồ côi và một chuyện “đẹp hơn nước mắt”!</a></h4><div class="sapo fon5">(Dân trí) - Câu chuyện về cụ bà Nguyễn Thị Ba ở khu phố Bình Nghĩa (phường 6, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) được phóng viên báo điện tử Dân trí phản ánh trong bài “Bà lão gần 80 tuổi nhặt phế liệu nuôi cháu mồ côi ăn học” đã làm xúc động nhiều bạn đọc.</div><a class="icon-detail fon7" href="/blog/cu-ba-u80-nuoi-chau-mo-coi-va-mot-chuyen-dep-hon-nuoc-mat-20170117060416439.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone22_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/blog/tang-thue-xang-moi-truong-co-sach-hon-20170116064151526.htm" title="Tăng thuế xăng, m&#244;i trường c&#243; sạch hơn?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170116064151526" >Tăng thuế xăng, môi trường có sạch hơn?</a></li><li><a href="/blog/cong-cu-kiem-chung-su-that-co-ho-tro-duoc-niem-tin-thoi--20170115024321148.htm" title="C&#244;ng cụ “kiểm chứng sự thật” c&#243; hỗ trợ được niềm tin thời @?" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170115024321148" >Công cụ “kiểm chứng sự thật” có hỗ trợ được niềm tin thời @?</a></li><li><a href="/blog/buc-anh-xuc-dong-va-loi-cau-mong-khong-con-tham-nhung-20170114061617102.htm" title="Bức ảnh x&#250;c động v&#224; lời cầu mong kh&#244;ng c&#242;n tham nhũng" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170114061617102" >Bức ảnh xúc động và lời cầu mong không còn tham nhũng</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <div data-zoneid="673" class="mt2 newszone"> <div class="box4"> <ul class="ul2" id="nbm-sub-cat"> <li class="active"><h2><a href="/dien-dan.htm" title="Diễn đ&#224;n" >Diễn đàn</a></h2></li><li><h3><a href="/dien-dan/giao-duc.htm" title="Gi&#225;o dục">Giáo dục</a></h3></li><li><h3><a href="/dien-dan/xa-hoi.htm" title="X&#227; hội">Xã hội</a></h3></li><li class="none"><h3><a href="/dien-dan/the-gioi.htm" title="Thế giới">Thế giới</a></h3></li> </ul> </div> <div class="mt1 clearfix"> <a href="/dien-dan/hoan-ho-kiem-lam-meo-vac-20170113090041712.htm" title="Hoan h&#244; Kiểm l&#226;m M&#232;o Vạc!" ><img title="Hoan h&#244; Kiểm l&#226;m M&#232;o Vạc!" alt="Hoan h&#244; Kiểm l&#226;m M&#232;o Vạc!" data-x2="https://dantricdn.com/43be5d6d/zoom/137_105/2017/banrung8-5-87b97-1484272691764.jpg" src="https://dantricdn.com/zoom/130_100/2017/banrung8-5-87b97-1484272691764.jpg" width="130" height="100" /></a><div class="fl wid330"><h4><a href="/dien-dan/hoan-ho-kiem-lam-meo-vac-20170113090041712.htm" title="Hoan h&#244; Kiểm l&#226;m M&#232;o Vạc!" class="fon6" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170113090041712" >Hoan hô Kiểm lâm Mèo Vạc!</a></h4><div class="sapo fon5">Cuộc chiến chống lâm tặc đang cần sự nghiêm minh trong thực thi công vụ của các lực lượng chức năng. Nên nhớ, cái thớt không từ trên trời rơi xuống, một cái thớt thôi, cũng đủ đốn ngã một cây nghiến, mà đường kính của nó những 40, 50cm cơ đấy!</div><a class="icon-detail fon7" href="/dien-dan/hoan-ho-kiem-lam-meo-vac-20170113090041712.htm" rel="nofollow">Xem tiếp</a></div> </div> <ul id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_NewsZone23_lstOtherNews" class="ul3 mt2"> <li><a href="/dien-dan/tet-den-gan-lai-canh-canh-noi-lo-thuc-pham-ban-20170115060101544.htm" title="Tết đến gần lại canh c&#225;nh nỗi lo thực phẩm bẩn" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170115060101544" >Tết đến gần lại canh cánh nỗi lo thực phẩm bẩn</a></li><li><a href="/dien-dan/nghi-ve-con-rong-hai-phong-20170115055145512.htm" title="Nghĩ về con Rồng Hải Ph&#242;ng" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170115055145512" >Nghĩ về con Rồng Hải Phòng</a></li><li><a href="/dien-dan/cong-tac-bo-nhiem-can-bo-ro-rang-dang-co-van-de-20170110001229837.htm" title="C&#244;ng t&#225;c bổ nhiệm c&#225;n bộ r&#245; r&#224;ng đang c&#243; vấn đề" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20170110001229837" >Công tác bổ nhiệm cán bộ rõ ràng đang có vấn đề</a></li> </ul> <div class="line1 mt1"></div> </div> <!--end boxvideonews--> </div> <div class="fr w510"> <div class="fl wid310 box5 admicro"> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div class="thoitiet"> <div id="divChannelvnWeather"> </div> <div id="CafeF_ThoiTiet"> </div> </div> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone224"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone224') }); </script> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div class="ads"> <div id="admzone256"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone256') }); </script> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone226"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone226') }); </script> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="ctl00_ctl00_cphBody_cphBody_ctl04_ctl01" data-boxtype="voteinzone" data-zoneid="0"></div> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone227"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone227') }); </script> </div> </div> <div class='ic-ads'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone1087"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone1087') }); </script> </div> </div> </div> <div class="fr pt5 ic-ads-bottom"> <div align='center' class='dantri-div-bottom' style='float: left;'> <div name='column' class="ads"> <div id="admzone228"></div> <script> admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzone228') }); </script> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="adm_sticky_footer" style="height: 0px"> </div> <div class="footer box19"> <div class="fr mb1 mt2"> <a href="javascript:void(0)" data-elementtype="button-sethomepage" rel="nofollow">Đặt Dân trí làm trang chủ </a>| <a href="mailto:dantri@dantri.com.vn" title="Góp ý - Liên hệ" rel="nofollow">Góp ý - Liên hệ</a> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="#" class="fon19" rel="nofollow">[ Trở về đầu trang ]</a> </div> <div class="clear line2"> </div> <div class="clearfix"> <div class="fon17 mt1"> <a rel="nofollow" href="/su-kien.htm" title="Sự kiện">Sự kiện</a> | <a rel="nofollow" href="/xa-hoi.htm" title="Xã hội">Xã hội</a> | <a rel="nofollow" href="/the-gioi.htm" title="Thế giới">Thế giới</a> | <a rel="nofollow" href="/the-thao.htm" title="Thể thao">Thể thao</a> | <a rel="nofollow" href="/giao-duc-khuyen-hoc.htm" title="Giáo dục">Giáo dục</a> | <a rel="nofollow" href="/tam-long-nhan-ai.htm" title="Nhân ái">Nhân ái</a> | <a rel="nofollow" href="/kinh-doanh.htm" title="Kinh doanh">Kinh doanh</a> | <a rel="nofollow" href="/van-hoa.htm" title="Văn hóa">Văn hóa</a> | <a rel="nofollow" href="/giai-tri.htm" title="Giải trí">Giải trí</a> | <a rel="nofollow" href="http://dulich.dantri.com.vn" target="_blank" title="Du lịch">Du lịch</a> | <a rel="nofollow" href="/phap-luat.htm" title="Pháp luật">Pháp luật</a> | <a rel="nofollow" href="/nhip-song-tre.htm" title="Nhịp sống trẻ">Nhịp sống trẻ</a> | <a rel="nofollow" href="/suc-khoe.htm" title="Sức khỏe">Sức khỏe</a> | <a rel="nofollow" href="/suc-manh-so.htm" title="Sức mạnh số">Sức mạnh số</a> | <a rel="nofollow" href="/o-to-xe-may.htm" title="Xe++">Xe++</a> | <a rel="nofollow" href="/tinh-yeu-gioi-tinh.htm" title="Tình yêu">Tình yêu</a> | <a rel="nofollow" href="/chuyen-la.htm" title="Chuyện lạ">Chuyện lạ</a> </div> </div> <div class="footer-content box8 fon18 lh18"> <div class="footer-content-left"> Cơ quan của TW Hội Khuyến học Việt Nam<br /> Giấy phép hoạt động báo điện tử Dân trí trên Internet số 378/GP - BTTTT Hà Nội, ngày 16-09-2013.<br /> Tòa soạn: Số 2 (nhà 48) Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội<br /> Điện thoại: 04-3736-6491. Fax: 04-3736-6490<br /> Email: <a href="mailto:info@dantri.com.vn" title="Gửi email tới Dân Trí" rel="nofollow">info@dantri.com.vn</a>. Website: <a href="http://www.dantri.com.vn" title="Xem trang Dân Trí" rel="nofollow">http://www.dantri.com.vn</a> <br /> <p> <i>Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Dân trí tại địa chỉ www.dantri.com.vn phải<br/> có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Dân trí. </i> </p> </div> <div class="footer-content-right"> <p> Đơn vị quảng cáo: &nbsp;<img src="https://static.dantricdn.com/App_Themes/Default/Images/adm_new_logo_small.png" style="display:inline-block; border: none;" /> </p> <p> Hotline: 0926.864.344 </p> <p> Email: <a href="mailto:quangcao@admicro.vn" rel="nofollow">quangcao@admicro.vn</a> </p> <p> Website: <a href="http://www.admicro.vn" target="_blank" rel="nofollow">www.admicro.vn</a> </p> <p> Hỗ trợ và CSKH: 01268 269 779 (Ms. Thơm) </p> <p> Các mảng: <a href="http://afamily.vn" target="_blank" title="gia đình">gia đình </a>-<a href="http://genk.vn" target="_blank" title="công nghệ"> công nghệ </a>- <a href="http://gamek.vn" target="_blank" title="game">game </a>- <a href="http://kenh14.vn" target="_blank" title="giải trí">giải trí</a> , <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi.chn" target="_blank" title="xã hội">xã hội.</a> </p> </div> </div> </div> </div> <script src="http://static.hosting.vcmedia.vn/code_redirect_player.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/lazyscript"> var icoNewsTypeVote = '<i class="ico-newstype-vote" title="Bài trắc nghiệm"></i>'; if ($("html").hasClass("homepage")) { $("a[data-newstype=22]").prepend(icoNewsTypeVote); } else { $("a[data-newstype=22]").append(icoNewsTypeVote); } </script> <div> <input type="hidden" name="__VIEWSTATEGENERATOR" id="__VIEWSTATEGENERATOR" value="CA0B0334" /> </div></form> <!-- local--> <!-- storage--> <script src="http://dantricdn.com/web_js/js-default-new.1.1.js" type="text/javascript" ></script> <script type="text/lazyscript"> var newZoneLink = $('.subnav ul a[href$="/doi-song/thuong-luu.htm"]'); if (newZoneLink.length > 0) { newZoneLink.css({ "position": "relative", "padding-right": "32px" }); var icoNew = $('<i />').css({ background: 'transparent url("https://dantricdn.com/web_images/bd2aa9f1-5e63-4cc5-96b3-2d03e5fd9be7.png") 0 0 no-repeat', width: '29px', height: '16px', display: 'inline-block', position: 'absolute', top: '-2px', right: '0' }); newZoneLink.append(icoNew); } </script> </body> </html> <!--s: 09:38:18 17/01/2017 -->
http://yiming.org.cn/comment/html/index.php?page=1&id=50948, www.ckp-rf.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=2Fiblock2F3a8e7dbb61197386f911c51e74f49474., lohaco.jp?vm=r, xue.medellin.unal.edu.co/grupois/wiki/index.php/User:KatherineSepulve/, 9xxxtube.com176.32.90.8/jump.php?url=http://invescofieldatmilehigh.biz/__media__/js/netsoltrademark., 9xxxtube.com176.32.90.8/jump.php?url=invescofieldatmilehigh.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=y, bikenews.ru/bitrix/redirect.php?event1=links&event2=&event3=&goto=http://www.osca.asia/, wellnessdesigns.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1587292, www.herzenlib.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.osca.asia/, novline.com/bitrix/rk.php?goto=http://www.osca.asia, http://Revivedermacream.org/Canoaclubmilano.it/info.php?a[]=http://Revivedermacream.org/, cvouk.tk, 3xhen.com/2013/04/130311sugar-star-A293C386C39CA2bbs.of315.com/home/link.php?url=https://www.y, snurl.com/topwebsites201492038/, http://pelion-estate.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=770442, pelion-estate.com, http://realkimberlyharris.blogspot.com/, radio90.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=revivedermacream.net, add-url-guide.euNテッツセ窭准筱クテヲツエツ・テァツェツュテ・窭。窭テァ, melbshuffle.cn/home.php?mod=space&uid=115583&do=profile&from=spaceGoogle Sitemap Generator